Николина Калинова
преподава по Физика
в град София
Големина на текста:
-13-
Най-характерното и на
важното с-во на ел. ток се
създава в околното
пространство на
магнетичното поле.
Величината с големина
isP
m
=
се нар.магнитен моментна
контура и се определя от
вектор, чийто посока съвпада
с посоката на нормалната:
nPP
mm
?
?
.
=
->
m
P
M
max
~
?
магн
итна индукция. Закона на
Био-Савар-Лаплас:
2
sin.
.
r
Ide
U
M
d
o
?
?
?
=
гласи: магнитното поле
?
d
създава от токовия ende
на расзтоянието.
r от него е обратно
пропорционално на квадрата на
разстояние r?
и правопропорционална на
големината на токовия ел.
nsina м/у векторите
ed
?
,
които имат посока на тока,
rn
?
Този закон дава възможност да
се пресметне магнитното поле
на какъв да е ток.
->=
?
..dSB
в-р на магнитната индукция.
1.Магнитно поле на
праволинеен безкраен ток.
?
??
d
R
dl
R
r
2
sin
;
sin
==
R
IM
B
2
.
4
0
?
==>
2.Магнитното поле на тока по
окръжност на:
?
?
2
0
0
cos31.
4
+=
r
PM
B
m
Магнитното поле на тока по
окръжност на големи
разстояния от окръжността има
такава структура, каквато има
ел.поле на дипол на същото
разстояние.3. магнитно поле на
движещ се заряд:
2
0
sin
.
4r
qUM
Bq
?
?
=
т.е. индукцията на магнитното
поле е обратнопропорционална
на r?от заряда g
-14-
SeISPm
?
–==
магнитен момент на
e
при движението му
около ядрото.
m
l
Vm
Pm
g
2
==
- непредвидено
магнитно отношение.
n
i
EaP
1
=
=
?
:
PsieiP
E
n
i1
=
+
?
-магнитен момент на
атома
iBoBB
???
+=
-
-
oB
?
-инерция на
външното магнитно поле
iB
?
-инерция на
вътрешно магнитното
поле
Pa
?=?
?
-на
магнитност
HI
??
=
;
H
?
-магнитно
възприемчивост на
средата
-15-
Трептения се наричат
движенията или
процесите,притежаващи една
или друга повторяемост във
времето.Те биват различни
видове,във физиката се
разглеждат механични
електромагнитни и
електромех.трептения.В
зависимост от характера на
въздействие в/у трептящата
с-ма се различават свободни,
принудени,авто и
параметрични трептения.
Най-прост пример за
трептения са хармоничните
трептения,т.е. тези,при които
трептяща
та величина се изменя с
времето по cosили
sin.Хармоничен закон на
трептене:
?±?=
+
+=++=sincos,
)(
0
)cos(
0
i
i
e
ti
AestAss
?
?
Ако
cos,2/
?
=
автоматично се превръща в
)Imsin,Resin(cos
?
=?
?
=?
i
e
i
e
.s е моментно отклонение,
0
s
равновесното
положение,чест
се приема за =0,А е
амплитуда,
?
+=? t
е
фаза на трептенето,
-
начална фаза,
v
??
2=
-
кръгова честота,v-честота,
??
/2/1 == vT
-
период.Хармоничните
трептения може да
онагледим с проекциите на
въртящ се вектор
А:
?
=+=+=
i
AeztAytAx),sin(),cos(
??
.
Картинка
Когато една хармонично
трептяща с-ма ,извадена от
равновесното си положение
се остави да се върне
свободно в него,тя започва
да трепти.Такава с-ма се
нарича свободно трептяща,а
трептенията й-свободни.Но
при всяко движение има
загуби на енергия-с това
намалява и
амплитудата(затихването).
Затихването е в резултат на
действието на
съпротивителна сила,често
пропорционална на
скоростта и насочена в
обратна посока-
dt
dx
r
x
F–=
,rе константа
на триене.Принудени
трептения се наричат
незатихващите трептения на
дадена с-ма,предизвикани и
поддържани от действието
на външна,периодично
изменяща се
сила.Принудените трептения
представляват хармонични
трептения с честота,равна на
честотата на принуждаващ
ата сила.Амплитудата на
трептенията е
пропорционална на
амплитудата на силата
Im
00
Ff
=
.За дадена
трептяща с-ма амплитудата
зависи от честотата на
външната периодично
изменяща се
сила.Честотата,при която
амплитудата става макс,се
нарича резонансна,а
явлението резонанс.За да се
определи резонансната
честота
рез
?
е
необходимо да се намери
макс.на функцията или
минимума на израза стоящ
под корена на знаменателя
Решението което е =0 е мин
на амплитудата,а когато
имаме отр.решение го
отхвърляме като нямащо
физически смисъл.
Резонансните честоти за
трептения и скорост
ти са различни!
-16-
Разпространението на
трептения в материална
среда,съпроводено с
пренос на енергия,се
нарича вълна.Ако
трептенията са по
направление с посоката
на разпространение
надлъжни вълни.Ако
трептенията са
перпендикулярни на
посоката на
разпространение-
напречни
вълни.Безкрайна
вълна,в която
съответните трептения
на частиците на средата
стават по закона на
синуса или косинуса-
хармонична вълна..Да
разгледаме едномерна
среда,
чието начало трепти по
хармоничен закон.
Картинка
С v означаваме
скоростта на
разпространяващите се
трептения и ако няма
загуби на енергия
)cos()(cos,cos
0
x
v
tAtA
v
x
tA
?
???????
=–==>==
,
v
kkxtA
?
??
== ),cos(
Времето,за което
трептенията ще
достигнат т.Р,намираща
се на разстояние х е
kvx ./=
?
се нарича
вълново число и е
аналог на
?
в
пространството,т.е.вълн
ите
са периодични и във
времето,и в
пространството:
k
T
?
?
?
?
2
,
2
==
-
дължина на вълната,
Tvv
k
.
22
====>
?
??
?
.
картинка
Плоска хармонична
вълна-вълновите
повърхности са
плоски.Трептенията се
разпространяват в
посока n=const,
).cos(rktA–=
??
.
геометричното място от
точки с еднаква фаза в
даден момент се нарича
вълнова или фазова
повърхност.Линиите,по
които се
разпространяват
трептенията-вълнови
линии.Те са
перпендикулярни на
вълновите повърхности.
Сферична хармонична
вълна-пренасяната от
вълните енергия ще
преминава през все по-
големи сферични
повърхности.
raArAArErS/
0
,/1,
22
4,
2
4=??=
??
,
)cos(
0
krt
r
a
=
??
ълново уравнение-
0
2
2
1
=–?
t
v
?
??
?
.Кине
тична и потенциална
енергия-трептят във
фаза!
-17-
17.Звукови вълни-звуковите
трептения и вълни са
механични,които ние можем да
възприемаме.Човешкото ухо
приема трептения с честота от
20Hz до20 kHz. Трептенията с
честоти в този диапазон се наричат
звук.Механични трептения с
честота
под 20Hz са инфразвукови,а над
20kHZ-ултразвукови.Енергията на
звуковото поле,затворена в обем V
е
VW=??
.Поток на
енергия
та на звука е величината,равна на
енергията на звуковото поле
E?
,преминаваща през повърхността
S,обхващаща обема V за единица
време-
t
E
?
?
=?
.За потока на
енергията на звуковата вълна -
SvASvW
22
2
1
??
==?
.
Интензитет на звука I се нарича
величината,изразяваща
пренесената звукова енергия през
единица площ за единица време-
S
I
?
=
.Интензитетът на звука е
свързан с мощността на токов
източник N по закона
2
4r
N
I
?
=
,където r е разстоянието от
източника до точката на звуковото
поле,в което се определя
интензитетът,а N-мощността на
източника.Звукът се характеризира
с височина,тембър и сила.
За да предизвика слухово
усещане,вълната трябва да
притежава някаква минимална
интензивност,наречена праг на
чуване.Единица
та за ниво на сила на звука е
бел.Ефект на Доплер-ако
източникът на вълните или
приемникът се движат спрямо
средата,в която се разпространяват
трептенията,то възприеман
ата честота се различава от
излъчената.Явлението е открито от
Доплер и носи неговото
име.Всички скорости-на
източника,на приемника и
вълните-се отчитат спрямо средата
разпространяваща вълните.Нека в
среда-напр.въздух-се намира
наблюдател и източник на
вълни(звук)с честота
0
v
и
дължина на вълната
0
?
.Ако
източникът и наблюдателят
са в покой спрямо средата,то
приетата често
та
0
vv
=
е равна на излъчената
от източника.Нека означим с v
скоростта на вълните в еластично
среда(звука във въздух)
,
e
v
-скоростта на източника,
r
v
-скорост на приемника.Всяка
вълна се характеризира с
периодичност във времето Т и в
пространството
?
.Тези два
периода са свързани посредством
скоростта на вълната в съответна
среда
картинка1.
0
/
0
/1
0
;;
00
.1;;.
???
vTvTvaTv
=====
.При движение на приемника се
променя скоростта
r
vv
,а при движение на
източника се променя дължина на
вълната-
0
).(
0
.
0
T
e
vvT
e
v
=
?
И
следователно ще се промени
възприемана
та честота(дължината на вълната)-
ефект на Доплер 2.
e
vv
r
vv
v
T
e
vv
r
vv
v
=
=
0
1
2а.
r
vv
e
vv
=
0
??
.
картинка
Скоростите
r
v
e
v ,
в 2 и 2асе
вземат с + или – в зависимост от
това дали са по посока или не с
тази на скоростта v.Ако
r
v
e
v ,
не съвпадат по направление с v,но
се вземат проекции
те им в/у това направление.3.
M
e
v
v 1
2
sin ==
?
-
-18-
18.Четири основни закона-1.за
пречупване на светлината2.за
праволинейно разпространение,3.за
независимостта на светлинните
лъчи4.за отражение на светлината.В
еднородна среда светлината се
разпространява
праволинейно.Независимостта на
светлинните лъчи се проявява в
това,че те при пресичане
то си не си влияят един на
друг.Закон за отражение на
светлината-отразеният лъч лежи в
една равнина с падащия лъч и
нормалата,
издигната в точката на падане,а
ъгълът на отражение
?
?
е равен на
ъгъла на падане
???
=
?
:
картинка от учебника
Закон за пречупване на светлината-
пречупеният лъч в една равнина с
падащия лъч и нормалата,издигната
в точката на падане,а
отношението на синусите на ъгъла
на пада
не
?
и ъгъла на пречупване
?
е
постоянна величина за дадените в-ва
12
sin
sin
n=
?
?
.Величината
12
n
се нарича относителен показател на
пречупване на второто в-во спрямо
първото.Закон за обратимост на
светлинни
те лъчи-ако срещу лъча,претърпял
редица отражения и пречупвания
пуснем друг лъч,
то той ще премине по същия
път,както и първия лъч,но в обратна
посока.Показателят на пречупване
на в-вото относно вакуума се нарича
абсолютен показател на пречупване
на даденото в-во.В-вото с по-голям
показател на пречупване се нарича
оптически по
плътно.Фотометрия.Всяка реална
електромагнитна вълна представлява
наслагване на трептения с дължини
на вълните,заключени в интервала
?
?
.Разпределението на потока на
енергията по дължината на вълната
може да се охарактеризира с
помощта на ф-ята за разпределение
?
?
d
e
d?
=)(
,където
e
d
?
е
потокът енергия,падащ се на
дължини на вълна
та от
?
до
??
d+
.За
характеризиране на интензивността
на светлината с отчитане на
способността й да предизвиква
зрително усещане е въведена
величината светлинен поток.За
интервала
?
d
светлинният поток
?d
се определя като произведение
на потока на енергия
e
d
?
и
съответната с-ност на функцията на
видимост
e
dVd
?=?
)(
?
.Точков източник на светлина
наричаме такъв източник,размерите
на който могат да бъдат
пренебрегнати в сравнение с
разстоянието до мястото на
наблюдение.За характеризира
не на точковите източници на
светлина се из
ползва интензитетът на светлината
I,който се определя като светлинния
поток,излъчван от точковия
източник в границите на
пространствения ъгъл
?d
:
?
?
=
d
d
I
.В общия случай
интензитетът на светлината зависи
от направлението:
),(
?
II =
,където
?
,
са полярния и
азимуталния ъгъл в сферична
координатна с-ма.Ако I не зависи от
направлението,то източникът на
светлина се нарича изотропен
Единицата за интензивност на
светлина е кандела.Единица за
светлинен поток е луменът.Той е
равен на светлинния поток,излъчван
от изотропен източник с
интензивност една кандела в
границите на пространствен ъгъл
един стеридиан:
strcdlm 1.11 =
.Величината
dS
пад
d
E
?
=
,където
пад
d?
е светлинният поток
,падащ в/у елемента dS на
повърхността,се нарича
осветеност.Светимост -
dS
изп
d
R
?
=
.Яркост-
?
cosS
I
B
?
=
.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищови по физика

