Генка Петрова
преподава по Физика
в град София
Големина на текста:
-13-
Най-характерното и на
важното с-во на ел. ток се
създава в околното
пространство на
магнетичното поле.
Величината с големина
isP
m
=
се нар.магнитен моментна
контура и се определя от
вектор, чийто посока съвпада
с посоката на нормалната:
nPP
mm
?
?
.
=
->
m
P
M
max
~
?
магн
итна индукция. Закона на
Био-Савар-Лаплас:
2
sin.
.
r
Ide
U
M
d
o
?
?
?
=
гласи: магнитното поле
?
d
създава от токовия ende
на расзтоянието.
r от него е обратно
пропорционално на квадрата на
разстояние r?
и правопропорционална на
големината на токовия ел.
nsina м/у векторите
ed
?
,
които имат посока на тока,
rn
?
Този закон дава възможност да
се пресметне магнитното поле
на какъв да е ток.
->=
?
..dSB
в-р на магнитната индукция.
1.Магнитно поле на
праволинеен безкраен ток.
?
??
d
R
dl
R
r
2
sin
;
sin
==
R
IM
B
2
.
4
0
?
==>
2.Магнитното поле на тока по
окръжност на:
?
?
2
0
0
cos31.
4
+=
r
PM
B
m
Магнитното поле на тока по
окръжност на големи
разстояния от окръжността има
такава структура, каквато има
ел.поле на дипол на същото
разстояние.3. магнитно поле на
движещ се заряд:
2
0
sin
.
4r
qUM
Bq
?
?
=
т.е. индукцията на магнитното
поле е обратнопропорционална
на r?от заряда g
-14-
SeISPm
?
–==
магнитен момент на
e
при движението му
около ядрото.
m
l
Vm
Pm
g
2
==
- непредвидено
магнитно отношение.
n
i
EaP
1
=
=
?
:
PsieiP
E
n
i1
=
+
?
-магнитен момент на
атома
iBoBB
???
+=
-
-
oB
?
-инерция на
външното магнитно поле
iB
?
-инерция на
вътрешно магнитното
поле
Pa
?=?
?
-на
магнитност
HI
??
=
;
H
?
-магнитно
възприемчивост на
средата
-15-
Трептения се наричат
движенията или
процесите,притежаващи една
или друга повторяемост във
времето.Те биват различни
видове,във физиката се
разглеждат механични
електромагнитни и
електромех.трептения.В
зависимост от характера на
въздействие в/у трептящата
с-ма се различават свободни,
принудени,авто и
параметрични трептения.
Най-прост пример за
трептения са хармоничните
трептения,т.е. тези,при които
трептяща
та величина се изменя с
времето по cosили
sin.Хармоничен закон на
трептене:
?±?=
+
+=++=sincos,
)(
0
)cos(
0
i
i
e
ti
AestAss
?
?
Ако
cos,2/
?
=
автоматично се превръща в
)Imsin,Resin(cos
?
=?
?
=?
i
e
i
e
.s е моментно отклонение,
0
s
равновесното
положение,чест
се приема за =0,А е
амплитуда,
?
+=? t
е
фаза на трептенето,
-
начална фаза,
v
??
2=
-
кръгова честота,v-честота,
??
/2/1 == vT
-
период.Хармоничните
трептения може да
онагледим с проекциите на
въртящ се вектор
А:
?
=+=+=
i
AeztAytAx),sin(),cos(
??
.
Картинка
Когато една хармонично
трептяща с-ма ,извадена от
равновесното си положение
се остави да се върне
свободно в него,тя започва
да трепти.Такава с-ма се
нарича свободно трептяща,а
трептенията й-свободни.Но
при всяко движение има
загуби на енергия-с това
намалява и
амплитудата(затихването).
Затихването е в резултат на
действието на
съпротивителна сила,често
пропорционална на
скоростта и насочена в
обратна посока-
dt
dx
r
x
F–=
,rе константа
на триене.Принудени
трептения се наричат
незатихващите трептения на
дадена с-ма,предизвикани и
поддържани от действието
на външна,периодично
изменяща се
сила.Принудените трептения
представляват хармонични
трептения с честота,равна на
честотата на принуждаващ
ата сила.Амплитудата на
трептенията е
пропорционална на
амплитудата на силата
Im
00
Ff
=
.За дадена
трептяща с-ма амплитудата
зависи от честотата на
външната периодично
изменяща се
сила.Честотата,при която
амплитудата става макс,се
нарича резонансна,а
явлението резонанс.За да се
определи резонансната
честота
рез
?
е
необходимо да се намери
макс.на функцията или
минимума на израза стоящ
под корена на знаменателя
Решението което е =0 е мин
на амплитудата,а когато
имаме отр.решение го
отхвърляме като нямащо
физически смисъл.
Резонансните честоти за
трептения и скорост
ти са различни!
-16-
Разпространението на
трептения в материална
среда,съпроводено с
пренос на енергия,се
нарича вълна.Ако
трептенията са по
направление с посоката
на разпространение
надлъжни вълни.Ако
трептенията са
перпендикулярни на
посоката на
разпространение-
напречни
вълни.Безкрайна
вълна,в която
съответните трептения
на частиците на средата
стават по закона на
синуса или косинуса-
хармонична вълна..Да
разгледаме едномерна
среда,
чието начало трепти по
хармоничен закон.
Картинка
С v означаваме
скоростта на
разпространяващите се
трептения и ако няма
загуби на енергия
)cos()(cos,cos
0
x
v
tAtA
v
x
tA
?
???????
=–==>==
,
v
kkxtA
?
??
== ),cos(
Времето,за което
трептенията ще
достигнат т.Р,намираща
се на разстояние х е
kvx ./=
?
се нарича
вълново число и е
аналог на
?
в
пространството,т.е.вълн
ите
са периодични и във
времето,и в
пространството:
k
T
?
?
?
?
2
,
2
==
-
дължина на вълната,
Tvv
k
.
22
====>
?
??
?
.
картинка
Плоска хармонична
вълна-вълновите
повърхности са
плоски.Трептенията се
разпространяват в
посока n=const,
).cos(rktA–=
??
.
геометричното място от
точки с еднаква фаза в
даден момент се нарича
вълнова или фазова
повърхност.Линиите,по
които се
разпространяват
трептенията-вълнови
линии.Те са
перпендикулярни на
вълновите повърхности.
Сферична хармонична
вълна-пренасяната от
вълните енергия ще
преминава през все по-
големи сферични
повърхности.
raArAArErS/
0
,/1,
22
4,
2
4=??=
??
,
)cos(
0
krt
r
a
=
??
ълново уравнение-
0
2
2
1
=–?
t
v
?
??
?
.Кине
тична и потенциална
енергия-трептят във
фаза!
-17-
17.Звукови вълни-звуковите
трептения и вълни са
механични,които ние можем да
възприемаме.Човешкото ухо
приема трептения с честота от
20Hz до20 kHz. Трептенията с
честоти в този диапазон се наричат
звук.Механични трептения с
честота
под 20Hz са инфразвукови,а над
20kHZ-ултразвукови.Енергията на
звуковото поле,затворена в обем V
е
VW=??
.Поток на
енергия
та на звука е величината,равна на
енергията на звуковото поле
E?
,преминаваща през повърхността
S,обхващаща обема V за единица
време-
t
E
?
?
=?
.За потока на
енергията на звуковата вълна -
SvASvW
22
2
1
??
==?
.
Интензитет на звука I се нарича
величината,изразяваща
пренесената звукова енергия през
единица площ за единица време-
S
I
?
=
.Интензитетът на звука е
свързан с мощността на токов
източник N по закона
2
4r
N
I
?
=
,където r е разстоянието от
източника до точката на звуковото
поле,в което се определя
интензитетът,а N-мощността на
източника.Звукът се характеризира
с височина,тембър и сила.
За да предизвика слухово
усещане,вълната трябва да
притежава някаква минимална
интензивност,наречена праг на
чуване.Единица
та за ниво на сила на звука е
бел.Ефект на Доплер-ако
източникът на вълните или
приемникът се движат спрямо
средата,в която се разпространяват
трептенията,то възприеман
ата честота се различава от
излъчената.Явлението е открито от
Доплер и носи неговото
име.Всички скорости-на
източника,на приемника и
вълните-се отчитат спрямо средата
разпространяваща вълните.Нека в
среда-напр.въздух-се намира
наблюдател и източник на
вълни(звук)с честота
0
v
и
дължина на вълната
0
?
.Ако
източникът и наблюдателят
са в покой спрямо средата,то
приетата често
та
0
vv
=
е равна на излъчената
от източника.Нека означим с v
скоростта на вълните в еластично
среда(звука във въздух)
,
e
v
-скоростта на източника,
r
v
-скорост на приемника.Всяка
вълна се характеризира с
периодичност във времето Т и в
пространството
?
.Тези два
периода са свързани посредством
скоростта на вълната в съответна
среда
картинка1.
0
/
0
/1
0
;;
00
.1;;.
???
vTvTvaTv
=====
.При движение на приемника се
променя скоростта
r
vv
,а при движение на
източника се променя дължина на
вълната-
0
).(
0
.
0
T
e
vvT
e
v
=
?
И
следователно ще се промени
възприемана
та честота(дължината на вълната)-
ефект на Доплер 2.
e
vv
r
vv
v
T
e
vv
r
vv
v
=
=
0
1
2а.
r
vv
e
vv
=
0
??
.
картинка
Скоростите
r
v
e
v ,
в 2 и 2асе
вземат с + или – в зависимост от
това дали са по посока или не с
тази на скоростта v.Ако
r
v
e
v ,
не съвпадат по направление с v,но
се вземат проекции
те им в/у това направление.3.
M
e
v
v 1
2
sin ==
?
-
-18-
18.Четири основни закона-1.за
пречупване на светлината2.за
праволинейно разпространение,3.за
независимостта на светлинните
лъчи4.за отражение на светлината.В
еднородна среда светлината се
разпространява
праволинейно.Независимостта на
светлинните лъчи се проявява в
това,че те при пресичане
то си не си влияят един на
друг.Закон за отражение на
светлината-отразеният лъч лежи в
една равнина с падащия лъч и
нормалата,
издигната в точката на падане,а
ъгълът на отражение
?
?
е равен на
ъгъла на падане
???
=
?
:
картинка от учебника
Закон за пречупване на светлината-
пречупеният лъч в една равнина с
падащия лъч и нормалата,издигната
в точката на падане,а
отношението на синусите на ъгъла
на пада
не
?
и ъгъла на пречупване
?
е
постоянна величина за дадените в-ва
12
sin
sin
n=
?
?
.Величината
12
n
се нарича относителен показател на
пречупване на второто в-во спрямо
първото.Закон за обратимост на
светлинни
те лъчи-ако срещу лъча,претърпял
редица отражения и пречупвания
пуснем друг лъч,
то той ще премине по същия
път,както и първия лъч,но в обратна
посока.Показателят на пречупване
на в-вото относно вакуума се нарича
абсолютен показател на пречупване
на даденото в-во.В-вото с по-голям
показател на пречупване се нарича
оптически по
плътно.Фотометрия.Всяка реална
електромагнитна вълна представлява
наслагване на трептения с дължини
на вълните,заключени в интервала
?
?
.Разпределението на потока на
енергията по дължината на вълната
може да се охарактеризира с
помощта на ф-ята за разпределение
?
?
d
e
d?
=)(
,където
e
d
?
е
потокът енергия,падащ се на
дължини на вълна
та от
?
до
??
d+
.За
характеризиране на интензивността
на светлината с отчитане на
способността й да предизвиква
зрително усещане е въведена
величината светлинен поток.За
интервала
?
d
светлинният поток
?d
се определя като произведение
на потока на енергия
e
d
?
и
съответната с-ност на функцията на
видимост
e
dVd
?=?
)(
?
.Точков източник на светлина
наричаме такъв източник,размерите
на който могат да бъдат
пренебрегнати в сравнение с
разстоянието до мястото на
наблюдение.За характеризира
не на точковите източници на
светлина се из
ползва интензитетът на светлината
I,който се определя като светлинния
поток,излъчван от точковия
източник в границите на
пространствения ъгъл
?d
:
?
?
=
d
d
I
.В общия случай
интензитетът на светлината зависи
от направлението:
),(
?
II =
,където
?
,
са полярния и
азимуталния ъгъл в сферична
координатна с-ма.Ако I не зависи от
направлението,то източникът на
светлина се нарича изотропен
Единицата за интензивност на
светлина е кандела.Единица за
светлинен поток е луменът.Той е
равен на светлинния поток,излъчван
от изотропен източник с
интензивност една кандела в
границите на пространствен ъгъл
един стеридиан:
strcdlm 1.11 =
.Величината
dS
пад
d
E
?
=
,където
пад
d?
е светлинният поток
,падащ в/у елемента dS на
повърхността,се нарича
осветеност.Светимост -
dS
изп
d
R
?
=
.Яркост-
?
cosS
I
B
?
=
.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищови по физика

Пищов по физика за изпита при доц. Демирева - ТУ - Габрово...
Изпратен от:
Ива
на 2012-05-12
Добавен в:
Пищови
по Физика
Статистика:
105 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Физиологичен ефект на трептенията върху човека

26 мар 2007
·
458
·
1
·
153
·
27
·
1
·

Всички хора са подложени в ежедневието си на различни трептения и вибрации.Но най-вече вредното им влияние се оказва върху хората, упражняващи професии подложени на такива трептения и вибрации.
 

Добив на ядрена енергия - ядрени реактори

18 ное 2006
·
1,284
·
7
·
1,193
·
15
·
2

Ядреният реактор е устройство за получаване на топлинна енергия, която в последствие се преработва в електрическа.
 

Лекции по физика

29 ное 2007
·
588
·
4
·
276
·
24
·
1

Формули от лекциите по физика 2 при доц. Копринков ТУ-София, 2 част 2007 година.
 

Видове енергия

31 авг 2007
·
269
·
3
·
245
·
170
·
13
·
1

По отношение на физичните свойства, енергията може да бъде кинетична и потенциална...
 

Равномерно движение

10 юни 2007
·
420
·
3
·
98
·
30

Урок по механика за девети клас.........................
 
Онлайн тестове по Физика
Тест по физика за 10-ти клас на тема "Светлина"
тематичен тест по Физика за Ученици от 10 клас
Тестът е предназначен за проверка на знанията в края на раздел Светлина - учебно съдържание - 10 клас. Включва 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
167
1
09.07.2013
Тест по физика за 9-ти клас на тема "Магнитно поле"
междинен тест по Физика за Ученици от 9 клас
Тестът е междинен и съдържа 16 въпроса - всички само с по един верен отговор. Предназначен е за ученици от 9-клас.
(Труден)
16
96
1
18.07.2013
» виж всички онлайн тестове по физика

Пищови по физика

Материал № 857176, от 12 май 2012
Свален: 105 пъти
Прегледан: 224 пъти
Предмет: Физика
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 1,471
Брой символи: 9,531

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по физика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николина Калинова
преподава по Физика
в град София
с опит от  16 години
214

Генка Петрова
преподава по Физика
в град София
с опит от  21 години
71

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения