Големина на текста:
ПРЕДГОВОР
Един от видовете игри, в които децата в достъпна форма усвояват
правилата на интелектуалната и практическата дейност на възрастите е
дидактичната.
Основният подход при систематизирането на игрите е чрез една
дидактична игра да се решават различни речеви задачи, органически
съчетани по между си. Реализацията му е възможна поради факта, че
вниманието на децата не се отвлича с нови персонажи, а на основата на
познати се провеждат лексически, граматически и фонетични упражнения.
По такъв начин преходът към свързаната реч е по-естествен.
Предимството на играта е, че устно и емоционално децата се
запознават с езиковите норми на общуване, овладяват се словесни
конструкции, усвояват се и се активизират определени думи, артикулират се
трудни за произнасяне звукове.
При подбора на дидактичните игри е спазена дидактичната и
словестна близост, съобразена с необходимостта от единство на задачите на
обучението по роден език. Интегрират се различните дялове, запазвайки
относителната самостоятелност.
Поради това игрите са близки, без да се дублират.
Предложените дидактични игри могат да присъстват във всички
моменти на обучението по роден език.
Освен дидактичните игри, са включени и дидактични упражнения.
Необходимо ли е да се разграничават? Да, защото в практиката се подменят.
Имат някои общи характеристики(цел, игрови действия), но се отличават по
крайния резултат, правилата, които регулират взаимоотношенията и
регламентират действията. Упражнението е свързано с дидактичното
правило и похватите, докато дидактичната игра удовлетворява изискванията
на дидактическите принципи, формите и методите на обучение.
Дидактичните игри намират място във всички моменти на
взаимодекствието учителка – група, докато дидактичното упражнение
обслужва преди всичко взаимодействието учителка – дете.
Ватиантността на предлаганите от нас конспекти позволява да се
провокират разнообразни, нееднотипни педагогически ситуации с
възпитаващ и обучаващ ефект.
Отчитайки динамиката и сложността на детето като обект и субект в
дейността, неговите потребности и интереси, учителката има възможност да
предпочете една или друга дидактична игра и упражнение, съобразявайки се
с програмното съдържание.
Предлаганите конспекти са примерни. Не ограничават детските
учители при избора им.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИДАКТИЧЕСКИТЕ ИГРИ И УПРАЖНЕНИЯ КАТО
СРЕДСТВО ЗА ПРОВОКИРАНЕ НА ЕЗИКОВАТА АКТИВНОСТ НА
ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
За децата от предучилищна възраст играта е самият живот. Играейки
без да се съобразяват с времето и пространството, доверявайки се изцяло на
своето въображение, те моделират по своеобразен начин живота на
възрастните. В процеса на играта децата „откриват” света без да си поставят
някакви определени цели. Играят, защото искат да правят това. Сигърно в
тази непосредственост се крие очарованието на дейността.
В игрите децата развиват „АЗ”-представите и отношението си към
другите. В процеса на многообразните субект-субектно взаимодействия се
придобиват или затвърдяват знанията, реализират се мисловни и двигателни
функции. Играт с онази симулираща среда, която отговаря на постоянната
нужда на децата от действие. Тя създава неповторими ситуации, в които те
се наблюдават, сравняват с другите, влизат в противоречия, изграждат
своята личност.
Играта е труд, обучение и ефективна форма за възпитателно
взаимодействие само ако се включва в цялостния педагогически процес.
Правилното и ръководство оказва благотворно влияние и на формирането
на личността на децата. Организирайки живота им в процеса на играта,
учителката съдейства за изработване на организационни навици, кито по-
късно се превръщат в норми на поведение. Предизвикват се детската
любознателност, стремежът непрекъснато да се пита, търси, а всичко това
съдейства за интелектуалното и физическото развитие на детето.
Доколкото игрите с правила се създават от възрастните, те определят
задачите и правилата. Задължителното присъствие на тези структурни
елементи придаа устойчив характер на игрите с правила, а това
предопределя значението на правилното им педагогическо ръководство.
Игрите с правила, към които се отнасят и дидактичните, са
предназначени за формиране на определени черти на детската личност. По
своето съдържание те обхващат разнообразни области от живота. Едни и
същи игри в зависимост от основната задача се използват за организиране
на различни видове детска активност – езикова, двигателна, музикална.
Дидактичните игри са тези, при които най-значимата цел е
интелектуалното развитие на детето. Това обуславя тясната им връзка с
обучението.
Дидактичната игра същевременно има своите особености. Те се
проявават в наличието на определено съдържание, което се усвоява чрез
активната и и нтересна за децата дейност - игровата. Поради това
дидактичната игра асмо в някаква степен отговаря на изискванията на
принципа за пълнота и системност на даваните знания. Възпитателното
съдържание, както и образователното, не изпъкват пред децата като
самостоятелни задачи.
Структурните елементи ьарактеризират дидактичната игра като
форма на обучение и игрова дейност едновременно.
Дидактичната задача е един от основните елементи. Тя се обуславя
от целта на обучаващото и възпитателното взаимодействие. Определя се от
педагога и подчертава обучаващия характер на играта, насочеността й към
познавателната дейност на децата. Игровата задача се осъществява от
децата чрез игрови действия. Двете задачи отразяват връзката между
обучението и играта.
Дидактичната задача в обучението се поставя директно, а в
дидактичната игра тя се осъществява чрез игровата задача и определя
игровот съдържание. Понякога се намира в самото название на играта:
„Назови с една дума”, „Познай по гласа”.
Игровите действия са своеобразен рисунък на сюжета. Колкото по-
разнообразни са, толкова по-интересна е играта за децата. Те не винаги се
отъждествяват с реалните. Игровите действия са вуншна проява на реалните
действия. Чрез тях играта става обучаваща и съдържателна. Няма да е
обективно те да се отъждествяват само с практическите, външни
манипулативни действия на децата. Игровите действия са и сложни
умствени операции и процеси – възприемане, сравняване, припомняне. Те са
еднакви за всички, когато децата играят групово, и се разграничават за
отделните групи и звена в играта. Например: В „Магазин” игровите
действия на магазинера и купувача се различават. Не са едни и същи и в
различните възрастови групи – при малките игровото действие е съвсем
елементарно, докато в голямата група не само е по-сложно, но може да
включва система от действия и отношения. Понякога игровите действияпри
големите деца могат да протичат като състезателни.
Правилата определят изискванията към нормите на поведение. Те са
обусловени от общите задачи и познавателното съдържание. Измислят се от
възрастните и са своеобразен критерий за оценяване на крайния резултат.
Правилата подсказват на децата как да извършат действието, как да се
намери начинът за решаване на поставената задача. Те определят
последователността на игровите действия и реалните взаимоотношения.
Спазването им не е никак лесно, затова учителката не трябва да претоварва
с тях играта, да не регламентира прекалено действията. Децата ги
нарушават, защото не винаги ги разбират, а понякога дори забравят за тях.
Необходимо е тяхното точно разясняване преди започването на играта. Това
създава увереност, че могат да се изпълнят. Запознаването с правилата,
последователността на действията, средствата, които ще се използват,
създава у децата емоционална нагласа за изпълнението на задачата.
Особеност има и при поставяне на правилата пред различните по
възраст деца. В малките групи значението на правилата се обяснява от

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Дидактични игри и упражнения

Дидактични уроци необходими за учители в детската градина или студенти по педагогика.
Изпратен от:
Dess_rousse
на 2008-01-23
Добавен в:
Общи материали
по Педагогика
Статистика:
3,199 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Трябва ми творческа изява на децата от предучилищна възраст в игрови ситуации!
добавена от Dida321 24.05.2012
1
96
Подобни материали
 

Играчката в живота на децата

27 фев 2010
·
232
·
5
·
2,002
·
444
·
67

За децата играта е дейност , чрез която те откриват света ,осъзнават себе си , своите силни и слаби страни и развиват способностите си.Чрез играта децата се учат:”Играта е най – естествената и най – типичната функция на личността...
 

Класификация на детските игри. Движещи сили и фактори за саморазвитие

04 май 2009
·
488
·
6
·
1,093
·
562
·
171

Играта заема най-важно място в системата на предучилищното възпитание. Тя задоволява множество личностни потребности на децата, защото са отражение на действителността. Чрез играта децата се приобщават към света на възрастния...
 

Паметта в обучението

28 фев 2008
·
170
·
6
·
1,126
·
126
·
21

Паметта е форма на психическо отражение на действителността, изразяваща се в запомняне, съхраняване и възпроизвеждане на опит. Формите на това психическо отражение са образи на по-рано възприети предмети и явления и свързаните с тях мисли и чувства...
 

Ефективното училище

06 юли 2008
·
215
·
3
·
833
·
217
·
30

Отчитайки социалните изисквания към себе си и педагогическата реалност, училището трябва да намери своето място сред останалите образователни и социални институции, сред обществото.
 

Литературни дидактически игри

23 ное 2008
·
270
·
15
·
3,315
·
513
·
106

Жан Франсоа Лиотар в „Постмодерната ситуация“ разкрива като една от главните особености на нашето време разрива с традицията и нейното преосмисляне. Новите философи критически преосмислят Декартовото определение за мислещия човек...
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по училищно законодателство за 2-ри курс
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 2 курс
Теста съдържа 20 въпроса, подходящи за студени 2 курс. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
20
112
1
1 мин
24.07.2013
Тест по дисциплината Технологии, изкуство, образование
изпитен тест по Педагогика за Студенти от 1 курс
Тестът е сборен от няколко раздела, включващи Основна терминология, Сфери на действие и насоки на развитие в дизайна, Основни категории, Форма и формоизграждане, Функция и функционалност, Качество и оценяване на потребителските свойства на промишлените изделия, Детската среда – определение и функционални параметри, Проблеми на дизайна за детските играчки и др. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
34
19
1
12 мин
03.09.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Дидактични игри и упражнения

Материал № 82797, от 23 яну 2008
Свален: 3,199 пъти
Прегледан: 3,597 пъти
Качен от:
Предмет: Педагогика
Тип: Общ материал
Брой страници: 57
Брой думи: 10,835
Брой символи: 88,720

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Дидактични игри и упражнения"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Десислава Петрова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  28 години
333

Дияна Тонева Якова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  6 години
451

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения