Големина на текста:
28.Бази данни и с-ми за управление на база данни.
Г.Юкъртис определя БД като “склад за информация,която може да бъде
използвана за много приложения.”Характеристиките на съвременните БД са:
Д са подредени общодостъпни данни ,обслужващи изискванията на
потребителите и приложенията в организацията;
-Има логически смислена за организацията структура.Съхранява не само
данни,а и информация за връзките м/у тях.
Д има минимален излишък на данни,което означава,че един и същ елемент
се повтаря възможно най-малко пъти
Софтуера,посредством който се управлява БД се нарича с-ма за управление
на БД(СУБД).Това е съвкупност от много езикови и програмни средства за
създаване,поддържане и управление на БД и осъществяване на връзка м/у
потребителите и БД.СУБД управлява БД,осигурява достъп на потребителите
до БД,осигурява достъп на приложенията до БД с цел да извлече нужната
информация.Структурата на СУБД съдържа:
-език за описание на данните;
-език за манипулиране с данните,който осигурява въвеждане на
данни,осъществяване на достъп и извличане на данни от БД;
-помощни средства.
Предимствата за използване на БД и СУБД в организацията се свеждат
до:осигуряване на високо ниво на сигурност за данните;независимост на
данните от приложенията,които ги използват;намаляване на излишното
повтаряне на данни;поддръжка на съответствие на данните;на потребителите
се представя само логическия аспект на данните;
Архитектурата на БД има е нива на представяне на данните:1.вътрешно
ниво-свързано е с физическата организация на данните и разполагането им
в/ху технически носител.2.Концептуално ниво-свързва се с цялостното
логическо представяне на данните в БД.3.Външно ниво-дава логическо
описание на данните и е пряко свързано с потребителите.
Видовете БД в зависимост от начина на представяне на данни връзките м/у
тях са:мрежови,йерархични,релационни,пострелационни и др.
Разпределени БД. Осигурява икономия при използването на персоналните
компютри, намалява
грешките от централизацията на данните и нараства отговорностите към
мени-
джърските нужди. Данните могат да бъдат разделени на части и базирани на
регионален, продук-
тов или друг принцип, когато се използват предимно на място. Друг начин е
дублирането на данни на всяко мястоПри тях всеки сървър независимо
обработва данни и транзакции.Имат пълнота и възстановимост.
Релационни БД.Съхраняват се във вид на таблици,които съдържа
елементите на БД и дефинират отношенията м/у тях.Данните от полетата в
една колона трябва да са от един и същ тип,а името на всяко поле да е
уникално.Уникалната индификация на записите се извършва посредством 1
колона,т.нар. основен ключ,която трябва да съдържа уникална ст-т за всеки
запис.Типа на данните в колоните определя операциите,които могат да се
извършват с тях.
29.СУБДАccessТаблици.При БД структурата на създаващите я таблици се
дефинира отделно от съдържанието на таблиците.За това всяка таблица в
Аccess има два вида изгледи:Desing View-в него се дефинира и представя
структурата,и Datasheet View-който дава да се прегледа съдържанието на
таблицата.Създаването на БД започва в прозореца Database,който показва
много функиции,като например:създаване и изпълняване на
заявки,дефинация на потребителския интерфейс,възможност за операторска
работа с БД.Инструменталната лента на този порзорец ни предлага няколко
операции за един селектиран обект:разглеждане,пормяна на
дизайна,създаване на нов обект в БД и др.Подходите за създаване на таблици
в Аccess се предлагат в порзореца Database и са няколко вида:1.създаване на
таблица в структурен вид;2.създаване на таблица чрез програма
помощник;3.създаване на таблици чрез директно въвеждане на данните.В
изглед Desingn таблиците се създават чрез стартиране на структурата на
таблицата.В горната част на появилата се таблица се въвеждат полета с
техните имена,типове и описания.Всяко поле в таблицата задължителено
трябва да има име,което да е неповече от 64знака,и да уникално в рамките на
таблицата,както и тип.Полето Description за описание на полето не е
задължително.Долната част на полето трябва да има конкретни настройки на
типовете данни.Първичния ключ на всяка таблица се индексира
автоматично.Опциите които могат да се зададът по отношение на
индекса,които се избират от падащ списък са полето да бъде индексирано и
потребителят да може да въвежда една и съща стойност в повече от един
записа;полето да не е индексирано и е възможно въвеждането на една и съща
стойност в повече от един записа;полето да бъде индексирано,но да се
позволява само въвеждането на уникални стойности.След като таблицата
бъде записана и и се появи в списъка на таба Tables,чрез бутона Open може
да бъде разгледано нейното съдържание,а чрез бутона Design-нейната
структура.Редактиране на структурата на таблицата става с помощта на
изгледа Design.За добавяне на ново поле се щраква в/ху колоната Field Name
на първия празен ред в прозореца на таблицата в изглед Design View и се
въвеждат характеристиките на полето.Ново поле между 2 съществуващи
полета се вмъква чрез селектиране на реда,пред който ще се извърши
вмъкването и се изпълнява командата Insert,Rows.Поле се изтрива чрез
селектиране на съответния ред и изпълняване на командата Edit,Delete
Rows.Преместване или копиране на колона се селектира съответното
поле,след което или се издърпва с мишката до новата позиция в списъка,или
на селектирания обект се задава опция Cut или Copy,а след това
Paste.Логическите връзки(релациите) м/у таблиците се създават чрез
командата Tools,Relationship.Първо се избира посоката и типът на връзката
м/у таблиците,след което се влачи с мишката полето,отделено като първичен
ключ и се пуска в/ху полето,което е външен ключ за таблица.В прозореца
Edit Relationships се указва всяко поле от водещата таблица,което е свързано
с поле от подчинената таблица.Полетата от водещата таблица се изпират от
списъка Table/Query,а полетата от подчинената таблица-от списъка Related
Table/Query.Отметката във флага Enforce Referential Integrity указва,че трябва
автоматично да осигурява референтната цялост на връзката между двете
таблици.Отметката при Cascade Update Related Fields определя при промяна
на стойността на първичния ключ в кой да е запис от водещата таблица,да се
променя автоматично стойността на външния ключ във всички съответни
записи на подчинената таблица.Отметката във флага Cascade Delete Related
Fields определя,че при изтриване на един от записити от водещата
таблица,автоматично ще се изтрият и всички съответни записи от
подчинената таблица.
30.СУБДАccess.Запитвания.Сортиране-Сортирането на таблицата по една
колона в изглед Datasheet View се извършва с помощта на командата
Records,Sort.Може да се определи дали да се сортират в намаляващ или
нарастващ ред.За сортирането по съдържание на повече колони те трябват да
бъдат селектирани и след това да се кликне на бутона с съответното
сортиране.За да остане активен реда на сортиране е необходимо да таблицата
да се съхрани.Връщане на таблицата към сортиране по-голимината на
първичния ключ се извършва чрез командата Records,Remove Filter/Sort.
Филтриране на записите.Филтрирането по един критерии става в изглед
Datasheet View и оттам:1.селектира се стойността на полето ,по което ще се
извършва филтрирането;2.Избира се командата Records,Filter,Filter By
Selection,откъдето във филтърна извадка ще попаднат само записите,чиято
стойност в тази колона съвпада с маркираната.Филтрирането чрез
изключване на избраната стойност става по същия начин с разликата че при
втората стъпка се изпълнява команда Records,Filter,Filter Excluding
selection.За са бъде отменен филтърът,зададен чрез избор се използва
командата Records,Remove Filter/Sort.Филтрирането по въведена стойност
става с щракване на полето ,по което ще се филтрират записите и от
неговото контекстно меню се избира Filter For.Филтрирането по повече
критерии(чрез форма) се извършва с командата Record,Filter,Filter By
Form.От където в прозореца Filter by Form където за всяко поле от таблицата
може да се въведе или избере от списък стойностоято да съдържат редовете
от филтърната извадка на таблицата.Използване на заявки-те служат за
извличане,комбиниране и визиулизиране на данните от една или няколко
таблици ,по зададен от потребителя критерии.Създават се с помощта на
езика за заявки SQL.SELECT заявките позволяват да се комбинират и
филтрират данни от една или няколко таблици.В прозореца Database се
избира Queries и се щраква на Greate queries in Desidn View,следва Show
Table за избор на таблиците,които съдържат изходните данни за
заявката.След селектирането на името на таблицата се кликва в/ху
Add.Вертикалната селекция се реализира като от падащия списък на поле
Fields или посредством влачене от една таблица се избират онези
колени,които ще бъдат разглеждани в заявката.GROUP BY заявки-
Групирането се осъществява чрез щракване на бутона за сума ? в лвнтата за
иснтрументите,след което в долната част на заявката се появява нов ред
Total.Стойността за подразбиране за всяка колона е Group By.От падащото
меню на съответното поле в реда Total могат да се изберат различни
функции-сума.минимум,максимум,разлика…и др.
31.СУБДAccess.Форми . Те предствляват визуално съдържанието на всеки
отделен запис от таблица или заявка.Чрез помощника Form Wizard в
прозореца Database се щтраква на таба Form,след което се избира Greate form
by using wizard.От полето със списъка Table/Queries се определят обектите
в полето Available Fields-полетата от съответната таблица,които ще
обслужват формата.Стрелките прехвърлят маркираните полета от областта
Availble Fields в областта Selekted Fields.ЗА въвеждане и редактиране на
данните от дадена таблица списъка Tables/Queries се избира таблица от
областта Available Fields всички полета се прехвърлят в областта Selected
Fields.Чрез натискване на бутона Next отиваме на следващата стъпка при
която се избира типа на формата,свързан с начина по който ще се разположат
полетата във формата-по колони,таблично,като таблица или
подравнено.Създаваме стила за оформяне на полетата във формата,а след
това задаваме и име на формата.Редактиррането на формата става
посредством прозореца Desing View Селектираната форма на страницата
Forms на прозореца Database се визиолизира чрез натискане на бутона
Desing.Предварително селектираните контроли на формата могат да бъдат
рпремествани,уразмерявани и т.н.
32.СУБД Access.Отчети . Отчетите се използват главно за отпечатване на
избрани данни от една БД.Създаването на отчет става чрез щракване в таба
Reports в прозореца Database и след това се избира Greate Report by unsing

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Бази данни и системи за управление на база данни

Г. Юкъртис определя БД като “склад" за информация, която може да бъде използвана за много приложения. ”Характеристиките на съвременните БД са: БД са подредени общодостъпни данни, обслужващи изискванията на ...
Изпратен от:
genkata2
на 2012-02-27
Добавен в:
Пищови
по Компютърни системи за управление
Статистика:
51 сваляния
виж още
Изтегли
 
 

Бази данни и системи за управление на база данни

Материал № 815710, от 27 фев 2012
Свален: 51 пъти
Прегледан: 103 пъти
Предмет: Компютърни системи за управление
Тип: Пищов
Брой страници: 5
Брой думи: 6,111
Брой символи: 37,389

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бази данни и системи за управление на база данни"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала