Големина на текста:
БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ
Проф Братанов
Препоръчителна литература:
Айкова,Р. Бизнес кореспонденция,Унив.изд.”Стопанство” 1995г
Андонов,Б. Бизнес комуникации,правила и особенности на делово общуване , Унив.изд. ”Стопанство” С.1993г
Железаров.А. Бизнес кореспонденция,Техника,С;1994г
Пачтър,Б.,Броуди,М.С. ,Princeps,1999г
Братанов.П. Функционалност на социалната комуникация,Унив.изд.”стопанство”,С 2004 г
Стойков,Л. Фирмена култура и комуникация,Унив изд.”Стопанство” С.
Касилер.Е. Есе за човека, С 1997г
1, Предмет, цели и задачи на изучаваната дисциплина
Бизнес комункацията приравняваме с управленската комуникация или общуване.Най общо съдържанието на
двете понятия следва да разбираме като взаимодействие между учасниците в комуникационния
процес(общуване) с цел да бъде променена тяхната дейност по определенначин.
Като процес бизнес комуникацията(общуването) следва да разбираме като процес на предаване на емоции и
на интелектуално съдържание в бизнес средата:
Има две основни причини за нея:
1, ръководството на съответните бизнес структури получава сведения от сътрудниците си чрез
общуване с тях.По този начин става възможно осъществяването на управленските и на контролните
функции в сферата на съответния бизнес.В конкретно тношение този вид сведения включва:
- резултатите от дейността на бизнес структурата
- квалификационното развитие на сътрудниците
Диалогичната форма на размяна на комуникационни послания участва активно в процеса.
2, С помощта на бизнес комуникацията се осъществяват ефективните стратегически цели на
интересуващата ни бизнес структура.
Освен тези две основни причини има и други:
?Всеки служител в бизнес средата в процеса на изпълнението на своите функции извършва
многокатно:
Делова писмена дейност: доклади,бележки,писма(независимо от вида на съответния бизнес)
Съществуват пределени правила в писмената комуникация,знанието и прилагането на които до голяма
степен са условие за успешното или за неуспешното представяне на съответния сътрудник в бизнес
дейността на съответната организация,институция,фирма и т.н.
Устно или писмено представя съответните резултати,например от своята работа или пък предлага на
различни по обем и състав аудитории описание и правила за работа със съответния предмет на дейност на
интересуващата ни бизнес структура(стоки,услуги). Изучаването на практическите правила за най
успешна комуникация в подобни случаи представлява допълнителна гаранция за успешното представяне на
съответния сътрудник, за неговата убедителност, изчерпателност, яснота и емоционално ,колегиално
отношение към съответаната аудитория.
?Изградените положителни характеристики в комуникационните навици на участниците в бизнес
дейността са условие за намаляване на разходите: време и пари
?Доказано е вече от страните с утвърдени пазарни структури, че писмената кореспонденция е и
днес основа на организацията на деловите отношения. Съществуват определени практически
правила, които трябва да бъдат научени и прилагани.
?Новите комуникационни технологии( НКТ ) предлагат допълнителни възможности които
увеличават значението на бизнес комуникациите. Бихме могли да посочим множество примери в
този смисъл( да помисля и да посоча примери от своя личен опит – замяна на офис техника с нов
тип конфигурации,включително и компютъризирани системи) Развитието на НКТ по принцип има
изключително въздействие върху бизнес комуникацията
?Психологическите характеристики на комуникацията в сферата на бизнеса – например такта,
търпението, умението да се вникне в света на другия( емпатичната способност – емпатия – да
влезеш в кожата на събеседника си и да погледнеш на света през неговите очи ), оптимистичната
нагласа, умението да се казват нещата по един приятен начин са предпоставка за изграждане на
добри бизнес контакти.
Казано най общо :
1, В бизнеса трябва да се говори добре
2, В бизнеса трябва да се пише добре
3, В бизнеса трябва да спазваме различни кодове на поведение включително и т.нар. дрес код( код на
облеклото )
Има ясни и категорични принципи , те трябва да се знаят и да се прилагат.
Телефонът има вече почве от 130 год съществуване и той намира и днес интензивно приложение в бизнес
среадата. Има определени правила за осъществяване на телефонна комуникация в сферата на бизнеса.
Познаването на основните принципи на комуникацията а и на масовата комуникация също са
допълнбително условие за успешното осъществяване на бизнес контактите днес.Акцент при това
теритично изучаване на комуникативния процес следва да се постави върху психологическите и
културологическите аспекти на комуникацията.
Част от съвременната бизнес комуникация са и т.нар. ВО( връзки с обществеността ) – Public Rеlations ( пи
ар) а и върху кратката и история, начин на осъществяване.
2, Социалните групи. Главни характреристики.
Има животински и човешки групи. В животинските групи общуването е подчинено на инстинктите.
Физическата сила определя водача в групата на животните. Те реагират на различните ситуации
обикновенно по един типичен,дори типизиаран начин – например, вълци,кокошки,кучета и т.н. При хората,
човешките групи отсъства подобен физически императив – например ,преподавател и студент , сред
студентите може да има лица физически по силни от преподавателя. Това обстоятелство обаче не е
определящо за реда в тази човешка група.Човешката група има норми и очаквания които определят
поведението на нейните членове, при неспазването и следват санкции свързани с неизпълнението на
нормите и очакванията. В резултат на това общуването е подредено в човешката група и дори ако нов
член се присъедини към съответната група той неизбежно възприема нейните ценности, норми, очаквания,
санкции.
При животните отсъстват възможности за общуване със символи и на тях не им е известна каквато и да е
система за предаване на установените очаквания, норми , санкции ,ценности ,оценки ,обичаи,социална
организация на новопостъпилите членове на групата.
Подобна система не може да бъде създадена без да се осъществи комуникацията на нормите , очакванията,
ценностите, санкциите и т.н. защото всичките те са само идеи, които съществуват единствено в
процеса на комуникация.
Различията между животинските и човешките групи е качествено !
Уникалните характеристики на човешкия социален живот могат да бъдат предавани от поколение на
поколение,за разлика от животинския свят.
Естествено възниква въпроса какво наричаме символ? Символ наричаме това което замества нещо.
Символичната организация на живота на обществото позволява той да бъде ръководен от:
?Очакванията ,нормите, обичите
?Социализираните индивиди които изпълняват определена роля. Тази особенност на обществото
показва ,че то е предсказиуемо.
Групата в човешкото общество е база на комуникацията в него, на процеса на комуникация.Обикновенно
групата е съставена най малко от две лица, но те могат да бъдат и повече хора, индивиди, които
комуникират, взаимодействат за определен период от време и имат обща цел в процеса на
комуникацията ,взаимодействието.
В групата поставя своите членове в позиции ,ситуации при които тяхното поведение се формира от
очакванията и от нормите.
Сентенцията човешките същества да формират група не е инстиктивна по природа – тя е научена по
време на дългия период на човешкото съществуване.
Доказателство за казанот опредставлява съществуването на едно дете оставено само и лишено от
контакти с други, с възръстни хора в рамките на съответната група , то в никакъв случай не може да
достигне до тези резултати в развитието си, които би реализирало като член на групата.
Групите се различават по мястото и по времето на създаването си.
В човешката група задължително всеки неин член знае за присъствието на останалите членове. Всеки член
на човешката група ефективно комуникира, взаимодейства с другите. Обрзаците, моделите на
очакванията и нормите на поведението в групата определят и съдържанието и формата на
комуникацията на взаимодействието в нея.
Изучаването на човешките или на социалните групи не е самоцелно, например в бизнес комуникацията какво
намира приложение за конкретни практически и теоритически цели. Например контекста на ВО ( връзките
с обществеността) се говори за т.нар. малки групи, подобна група в контекста на професионалната
комуникация (пи ар) нейният състав включва
25 -35 лица. Закономерностите на комуникацията в малките групи изцяло се прилагат за пи ар групите.
Самата PR комуникация подпомага повече или по малко различните бизнес дейности – това е комуникация
от управленски тип.
Същото време самата PR дейност може да бъде разглеждана като специфичен вид бизнес дейност.
Възможо е при продължителното съществуване на дадена група тя да претърпи някаква промяна, тази
промяна наричаме динамика на групата.
Различни фактори въздействат върху групата и засягат:
?Формирането и .
?Взаимодействието между отделните и членове
?Девиацията (отклонението) на членовете на групата един от друг
?Разпадането на групата
Подобни фактори днес са : техническото развитие, индустриализацията , а в наш дникомпютризацията
( оцифровяването, дигитализацията ), урбанизацията (градски начин на живот), радикалните социални
промени ( 10,11,1989г )
Потребностите на членовете на дадена група се задоволяват чрезу частието им в нея. Факторите които
въздействат върху задоволяване на потребностите са:
?Личното привличане
?Престижа
?Облагите
3, Първична и вторична група
През 1909 г американският социолог Чарлз Куули за първи път предлага на научната общественост това
понятие – първична група. Той посочва колко важна е ролята на тази група в процеса на социализацията .
Какво наричаме социализация?
Това е основен социален процес по време на който индивидът се интегрира в социалната група чрез
научаването на очакванията и нормите в групата и на собствената си роля в нея. Това е процес който
продължава през целия живот на индивида. Критична фаза е детството по време на което
детето интернализира ценностите, уменията и ролите които му предлага обществото и които
формират неговата личност и които го приобщават към другите хора. По време на този период –
изключително важно човек придобива представа за собствената си личност или за собственото си „Аз”
чрез поведението и взаимодействието си с другите членове на групата, и като се научава да изпълнява
предложените му вече роли.
Социализация наричаме също така и процеса по време на който един нов член се присъединява към дадена
група. Например приет кандидат за нова работа.
Изучаването на нови социални роли и от съвременните хора особенно е един непрекъснат процес.
Почти всички ние живеем в гоеми, обективно съществуващи групи и повечето от нашите взаимодействия с
останалите хора възникват т.нар. безлични ситуации. Действително ,в големите градове хората
пътуват в градския транспорт,срещат се в университетите, работят в големи предприятия и т.н. във
всички подобни ситуации контактите между хората или взаимодействията между тях наистина са
безлични – лично всеки не познава всеки , частично се познават и то само като изпълнители на определени
роли. Например ,чиновник в данъчната служба – данъкоплатец : полицай – закононарушител :професор –
студент и т.н.
За разлика от посочените случаи в първичната група положението се променя кардинално.
Взаимоотношенията тук не са между лица – обикновенни изпълнители на социални роли, а те са пълни и
интимни. Лицата в първичната група се познават изцяло а не частично, Хората тук се уважават като
личности – единият не може без другия.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 фев 2019 в 19:26 потребител
23 дек 2018 в 17:35 студент на 41 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Публична администрация, випуск 2018
13 ное 2018 в 13:51 студентка от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов"
01 ное 2018 в 09:54 студент на 21 години от София - ТУ-София, специалност - Телекомуникации, випуск 2020
 
Домашни по темата на материала
бизнес план за организация с предмет на дейност: Търговия на едро с алкохол и безалкохолни напитки
добавена от bory25 04.11.2013
1
31
как да представим себе си
добавена от qnica_1000 31.05.2013
2
32
Подобни материали
 

Основни цели, принципи и стратегии на делово общуване


Обикновено, под понятието „делово общуване” се разбира процес на постигане на разбиране (вербални комуникации, общуване чрез кореспонденция, телефон, електронни средства и мрежи, подготовка и водене на преговори...
 

Невербална комуникация


Очите са най-мощното средство за невербална комуникация, което притежаваме. Тяхната сила, разбира се, е най-голяма, когато двама души се гледат директно в очите...
 

Бизнес комуникации


Бизнес комуникации - правила на поведение. Изика на тялото и мета езика. Създаване на автобиография и cv...
 

Връзки с обществеността


Докато рекламата е монотонна и най-често агресивна,ПР а създава представа за комуникационния продукт...
 

Делово общуване


Междуличностните отношения са разнообразни, но основното е общуването. то е двустранен процес, в който източника и получателят на информация чрез словото общуват помежду си, оценяват се взаимно и си въздействат...
 
Онлайн тестове по Бизнес комуникации и кореспонденция
Тест по бизнес комуникации за 11-ти клас
изпитен тест по Бизнес комуникации и кореспонденция за Ученици от 11 клас
Проверка на знанията и уменията на учениците по бизнес комуникации в 11-ти клас. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
21
1
2 мин
23.08.2013
Тест по Основи на комуникациите за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Бизнес комуникации и кореспонденция за Студенти от 3 курс
Тестът е използван на изпита по дисциплината "Основи на комуникациите" в УНСС. Съдържа 21 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
21
16
1
5 мин
03.11.2016
» виж всички онлайн тестове по бизнес комуникации и кореспонденция

Бизнес комуникации

Материал № 854322, от 06 май 2012
Свален: 704 пъти
Прегледан: 1,250 пъти
Предмет: Бизнес комуникации и кореспонденция, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 22
Брой думи: 10,238
Брой символи: 63,748

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бизнес комуникации"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения