Големина на текста:
I.Обучение и развитие на служителите в
държавната администрация
Целта на настоящата курсова работа е да се направи обща характеристика на
процеса на обучение на държавните служители в администрацията.
Следва да се има предвид, че не съществува единен документ – нормативен акт
или други правила, които да описват последователно организационния модел, по който
се осъществява цялостния процес на обучение на държавните служители в
администрацията. Отделни елементи от този процес са регламентирани в Закона за
държавния служител, в Устройствения правилник на Института по публична
администрация и европейска интеграция и др. Някои аспекти са намерили място в
Стратегията за обучение на служителите в администрацията, но поради програмния
характер на този документ, те служат главно като основа за формулиране на
стратегически приоритети и мерки. Институтът по публична администрация и
европейска интеграция (ИПАЕИ), както и отделните администрации имат вътрешни
документи – методики, стандарти, процедури, които съдържат правила за отделни
аспекти от процеса на обучение, които пряко касаят ангажиментите на съответната
институция в процеса на обучение.
1.Основни видове обучение
1.1.В зависимост от целите, които се поставят пред обучението на
държавните служители, то бива два вида:
1.1.1.Обучение за служебно развитие
Основната цел на обучението за служебно развитие е формирането на
административни и управленски знания и развиването на административните умения
на държавните служители. Чрез него се осигурява поддържането на устойчивост и
непрекъсваемост на държавната служба посредством подготовка на служителите за
заемане и осъществяване на длъжностите в нея.
Характерно за българския модел на държавна служба е, че новоназначените
служители постъпват в администрацията без специална подготовка относно
специфичните й функции и дейности. Необходимо е специално обучение и за
последващо заемане на по-високи експертни или ръководни длъжности. В тази връзка в
основата на обучението за служебно развитие стои въвеждащото обучение, което
осигурява подготовка на служителите при :
· назначаване за първи път на експертна длъжност в администрацията;
· заемане на първа ръководна длъжност;
· заемане на длъжности за държавни служители.
Въвеждащото обучение има за цел да осигури:
· първоначална обща подготовка;
· първоначална специализирана подготовка за административните структури или
длъжности, за които това се изисква;
· осъзнаване на отговорността и значимостта на изпълняваната длъжност в общия
работен процес с оглед реализирането на целите на съответната администрация;
1
· адаптиране на уменията и квалификацията на държавните служители към
съвременните стандарти за работа в държавната администрация и европейските
стандарти за предоставяне на публични услуги.
1.1.2.Обучение за професионално развитие
Обучението за професионално развитие има за цел разширяване на познанията
на държавните служители относно международната, социалната, икономическата и
правната среда, в която работят, както и по отношение на промените в комуникациите,
науката и технологиите. Този вид обучение е насочено към:
· усвояване на допълнителни знания и умения вследствие на промяна на
длъжностната характеристика;
· подобряване изпълнението на служебните задължения чрез индивидуално
обучение и специализации;
· въвеждане на нови модели и/или технологии за осъществяване на определени
административни дейности или работни процеси.
1.2. В зависимост от определената в Закона за държавния служител степен
на задължителност на обучението, то бива:
1.2.1. Задължително обучение.
Това е обучението, което законодателят е счел, че е минимално необходимото,
за да може да се изпълнява съответната длъжност. Поради това не може да става въпрос
за конкретна преценка на необходимостта от обучение за отделния служител, а всички
държавни служители, отговарящи на определени от закона условия, задължително
трябва да преминат това обучение в определен срок. Тук се включва обучението за
служебно развитие. На задължително обучение подлежат постъпилите за първи път на
държавна служба, както и назначените за първи път на ръководна длъжност държавни
служители. Органът по назначаването е длъжен да осигури обучението на тези лица в
тримесечен срок от встъпването им в длъжност. Висшите държавни служители
преминават обучение (извън въвеждащото), поне веднъж годишно.
1.2.2. Незадължително обучение.
При този вид обучение ангажиментът на органа по назначаване да изпрати на
обучение държавния служител зависи от оценката на неговите потребности от
обучение. Тук се включва обучението за професионално развитие.
2. Основни програми за обучение на Института по публична
администрация и европейска интеграция
2
Основните програми за обучение, които се предлагат с годишния Каталог на
ИПАЕИ са изградени въз основа на класификацията на видовете обучение в зависимост
от целите:
2.1. В сферата на обучението за служебно развитие са предвидени:
· Курс за новопостъпили служители в администрацията “Въведение в държавната
служба”
· Курс за новоназначени ръководни служители “Управленски умения”
· Курс за висши държавни служители “Лична ефективност”.
2.2. Обучението за професионално развитие е систематизирано в 4
тематични програми:
· Управление на администрацията и организация на административните дейности и
процеси
· Европейска интеграция – политики и инструменти за нейното осъществяване
· Европейското-управление – стратегическо планиране, административно
обслужване, инфраструктура.
· Чуждоезиково обучение
Всяка една от тези тематични програми включва различни курсове и семинари.
Процедурата за одобряване на курсове и семинари за обучение е описана в
действащите в ИПАЕИ Вътрешни стандарти за организация и управление на учебния
процес. До края на първата седмица на м. юни, обучаващите мениджъри подготвят
учебните планове на семинарите /курсовете за следващата година. Предложенията се
дискутират на вътрешна среща на дирекция "Обучение, приложни изследвания и
работа по проекти" на ИПАЕИ, за да се достигне до балансираност, прецизност и
адекватност между заложените цели и съдържанието на предвиденото обучение. След
вътрешното съгласуване, учебните планове на семинарите и курсовете се обсъждат от
експертни съвети, които се формират по главните тематични програми на обучение.
Броят, съставът и датата на заседанията на експертните съвети се определят със заповед
на Изпълнителния директор на ИПАЕИ. Курсовете и семинарите се разглеждат и
одобряват от Управителния съвет на Института. Има възможност при необходимост от
обучения по актуални теми, да бъдат подготвяни и провеждани курсове, извън
одобрените в Каталога.
Критериите за подбор на преподавателите също се съдържат във Вътрешните
стандарти за организация и управление на учебния процес на ИПАЕИ. Те са свързани с:
§ професионална компетентност и опит;
§ притежаване на най-новото знание и умение в дадена област на
административната дейност (придобито чрез работа и/или чрез обучение по
международни програми и проекти);
§ известност в експертните и/или преподавателските среди в дадената област;
§ притежаване на методически опит за обучение на възрастни;
§ готовност за адаптиране на учебната материя към нуждите на обучаваните
служители;
§ добри комуникативни умения;
§ висока отговорност и дисциплина по отношение на учебния процес;
§ споделяне на мисията и целите на ИПАЕИ.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 ное 2017 в 19:47 родител
09 юни 2017 в 03:07 студент на 29 години от София - Медицински университет, факулетет - Медицински факултет, специалност - Медицина, випуск 2016
03 юни 2017 в 22:33 студент на 24 години от София - Технически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2016
29 май 2017 в 14:22 студент на 28 години от София - Химикотехнологичен и металургичен университет, факулетет - Факултет по системно и химично инженерство, специалност - Индустриален мениджмънт, випуск 2018
27 май 2017 в 09:15 в момента не учи на 26 години от София
15 май 2017 в 13:06 студент на 37 години от Габрово - ТУ Габрово, факулетет - С, специалност - Публична администрация, випуск 2014
14 апр 2017 в 07:34 в момента не учи на 45 години
11 апр 2017 в 10:40 студент на 55 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2012
30 мар 2017 в 13:34 учител
28 мар 2017 в 19:18 студент на 23 години от София - Технически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2016
 