Пищов по физика за изпита при доц. Демирева - ТУ - Габрово...
Изпратен от:
Ива
на 2012-05-12
Добавен в:
Пищови
по Физика
Статистика:
104 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Физиологичен ефект на трептенията върху човека

26 мар 2007
·
458
·
1
·
153
·
27
·
1
·

Всички хора са подложени в ежедневието си на различни трептения и вибрации.Но най-вече вредното им влияние се оказва върху хората, упражняващи професии подложени на такива трептения и вибрации.
 

Добив на ядрена енергия - ядрени реактори

18 ное 2006
·
1,284
·
7
·
1,193
·
226
·
15
·
2

Ядреният реактор е устройство за получаване на топлинна енергия, която в последствие се преработва в електрическа.
 

Лекции по физика

29 ное 2007
·
588
·
4
·
276
·
24
·
1

Формули от лекциите по физика 2 при доц. Копринков ТУ-София, 2 част 2007 година.
 

Видове енергия

31 авг 2007
·
268
·
3
·
245
·
169
·
13
·
1

По отношение на физичните свойства, енергията може да бъде кинетична и потенциална...
 

Равномерно движение

10 юни 2007
·
419
·
3
·
98
·
232
·
30

Урок по механика за девети клас.........................
 
Онлайн тестове по Физика
Тест по физика
матура тест по Физика за Ученици от 12 клас
Тест по физика (ДЗИ). Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
30
5
1
13 мин
31.07.2013
Тест по Физика и Астрономия за 9-ти клас над Електростатика
тематичен тест по Физика за Ученици от 9 клас
Тестът съдържа 10 въпроса от раздел Електростатика - всеки един от тях има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 9-ти клас.
(Труден)
10
50
1
06.10.2016
» виж всички онлайн тестове по физика

Пищови по физика

Материал № 857176, от 12 май 2012
Свален: 104 пъти
Прегледан: 223 пъти
Предмет: Физика
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 1,471
Брой символи: 9,531

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по физика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николина Калинова
преподава по Физика
в град София
с опит от  16 години
201

Генка Петрова
преподава по Физика
в град София
с опит от  21 години
69

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения