Големина на текста:
Културни различия в организациите. Ценностни модели.
Съзнанието и културата са симбиоза от множество ценности.
Културата е своеобразен „софтуер на ума” (Х. Хофстеде, 1991) –
колективна програмираност на съзнанието, благодарение на която една
общност от хора са различава от друга. Културата представлява сумата от
споделеното познание на група хора, което развива способността им да
оцеляват при определени условия. Този модел за описание на културата от
холандския културен антрополог Хофстеде се използва предимно за
целите на междукултурния мениджмънт.
Резултатите от проучванията на Хофстеде показват, че съществуват
твърде дълбоки ценностни разлики между онези държави, които често
повърхностно възприемаме като еднакво напреднали, демократични или
принадлежащи към обща традиция, като например Белгия и Холандия,
Германия и Австрия, САЩ и Канада.
В мащабното изследване на Хофстеде са обхванати над 200 000
души, работещи във филиалите на компанията „IBM” в над 50 държави.
Изследвано е влиянието на културните ценности върху индивидуалното
поведение. Повечето хора са „програмирани” според своя национален
модел. Приема се, че ценностния модел в различните народи се разкрива в
рамките на четири параметъра: Разстояние до властта; Избягване на
несигурността; Степен на индивидуализъм/колективизъм; Степен на
мъжественост/женственост.
1.Разстояние до властта – разлики във възможностите за
упражняване на власт или дистанция в йерархията. Степен на неравенство
в обществото.
Има общества, в които се поддържат много високи различия между
хората по власт и авторитет, по способности и богатство, при което тези
разлики се приемат за естествени и справедливи, както и обратното. Така
концентрирането на власт и нейното разпределение е вкоренено в
културата на обществото.
Ключови различия между организациите с голямо и малко властово
разстояние:
1.1 Голямо властово разстояние – неравенствата между хората са
очаквани и желани (зависимост от авторитет). Както по-образованите, така
и по-малко образованите имат почти еднакви авторитарни ценности.
Йерархията в организациите отразява силно неравенство между тези на
върха и тези на дъното, както и големи различия в заплащането.
Подчинените очакват нареждания „отгоре” за това, което трябва да правят.
Привилегиите и символите на статуса са очаквани. Страни с голяма
разлика до властта са както повечето азиатски, африкански и
латиноамерикански, така и някои европейски – Италия, Испания, Белгия,
Франция, Сърбия, Гърция, България, Румъния и др. На противоположният
полюс са Австрия, Израел, Дания, Швеция, Норвегия, Финландия,
Великобритания, Холандия, САЩ, Германия и др.
1.2 Малко властово разстояние – неравенствата между хората трябва да
бъдат сведени до минимум. Очаква се да има взаимозависимост между
служителите с повече и тези с по-малко власт. По-образованите имат по-
слабо авторитарни ценности от по-слабо образованите. Йерархията в
организациите означава неравенство на ролите и се установява за
удобство. Популярна е децентрализацията. Малки различия в заплащането
между върха и дъното на организацията. Подчинените очакват да се
консултират с тях. Идеалният шеф е изобретателен демократ. На
привилегиите се гледа с недоверие.
Място /в низходящ ред/ в подреждането на някои държави по стойности на
индекса на властовото разстояние (до 1991 г.):
1. Малайзия ... 4. Филипините, 5. Мексико ... 12. Сърбия ...15. Франция ...
19. Турция, 20. Белгия ... 28. Гърция ... 33. Япония ... 38. САЩ ... 40.
Холандия ... 48. Швеция ... 52. Израел, 53. Австрия.
2.Избягване на несигурността – различия в степента на тревожност
от несигурното и неопределено бъдеще. За организации с
2.1висока степен на избягване на несигурността е характерна висока
или ниска зависимост от експерти при разрешаването на проблемите, както
и малка или голяма готовност на съзнанието на служителя да се справи с
тях. Тази категория обхваща страни като Гърция, Португалия, България,
Румъния, Белгия, Япония, Сърбия, Франция, Израел, Италия, както и
голяма част от азиатските и латиноамериканските страни. Хората,
принадлежащи към такива организационни култури се стремят по
различен начин да надвият бъдещето: чрез емоционалност и агресивност в
поведението, чрез допълнителни институции, които поддържат
сигурността и предпазват от риск, чрез повече закони и правила.
2.2С ниска степен на избягване на несигурността са организации,
които по-лесно приемат начина на поведение и мислене, различен от
техния собствен, тъй като това не предизвиква усещане за заплаха у тях.
Хората са с нагласата да се справят индивидуално с проблемите. Прието е
агресията и емоциите да не се показват, а превишаването на правилата не
се толерира. Новите и нестандартни идеи и поведение се понасят
сравнително лесно. Такива са Великобритания, Холандия, Дания и другите
скандинавски страни, Сингапур, Индия, САЩ, Канада, африканските
страни и др.
Място /низходящо – от висока към ниска степен/в подреждането на някои
държави по стойности на индекса на избягването на несигурността (до
1991 г.):
1. Гърция ... 5. Белгия ... 7. Япония, 8. Сърбия ... 10. Франция ... 12.
Испания ... 16. Турция ... 18. Мексико ... 23. Италия ... 25. Австрия ... 27.
Арабските страни ... 29. Германия ... 35. Холандия ... 43. САЩ ... 50.
Швеция ... 53. Сингапур.
3.Индивидуализъм и колективизъм – разликата в степента на
емоционална близост на отделния човек спрямо другите хора. В
организациите с висок показател по
3.1 индивидуализъм преобладават договорните отношения
работодател-служител – основани на взаимна изгода. Назначенията и
повишенията са единствено на базата на умения и правила. Управлението е
управление на самостоятелни индивиди (идентичности). Работата и
задачите имат предимство пред отношенията. Казва се това, което се
мисли – честност. Такова е организационното поведението в държави като
САЩ, Австралия, Великобритания, Канада, Холандия (предимно северно-
европейските и северно-американските страни).
3.2Колективистични са предимно южните и по-бедни, и гъсто
населените държави – латиноамериканските държави, Пакистан, Тайван,
Португалия, Гърция, Африка (без ЮАР), Китай, Индонезия и др.
Поведението в колективистичните организации е емоционално
взаимозависимо – силни връзки между членовете й. Взаимоотношенията
между служителите изпъкват над поставените задачи. Групата има
надмощие над индивида и се наблюдава разграничаване на хората на
„наши” и „ваши” („нас” и „тях”). В публичните и делови контакти се
проявява по-добро отношение към роднини и приятели, отколкото към
непознати и това се приема за правило. Отношенията работодател-
служител се възприемат от морална гледна точка (подобно на семейни
отношения).
Място в подреждането на някои държави по стойности на индекс на
индивидуализма /от индивидуализъм в посока на колективизъм (до 1991
г.):
1. САЩ , 2. Австралия, 3. Великобритания, 4. Канада, 5. Холандия ...
7. Италия ... 10. Швеция, 11. Франция ... 15. Германия, 16. Южна Африка ...
18. Австрия, 19. Израел ... 28. Турция ... 30. Гърция ... 32. Мексико,
33. Източна Африка, 34. Сърбия ... 41. Тайланд ... 53. Гватемала.
4.Мъжественост и женственост – различия в разпределянето на
половите роли в една организация или общество и наличието на
мъжествени и женствени ценности.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 дек 2018 в 10:04 студент на 25 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по класически и нови филологии, специалност - Английска филология, випуск 2019
18 окт 2018 в 13:58 студент на 22 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - Връзки с обществеността, випуск 2015
29 юли 2018 в 09:54 студент на 28 години от София - НБУ, факулетет - Администрация и иправление, специалност - бизнес админитрация, випуск 2019
13 юли 2018 в 12:35 учител на 48 години
12 юни 2018 в 18:12 студент на 29 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по славянски филологии, специалност - Българска филология, випуск 2014
25 мар 2018 в 15:32 студент на 49 години от София - Leso, специалност - Горско стопанство, випуск 2013
 
Подобни материали
 

Същност и равнища на фирмената култура

16 яну 2007
·
1,836
·
11
·
1,704
·
88
·
1

Фирмената култура представлява съвкупността от ценности, норми, модели на субординация, комуникация и професионално поведение, които са в състояние да осигурят приемственост в развитието на организационната структура...
 

Проекции на ценностите и културите върху моделите на поведение

04 окт 2016
·
27
·
12
·
2,309
·
30

Курсова работа по кроскултурен мениджмънт МП Мениджмънт и лидерство в НБУ...
 

Въпроси и тестове по основи на управлението

07 сеп 2008
·
914
·
2
·
1,239
·
1
·
1

1. Управлението е онази дейност на фирмата ,чрез която елементите на организацията се интегрират в едно работещо цяло: - вярно ...
 

Организация. Формални и неформални организации.Вертикално и хоризонтално делене на труда

17 юни 2008
·
509
·
11
·
1,437
·
351
·
83

Тази курсова работа ми беше възложена за изготвяне по дисциплината "Теория на управлението" специалност Публична администрация.
 

Мениджмънт в Гърция

03 юни 2008
·
65
·
4
·
794
·
8

За един мениджър, който ще работи в друга страна много важно е да изгради културен профил на тази страна. Трябва да се определят специфичните и особености и да се очаква влиянието им върху работната среда.
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Мениджмънт
изпитен тест по Мениджмънт за Ученици от 12 клас
Тестът по мениджмънт за 12 клас, съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
62
1
28.05.2015
Тест по Международен финансов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът съдържа примерни въпроси за изпит, които обхващат целия материал. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
18
10
4 мин
14.10.2016
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Културни различия в организациите. ценностни модели

Материал № 817591, от 01 мар 2012
Свален: 130 пъти
Прегледан: 187 пъти
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 1,315
Брой символи: 8,672

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Културни различия в организациите. ценностни мо ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Торнев
преподава по Управление на операциите
в град София
с опит от  28 години
28

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения