Големина на текста:
КУРСОВА РАБОТА
На тема:
Петър Берон – личност и дело.
„Рибен буквар”
1. Петър Берон – личност и дело
В историята на Българското възраждане има дейци, чиито имена
въплъщават смисъла на цели епохи. Петър Берон безспорно е
„емблематична” личност на нашия „просвещенски век”. Той е една
от най-ярките личности на Българското възраждане - първият
европеец, първият български учен, автор на първия български
учебник за модерно, светско образование и първият български
енциклопедист в българската литература.
Петър Хаджи Берович е роден в Котел в семейството на заможен
абаджия с будно народностно съзнание. Учи в родния си град – в
българско и гръцко училище. Известно време чиракува, тъй като
баща му е разорен по време на Руско-турската война (1806–1812)
и с припечелените пари през 1817 г. отива в Букурещ и постъпва
в прочутото училище на гръцкия педагог К. Вардалах, наречено
„Бейсдка академия”. За да се издържа, преподава частни уроци в
български и гръцки семейства. През 1821 г. напуска Букурещ и
се заселва в Брашов, където става учител в семейството на
Антон Иванов – заможен и просветен българин. Именно Иванов го
насърчава към книжовна дейност и му помага, за да отпечата
„Рибния буквар”, който е написан 1824г., а по-късно го изпраща
да следва в Германия.
Първо Берон се записва във Философския факултет в Хайделберг,
но след година и половина се прехвърля в Медицинския факултет
в Мюнхен. Там през 1831г. блестящо защитава докторска
дисертация и по-късно се завръща в Румъния. Финансово вече
независим, д-р Петър Берон се отдава на научни занимания.
Освен в Париж живее известно време в Берлин, Лондон, Виена,
Прага, Атина – все във връзка с трудовете, които пише. Ученият
е владеел 9 езика, а интересите му са насочени почти към
всички клонове на знанието: философия, физика, астрономия,
математика, химия, естествени науки. Написва повече от 20
големи научни труда, изгражда своя оригинална система за
обяснение на света, изложена в най-голямото му съчинение,
излязло в 8 тома под общото заглавие "Панепистемия".
Философските си възгледи Берон представя в труда „Славянска
философия”, отпечатан през 1855 година на немски език в Прага.
Особено големи грижи полага д-р Петър Берон за развитието на
просветата — изпраща парични помощи за откриване на училища,
подготвя учители, преиздава 5 пъти „Рибния буквар” и го
разпраща из страната. Завещава значителна част от голямото си
състояние в полза на българските училища.
2. „Рибен буквар”
Роден в края на столетието, което наричаме Западноевропейско
просвещение, той осъществява връзката с Възраждането, чието
начало преди това беше поставила „История славянобългарска”.
Подобно на своя предшественик и той дава на зараждащото се
новобългарско общество една малка книжка, в която е скрит
огромен смисъл – тя също трябва да е програма.
“Буквар с различни поучения, събрани от Петра Хаджи
Беровича, за болгарските училища. Напечата ся с помощта на
господин Антоньова Йовановича. В годе 1824”. Така пише на
корицата на тази книжка, която по – късно за по – кратко Берон
нарича „Рибен буквар”. „Рибният буквар” е по – добър от
буквара на Захари Орфелин и от този на „Марко Теодоровича -
Българа из Разлога”. В българският буквар за пръв път намира
приложение енциклопедичната подготовка, която Берон получава в
Букурещкото училище.
Петър Хаджи Берович осъзнава духовната изостаналост на
българския народ и постепенно стига до мисълта за необходимост
от едно учебно пособие, което да бъде едновременно и начална
училищна светска книга, и увлекателно четиво за всички
читатели и слушатели. Така се ражда идеята за „Рибен буквар”.
Той се състои от предговор, осем дяла и обръщение към
сънародниците. Материалът за него е взет почти от един подобен
буквар на гръцкия просвещенец Дарварис.
Особено ценно е „предисловието” на буквара, в което Берон
излага своите новаторски възгледи за реформиране на учебното
дело. Написано на живия говорим източнобългарски език, това
предисловие е вълнувало читателите с новите и смели идеи на
автора, въстанал решително срещу старата килийна система на
обучение. Интерес будят и онези редове, в които той в духа на
идеите на Плутарховото съчинение „За възпитанието на децата”
посочва какви трябва да бъдат качествата на истинския учител –
трудолюбив, скромен, обичащ своите възпитаници и главно
безкористен.
Всъщност букварен характер има само първият раздел, където е
поместена черковната азбука с 42 букви в три шрифта (голям,
малък и среден), деленето на думите на срички, примери за
членуване, прилагателни, местоимения, глаголи, предлози,
наречия, производни и съставни думи. Глаголите например са
представени чрез глагола „любя” във всичките му форми, числа и
времена. Счита се, че Берон избира този глагол не случайно, а
по идейни съображения, за да насочи вниманието на децата към
хуманизма в човешките взаимоотношения. Вторият раздел съдържа
шест молитви, които децата трябва да казват преди лягане и
след ставане от сън, преди и след хранене, преди и след
завършване на учебния ден. В третият раздел „Добри совети” са
събрани 57 съвета, предадени лапидарно и често римувани, за да
се запомнят по лесно. Те засягат различни области на
отношенията между човека: „Ако много хортуваш, много погрешки
струваш”, „Малко хортувай, много слушай, заради това имаш една
уста и две уши”, „Почитай старите, доде младейш, да почитат
тебе, кога устарейш”, „Не отдавай на зло за зло”, Струвай
добро, да намериш добро”, „Всякий обича, който му прилича”,
„По – добре приятел верен, а не камен безценен” и други.
Четвъртия раздел е озаглавен „Умни ответи” – съдържа миниатюри
от живота на древните гърци, мисли на древни философи като
Талес, Аристоте, Платон, Сократ и други. В тях е вложена
известна поука. Чрез тези мисли Берон иска да помогне на
българските деца да бъдат разумни, да се стремят към знания,
да възпита у тях любов към истината и справедливостта.
Примери: „Попитаха Талеса: Що е мъчно? А той отвеща: да познай
човек себе си. Пак го попитаха: ами що е лесно? И той рече: да
учим другаго.”, „Аристотел, като го попитаха: Що е приятел? –
рече: Една душа в две тела.”, „Философу Анахарсу ся присмиваше
един, чи е скитянин, сиреч варвар, а той му рече: мене
засрамва моето отечество, а ти засрамваш твоето.” и други.
Петият раздел е наречен „Басни”. В него са включени 18 басни
взети предимно от Езоп – „Щурец и мравка”, „Умната врана”,
„Вълк и агне” и т.н. Чрез този дял Петър Берон насочва
вниманието на децата към нравствената идея, подчертава я и я
утвърждава като норма на поведение. Щестият раздел е наречен
„Различни истории”. В него са представени 50 интересни и
поучителни случки, разкази от гръцката литература с
нравоучително съдържание, като при подбора им Берон се е
ръководил от идеите за трудолюбие, честност, другарство,
вярност, благородство и т.н. Седмият раздел е най – големия и
е наречен „Фисически сказания”. Той дава знания по
естествознание, география, анатомия, хигиена и други. Дава
сведения за предмети, понятия, явления, растения, животни.
Читателите на буквара са можели да прочетат любопитни неща за
историята и свойствата на кафето, солта, захарта, тютюна,
памука, лена, за познати и непознати животни като маймуната,
слона, носорога, бобрите, крокодила, пчелите, мравките и
други. В края на буквара са поместени върху три листа 12
изображения на животни, което сочи, че авторът е първият
привърженик на идеята за нагледно обучение. Тези илюстрации са
били нещо ново и необичайно. Затова именно рисунките на кита и
делфина са дали повод този буквар да се нарече “рибен”. В този
дял Берон запознава децата и с природните явления облаци,
дъжд, град, роса, светкавица, гръмотевица, мъгла и т. н.
Представя и познания по анатомия, за строежа на човешкото
тяло. Дава съвети за здравето, здравословния начин на живот,
които и до днес се прилагат в ежедневието. Последният осми
раздел е „Аритметика” В него са представени четирите основни
действия в аритметиката – събиране, изваждане, умножение и
деление.
В края на буквара си Берон помества едно обръщение към
сънародниците си: „Любезни еднородни”, в което ги призовава да
подпомагат за издаването на готови български книги.
Опазването на „Рибния буквар” и осигуряването на неограничен
достъп до него се реализира чрез дългосрочна стратегия на
Централната библиотека на БАН.
Превърнал се благодарение на енциклопедичното си съдържание в
предпочитано четиво, и за малки и за големи, преиздаван до
Освобождението многократно, „Рибният буквар” разпространява

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 окт 2018 в 13:05 студент на 22 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Филологически факултет, специалност - Българска филология, випуск 2019
08 сеп 2018 в 10:33 в момента не учи
10 юни 2018 в 16:20 студент на 27 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Български език и история, випуск 2018
04 юни 2018 в 15:31 ученичка на 23 години от София - 137 СОУ "Ангел Кънчев", випуск 2014
21 апр 2018 в 21:49 студент на 28 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Начална училищна педагогика и чужд език, випуск 2018
18 фев 2018 в 16:03 в момента не учи на 35 години
26 яну 2018 в 23:04 в момента не учи на 33 години от Велико Търново
24 яну 2018 в 14:36 студентка на 25 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по класически и нови филологии, специалност - Английска филология, випуск 2010
21 яну 2018 в 22:37 в момента не учи на 28 години
27 ное 2017 в 16:09 студент на 21 години от Добрич - Педагогически колеж към ШУ "Епископ Константин Преславски", факулетет - ПУПЧЕ, специалност - Предучилищна педагогика, випуск 2019
 
Подобни материали
 

“История слабянобългарска” – Страшен зов за национално осъзнаване


Паисий Хилендарски е един от най-големите автори в Българската възрожденска литература. Най-прочутата му творба е “История славянобългарска”...
 

Българския народ в "История славянобългарска" (план-конспект)


План-конспект по темата с пълни увод, теза и заключение, и отделно с микротези.
 

"История славянобългарска"- зов за национално пробуждане

12 дек 2007
·
1,448
·
2
·
349
·
325
·
27
·
5
·

Хилендарският монах създава своята "История славянобългарска", за да пробуди в българите най-святата добродетел-родолюбието, и осъди безпощадно отцеругателството и родоотстъпничеството.
 

Паисий Хилендарски - ,,История Славянобългарская’’ - Защо езикът и родът са важни за всеки човек?

21 яну 2008
·
523
·
2
·
291
·
20
·
1

Анализът е печелил награда в литературен конкурс, проведен в град Петрич.
 

Възхвал на подвига и саможертвата

21 фев 2006
·
3,129
·
2
·
962
·
25
·
6

ЛИС за подвига и саможертвата в "Епопея на забравените"
 
Онлайн тестове по Възрожденска литература
Тест по литература - Иван Вазов
тематичен тест по Възрожденска литература за Ученици от 7 клас
Тест по литература върху творчеството на Иван Вазов и по-специално „Немили-недраги“.
(Лесен)
20
254
1
16.09.2011
» виж всички онлайн тестове по възрожденска литература

Д-р Петър Берон - живот и дело. "Рибен буквар"

Материал № 810455, от 16 фев 2012
Свален: 219 пъти
Прегледан: 313 пъти
Предмет: Възрожденска литература, Литература
Тип: Курсова работа
Брой страници: 4
Брой думи: 1,205
Брой символи: 7,215

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Д-р Петър Берон - живот и дело. "Рибен буквар""?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения