Големина на текста:
Психологични изследвания, лекции на доц. Бораджиева, задочници, 2012
Научното изследване и психологическото изследване като част от научното изследване
Психологията е сравнително млада наука, защото науката започва да се развива при мощни
методи за изследване и доказване на фактите. В психологията - трябва и да е възможно да се
поддава на количествени измервания. Затова психологията започва да се развива след
развитието на науки, които позволяват да се разработят надеждни методи, които дават добра
валидност. Психологията сега е в зрелия си период, има мощен апарат; но изборът на
подходящи методи става трудно. Психологът трябва да познава измервателните методи,
статистиката. Трябва да може да интерпретира резултатите съдържателно. Самият
изследовател трябва да подбира методите си, да познава методиките.
Какво дава и какво е науката? Думата „наука“ - от гръцкото scire - “знам“. Може да се узнае
нещо от авторитети, от опит, по интуиция, от науката. Науката търси обяснения на
наблюдаваните явления и предлага различни теории в отговор на това търсене. Опира се на
научни подходи – начините, по които се придобиват знанията. Имаме сравнителен,
аналитичен, емпиричен подход според подхода към изследваното – дали се конструират
емпирични данни, дали от данните се преминава към теорията.
Научната теория – издига хипотези, които се отнасят до принципи, механизми, които да
организират, обобщават и обясняват различни факти. Целта на всяка теория е да обясни
фактите и да предскаже нови факти, свързани с изследванията. Една теория е добра,
критерий за добра теория са точността и проверяемостта.
Има две степени на познанието – първата степен е емпиричното познание, а другата е
теоретичното познание. Различието е в следното – емпиричното познание опира до
изследване на реални обекти, то отразява реалните обекти. Теоретичното познание включва
предвиждане на бъдещо състояние под формата на прогнози, които не са реалност. Като
отразява определени аспекти на действителността, теоретичното познание конструира
идеални обекти (напр. абсолютно твърдо тяло, линия, точка). Теоретичните конструкти
отразяват съществени общи свойства на действителността и така стават обект и средство на
познание.
Емпиричното познание отразява обектите, които имат пространствени и времеви параметри
(съществуват в определено време и пространство). Тези характеристики важат не само за
психичните явления, но и за взаимовръзката между тях. Теорията се абстрахира от
спецификата, отразява общото, под формата на хипотеза е. Теорията е извод, закономерност.
Емпиричното познание се свързва с методите на наблюдението и експеримента, тъй като
описва реалните характеристики. Теоретичното познание се свързва с методите на анализ,
синтез, индукция, дедукция и др. Взаимовръзките между емпиричното и теоретичното
познание е диалектическа. Без емпирично познание няма теоретично – трябва да имаме
събрани данни. Емпиричното познание може да бъде осъществено чрез методология, до
която достигаме чрез теоретически обобщения и изводи. Емпиричното не може да
съществува без теоретическото и обратното – това е диалектическата връзка между тях.
Целта на научното изследване – ръководната цел е да се повишат знанията на човека за света
и за него самия, и това да му бъде от полза в живота. Обикновено всяко изследване може да
се ръководи от една до четири основни цели, които представляват етапите на познанието:
1)да се опише интересуващият ни факт – най-целесъобразно е да се използва
наблюдението
2)да се разбере същността на наблюдавания/интересуващия ни факт, каква е същността
му, кое го поражда и му оказва влияние – чрез методите на анализа и на сравнението
3)да прогнозираме бъдещо състояние на тези факти – АКО->ТО. Това означава да
докажем от една страна кои са съществените взаимовръзки и да предскажем бъдещи
такива
4)да контролира – да се влияе върху подобряването на човешкия живот
Основни подходи за научно изследване:
количествени
качествени
Методите на психологичното изследване са описателни и експериментални. Двата типа
методи, които най-често се използват в психологията, са:
дескриптивни (описателни) изследвания
експериментални изследвания
Всяко научно изследване включва следните етапи:
1)обща идея за това, което ни интересува
2)да се направи библиографско проучване по въпроса, който ни интересува. В хода му
ще видим кои страни на изследователския ни интерес са решими в науката и кое
остава нерешено
3)формулиране на конкретен изследователски въпрос
4)да се направи теоретичен модел на изследваното явление – стъпваме на всички
известни научни изводи относно интересуващия ни въпрос и издигаме хипотези за
онова, което все още не е доказано и ни интересува
5)операционализираме понятията – често се налага конструкциите да бъдат разчленени,
светени до съставните им елементи, които да могат да бъдат измерени. Търсят се
методи за измерване
6)планиране на емпиричното изследване – подбор на лица, методи, условия на
експеримента
7)събиране на данните
8)обработка и обобщаване на емпиричните данни
Правила, които трябва да се спазват в изследователската работа:
1)да се формулира точно наименование на темата на изследването – темата определя
обема на научната работа и алгоритъма на експерименталната дейност
2)проучване на литературните източници – трябва да се цитира точно литературата –
има определени стандарти. С източниците от интернет – добавя се и датата на
посещението на сайта.
3)обобщават се теоретичните постановки
4)формулира се работната хипотеза на изследването – научно предположение с
вероятностен характер – трябва да е правдоподобна и доказуема. Тя отразява
очакването на изследователя за изхода на изследването – т.е. за това, което ще се случи
с изследвания обект при избраните условия и след прилагането на предвидените
въздействия и процедури. Хипотезата е под формата на прости съждения, при които
не се допускат логически връзки от типа на и/или. Тя трябва да допуска само
потвърждение или само отхвърляне.
В психологическите изследвания се издигат и статистически хипотези, на тяхна база стават
количествените измервания и доказателствата. Статистическите хипотези се отнасят до
определени съотношения между избраните статистически величини. Статистическите
хипотези са средство за проверка на работните хипотези, а работните хипотези отразяват
очакванията на изследователя.
Когато се формулират хипотезите, трябва да се формулира целта на изследването – крайният
резултат е целта. Трябва да се формулират задачите след целта. Най-често се следва следният
път:
1)да се изследва теорията по проблема, литературният обзор;
2)да се разкрие състоянието на този проблем
3)да се създадат нови практики за приложение
Задачите се подреждат по начина на изпълнението им, решава се целта. Възможно е
хипотезата да се отхвърли. Дори непотвърждаването е извод от направеното изследване.
Предметът на изследването също трябва да бъде точно формулиран. В областта на
психологията той може да бъде психическо явление, различни методи на въздействие,
разкриване на взаимодействие и други. Според предмета на изследването се определят и
методите на изследване. Обектът на изследване зависи от предмета на изследване и обект
най-често е личността, социални явления или взаимоотношения между хората и явленията.
След като опрелелим обект, трябва да определим и методите на изследването. Основните
методи на изследване са описателни и експериментални. Освен тях определяме и методите на
моделиране, които служат за разкриване на сложни психични явления, които не могат да се
изследват със стандартните методи. Методите на моделиране – това е създаване на
математически, графически модели. Най-чести методи на моделиране са вариационният,
корелационният и факторният анализ. (Това сме го учили по статистика)
5)организация на изследването
Личност и дейност на експериментатора
Ролята на експериментатора е специфична. Следва да се има предвид ефекта на Пигмалион.
Най-важно изискване – наблюдателност. Не бива да се пропускат подробности в средата и в
изследваното лице. Целенасочено трябва да се развива наблюдателност.
Друго важно качество – вежливост и тактичност, търпение и спокойствие. Длъжни сме да се
владеем. Не трябва да се дават оценки или реплики към лицето, освен ако не са заложени
предварително в експеримента – това може да повлияе на изследваното лице. Трябва сам да е
преминал през изследването.
Технически лица – трябва да са с дългогодишна практика и познания в най-добрия случай.
Различните подходи за контрол са свързани с изясняването на техните възможни реакции.
Отношенията между изследовател и изследвано лице са много сложни. Има проблем с
участниците. Доброволно участие – да помогнат, да си повишат самооценката (тогава дават
социално желателни отговори). Най-добре е да се провежда реален експеримент; при
принудителното участие има много проблеми. Болшинството лица имат критично
отношение, а спрямо експериментатора – недобронамерено, агресивно отношение при тези

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Психологически изследвания

Лекции по дисциплината Психологически изследвания на доц. Бораджиева, задочници...
Изпратен от:
ylh
на 2012-04-08
Добавен в:
Лекции
по Психология
Статистика:
496 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Психология. Изследвания по аналогия
добавена от kristiyan.ramnaliev 22.01.2017
2
12
Подобни материали
 

Методи на изследване

25 яну 2009
·
75
·
10
·
1,308
·
6

Съзнанието на човека има не само история,но и предистория. Историята на съзнанието обхваща времето от първите и най-елементарни прояви на очовечената маймуна до съвременния човек...
 

Източници и методи на изследване на психолгията на личността

11 фев 2009
·
246
·
6
·
1,252
·
268
·
44
·
1

Източници и методи на изследване на психолгията на личността. Материала съдържа основни етапи при извършване на психолого педалогически излседвания, психо диагностика.
 

Методи за изследване на личността

14 яну 2009
·
330
·
6
·
1,194
·
73
·
1

Методи за изследване на личността.Психологичното изследване на личността възниква във връзка с конкретни практически нужди. 1905г. Се приема за началото, когато се създава стълбицата за измерване на интелигенстността на A Binet. Методът на въпросниците...
 

Психодиагностични методи за изследване на личността в клиничната психология

27 сеп 2008
·
360
·
2
·
456
·
272
·
75
·
2

Методите на клиничната психология включват наблюдение, методи на експерименталната психология, физиологично изследване. Основен метод е динамичното интервю.
 

Особености на детската логика

24 апр 2008
·
224
·
9
·
3,791
·
99
·
24
·
1

Четивото е път към детската душа и детската мисъл. Като синтезирано характеризира етапите през които преминава детското интелектуално развитие. Най-важният показател за детското развитие е изведен чрез посочване на сензитивните фази...
 
Онлайн тестове по Психология
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
40
1
2 мин
15.03.2015
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Това е изходен тест по психология и логика, който включва въпроси от целия материал изучаван по този предмет в девети клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
37
580
3
16.07.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Психологически изследвания

Материал № 839593, от 08 апр 2012
Свален: 496 пъти
Прегледан: 664 пъти
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 25
Брой думи: 9,334
Брой символи: 59,977

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психологически изследвания"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Силвия Аладжова
преподава по Психология
в град София
с опит от  10 години
98 14

Христо Йорданов
преподава по Психология
в град Сандански
с опит от  12 години
159 14

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения