Теодора Тодорова
преподава по Екология
в град София
Големина на текста:
Въпрос 5
Закон за опазване на околната среда
Конкретизирането на разпоредбите на Конституцията в областта на околната среда са
реализирани чрез Закона за опазване на околната среда (ЗООС), обнародван в ДВ, бр. 91/2002
год.
Законът за опазване на околната среда е основен нормативен акт в областта на
опазване на околната среда.
Съгласно ЗООС основа за формиране на екологичната политика, е намаляването на
риска за човешкото здраве и околната среда.
Законът урежда обществените отношения, свързани с:
- опазването на ОС за сегашните и бъдещите поколения и защитата на здравето на
хората;
- съхраняването на биологичното разнообразие;
- опазването и рационалното ползване на компонентите на околната среда,
контрола и управлението на факторите, които увреждат околната среда;
-контрол върху източниците на замърсяване;
-предотвратяване и ограничаване на замърсяването;
-създаване и функциониране на НСМОС
-стратегии, програми и планове за ООС
-събиране и достъп до итформация за ОС
- правата и задълженията на държавата, общините, юридическите и физическите лица
по опазването на околната среда.
Държавната политика по опазване на околната среда се осъществява от компетентните
органи - министърът на околната среда и водите, директорът на ИАОС, директорите на РИОСВ,
БДВ(Басейнова дирекция по водите) и Националните паркове, кметовете на общините и
областните управители в съответствие с техните функции, правомощия и задължения.
В него са включени най-съвременните идеи и принципи в областта на нашето и
международното право за опазване на околната среда:
- устойчиво развитие,
-предотвратяване и намаляване на замърсяването на ОС и на риска за човешкото здраве
- предимство на предотвратяването на замърсяване на ОС пред последващо
отстраняване на вредите,
-Участие на общиствеността и прозрачност при вземане на решения в областт на ООС;
-информираност на гражданите за състоянието на ОС
замърсителят плаща зо причинени вреди;
съхраняване, развитие и опазване на на екосистемите и и присъщото им биологично
разнообразия;
-възстановяване и подобряване на качеството на ОС в замърсените и увредени райони;и
др.
-предотвратяване на замърсяването и увреждането на чисти райони;
-достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до ОС.
техните сдружения за състоянието на ОС, законова възможност за пряко санкциониране на
замърсяващите ОС и др.
Принципните положения в областта на опазване на природата и рационалното
използване на нейните богатства, залегнали в Закона за опазване на околната среда са
предпоставка и представляват нормативната база за създаването и приемането на редица други
специални закони и подзаконови нормативни актове в областта на опазване на околната среда.
Събиране и достъп до информация за околната среда
1
Съгласно ЗООС информацията за състоянието на ОС обхваща данните за дейности и
действия, които водят или могат да доведат до замърсяване или увреждане на ОС или на
нейните компоненти, както и за предпазването и възстановяването им. Информацията се събира
и разпространява от централните и териториалните специализирани компетентни държавни
органи като МОСВ, МЗ, МЗХ(Министерство а земеделието и храните), НСИ(Национален
статистически институт) и др.
При настъпило замърсяване или увреждане на ОС, включително природни бедствия,
крупни производствени аварии и пожари, както и при непосредствена опасност от съществено
замърсяване на ОС, здравето и сигурността на гражданите, тези органи задължително
незабавно информират населението за настъпилите изменения на ОС и предприетите
неотложни мерки за предотвратяване и ликвидиране на вредните последици.
Министерският съвет ежегодно внася в Народното събрание доклад за състоянието на
околната среда, който се публикува като Годишник за състоянието на околната среда.
Информацията за опазването и управлението на околната среда и здравето на хората става
обществено достояние като се разпространява чрез радио- и телевизионни предавания и в
пресата.
Производителите на продукти, изделия, стоки и услуги, включително на земеделски и
хранителни продукти са длъжни да предоставят информация на потребителите за вредните
съставки на стоките и услугите и за възможните техни негативни въздействия върху ОС и
здравето на хората.
Всички граждани, държавни и общински органи и обществени организации имат право
на достъп до наличната информация за състоянието на ОС, вредните съставки на продукти,
изделия, стоки, храни и услуги и тяхното въздействие върху ОС и здравето на хората. Ако
предоставената информация е недостоверна или искането за достъп до информация е
неоснователно отхвърлено или противозаконно ограничено те имат право да търсят защита на
правата си по административен или съдебен ред.
Опазване и използване на компонентите на околната среда и управление на
отпадъците
ЗООС регламентира ползването на компонентите на ОС и природните ресурси за
задоволяване на собствени потребности с нестопанска цел да е безвъзмездно, а ползването им с
цел стопанска дейност да е възмездно. Опазването и използването на компонентите на околната
среда и природните ресурси се извършват при условията и по реда на този закон и на специални
закони.
? Опазване на атмосферния въздух
Опазването на атмосферния въздух се основава на принципите на устойчивото
развитие и се извършва чрез предотвратяване и ограничаване на замърсяването на
атмосферния въздух от промишлени и други дейности.
Съгласно ЗООС опазването чистотата на атмосферния въздух трябва да осигурява:
- защита на човешкото здраве, на живата природа, на природните и на културните ценности от
вредните въздействия и
- предотвратяване настъпването на опасности и щети за обществото при изменение на
качеството на атмосферния въздух, нарушаване на озоновия слой и промените в климата в
резултат на различните човешки дейности;
Конкретните условия, ред и дейности по опазването на атмосферния въздух са
регламентирани в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).
? Опазване и използване на водите и водните обекти
Опазването и използването на водите и водните обекти се основава на:
2
- рационалното управление на водите на национално и на басейново равнище с основна цел
постигане на добро състояние на всички води и
- за осигуряване на необходимата по количество и качество вода за питейно-битови и стопански
нужди на сегашните и бъдещите поколения, както и благоприятното състояние и развитие на
екосистемите и влажните зони.
Законът регламентира общите правила за използването на водите и водните обекти. Той
предвижда това да се осъществява без разрешително, с разрешително и чрез предоставяне на
концесия. Опазването на водите и водните обекти трябва да осигурява баланса между
експлоатацията на водите и естественото им възстановяване и съхраняването и подобряването
на качеството на повърхностните и на подземните води.
Конкретните условия, ред и дейности по опазването и използването на водите и водните
обекти се извършва съобразно Закона за водите.
? Опазване и ползване на почвата
ЗООС определя:
- опазването, устойчивото ползване и възстановяването на почвата, с което да се гарантират
ефективната защита на човешкото здраве и на
- функциите на почвата, като се отчита, че почвата е ограничен, незаменим и практически
невъзстановим природен ресурс.
Опазването, устойчивото ползване и възстановяването на почвата имат за цел:
- предотвратяване на нарушаването, замърсяването и деградацията на почвата,
- трайно запазване на многофункционалната й способност, съхраняване на качествата й като
среда за нормално развитие на почвените организми, растенията и животните,
-осъществяване на превантивен контрол за предотвратяване на неблагоприятни изменения на
почвата и прилагане на добри практики за земеползване,
- отстраняване или редуциране на вредни изменения на качеството й, предизвикани от
процесите на нарушения, замърсяване и деградация.
Законът задължава юридическите и физическите лица, собственици или ползватели на
поземлени имоти, да не предизвикват вредни изменения върху почвата в собствените и в
съседните поземлени имоти, а който причини вредни изменения на почвата, е длъжен да
възстанови за своя сметка състоянието й, предхождащо увреждането й.
Хумусният пласт на почвата се поставя под специална защита. Преди започване на
дейности по строителство или търсене, проучване и добив на подземни богатства хумусният
пласт на почвата се изземва, депонира и оползотворява по предназначение, като след
приключване на дейностите задължително се извършва рекултивация на увредения терен.
Опазването, устойчивото ползване и възстановяването на функциите на почвата се
извършват при условията и по реда на този закон, Закон за почвите, Закон за опазване на
земеделските земи и на специални наредби.
? Опазване и ползване на земните недра
Опазването на земните недра е основно задължение на всички, които осъществяват
дейности по тяхното проучване и ползване. Земните недра се ползват за търсене, проучване и
добив на подземни богатства, подземни води и строителство на обекти. Опазването на земните
недра се осигурява чрез:
- опазването и рационалното ползване на подземните богатства и подземните води,
екологосъобразното управление и използване на отпадъците,
- възстановяването и рекултивацията на нарушените терени при проучването и ползването им.
Опазването на земните недра при ползването им се извършва при условията и по реда
на този закон, Закона за подземните богатства. и др. специални закони.
Опазване и ползване на биологичното разнообразие
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Екологично законодателство

Конкретизирането на разпоредбите на конституцията в областта на околната среда са реализирани чрез Закона за опазване на околната среда...
Изпратен от:

на 2012-05-19
Добавен в:
Лекции
по Екология
Статистика:
284 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
въздействие на атмосферните замърсители върху животните
добавена от nurie_1996 02.05.2016
0
6
производство на синтетични органични бои
добавена от popidi4evo 06.12.2012
1
15
Подобни материали
 

Замърсяване на атмосферата

17 фев 2006
·
4,450
·
2
·
408
·
45
·
7

Замърсяване на атмосферата - източници и видове.............
 

Екологичното право в България

18 май 2006
·
997
·
4
·
666
·
10

В България развитието на екологичното право, както и на екозаконодателството не се различава от историческите основания за развитието им в други държави.
 

Опазване на природата на България

05 дек 2007
·
588
·
2
·
6
·
527
·
39
·
1

Биологичното разнообразие в страната е подложено на голям брой заплахи с различен характер, произход, място, време и интензивност на действие.
 

Същност на екологичния проблем

23 апр 2007
·
777
·
6
·
1,504
·
171
·
18
·
3

Същност на екологичния проблем. Основни екологични понятия...
 

Замърсяване на водите

16 май 2010
·
280
·
3
·
6,699
·
644
·
80
·
1

Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водитеЗамърсяване на водите...
 
Онлайн тестове по Екология
Екология на околната среда
изпитен тест по Екология за Ученици от 12 клас
Тест за придобиване на трета квалификационна степен по професия : Еколог. Въпросите са с избираеми отговори, един от които е верен.
(Лесен)
50
67
1
5 мин
17.09.2012
Тест по агроекология
изходен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тест по агроекология. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
51
46
1
8 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Екологично законодателство

Материал № 859982, от 19 май 2012
Свален: 284 пъти
Прегледан: 420 пъти
Предмет: Екология
Тип: Лекция
Брой страници: 64
Брой думи: 24,978
Брой символи: 164,665

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Екологично законодателство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Теодора Тодорова
преподава по Екология
в град София
с опит от  2 години
242

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения