Големина на текста:
28.Бази данни и с-ми за управление на база данни.
Г.Юкъртис определя БД като “склад за информация,която може да бъде
използвана за много приложения.”Характеристиките на съвременните БД са:
-БД са подредени общодостъпни данни ,обслужващи изискванията на
потребителите и приложенията в организацията;
-Има логически смислена за организацията структура.Съхранява не само
данни,а и информация за връзките м/у тях.
-БД има минимален излишък на данни,което означава,че един и същ елемент
се повтаря възможно най-малко пъти
Софтуера,посредством който се управлява БД се нарича с-ма за управление
на БД(СУБД).Това е съвкупност от много езикови и програмни средства за
създаване,поддържане и управление на БД и осъществяване на връзка м/у
потребителите и БД.СУБД управлява БД,осигурява достъп на потребителите
до БД,осигурява достъп на приложенията до БД с цел да извлече нужната
информация.Структурата на СУБД съдържа:
-език за описание на данните;
-език за манипулиране с данните,който осигурява въвеждане на
данни,осъществяване на достъп и извличане на данни от БД;
-помощни средства.
Предимствата за използване на БД и СУБД в организацията се свеждат
до:осигуряване на високо ниво на сигурност за данните;независимост на
данните от приложенията,които ги използват;намаляване на излишното
повтаряне на данни;поддръжка на съответствие на данните;на потребителите
се представя само логическия аспект на данните;
Архитектурата на БД има е нива на представяне на данните:1.вътрешно
ниво-свързано е с физическата организация на данните и разполагането им
в/ху технически носител.2.Концептуално ниво-свързва се с цялостното
логическо представяне на данните в БД.3.Външно ниво-дава логическо
описание на данните и е пряко свързано с потребителите.
Видовете БД в зависимост от начина на представяне на данни връзките м/у
тях са:мрежови,йерархични,релационни,пострелационни и др.
Разпределени БД. Осигурява икономия при използването на персоналните
компютри, намалява
грешките от централизацията на данните и нараства отговорностите към
мени-
джърските нужди. Данните могат да бъдат разделени на части и базирани на
регионален, продук-
тов или друг принцип, когато се използват предимно на място. Друг начин е
дублирането на данни на всяко мястоПри тях всеки сървър независимо
обработва данни и транзакции.Имат пълнота и възстановимост.
Релационни БД.Съхраняват се във вид на таблици,които съдържа
елементите на БД и дефинират отношенията м/у тях.Данните от полетата в
една колона трябва да са от един и същ тип,а името на всяко поле да е
уникално.Уникалната индификация на записите се извършва посредством 1
колона,т.нар. основен ключ,която трябва да съдържа уникална ст-т за всеки
запис.Типа на данните в колоните определя операциите,които могат да се
извършват с тях.
29.СУБДАccessТаблици.При БД структурата на създаващите я таблици се
дефинира отделно от съдържанието на таблиците.За това всяка таблица в
Аccess има два вида изгледи:Desing View-в него се дефинира и представя
структурата,и Datasheet View-който дава да се прегледа съдържанието на
таблицата.Създаването на БД започва в прозореца Database,който показва
много функиции,като например:създаване и изпълняване на
заявки,дефинация на потребителския интерфейс,възможност за операторска
работа с БД.Инструменталната лента на този порзорец ни предлага няколко
операции за един селектиран обект:разглеждане,пормяна на
дизайна,създаване на нов обект в БД и др.Подходите за създаване на таблици
в Аccess се предлагат в порзореца Database и са няколко вида:1.създаване на
таблица в структурен вид;2.създаване на таблица чрез програма
помощник;3.създаване на таблици чрез директно въвеждане на данните.В
изглед Desingn таблиците се създават чрез стартиране на структурата на
таблицата.В горната част на появилата се таблица се въвеждат полета с
техните имена,типове и описания.Всяко поле в таблицата задължителено
трябва да има име,което да е неповече от 64знака,и да уникално в рамките на
таблицата,както и тип.Полето Description за описание на полето не е
задължително.Долната част на полето трябва да има конкретни настройки на
типовете данни.Първичния ключ на всяка таблица се индексира
автоматично.Опциите които могат да се зададът по отношение на
индекса,които се избират от падащ списък са полето да бъде индексирано и
потребителят да може да въвежда една и съща стойност в повече от един
записа;полето да не е индексирано и е възможно въвеждането на една и съща
стойност в повече от един записа;полето да бъде индексирано,но да се
позволява само въвеждането на уникални стойности.След като таблицата
бъде записана и и се появи в списъка на таба Tables,чрез бутона Open може
да бъде разгледано нейното съдържание,а чрез бутона Design-нейната
структура.Редактиране на структурата на таблицата става с помощта на
изгледа Design.За добавяне на ново поле се щраква в/ху колоната Field Name
на първия празен ред в прозореца на таблицата в изглед Design View и се
въвеждат характеристиките на полето.Ново поле между 2 съществуващи
полета се вмъква чрез селектиране на реда,пред който ще се извърши
вмъкването и се изпълнява командата Insert,Rows.Поле се изтрива чрез
селектиране на съответния ред и изпълняване на командата Edit,Delete
Rows.Преместване или копиране на колона се селектира съответното
поле,след което или се издърпва с мишката до новата позиция в списъка,или
на селектирания обект се задава опция Cut или Copy,а след това
Paste.Логическите връзки(релациите) м/у таблиците се създават чрез
командата Tools,Relationship.Първо се избира посоката и типът на връзката
м/у таблиците,след което се влачи с мишката полето,отделено като първичен
ключ и се пуска в/ху полето,което е външен ключ за таблица.В прозореца
Edit Relationships се указва всяко поле от водещата таблица,което е свързано
с поле от подчинената таблица.Полетата от водещата таблица се изпират от
списъка Table/Query,а полетата от подчинената таблица-от списъка Related
Table/Query.Отметката във флага Enforce Referential Integrity указва,че трябва
автоматично да осигурява референтната цялост на връзката между двете
таблици.Отметката при Cascade Update Related Fields определя при промяна
на стойността на първичния ключ в кой да е запис от водещата таблица,да се
променя автоматично стойността на външния ключ във всички съответни
записи на подчинената таблица.Отметката във флага Cascade Delete Related
Fields определя,че при изтриване на един от записити от водещата
таблица,автоматично ще се изтрият и всички съответни записи от
подчинената таблица.
30.СУБДАccess.Запитвания.Сортиране-Сортирането на таблицата по една
колона в изглед Datasheet View се извършва с помощта на командата
Records,Sort.Може да се определи дали да се сортират в намаляващ или
нарастващ ред.За сортирането по съдържание на повече колони те трябват да
бъдат селектирани и след това да се кликне на бутона с съответното
сортиране.За да остане активен реда на сортиране е необходимо да таблицата
да се съхрани.Връщане на таблицата към сортиране по-голимината на
първичния ключ се извършва чрез командата Records,Remove Filter/Sort.
Филтриране на записите.Филтрирането по един критерии става в изглед
Datasheet View и оттам:1.селектира се стойността на полето ,по което ще се
извършва филтрирането;2.Избира се командата Records,Filter,Filter By
Selection,откъдето във филтърна извадка ще попаднат само записите,чиято
стойност в тази колона съвпада с маркираната.Филтрирането чрез
изключване на избраната стойност става по същия начин с разликата че при
втората стъпка се изпълнява команда Records,Filter,Filter Excluding
selection.За са бъде отменен филтърът,зададен чрез избор се използва
командата Records,Remove Filter/Sort.Филтрирането по въведена стойност
става с щракване на полето ,по което ще се филтрират записите и от
неговото контекстно меню се избира Filter For.Филтрирането по повече
критерии(чрез форма) се извършва с командата Record,Filter,Filter By
Form.От където в прозореца Filter by Form където за всяко поле от таблицата
може да се въведе или избере от списък стойност,която да съдържат редовете
от филтърната извадка на таблицата.Използване на заявки-те служат за
извличане,комбиниране и визиулизиране на данните от една или няколко
таблици ,по зададен от потребителя критерии.Създават се с помощта на
езика за заявки SQL.SELECT заявките позволяват да се комбинират и
филтрират данни от една или няколко таблици.В прозореца Database се
избира Queries и се щраква на Greate queries in Desidn View,следва Show
Table за избор на таблиците,които съдържат изходните данни за
заявката.След селектирането на името на таблицата се кликва в/ху
Add.Вертикалната селекция се реализира като от падащия списък на поле
Fields или посредством влачене от една таблица се избират онези
колени,които ще бъдат разглеждани в заявката.GROUP BY заявки-
Групирането се осъществява чрез щракване на бутона за сума ? в лвнтата за
иснтрументите,след което в долната част на заявката се появява нов ред –
Total.Стойността за подразбиране за всяка колона е Group By.От падащото
меню на съответното поле в реда Total могат да се изберат различни
функции-сума.минимум,максимум,разлика…и др.
31.СУБДAccess.Форми . Те предствляват визуално съдържанието на всеки
отделен запис от таблица или заявка.Чрез помощника Form Wizard в
прозореца Database се щтраква на таба Form,след което се избира Greate form
by using wizard.От полето със списъка Table/Queries се определят обектите ,а
в полето Available Fields-полетата от съответната таблица,които ще
обслужват формата.Стрелките прехвърлят маркираните полета от областта
Availble Fields в областта Selekted Fields.ЗА въвеждане и редактиране на
данните от дадена таблица ,в списъка Tables/Queries се избира таблица ,а от
областта Available Fields всички полета се прехвърлят в областта Selected
Fields.Чрез натискване на бутона Next отиваме на следващата стъпка при
която се избира типа на формата,свързан с начина по който ще се разположат
полетата във формата-по колони,таблично,като таблица или
подравнено.Създаваме стила за оформяне на полетата във формата,а след
това задаваме и име на формата.Редактиррането на формата става
посредством прозореца Desing View Селектираната форма на страницата
Forms на прозореца Database се визиолизира чрез натискане на бутона
Desing.Предварително селектираните контроли на формата могат да бъдат
рпремествани,уразмерявани и т.н.
32.СУБД Access.Отчети . Отчетите се използват главно за отпечатване на
избрани данни от една БД.Създаването на отчет става чрез щракване в таба
Reports в прозореца Database и след това се избира Greate Report by unsing
wizard.В полето Table/Queries се изира таблицата или заявката в/йу които ще
се построи отчетът.Следва Available Fields,където се избират полетата,които
ще се формират печата.Те трябва да се избират в реда,в който трябва да се
подредят в отчета.На следващата стъпка от създаването на отчета се избира
признак за групиране на редовете в отчета.След това се създават параметри
за сортиране на редовете в отчета.Бутонът Summary Options отваря
допълнителен прозорец,в който може да се задава извеждането на
обобщаващи данни.В областта What summery value do you want to calculate се
извеждат всички числови колони на отчета и са посочени функции те,които
могат да се използват за тяхното обобщаване.От радиобутоните в областта
Show се посочва дали отчета да съдържа детайлна и обобщена информация
или само обобщаващи редове.Отметката във флага Calculate percent of total
for sums указва изчисляването на относителен дял за всяка подсума в общата
сума на колоната.Оформяме стилът на отчета,след което избираме формата
на заглавието на отчета и на края се въвежда име на отчета.
33.Работа в екип и интегрирана информационна среда.Обмен на данни и
обекти в офис приложенията на MS Windows . Приложенията от пакета МS
Office,както и всички др.приложения ,използвани в средата на Windows могат
да обменят данни помежду си посредством междинна памет Cleipboard и
технологията за свързване и вграждане на обекти-OLE(Object Linking and
Embedding).OLE е стандарт,чрез който обекти,създадени с едно
приложение ,могат да се вмъкнат в документи,които се управляват от друго
приложение.За да се осъществи обмена на данни OLE трябва да се
поддържа,както от приложение–източник,така и от приложение-
приемник.Вграждането на част от документ изисква нейното разполагане в
Clipboard в приложението-източник,след което тя се вгражда в приемащия
документ посредством команда Paste Special от менюто Edit.За да се вгради
даден обект който е самостоятелен,или ще се бъде създаден в момента на
работа,се изпълнява командата в приложените-приемник Insert/Object.Ако
обектът за вграждане в самостоятелен документ,се въвежда неговото име в
полето File name на страница Create from file.А ако обектът бъде създавам в
момента се отваря страницата Create New и от списъка Object type се
селектира вида на обекта.Разликата между вграждането на обект и
вмъкването му чрез Clipboard е тази,че когато обектът е вграден,той може да
бъде обработван в средата на документа-приемник.Когато се свързват обекти
между приложението източник и приложението приемник се създава само
връзка,в резултата на която всички пормени въвъ файла източник се
отразяват във файла-приемник.
36.Необходимост и х-ка на компютърните мрежи:Комп.мрежа е
съвкупност от компютри,свързани с помощта на канали за връзка,както и
средства за предаване на съобщения.Осигурява се достъп на потребителите
до програмните,техническите,информационние и организационните ресурси
на мрежата.Главните предимства за използване на комп.мрежи от
организациите са:чрез комп.мрежа се осигурява достъп на работните
станции до предоставените хардуерни устройства.;общо използване на
данните за членовете на отделни групи-възможност за обща
задача;осигуряване на комуникация м/у потребителите на
мрежата;използване на разнообразни мрежови услуги,като разглеждане на
документи,търсене на информация и др.
Компоненти на комп.мрежа;
1.Физическа среда за предаване на данни:Тя свързва възлите в мрежата и
определя скоростта на трансфер на данни,размера на мрежата,използвания
комплект от мрежови услуги.
2.Комуникационни устройства:Те свързват отделните сегменти в
мрежата.Комуникац.уст-ва биват:хъб,мост,маршрутизатор,шлюз.
3.Мрежово програмно осигуряване:Има за цел да организира съвместната
работа на групите потребители,работещи на различните компютри в
мрежата.Поддържа общата файлова структура и общата БД.На практика то
представлява мрежова ОС,която управлява взаимодействието и
функционирането на компютрите и периферните устройства от мрежата.
В зависимост от начина на взаимодействие на компютрите мрежите биват с
равноправен и йерархичен достъп.В зависимост от териториалното
разпределение компютърните мрежи се делят на локални(LAN-свързва
множество компютри на една организация,разположена в една или повече
съседни сгради).,глобални(WAN-покрива големи географски региони и
включва локали мрежи и др.телекомуникационни мрежи и
устройства.),регионални-разпределени са само в определен регион) и
корпоративни(свързва всички поделения ,както и отдалечените офиси на една
корпорация.).Според скоростта на предаване на информацията мрежите са
нискоскоростни(до 10Мbit/s),средноскоростни(до 100Mbit/s) и
високоскоростни(1000Mbit/s).Мрежите се делят на кабелни и безжични в
зависимост от средата за предаване на данни.
Локални мрежи.Осигуряват съвместно използване на ресурси и
осъществяване на комуникация м/у потребителите.Тя действа в рамките на
една организация и е сравнително проста и евтина комуникационна среда.
Същност-Съвкупност от компютри и др.устройства обединени с цел
съвместно използване на ресурсите,с които
разполагат:файлове,принтери,скенери и др.За да се свърже един компютър
към локалната мрежа трябва да има мрежов адаптер,мрежов кабел и да
работи под управление на мрежова ОС.В зависимост от изпълняваните
функиции на комютрите,свързани в една мрежа те биват станции или
сървъри.
Топология-Териториалното разположение на възлите на една мрежа и
начинът на свързване определят нейната топология.Най-разпространените
типологии са;шина-отделните възли са свързани с един кабел,който
изпълнява ролята на обща съобщитителна среда;кръгова-възлите са свързани
последователно,а линиите за връзка образуват затворен контур;звездовидна-
има радиална структура и всички линии за връзка са свързани директно към
един централен възел-разрешава лесно разширяване на мрежата;дървовидна-
комуникационните линии и предаваната информация се събират в основата
Мрежите с комбинирана топология включват модели от различни структури.
Архитектура-Логическата структура и принципите на функциониране на
мрежата се определя от реализираната топология,състава на включените
устройства и правилата на взаймод. В мрежата.
-Ethernet-радиопредавателна мрежа,при която всички станции могат да
приемат всички съобщения.
-Token Ring-всеки възел в кръга очаква пристигането на т.нар.управляващ
маркер от предходния възел ,след което може да предава данни.
-FDDI-осигурява високоскоростно предаване на данни по оптични кабели.
-ATM-Осигурява предаване на цифрови данни,видеоинформация и глас по
едни и същи линии.
Глобални мрежи. Глобалните компютърни мрежи (WAN) покриват големи
географски разстояния (държави и континенти). Всяка от тях се състои от
комутационни възли, свързани помежду си с комуникационни линии,
топологията на мрежите е произволна.
Най-голямата глобална мрежа Internet обединява стотици милиони компютри
от всички континенти, в това число и от нашата страна.
38.Стандартни топологии на локални мрежи . Всяка мрежа има
специфична топология и архитектура.Териториалното разположение на
възлите на една мрежа и начинът за свързване определят нейната
топология.При мрежите с шинна топология отделните комютри и
обурудвания са свързани към един кабел,който изпълнява ролята на обща
съобщителна среда.Информацията се предава и в двете посоки на
шината.Този тип мрежи имат висока надежност,т.к. като повредата на едно от
устройствата не влия е на другите.При включване на много потребители се
забавя скоростта на предаване на информация..При
мрежите с кръгова топология възлите са свързани последователно,а
линиите за връзка образуват затворен контур.съобщенията се предават
последователно от компютър на друг и се движат само в една посока.При
проблем с един от компютрите в мрежата цялата мрежа спира да работи.
.Звездовидните мрежи имат радиална структура и
всички линии за връзка са свързани директно към сървъра,лесно се
разпространява мрежата,но пък за сметка на това функционирането на цялата
мрежа зависи от централния компютър..При
дървовидната топология комуникационните линии и предаваната
информация се събират в основатаИзползват се там където е невъзможно да
се използват базовите мрежови структури в чист вид.
.Мрежите с
комбинирана топология включват модели от различни структури.
Мрежов хардуер и мрежов софтуер: Хардуер:Физическата среда за
предаване на данни осигурява свързването на възлите в
мрежата.съобщителната среда са кабели,телефонни линии и безжични
връзки.Физическата среда за предаване на данни е определща за трансфера
на данни,размера на мрежата,използвания комплект от мрежови
услуги.:Комуникационните устройства свързват отделните сегменти в
мрежата.Тези устройства са хъб-свързва няколко работни страници или
сегменти на мрежата;мост-съединява две мрежи с еднакви стандарти за
предаване на данни.;маршрутизатор-осъществява връзката м/у различни
възли в мрежата;шлюз-служи за обмяна на данни м/у различните
мрежи.Софтуер-Мрежовото програмно осигуряване има за цел да
орагнизира съвместна работа на групите потребители,работещи на различни
компютри в мрежата.Има обща файлова структура и обща БД,достъпни за
всеки член на определена група потребители.Осигурява възмонжост за
предаване на съобщения ,работа над общи проекти и съвместно използване
на ресурсите.Мрежовото програмно осигуряване се представя от мрежова
ОС,управляваща вазймодействието и функционирането на компютрите и
периферните устройства от мрежата.Тя осигурява защитен достъп до
данните и периферните устройства и се състой от две части.Едната е се
инсталира на компютрите сървъри,а другата-на компютрите клиенти.Най-
разпространените мрежови ОС днес са Windows
XP,Windows`03,Unix,Linux,Netware на Novel и др.
39.Еволюция на Интернет-основни етапи и събиятия.Характеристики
на Интернет.Първите опити за свързване на елекронно изчислителни
машини чрез мрежи се проявяват през 60-те год на 20в.и главно свързват 2
или повече машини,а по-късно и малки изолирани мрежи.ARPANET е
финансирана от ARPA с цел предаване на информация за военни цели.Най-
важното постижение на ARPANET създаването на мрежови портокол ,който
да се използва са свързване на всички компютри в мрежата.Това е протоколът
ТСР/ІР,който става стандартен протокол за ARPANET.Използването на един
стандартен протокол позволява към АRPANET да с еприсъединят все повече
компютри.Появяват се и др. по-малки комп.мрежи,като много от тях е
последствие са свързани към ARPANET.През 1984г се създава мрежата
NFSnet,която е базирана на стандартите ,установени от ARPANET.През
същата година срока за финансиране на ARPANET изтечеи мрежата
изчезва.глобаната мрежа Интернет се разширява непрекъснатоДо 1982г в нея
има 213хоста,а 3 год.по-късно е въведена системата DNS.През 1986г
хостовете в Интернет вече са над 2000.През 1990г.се появява 1-я
достаия.доставчик на интернет услуги ISP,който предлага платени
комерсиални услуги.Големият разцвет на Интернет започва през 1992г с
появата на новата услуга,получила името Световна паяжина-World Wide Web.
(WWW).Тя позволява на потребителите на Интренет да публикуат текстови и
граф.материали в привлекателна форма и им предоставя удобна
навигация.Постепенно Интернет започва да излиза извън рамките на
академичните среди и да се превръща в средство за коресподенция и обмен
на файлове.В началото на януари 1993г. функционират 50 web
сървъра.Представен е първият пълноценен браузър-Viola,който поддържа
графична хипертекстова с-ма и използва мишка.През април този браузъ е
разполаожен на сайта на университетите за безплатно теглене.Броят на
Интернет хостовете е над 2 млн. в,в мрежата действат вече 600web
сайта.През 1994г.Интернет навършава 25год.и започва използването на
мрежата за комерсиални дейности.През 1996г. мрежата има вече
12.8млн.хоста.и 500хил.сайта и започва голямото съреваное м/у бразузърите
и Netscape и Internet Explorer.Днес Интернет продължава да расте с голяма
сила.Към 2003гпд.мрежата обединява около 120млн. компютъра и над
500млн.потребители.Интернет е съвкупност от много машини включени в
различни мрежи и използвани от различни потребители.Хостовете
обикновено са супер компютри,миникомп.или персонални компютри.Те са
отговорни за изпращането на информацията до предназначението й,приемат
и сортират пристигащата инф-я и я доставят до точния получател.Сървърите
са мощни компътри,свързани с високоскоростен канал за връзка с Интернет
и съответстващо програмно осигуряване поддържащо работата на различни
услуги.Видове сървър:1.Web сървъри-работят с поротокола от високо ниво
HTTP и формирав уеб страницата която с епредоставя на клиента по негово
заявка.2.Пощенски сървъри-поддържат протоколите POP и SMTP и се
използват за работа с електронна поща.3.FTP сървъри-работят с протокола
FTP и основно се използват за достъп на отдалечен компютър(теглене или
качване на файлове).Клиентите са компютри,включени в мрежата чрез
посредничеството на доставчик на интернет услуги и използващи мрежата за
търсене и получаване на информация,за работа с ел.поща и др.Те използват
порграмно осигуряване различно от това на сървърите.Основните
компоненти на клентското програмно осигуряване са:1.браузър-
програма,чрез която клиентите могат да зареждат и изобразяват на екран web
страници.Програмите от този тип могат да изпълняват и клиентки
приложения за разширяване на възможностите на web
страниците.2.приложения за електр.поща;3.мултимедийни приложения за
възпроизвеждане на звук и видео;4.клентски модули и с-ми за групова
работа,осигуряващи единно информационно порстранство за разпределни
клиенти и информац.с-ми.
40.Информационна с-ма World Wide Web-същност и основни
компоненти . Това е услуга в Интернет,която разрешава разглеждането на
хипертекстови документи във вид на Web страници.Разработена е от
CERN,за да осигури достъп и рагзлеждане на документите,който са на
сървърите в Интернет.Базирана е на протокола HTTP-протокол,поддържащ
концепцията клиент-сървър и предоставя услуги за изпращане и получаване
на информация,в много широк обхват.Основни компоненти на WWW са:
-Web сървъри-реализират със специален софтуер,инсталиран на
компютър,който е свързан постоянно към Интернет.Web сървъра получава
заявка от Web клиент и в отговор доставя нужната информация.
-Web сайтът- Съдържа 1 или повече документи,наречени страници.Разполага
се на Web сървър,като на един Web сървър може да се разположат няколко
хил.Web сайта.Първата страница на всеки web сайт е заглавна страница.Web
страниците имат няколко характеристики:
---индифициране със собствен URL-тя може да бъде заредена и отворена като
в полето на Web браузъра се въведе нейния URL.
---Разнообразно съдържание на Web страниците-страниците могат да имат
текст,графика,звук,изображения в различен стил.
---Хипервръзки-хипервръзката ни прехвърля от дна страница към друга
посредством линк в първата страница(този линк може да има вид на дума,на
url адрес и др.)
-Web клиент-това е порграма,осигуряваща графичен потребителски
интерфейс за разглеждане на Web и извършване на сърфиране в
Интернет.Това са т.нар.Web браузъри.
41.Имена и адреси на Интернет ресурсите-IP адрес и домейн имена.DNS
система . В интернет са включени много и всички използват един набор от
протоколи-TCP/IP.Всеки компютър има уникален IP адрес с 4 цифри от 0 до
255,разделени с точка и представени в двийчна,осмична,десетична или
шеснадесетична с-ма.Доставчика на интернет дава IP адрес на всеки свой
клиент.IP адресът,който който получава комютъра може да бъде
динамичен(дава се само за текущата сесия на включване на интернет) или
статичен(валиден за цялото време на ползване на услугите на този
доставчик).Интернет доставчик,който има повече клиенти,отколкото
позволява разрешения му диапазон за адреси предоствая динамични
адреси.Сървърите в Интернет имат статични адреси.Domain Name
System.Всеки компютър включен към Интернет има свой уникален IP
адрес.Взаймодействието м/у устройставата в мрежата се извършва
посредством техните IP адреси.За по-голямо удобство при възприемането и
запомнянето на IP адреса е била възприета с-ма за имена на области-
домейни(Domain Name System).DNS е Интернет услуга,посредством която
всеки IP адрес се преобразува в символно име и обратно.При настройване на
връзката на компютъра към Интернет трябва да се окаже адрес на DNS
сървър,към който ще се отправят заявкитв за преобразуване,за да може да се
извърши това преобразуване.DNS дефинира шаблон за структурата на
имената.Имената се четата отляво на дясно и от по-тесни към по-
широки.Името се състой от няколко елемента,наречени етикети,отделени
един от друг с точка.Най-дясното поле е името на домейна от първо
ниво,после на ляво следват имената на домейните от по-низко ниво,а най-
лявото поле е името на хоста.Етикетите могат да съдържат максимум 62
знака-букви,цифри и малко тире,да започват с буква и да завършват с буква
или цифра.Дмейни от 1 ниво за общо
използване:com,net,org,info,biz,name;домейни за общо
използване:aero,coop,museum;домейни с ограничено
използване:int,edu,gov,mil;в статдий на обсъждане:pro.Домйените от 1 ниво с
ераздеялт на 2групи-за общо ползване у национални домейни.Домейните з
аобщо ползване са предназначени за цялото Интернет
общество.Националните домейни са 2буквени и съответстват на кодовете на
страните съгласно стандарта на обозначаване на страна и географски район
ISO 3166-1.Някой нац.домейни от 1 ниво са bg,de,ru,gr,it,fr и др.Всеки ресурс
на Web-web страница,графика,звуков файл и др.има уникален адрес,който
индифицира мястото в Интернет,където е разположен.Този адрес се нарича
Universal Resource Lactor(URL)-уникално местоположение на ресурса.Всеки
такъв адрес си има няколко части,разделени с точки и може да съдържа
букви,цифри,тирета и препинателни знаци.Всеки URL адрес има
синтаксиса:протокол://име-на-домейн/директория/подидректория/…име-на-
файл.URL адресите имат 3 части-тип на използвания протокол,име на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Бази данни и системи за управление на база данни

Г. Юкъртис определя БД като “склад" за информация, която може да бъде използвана за много приложения. ”Характеристиките на съвременните БД са: БД са подредени общодостъпни данни, обслужващи изискванията на ...
Изпратен от:
genkata2
на 2012-02-27
Добавен в:
Пищови
по Компютърни системи за управление
Статистика:
67 сваляния
виж още
Изтегли
 
 

Бази данни и системи за управление на база данни

Материал № 815710, от 27 фев 2012
Свален: 67 пъти
Прегледан: 134 пъти
Предмет: Компютърни системи за управление
Тип: Пищов
Брой страници: 5
Брой думи: 6,111
Брой символи: 37,389

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бази данни и системи за управление на база данни"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Нина Урумова
преподава по Компютърни системи за управление
в град Варна
с опит от  15 години
252

виж още преподаватели...
Последно видяха материала