Големина на текста:
Корпоративни финанси
Глава първа
СТОЙНОСТ НА ПАРИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО
1. Фактори, определящи различната стойност на парите във времето.
Основен принцип в корпоративните финанси е принципът за отчитане на стойността на парите
във времето. Според него паричните потоци, които протичат в различни моменти от времето са
несъпоставими по номинална стойност. За да могат да бъдат съпоставяни, те трябва да се коригират и
да се представят към един и същ момент от времето. За целите на сравненията всяка парична сума се
оценява като паричен капитал, т.е. като нарастваща във времето. Корекцията се прави на основата на
оценка на факторите, които определят това нарастване и следователно - различната стойност на парите
във времето. Факторите, които трябва да се оценяват, са:
1. Инфлацията. При наличие на инфлация се намалява реалната стойност на паричната единица.
Следователно, се намалява и реалната стойност на паричната сума.
2. Способността на капитала да нараства с течение на времето като носи доход. Доходът може да
бъде в различна форма и размер. Необходимо е да се оцени какъв размер на дохода съответства на риска
на паричната сума.
Влиянието на двата фактора се оценява за да се определи годишната норма на доходност на
капитала, с която трябва да се извърши корекцията. Годишната норма на доходност показва годишния
доход, който трябва да се получава от използването на единица /един лев/ капитал. Тя зависи от риска.
Ако рискът от използването на парите като капитал е висок, нормата на доходност също следва да бъде
висока. Ако рискът е нисък, нормата на доходност следва да бъде ниска.
В условия на инфлация се прави разлика между норма на доходност в номинално изражение
/номинална норма на доходност/ и норма на доходност в реално изражение /реална норма на
доходност/.
Нормата на доходност в номинално изражение се изчислява като целия годишен доход
/реален и инфлационен/ се дели на капитала, вложен за неговото получаване. Нормата на доходност в
реално изражение се изчислява като реалния годишен доход се дели на капитала, вложен за неговото
получаване.
Връзката между нормата на доходност в реално изражение, нормата на доходност в
номинално изражение и нормата на инфлацията се представя в следния формализиран вид:
?
?
?
???
????
+
+
=+
1
1
1
?
????
- норма на доходност в номинално изражение;
?
?????
- норма на доходност в реално изражение;
? - норма на инфлацията
РЕШЕНА ЗАДАЧА :
Годишният доход от използването на 100 хил.лв капитал е 10 хил.лв. Нормата на
инфлацията за същото време е 0,05 /5%/. Изчислете годишната норма на доходност в реално
изражение.
Решение:
??
???
=
10000
100000
= 0,1
1 + ??
????
=
1010
1005
+
+
,
,
= 1,0476
??
????
= 1,0476 - 1
??
????
= 0,0476 / 4,76 %/
Да допуснем, че нормата на инфлацията е не 0,05 /5%/ , а 0,15 /15%/. В този случай годишната
норма на доходност в реално изражение е:
1 + ??
????
=
101
1015
+
+
,
,
= 0,9565
??
????
= 0,9565 - 1
??
????
= - 0,0435 /- 4,35 %/
Реалната норма на доходност може да бъде положителна или отрицателна.
2.Бъдеща стойност /FV/
Бъдещата стойност на парична сума е равностойността на паричната сума,
представена в някакъв бъдещ момент от времето.
Бъдещата стойност се изчислява, като се прибавя доходът, който трябва да бъде получен /
според нашата оценка / за съответния период от време. Изчисляването на бъдещата стойност се
извършва чрез прилагането на техниката на сложното олихвяване. Най - често се прилага формулата:
??=S
0
(1+r)
n
където:
So - паричната сума в настоящия момент;
n - брой на годините до момента от време, към който се изчислява бъдещата стойност на
паричната сума;
r - годишна норма на доходност, която трябва да се изисква през разглеждания период от
време / тя се приема за норма на олихвяване /
Тази формула се основава на допускането, че годишната норма на доходност, която трябва
да се изисква, е една и съща за всяка година от разглеждания период.
РЕШЕНА ЗАДАЧА:
So е 10 хил.лв. Според Вашата оценка, годишната норма на доходност от използването на
капитала със същата степен на риск е 0,2 /20%/. Изчислете бъдещата стойност на паричната сума след
5г. Приемете, че годишната норма на доходност, която трябва да се изисква за всяка година е една и
съща.
Решение:
FV = 10 000 ( 1+ 0,2)
5
= 10 000 х 2,488 = 24 880 лв.
Ако нормата на доходност, която трябва да се изисква за всяка година е различна, тогава се
прилага следната формула:
??= S
0
(1+r
1
)(1+r
2
)(1+r
3
)….(1+r
n
)
РЕШЕНА ЗАДАЧА:
So е 10 хил.лв. Според Вашата оценка, годишната норма на доходност от използването на
капитала със същата степен на риск е:
- за първата година 0,25 /25%/;
- за втората година 0,22 /22%/;
- за третата година 0,26 /26%/;
- за четвъртата година 0,28 /28%/;
- за петата година 0,30 /30%/.
Изчислете бъдещата стойност на паричната сума след 5г.
Решение:
FV = 10 000 ( 1+ 0,25) ( 1+ 0,22) ( 1+ 0,26) ( 1+ 0,28) ( 1+ 0,30) = 31974лв.
Изчисляване на бъдещата стойност на поредица от равни по величина парични потоци, които се
получават всяка година през определен период от време. При изчисляването трябва да се вземе
предвид дали паричните потоци се получават в края на всяка година или в началото на всяка година.
Изчисляване на бъдещата стойност на поредица от равни парични потоци, които се получават в
края на всяка година. За целта се използва коефициентът FVAF, който представлява сума на
сложнолихвените фактори, изчислени за норма на доходност r и за периоди n от 1 до N-1 плюс
единица.
FVAF
(r, N)
=
( )
1
1
1
+
=
?
?
?
?
?
Чрез преобразуване се получава следната формула за изчисляване на FVAF:
FVAF
(r, N)
=
( )
1 1+–?
?
?
РЕШЕНА ЗАДАЧА:
Да изчислим бъдещата стойност на поредица от парични потоци по 10 лв., които ще се
получават в края на всяка година през период от три поредни години. Годишната норма на доходност е
0,1 /10%/
FVAF
(0,1; 3)
=
()
1011
01
3
+–
,
,
= 3,31
FV = 10 x 3,31= 33,10 лв.
Ако паричните потоци се получават в началото на всяка година, трябва да изчислим коефициент
по следния начин:
Изчисляваме FVAF
(r; N+1)
и от него изваждаме единица.
РЕШЕНА ЗАДАЧА:
Да изчислим бъдещата стойност на поредица от парични потоци по 10 лв., които ще се
получават в началото на всяка година през период от три последователни години. Годишната норма на
доходност е 0,1 /10%/
Изчисляваме FVAF
(0,1; 3+1)
= 4,641
Изваждаме единица 4,641-1 = 3,641
FV = 10 х 3,641 = 36,41 лв.
3. Настояща стойност /PV/
Настоящата стойност на парична сума, която се получава или се плаща в някакъв
бъдещ момент от времето е равностойността на паричната сума към настоящия момент.
Настоящата стойност се изчислява като се изважда от паричната сума съдържащия се /
според нашата оценка/ в нея натрупан доход за съответния период от време. Прилага се техниката на
сложното дисконтиране.
Най- често се прилага следната формула, в която се приема, че годишната норма на
доходност, която трябва да се изисква за всяка година е една и съща:
?
?
?
???
)1(
1
+
=
където:
S
n
- паричната сума след n години;
n - брой на годините от настоящия момент до момента от време, в който се получава или
плаща паричната сума;
r - годишна норма на доходност, която трябва да се изисква през разглеждания период от
време / тя се приема за норма на дисконтиране /
?
?)1(
1
+
- дисконтов фактор
РЕШЕНА ЗАДАЧА:
Изчислете настоящата стойност на парична сума 100 хил.лв., която ще получите след 5
години. Според Вашата оценка годишната норма на доходност, която трябва да се изисква за всяка
година от разглеждания период е 0,2 /20%/.
Решение:
PV = 100 000
()
5
2,01
1
+
= 100 000 х 0,402 = 40 200 лв.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 фев 2019 в 19:24 потребител
08 фев 2019 в 00:04 студентка на 40 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по икономически и управленски науки, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2018
02 фев 2019 в 21:32 потребител на 28 години
30 яну 2019 в 18:47 в момента не учи на 48 години от София
01 яну 2019 в 19:50 учител
18 ное 2018 в 13:37 потребител
04 ное 2018 в 10:26 студент на 21 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Финанси. Банково дело, випуск 2020
 
Домашни по темата на материала
Домашна работа по финанси
добавена от kate.stone.39 27.04.2015
0
12
Задача по финансов мениджмънт 2 /ИУ ВАРНА/
добавена от mishlence22 10.04.2013
0
21
спешно ми трябжат лексции или някакжи материали по Бизнес изчисления
добавена от an4eva90 04.12.2012
0
13
Домашна работа - Финанси - 2ри курс
добавена от milena.mihova.18 30.10.2016
2
22
Външни източници за дългосрочно финансиране на фирмата
добавена от andrei.stefanov.560 02.04.2016
1
16
Подобни материали
 

Методика и методология на разработването на отчет за паричните потоци

19 мар 2006
·
995
·
8
·
1,542
·
25

Методика и методология на разработването на отчет за паричните потоци - анализ на фирма, отчитане на паричните потоци, анализ на основните резултати и т.н.
 

Парични потоци

18 фев 2008
·
228
·
7
·
1,120
·
107
·
23

При дисконтирането на паричните потоци от съществено значение е дисконтовия процент. Той е показател, който отразява степента на риска...
 

Анализ на паричните средства

25 апр 2007
·
800
·
3
·
703
·
95
·
14

От финансово-икономическа и счетоводна гледна точка паричните средства на предприятието са краткотрайни активи...
 

Финансови пазари и финансови институции

01 май 2007
·
1,826
·
4
·
924
·
460
·
63
·
2

Финансовите пазари са институции , с които се извършва финансиране (снабдяване на икономическите субекти с финансови ресурси)...
 

Пари и кредит, банкови операции....

05 ное 2006
·
2,212
·
6
·
1,243
·
225
·
17

Пари, функция на парите, цена и стойност на парите, банкови операции, финансови пазари.
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс на тема "Времева стойност на парите"
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти във 2-ри курс, изучаващи Финанси.
(Лесен)
15
8
1
7 мин
25.07.2018
Тест по Местни финанси за 4-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за всички студенти, обучаващи се в икономически специалности и разглежда Местните финанси. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
4
1
3 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Корпоративни финанси

Материал № 809781, от 15 фев 2012
Свален: 813 пъти
Прегледан: 1,251 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 116
Брой думи: 50,241
Брой символи: 290,908

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Корпоративни финанси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения