Големина на текста:
І. Същоност и разграничения
Организация, постигаща успех, се различава от противоположните по това, че тя
има по-динамично и ефективно ръководство. Синоними на думите ръководство и
ръководител са думите лидерство и лидер.
Въпросите за лидерството предизвикват интереса на хората от много време.
Систематичното, целенасочено и широко изучаване на лидерството започва по време на
Ф. Тейлър. Бяха проведени много изследвания и все пак няма пълно съгласие по
въпроса, какво е лидерството и как то трябва да се изучава
Определяне на понятието “лидерство” остава неопределено в българската
лиштература. Вероятна причина за неопределеността идва от това, че литературните
извори ползват думата “leadership”, която на български може да се превежда в
зависимост от контекста ту като ръководство, ту като лидерство. Като се има предвид,
че между двата термина има съществени различия. В този аспект ще посоча едно
съпоставяне между ръководство и лидерство, за да се откроят характерните особености
на лидерството, чрез които да се интерпретира същността на лидерството.
Ръководството като една от функциите на управление е ммного по-
институционализиран, формален и рационален акт и се изчерпва с процесите на
целеполагане и вземане на решение. То не съдържа неформални компоненти. От тази
гл.т. всеки мениджър ръководи подчинените си. А лидерството може да съдържа
елементи на ръководство, но си е много неформално, нерегламентирано и
задължително разчита и на емоционалната обвързаност, докато ръковадството е по-
скоро е направляване и координиране на работата на екипните членове, то
лиддерството може да определи като процес на такова повлияване на една
организирана група, което би я накарало да се стреми към постигане на целите си.
От направеното съпоставяне мужду лидерство и ръководство се стига до
заключението, че основна разлика помежду им, че имат влияние емоциите и чувствата.
Но те могат да имат позитивно и негативно въздействие върху магията на лидерството.
Искрата, пламваща между водача и групата, може да направи от тази група неверотно
успешен екип или възпламени разрушителна енергия на екипа. Емоциите могат да
издигнет и самият лидер на пиедестал или да го смачкат за секунди. Един лидер може
да бъде чаровен или въодушевяващ, да проявява творчество и динамизъм, да е рискова
личност, да има интерес към промяната и др. Докато ръководителят се стреми да
използва изрази като ефективност, планиране, контрал, процедури, структури. Разбира
се трябва да се спомене, че на не малко лидери им се налага да управляват и ръководят,
а добрият ръководител неизбежно в някаква степен трябва да бъде лидер.
Горе посочените особености, които оприличават ръководителят и лидерът,
извеждат основната същност на лидерството. Същината на лидерството е способност да
се изгради идея, вдъхновение и импулс у група хора.
Хората не се водят с планове и анализи. Те се увличат от триединството на
посочените елементи. Истинският ефикастнвият лидер съсредоточва всичките си
действия, за да ги създаде – като използва различни умения за всеки елемент от
триединството.
1. Идеята е положителна картина на това, в което би трябвало да се
превърне организацията, както и на пътя, по който тя трябва да се преобрази.
Създавайки идеята, коята трябва се сподели и от другите, добрият лидер
винаги е гладен за новаторски идеи, които съответсват на първоначално
1
замислената стратегия и е достатъчно умен, за да забелязва подходящите. Но
важно значение е той да бъде достатъчно артистичен – да облече тези идеи в
представи и да създаде интригуващи.
2. Вдъхновението на личностите от организацията е именно това, което
тласка хората към действия. Лидерът използва умението си да общува
свободно, за да възбужда и вълнува хората и да им помага да видят как те
самите могат да извлекат полза както от извървяването на пътя, така и от
постигането на целта. Помага им да разберат как “думите могат да
придобият образ и плът”.
3. Импулсът в организационните проекти и иниациативи е това, което
движи организацията към крайната цел. Като използва енергията и уменията
за решаване на проблемите, лидерът поддържа и предвижването на задачите
напред.
Силните, истенските ръководители разчитат еднакво и на трите елемента.
Човекът, създаващ представи и даващ идеи, не е добър лидер, ако не може да
вдъхновява. Подсилващият импулса не е добър лидер, ако не може да създаде една
всеобща, споделена от всички в организацията/екипа идея.
Всъщност както за малките, така и за големите корпорации:
Лидерство =   Идея х  Вдъхновение х Импул
Способността на ръководителя да създаде определена идия и да вдъхнови
организацията го отличава от сандартния мениджър. Така например, Бенис обяснява,
че “мениджърите вършат нещата правилно, а лидерите вършат правилните неща”.
Именно този автор посещава много от вниманието си на сравненията мениджъри –
лидери, както следва:
? мениджърите администрират, лидерите обновяват;
? мениджърите поддържат, лидерите развиват;
? мениджърите контролират, лидерите въодушевяват;
? мениджърите са привързани към по- краткосрочна перспектива, а
лидерите имат настройка към по-дългосрочното;
? мениджърите подръжават, лидерите създават;
? мениджърите се интересуват “как” и ”кога”, лидерите- “”какво ” и
”защо;
? мениджърите приемат статуквото, лидерите го поставят под съмнение
и т.н.
Ефикасният лидер търси положенията, при които е нужна промяна. Той ”върши
правилните неща” и действа като използва личното си влияние. Той е силен с идеите, а
често с вдъхновението.
Ефикасният мениджър предизвиква промените. Той “ върши правилно нещата”
и не разчита изцяло на влиянито на поста си. Негов силен инструмент е импулсът.
В съвременните условия ефективното лидерство не е твърда ръка, то се
възприема като чувствителност към потребностите на последователите, която се
2
проявява в развитие на отношенията “лидер-последовател”, във включването им в
екипната работа, в помощта за достигане на лични цели
Според мнението на психолози, лидерите и мениджърите са различен тип хора,
т.е. има лидери по природа и мениджъри по природа. На тази основа може да посочим,
че общото и различното между мениждмънта и лидерството могат да се търсят не само
в личностен, но и в организационен план. Така например, характерните особености,
които оприличават мениджъра са планиране, координиране, организиране и др. С
помощта на тези междуличностни и чежду групови отношения се извършват тези
функции. То тези отношения са в основата на лидерския феномен. Функциите на
управление не могат да се осъществят без взаимодействия от лидерски тип:
емоционална подкрепа, изграждане и запазване на екипния дух и на субективните
усещания за удоволетвореност и сигурност, мотивиране, направляване и решаване на
конфликти. Изводът е, че тези фунции на управление и на “водачество” са
взаимнозависими. А това, което ще бъде по-видимо и ще изглежда по-значимо, зависи
от ткри фактора: структура на личността, характера на организацията и естеството на
ситуацията. Всички организации се нуждаят както от мениджъри, така и от лидери. Без
добри мениджъри организацията рискува да изпадне в хаос. Но без ефикасни лидери,
организацията става летаргична и спира да се развива.
ІІ. Концепции за ръководство и лидерство
Многобройният брой съществуващи концепции за ръководство и лидерство, по
отношение на различните им варианти и стилове и ефективност, са групирани в четири
категории теории, модели и ли разбирания:
=>основани на процесите на вземане на решения;
=>извеждащи различията в ориентациите: към задачите или
към хората;
=>ситуативни;
=>харизматични.
От горе посочената класификация може да се каже, че постепенно фокусът на
внимание и предметът на анализ се измества от ръководство към лидерство, т.е
концепциите, базирани на начина на решаване са повече концепции за ръководните
стилове, а идеята за харизмата визира почти изцяло лидерството.
?Концепции, основани на процесите на вземане на
решение
Теория за трите основни стила на управление
Първото систематезирано изследване по въпроса за поведението на
ръководителя спрямо групата е осъществено през 30-те години на ХХв. В университета
Айоуа от Липит, Луин и Уайт. В следсвие на проведените проучвания се определят
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лидерство. Същност. Характеристика

Същност на лидерството, основни теории, характеристика, особености, които го оприличичават, важни аспекти, примери, приложение, примери от практиката,
Изпратен от:
niki_p_q
на 2008-01-28
Добавен в:
Курсови работи
по Мениджмънт
Статистика:
1,994 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Управление на училищната и предучилищната подготовка

15 апр 2011
·
171
·
6
·
830
·
92
·
82

Управление на образованието – дейност, подчинена на социални цели. Повишаване на образователното ниво на населението. *класификация...
 

Управление на образованието

13 фев 2009
·
89
·
3
·
699
·
101
·
24

У-ние на ВУЗ. Научни степени и звания. Програма за развитие на средното образование.
 

Протокол 2

05 апр 2009
·
48
·
11
·
1,947
·
130
·
16

Мениджмънт...
 

Управление на образованието като научна област

20 юни 2008
·
618
·
9
·
2,305
·
408
·
75
·
1

Управлението на образованието е прилагане на практика на политически идеи, теории или философия.
 

Лидерство и ръководство

19 яну 2010
·
259
·
7
·
2,278
·
266
·
34

Днес, по–голяма част от населението, не само в България, но и по целия свят работи в предприятия, фирми, организации, които ясно дефинират, че на всяка цена държат да постигнат своите цели...
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест за текущ контрол по дисциплината "Управление на промяната" за студенти от 5-ти курс
междинен тест по Мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът е предназначен за студенти от 5-ти курс, изучаващи тази дисциплина. Съдържа 45 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
45
1
1
5 мин
13.10.2016
Тест по Международен финансов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът съдържа примерни въпроси за изпит, които обхващат целия материал. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
21
1
3 мин
14.10.2016
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Лидерство. Същност. Характеристика

Материал № 85093, от 28 яну 2008
Свален: 1,994 пъти
Прегледан: 1,310 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 15
Брой думи: 3,487
Брой символи: 31,493

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лидерство. Същност. Характеристика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Торнев
преподава по Управление на операциите
в град София
с опит от  28 години
28

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения