Големина на текста:
ОБХВАТ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Процедурата описва действията на органите по приходите за извършване на
насрещна проверка.
Предназначена е за органите по приходите, извършващи ревизии или
проверки, както и за органите по приходите, възлагащи извършването на
проверки.
ПОНЯТИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ
НП – насрещна проверка
ОП – орган по приходите
ОВП – орган, възлагащ проверката
ЗВР – заповед за възлагане на ревизия
ИИНП – искане за извършване на насрещна проверка
ПИНП – протокол за извършена насрещна проверка
ИПДПОЗЛ -искане за представяне на документи и писмени обяснения от
задълженото лице
АУАН – акт за установяване на административно нарушение
ДОПК – данъчно-осигурителен процесуален кодекс
ЕС – Европейски съюз
УЕП - универсален електронен подпис – уникална информация за собственика
на подписа /физическо или юридическо лице/ в електронен вид, който има
значението на саморъчен подпис по отношение на всички лица, включително и
по отношение на държавните органи
Сканиране – електронно копие на документ върху оптичен носител
Електронен адрес – служебен електронен адрес на съответното длъжностно
лице, публикуван в Интранет
ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА
Насрещната проверка е проверка за установяване на факти и обстоятелства,
свързани с лице, което е страна в започнало ревизионно производство или
производство по извършване на проверка, която се извършва при друго
задължено лице. При насрещната проверка не се установяват данъчни и
осигурителни задължения и отговорности на проверяваното лице, а факти и
обстоятелства от значение за вече започналото производство.
1. Вход на процеса
Вход на процеса може да бъде процес “Изпълнение на ревизия” или процес по
извършване на проверка.
Инициативата за извършването на НП е на органите по приходите, извършващи
ревизията/проверката, след преценка на ръководителя на екипа.
2. Действия на органите по приходите при извършване на НП
2.1. Преценка за извършване на НП
ОП проверяват наличните данни в информационните масиви на НАП -
Персонален регистър, Регистър на осигурителите, Регистър “Трудови
договори”, ПП SocialReportsAndLetters, данни от магнитни носители за
ревизираните данъчни субекти по ЗДДС, база данни “VAT 2”, VIES,плащания по
ДДС-сметка, декларирани данни от лицето.
ОП анализират наличната информация и подбират документи, за които има
предварителна информация и/или е породено съмнение за подправеност,
неистинност и др. Подборът на документи за НП се извършва и след преценка
за целесъобразност и ефективност на НП по следните критерии:
? Фактурата за доставка, получена от ревизирания по ЗДДС субект, е с код за
грешки при проверката на данните от магнитни носители за ревизираните
данъчни субекти по ЗДДС; / критерия се прилага за периоди до 31.12.2006 г./
? Документирана е необичайна до момента доставка, получена от
ревизирания субект, със стойност над пет хиляди лева, както и поредица от
такива доставки от един и същи контрагент, които в рамките на един или
няколко данъчни периоди превишават тази стойност;
? Стойността на доставката, макар и под 5 хил. лв., е значителна за
конкретния ревизиран субект;
? По доставката на стойност над 5000 лв. не е извършено плащане на
данъчната основа или плащането е извършено по касов път;
? Разходът е със стойност над две хиляди лева при съмнение за документ с
невярно съдържание, подправен или неистински документ, или над пет
хиляди ако ревизираният субект е:
наскоро регистрирано лице /по ДОПК, ЗДДС ;
субектът е бил дерегистриран по ЗДДС по инициатива на ОП;
субект, на когото са начислени допълнителни данъци и осигурителни
вноски при предходни ревизии;
субект, на когото са наложени административни наказания.
? Разходът е необичаен за дейността или не съответства на размера на
приходите или разходите на ревизирания/проверявания субект;
? Доставчикът е лице, което едновременно е било и клиент на
ревизирания/проверявания субект;
? Стойността на сделката /доставката/ съществено се различава от
пазарната стойност на стоките и услугите, предмет на сделката
/доставката/;
? Извършени и получени плащания по ДДС-сметки без издадени документи –
за установяване на основанието за плащане и/или наличие на доставка – за
периоди преди 01.01.2007 г.;
? Упражняване на трудова дейност на определено лице при повече от един
осигурител – при необходимост да се установи размера на осигурителния му
доход, както и при кого от осигурителите е достигнат максималният размер
на осигурителния доход;
? Реализиране на доходи от лице с повече от едно извън-трудово
правоотношение с различни платци на дохода – при необходимост да се
установи размера на осигурителния му доход и дължимите задължителни
осигурителни вноски;
? Когато от документите, счетоводните записвания, обема и характера на
извършваната дейност на задълженото лице може да се направи извод, че
лицето не осигурява всички наети лица;
? Упражняване на дейност от самоосигуряващо се лице /ЕТ, съдружник в
търговско дружество и др./ на повече от едно място.
За доставки, извършени след 01.01.2007 г., посочените критерии за
извършване на НП следва да се прилагат във връзка с възможност за
определяне на задължения по ЗДДС, обосноваване липса на доставка, както и
наличие на обстоятелствата, визирани в чл. 177 от ЗДДС.
НП може да се извърши от ОП, участващ в ревизията/проверката, по повод на
която тя се извършва, или от друг ОП от същата или от друга ТД.
Ръководителят на ревизиращия екип преценява дали НП ще се извърши от ОП
от ревизиращия/проверяващия екип или от друг ОП чрез изпращане на ИИНП.
В срок от 7 работни дни от датата на издаване на ЗВР въз основа на данните в
информационните масиви и наличната информация в досието на
задълженото лице ръководителят на екипа следва да прецени необходимостта
от извършване на първоначалните НП, както и органите, които ще извършат
НП.
2.2. Отправяне на искане за извършване на НП
Ревизиращите/проверяващите ОП изготвят и изпращат първоначалните ИИНП
(образец № Кд - 33) след връчването на ЗВР в срок до 10 работни дни от
датата на издаването й. Когато датата на връчване на ЗВР е след този срок,
ИИНП се изпращат в тридневен срок от връчването на ЗВР.
Номерът на ИИНП съдържа последователно номера на ТД, на ЗВР и поредния
номер на конкретното ИИНП във връзка с извършваната ревизия/проверка. За
ТД, в които възлагането на ревизии се извършва от началниците на сектор
“Ревизии и проверки” номерът на ИИНП следва да съдържа последователно
номера на ТД, на съответния сектор, на ЗВР и поредния номер на конкретното
ИИНП.
В ИИНП се посочва електронният адрес на ръководителя на екип, на който
следва да бъде изпратен ПИНП.
ИИНП следва да съдържа само въпроси, свързани с конкретни факти и
обстоятелства /определени доставки, контрагенти, документи, плащания,
договори, счетоводни операции и други данни/, които пряко са съотносими към
съответното производство.
Не се допуска отправяне на ИИНП за изясняване на общо формулирани
въпроси, несъотносими към съответното производство. Поставените
въпроси следва да бъдат уточнени и конкретизирани, като се посочва детайлна
информация за поясняване и прецизиране.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Обхват и предназначение на насрещната проверка

Доклада има за цел да очертае същността и значението на насрещната проверка, която се извършва от органите за контрол на НАП...
Изпратен от:
didichocolate
на 2008-01-29
Добавен в:
Доклади
по Счетоводство
Статистика:
98 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Управленско счетоводство 2

25 окт 2006
·
1,962
·
23
·
4,357
·
948
·
175

Особеностите на калкулирането на себестойността по метода на основните производствени разходи; Спецификата на калкулирането на себестойността по променливи разходи с изготвяне на вътрешнофирмения отчет за приходи и разходи по този модел...
 

Отчитане на разходите по икономически елементи и калкулиране на себестойността

10 апр 2012
·
149
·
14
·
885
·
348
·
54

Отчитане на разходите по икономически елементи и калкулиране на себестойността...
 

Финансов отчет

14 мар 2008
·
277
·
11
·
1,669
·
19

През 1989 година Недялко Неделчев създава фирма "Каргоекспрес" с основен предмет на дейност - транспортни услуги. През 1992 година "Каргоекспрес" построява първата частна бензиностанция във Варна и за първи път представя автомобилите OPEL в новооткрит
 

Разходи за дейността (пищови)

29 май 2007
·
493
·
3
·
451
·
5

Разходите за дейността на едно предприятие се групират от гледище на връзката им с осъществяването на предмета на дейност...
 

Въздействия въз основа на осъществен финансово – икономически контрол

18 дек 2007
·
143
·
11
·
1,733
·
4

Курсовата работа е по Основи на контрола на тема Въздействия въз основа на осъществен финансово – икономически контрол. Дисциплината се изучава 3 и 4 курс в икономическите университети.
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Счетоводство за неикономисти
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Общи въпроси по счетоводство - материални активи, баланс на сметки, счетоводни регистри, амортизация на активи. Въпросите са от затворен тип, изискващи един верен отговор.
(Лесен)
45
87
1
7 мин
03.10.2014
Тест по Счетоводство за студенти от 5-ти курс. Търговия на стоки
тематичен тест по Счетоводство за Студенти от 5 курс
Тестът е по дисциплината "Счетоводство", предназначен за магистри (5-ти курс) специалност - Счетоводство и контрол. Съдържа 32 въпросa за търговията на стоките като всеки въпрос има само по един верен отговор.
(Труден)
32
38
1
3 мин
24.11.2016
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Обхват и предназначение на насрещната проверка

Материал № 86134, от 29 яну 2008
Свален: 98 пъти
Прегледан: 106 пъти
Качен от:
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 10
Брой думи: 2,154
Брой символи: 20,078

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Обхват и предназначение на насрещната проверка"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика, Регионално развитие и Митническа политика
в град София
с опит от  17 години
173 47

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
208 47

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения