Големина на текста:
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Определение
2. Количествен подход към анализа на съдържанието
3. Качествен подход към анализа на съдържанието
4. Методическа последователност
4.1. Разработване на концепция за изследването
4.2. Предварително изпробване
4.3. Провеждане на анализа
5. Количествен и качествен анализ
5.1 Психоаналитична интерпретация
5.2. Феноменологична интерпретация
5.3. Обективна херменевтика
6. Познавателни и диагностични качества на метода
7. Литература
1
Този метод е създаден най-напред за изследванията в областта на
масовите комуникации, но вече са налице и резултати от неговото
успешно приложение в различни социални изследвания, в това число в
педагогическите и в психологическите изследвания.
В сравнение с другите емпирични методи на педагогиката анализът на
съдържанието е сравнително нов. Първите опити за неговото
приложение се отнасят към началото на ХХ век в областта на
журналистиката и социологията, когато се правят опити за пресмятане
на обем на напечатани текстове в (см) във вестници. По-късно с него се
анализират по-големи единици и смислови цялости-годишни течения на
вестници и списания, учебници, анкетни материали и др.
Този анализ като изследователски метод се прилага тогава, когато е
налице голяма по обем информация, която не е систематизирана. Чрез
прилагане на съответни техники и процедури се извличат онзи смисъл и
онова съдържание, които авторите са вложили в текста без обаче да са
декларирали изрично това. Може би затова Здравомислов нарича този
метод „изкуство да се чете между редовете”.
Някои автори са на мнение,че този метод е едно по-нататъшно
развитие на всекидневния анализ на различни текстове, който прави
всеки човек.Например при четене на писмо ние възприемаме не само
дословното му съдържание, но се опитваме да проникнем „зад текста”
за да разберем по-глобални внушения, общото здравно и психическо
състояние на подателя, неизказани намерения и т.н. Също така, когато
гледаме филми, се опитваме да разберем тяхното послание, което не
винаги лежи на повърхността.
Научният анализ на съдържанието на текстове започва след
Втората световна война от позициите на комуникацията, която се
осъществява чрез печатното слово. Силен подтик в тази насока дава
американецът Х.Ласуел, който с помощта на този метод доказва, че
един американски вестник е застъпвал прогерманска позиция през 1942г.,
в резултат на което той е спрян от Върховния съд на САЩ.
През 50-те години Б.Барселон обобщил натрупания опит и описал
различни процедури на приложение на метода в книгата си „Контент-
анализ в комуникационните изследвания”. През 1959 година е проведена и
първата конференция, посветена на този метод, в резултат на която е
отпечатан сборник „Тенденции в контент-анализа”, с което се прави
решителна крачка към превръщането на този метод в
междудисциплинен.
Нов момент в разработването на метода е методиката на
Ч.Осгуд за „свързаност на символите”,която позволява да се намерят не
случайните съвпадения между елементите на съдържанието на
2

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.