Домашни по темата на материала
Курсова по Управление на промените в ПА
добавена от iva_nin4e_ 04.04.2013
0
14
Управление на риска - специалност Публична администрация
добавена от myordanova77 18.11.2012
3
26
Подобни материали
 

Конспект за курсова работа по държавна власт и администрация

19 апр 2007
·
715
·
7
·
1,390
·
223
·
33

Кои са трите измерения на кризата на националната държава? Кои са осемте източника на държавната власт? Какво е взаимоотношението между държавните органи и държавната администрация?
 

Общинският съвет и общинската администрация като органи за местно самоуправление и взаимодействията между тях

06 юли 2006
·
2,850
·
6
·
913
·
397
·
74
·
1

Общинският съвет и общинската администрация са два взаимно свързани обуславящи се органа на местната власт. Те имат един и същи обект на управление – общината като цяло с нейната територия, население, природни ресурси, производствена база, инфраструктура
 

Съвременната администрация

04 дек 2007
·
443
·
3
·
599
·
185
·
20
·
2

Държавата е система от институции за поддържане на ред и вкарване на порядък в обществената система. Специфичен признак на държавата е това, че нейното съществуване като организирана общност е посредством публичната власт.
 

Наръчник за изготвяне на проекти (по европейски програми и администрации)

03 юни 2007
·
2,706
·
65
·
12,470
·
1,559
·
398
·
6

Целта на семинара е придобиване на знания и умения за разработване на проекти, насочени към решаване на важни проблеми на местните общности чрез привличане на средства от национални, европейски и други програми.
 

Актуални проблеми в държавната администрация


Корупция в държавната администрация. Всички сложни определения за корупцията могат да се сведат до едно: използване на публична власт за постигане на лична изгода.
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по икономика на благосъстоянието
входен тест по Публична администрация за Студенти от 3 курс
Тест по икономика на благосъстоянието, предназначен за студенти от специалност - публична администрация. Всички въпроси имат само 1 верен отговор.
(Труден)
20
44
1
1 мин
16.05.2013
Тест по публична администрация на тема: Разработване и оценка на програми
тематичен тест по Публична администрация за Студенти от 1 курс
Тестът е от специалност Публична администрация на СУ "Св. Климент Охридски". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
17
45
1
1 мин
04.04.2013
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Обучение и развитие на служителите в държавната администрация

Материал № 856352, от 09 май 2012
Свален: 250 пъти
Прегледан: 371 пъти
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 12
Брой думи: 3,737
Брой символи: 25,921

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Обучение и развитие на служителите в държавната ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения