Големина на текста:
Стопански факултет
на тема
оценяването на персонала в различни фирми
Варна
2011
Въведение
В зората на двадесет и първи век е немислимо да говорим за бизнес и
управление на организации, без да споменем дейността по управление на човешки
ресурси. За разлика от условията на миналия век, днес финансовите империи се
разрастват и процъфтяват не благодарение на физическия, а на човешкия си
капитал. Съвременните комплексни условия обуславят възникването на дейност по
управление на човешките ресурси, която може да се определи като подход за
управление на най-ценния ресурс на организацията – хората.
Управлението на човешките ресурси изисква непрекъсната работа за
усъвършенстване на изпълнението, за подобряване на постигнатите резултати, за
повишаване на качеството и производителността на труда. Усъвършенстването на
изпълнението означава развитие на човешките ресурси, тяхната мотивация. Целта е
те да се накарат да дадат възможно най-много от себе си за постигане на
стратегическите цели на организацията. Процесът на оценка на човешките ресурси
от своя страна е неизменна част от дейността по управлението им, обвързано с
цялостната бизнес стратегия на икономическата единица.
Нашата цел е да се запознаем с техниката и начините за прилагане на
оценяването на персонала в различни фирми.
Историята на процеса на оценяване на човешките ресурси е твърде кратка.
Основите са положени в началото на XX век, според някои автори, а според други
процесът датира от шейсетте години на века. Макар и възникнала по-късно,
дейността по оценяване на човешките ресурси задължително присъства като
елемент от цялостната дейност по управление на човешкия капитал. Оценката на
човешки ресурси е процес на наблюдение на служителите и събиране на
информация относно качеството на представянето им с цел подпомагане на
останалите дейности по управление на човешки ресурси. Тя влияе върху избора
на система и размер на заплащане, както и върху възможността за професионално
развитие на служителя. Ето защо процесът на оценяване е изключително отговорна
дейност, към която трябва да се подхожда с дължимото внимание и подготовка.
Всички мениджъри по човешки ресурси са изправени пред въпроса за
оценяване представянето и работата на служителите. За да направят това обаче, те
трябва да проектират системи за оценка, които предоставят информация, за да
могат с тяхна помощ да подпомогнат други решения в областта на човешките
ресурси. Тези системи за оценка обаче трябва също така да отговарят на нуждите на
организацията, да се прилагат коректно от оценяващите и да са свързани с
минимални организационни разходи. Изграждането и използването в управлението
на човешките ресурси на система за оценка изпълнението на работата на
сътрудниците имат стратегическо значение за подобряване на резултатите от труда
и на трудовите отношения в организацията.
Същност, цели и етапи на оценката
Няма спор за това, че така както се води и трябва да се води точен отчет за
състоянието на материалните активи на организацията, така трябва да се прави
постоянен отчет и за състоянието на нематериалните активи на организацията -
човешките ресурси, за качеството на тяхната работа, за равнището на трудовите им
постижения, за оптималното им използване. Това отговаря на интересите както на
работодателя, така и на работниците и служителите.
Оценката на човешките ресурси означава определяне на пригодността, на
степента на ефективност на труда на всеки от системата на човешките ресурси на
организацията. По своята същност оценката представлява процес, който се
осъществява на основата на предварително изградена система, избрана политика,
подходи и методи за оценка.
Резултатите от оценката могат да се използват при планирането, организиране
на обучението и планирането на кариерата, управлението на системите за
възнаграждение и стимулиране на сътрудниците, разработването на програми за
повишаване на качеството и производителността на труда.
Целта е чрез системно и периодично оценяване на резултатите от труда,
изпълнението и поведението на отделните сътрудници да се осъществи обратна
връзка с управлението на човешките ресурси и организацията за подобряване на
ефективността. Оценката на трудовите резултати изисква от ръководителите да
събират информация за това, колко ефективно всеки сътрудник изпълнява
задълженията си.
Оценяването на персонала, както и оценките, получени в резултат на това, служат
за постигането на няколко основни цели.
Първо, за разкриване на съществуващите възможности за подобряване на
работата, за постигането на по-високо качество на изпълняваните задачи.
Второ, за установяването на онези работници и служители, на които могат да
се възлагат по-големи отговорности в трудовия процес, които имат възможност за
развитие в професията или за израстване в кариерата.
Трето, за подобряване на професионално-квалификационната подготовка на
работниците и служителите.
Четвърто за определяне на онези работници и служители, които
работодателят трябва да задържи на всяка цена, както и на онези, които при дадена
пазарна конюнктура биха могли да бъдат освободени.
Пето за материалното поощрение на работниците и служителите, които
притежават високи професионално-квалификационни качества и реализират
пълноценно своите възможности за постигане целите на организацията.
Шесто за да се подпомогне самооценката на работниците и служителите, за
да се активизира процесът на себеразвитие и пълноценната им самореализация в
труда.
Седмо за наблюдаване на новопостъпилите работници и служители по време
на изпитателния срок.
Основните елементи в процеса на оценяването на сътрудника са: длъжностна
характеристика; план за работа; определените цели, изисквания и компетентности,
а основните етапи – първоначална среща при стартиране на оценката, междинни
срещи за обмяна на информация през годината, заключителна среща и уточняване
на резултатите от оценката, спорове и възражения.
Основните етапи в оценката включват:
•Определяне на главната цел на оценката;
•Определяне на задачите, които трябва да се използват за постигането на
целите;
•Определяне на мерките и средствата за постигане на целите и изпълнение на
задачите;
•Избор на методи за провеждане на оценката;
•Създаване на организация за провеждане на оценката;
•Оценяване на постигнатите резултати от оценката.
Умно разработената система за оценяване изпълнението на служителите е
сърцевина на ефективното управление на персонала. То изисква значително повече
от попълването на годишната форма за оценяване и включва даването на смислена
обратна връзка, сътрудничество със служителите за разрешаване на проблеми,
свързани с тяхното изпълнение и постигането на по-високи резултати.
Модели и методи за оценяване на човешките ресурси
Моделите за оценка на човешките ресурси са три. Това са:
Качественоориентирана оценка
В основата на модела е личността на оценявания. Оценителят подготвя списък
с качества и определя кои са присъщи на оценявания.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 дек 2018 в 22:16 ученик на 25 години от София - Национална търговско - банкова гимназия, випуск 2013
15 дек 2018 в 20:21 студентка на 38 години от София - Международно Висше Бизнес Училище, факулетет - 17228, випуск 2021
14 дек 2018 в 22:09 студент на 39 години от София - МВБУ, факулетет - 234567, специалност - Бизнесадминистрация, випуск 2020
07 дек 2018 в 20:49 студент на 32 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Философско-исторически факултет, специалност - История, випуск 2020
28 ное 2018 в 21:16 в момента не учи на 57 години от Враца
15 ное 2018 в 22:18 студент на 25 години от Пловдив - Колеж по икономика и администрация, факулетет - бизнес управление, специалност - Бизнесадминистрация, випуск 2021
12 ное 2018 в 11:28 потребител
11 ное 2018 в 15:10 студент на 33 години от Кърджали - Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, специалност - Стопанско управление, випуск 2016
06 сеп 2018 в 19:42 студентка на 30 години от Добрич - Педагогически колеж към ШУ "Епископ Константин Преславски", факулетет - Колеж - Добрич, специалност - ПУПЧЕ
16 юни 2018 в 20:48 студент на 23 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - международна администрация и управление, специалност - Бизнес администрация и мениджмънт, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Управление на човешките ресурси


Управление на човешките ресурси, набиране на нови служители и въвеждането им в длъжност...
 

Оценяване на трудовото представяне на човешките ресурси


Оценяване на трудовото представяне на човешките ресурси на фирмата - опорни точки, показатели, механизми, регламентираща уредба увод...
 

Управление на човешките ресурси в организация


Управление на човешките ресурси в дизайнерска къща „Перфект” град Бургас...
 

Оценяване на трудовото представяне


Усъвършенстване на компонента оценяване на трудовото представяне на човешки ресурси в "Интерком Груп" ООД...
 

Управление на човешките ресурси


Управление на човешките ресурси е стратегически и цялостен подход към управлението на най-ценния актив на организацията, а именно хората, които индивидуално и колективно внасят своя дял в достигането на организационните цели...
 
Онлайн тестове по Управление на човешките ресурси
Тест по мениджмънт на човешките ресурси за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 3 курс
Изпитен тест по мениджмънт на човешките ресурси за студенти от 3-ти курс. Съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
24
49
1
2 мин
21.03.2014
Тест по Човешки ресурси за 3-ти курс
изпитен тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 18 въпроса, всеки от тях има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината "Човешки ресурси" в 3-ти курс.
(Труден)
18
8
4
6 мин
25.07.2018
» виж всички онлайн тестове по управление на човешките ресурси

Оценяване на персонала в различни фирми

Материал № 826704, от 16 мар 2012
Свален: 385 пъти
Прегледан: 652 пъти
Предмет: Управление на човешките ресурси, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 14
Брой думи: 4,688
Брой символи: 28,900

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Оценяване на персонала в различни фирми"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Таня Терзийска
преподава по Управление на човешките ресурси
в град София
с опит от  3 години
180 17

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения