Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
Големина на текста:
НАИМЕНОВАНИЕ /ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ
ЛИЦЕ – ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП Териториална
дирекция на НАП по регистрация Адрес за кореспонденция
СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ
N …../201….. г.
ТАЗИ СМЕТКА НЕ СЕ ПОПЪЛВА, КОГАТО ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ДОХОДА ОТ ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ Е САМООСИГУРЯВАЩО
СЕ ЛИЦЕ И Е ДЕКЛАРИРАЛО ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО С ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕД ПЛАТЕЦА НА ДОХОДА
Съгласно договор № ................от ...............20… г., на...........…………..……………….....................
(вписват се собствено име, презиме и фамилно име на лицето)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП: постоянен адрес:
(вписва се точният адрес на лицето - гр./с., община/район, ж.к., ул. №, бл., вх., ап.)
следва да се изплати сумата ............... лв. Словом:
Сумата по тази сметка се изплаща за периода от ………………………
(вписват се съответните дата и месец)
1. Сума по тази сметка …………………………… лв.
2. Нормативно признати разходи за дейността (10%, 25%, 40% или 60% от ред 1) ......................................… лв.
3. Облагаем доход по тази сметка (ред 1 – ред 2) ..……………………………. лв.
4. Облагаема част от сумата на ред 3 (попълва се от физическото лице) ......................................... лв.
5. Осигурителен доход от сумата на ред 1, върху който се дължат
осигурителни вноски (попълва се от физическото лице) ……….…………………... лв.
Попълва се от физическото лице
1. Лице с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто : да не Ако сте отбелязали “да”, при
попълването на ред 4 имайте предвид следното: Вие дължите авансово данък, след като облагаемият доход от всички източници на доход,
придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните
или внесените за Ваша сметка задължителни осигурителни вноски, превиши сумата от 7920 лв.
2. През месец.........................20......г. съм осигурен върху максималния осигурителен доход: да не
Ако месечният Ви осигурителен доход (без сумата по тази сметка, посочена на ред 1) е равен или превишава максималния месечен размер
на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, отбележете “да” и в този случай редове
5 и 6 не се попълват. За 2012 г. максималният месечен размер на осигурителния доход е 2000 лв.
3. Пенсионер съм: да и желая да бъда осигуряван за фонд „Пенсии” на ДОО и ДЗПО: да
4. Декларирам, че съм самоосигуряващо се лице по Булстат Х
Подпис:__________________________
6. Задължителни осигурителни вноски, в т.ч. за: ..........……………..…..лв.
а) Фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване (ДОО):
(7,9% от ред 5 за родените преди 1 януари 1960 г. или 5.7% от ред 5 за родените след 31 декември 1959 г.) .......……………….……лв.
б) Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален
пенсионен фонд - за родените след 31 декември 1959 г. (2,2% от ред 5) ........……...………......лв.
в) Здравно осигуряване (3.2% от ред 5) ….....…….…..………...лв.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Не се дължат осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване, когато лицата, които полагат труд без трудови
правоотношения са получили възнаграждения под минималната работна заплата след намаляване на разходите за дейността и не са
осигурени на друго основание през съответния месец.
2. Платецът не дължи и не удържа задължителни осигурителни вноски върху доходи от наем или от друго възмездно
предоставяне за ползване на права или имущество. В този случай редове 5 и 6 не се попълват.
7. Сума, подлежаща на авансово облагане (ред 4 - ред 6) ………………….......... лв.
8. Удържан авансов данък (10% от ред 7) ...............................…....... лв.
9. Сума за получаване (ред 1 – ред 6 – ред 8) ............................................ лв.
Словом: Шест хиляди седемстотин и двадесет лева
Ръководител : .....................................…
(подпис и печат)
Лице, на което е предоставен формулярът: ………………………. ……………………………
(подпис) (дата)
Упълномощено лице/законен представител ...................................................................................ЕГН ..…….…............................
НАИМЕНОВАНИЕ /ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ – ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА
ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП
Териториална дирекция на НАП по регистрация
Адрес за кореспонденция
С Л У Ж Е Б Н А Б Е Л Е Ж К А
N ….........../ 201..г.
Настоящата служебна бележка се издава на
(вписват се собствено име, презиме и фамилно име на лицето)
ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП: постоянен адрес:
(вписва се точният адрес на лицето - гр./с., община/район, ж.к., ул., №, бл., вх., ап.)
в уверение на това, че по Сметка за изплатени суми N .... / 2012г.:
1. Върху сумата по тази сметка,................. лв. е удържан данък в размер на ……………………...….. лв.
(вписва се сумата по ред 1, съответно сумата по ред 8 от Сметката за изплатени суми)
Удържаният данък е преведен по сметка N ...........………………………………………………………………………………………….
на Териториална дирекция на НАП........................................................................................
2. Осигурителният доход за периода от г. до г., върху който са внесени задължителни
осигурителни вноски за: фонд „Пенсии на ДОО, здравно осигуряване и ДЗПО в универсален пенсионен фонд, е в размер на
- ………………………. лв.
3. Удържани задължителни осигурителни вноски за сметка на лицето, в т.ч. за:
а) фонд „Пенсии” на ДОО - …..…………………… лв.
б) ДЗПО в универсален пенсионен фонд - …………………………. лв.
в) здравно осигуряване - .…………… …………… лв.
Ръководител : .........................................
(подпис и печат)
Лице, на което е предоставен формулярът: ………………………. ……………………………
(подпис) (дата)
Упълномощено лице/законен представител ...................................................................................ЕГН ..…….…...........................
ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. На основание чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ),
предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от стопанска дейност или на доходи от наем или друго
възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и
чл. 44 от същия закон сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.
2. Образците на Сметка за изплатени суми и на служебна бележка се издават и предоставят на лицето, придобило дохода,
или на упълномощено от него лице.
3. Служебната бележка се издава в три екземпляра - единият екземпляр се прилага към годишната данъчна декларация по
чл. 50 от ЗДДФЛ, вторият се съхранява от лицето за установяване на осигурителния доход при ползване на осигурителни права, а
третият екземпляр се съхранява от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходите.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 мар 2017 в 20:54 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Счетоводство, випуск 2016
18 сеп 2016 в 18:28 ученик
11 мар 2015 в 08:15 в момента не учи на 38 години
 
Подобни материали
 

Тест по икономика на предприятието

24 юни 2009
·
170
·
7
·
499
·
72

1. Собственият капитал включва: а) капитал; б) резерви; в) печалба; г) финансирания; д) краткосрочни заеми. 2. От какво според Вас зависи размерът на краткотрайните активи в групата..
 

Икономика на предприятието

15 май 2008
·
697
·
8
·
2,566
·
264
·
95
·
4

Това са лекции по икономика на предприятието за студентите от ВХТИ Бургас...
 

Дефиниране на предприятието . Подходи за изследване на предприятието

01 май 2007
·
527
·
3
·
424
·
124
·
25

Дефиниране на предприятието. Подходи за изследване на предприятието. Работна дефиниция за предприятие...
 

Организация на предприятието

01 май 2007
·
524
·
4
·
1,025
·
114
·
33

Предприятието е икономическа организация, която има за цел да произвежда продукция и да извършва услуги. Те са предназначени за продажба (задоволяване на чужди потребности)...
 

Процеси на краткосрочно и дългосрочно финансиране на предприятието

07 май 2008
·
487
·
6
·
1,059
·
211
·
52
·
1

Финансите са системата от парично отношения, които обслужват производството – стопанската дейност на предприятието и се проявяват в различни фирми на постъпления и изразходване на парични средства...
 
Онлайн тестове по Икономика
Tест по икономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Примерен тест по икономика за студенти от 1-ви курс - Макроикономика и Микроикономика - 20 въпроса, само един верен отговор.
(Труден)
20
79
7
2 мин
05.10.2016
Кандидат-магистърски тест по икономика
кандидат-студентски тест по Икономика за Студенти
Примерни въпроси от кандидат-магистърски тест за завършилите професионално направление "Икономика". Съдържа 25 въпроса върху: производстени възможности, ценообразуване, БВП, съвкупно производство, заетост, данъци и др.
(Лесен)
25
77
1
1 мин
09.01.2015
» виж всички онлайн тестове по икономика

Сметка за изплатени суми и служебна бележка за 2012 г.

Материал № 861457, от 27 май 2012
Свален: 74 пъти
Прегледан: 214 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Бланка
Брой страници: 2
Брой думи: 808
Брой символи: 4,501

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сметка за изплатени суми и служебна бележка за  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
15

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 234 59

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения