Големина на текста:
тест№1
-Основни функции на бюджет.с-ма :формиране на държав.бюджет и на
бюджетите на местните органи на управление;Разпределение на
средствата м/у бюдж.звена;Използване на средствата по
бюджета;контрол при формирането,разпределението и
изразходването на бюджет.средства.
-Основни положителни страни на ДДС:-Осигурява всеобщност на
облагането;ДДС е неутрален данък;осъществяване на взаимен
контрол;стимулира инвестирането;кредитиране на отделните
субекти за определен период от време;намаляване на данъчната
тежест;Ограничава кръга на данъкоплатците.
-При прилагането на норматив.метод се използват
след.величини:средногодишните контингенти на натуралните
показатели и на научнообоснованите норми.
-Кога се прилага „над сто”?------------
-Първостепенните разпоредители-права и задължения:Утвърждаване на
разпределението на приходите и разходите по пълна бюджетна
класификация;Нареждане на съответните търговски банки за
извършване на плащания,съблюдаване на нормативните
документи,контрол,съхраняване ефективно използване на
стоково-материалните ценности ;Приключване на сметките по
3,6,9,месечие и годишно,отчитане на изпълнението на бюджета в
срока.
-Антидъмпингови мита-особености-Въвеждането им е свързано с внасянето
на стоки на дъмпингови цени с цел завладяване на пазара в
дадена страна.размерът им зависи от разликата м/у пазарната
цена дадена стока в страната и дъмпонговата цена.
-Авансовите вноски за корпоративния данък се определят по след.начин:за
данъчна основа 1/12 част от годишната облагаема печалба за
предходната година,коригирана с коефициент,който се определя
ежегодно с утвърждаване на бюджета за съответната година.
-Кога се извършва конверсия на държав.заем:когато се налагат промени в
първоначалните условия на държав.заем.Промените са свързани
с лихвения% и със срока на заема.
-Кои са положит.страни на метода „Бюджет.жестия”-след и завършване на
бюджет.период се преустановява събирането на приходите и
разходите по стария бюджет и се започва изпълнението на новия;
-Патентен данък-положит.страни-създава условия за стимулиране на
производителите,намалява дейността свързана с авансовото
внасяне ,текущото отчитане и периодичните данъ4ни проверки;
-Как се изчислява авансовата вноска при............
-Обезпечаване на акцизите се извършва по след.начин:Сума от 30/100 от
размера на акциза за средномесечно количество на складираните
стоки по видове стоки;10/100 от акциза на средномесечното
количество на складираните стоки;150/100 от акциза,дължим за
средномесечното количество на освободените за потребление
стоки;20/100 от размера на акциза за средномесеч.количество
стоки в движение под режим отложено плащане на акциза;
-Митническа стойност включва следните елементи:покупната цена на
стоката,транспортни разходи,разходи за застраховка,разходи за
натоварване и разтоварване,цената на контейнерите и
опаковките,брокерските възнаграждения;
-Методи за отбягване двойното данъчно облагане:пълно
освобождаване,освобождаване с прогресия,пълен данъчен
кредит,обикновен данъчен кредит;
-Динамичният метод има следните недостатъци:......
Тест№2
-Протекционистичните мита имат следните особености:Размерът им
е с голям диапазон.По-ниските размери правят вноса на определени
стоки неизгоден за вносителите.А по високите размери целят
замразяване на вноса.Чрез тях се осъществява регулиране на вноса с
икономически лостове.
-Разпоредители с бюджетни средства са:ръководни длъжностни лица
от министерството,ведомствата,общините и др.бюдж.организации,на
които е дадено право да събират приходи и да извършват разходи;
-Основни принципи на данъчното облагане са:легитимност на
данъчното облагане,съразмерност на дан.облагане,определеност
елементите на данъка,удобство на дан.облагане,икономичност на
дан.облагане стабилност на дан.законодателство,яснота и
разбираемост на дан.облагане.
-„Брейди – облигациите”представляват:Опрощаването на дълга се
извършва чрез преформяне на неплатените лихви в
дългосроч.облигации.тяхното изплащане е гарантирано чрез
държавни съкровищни облигации на САЩ.
-Срокове за подаване на декларация от лицата облагани с патентен
данък са:до 31 януари на текущата година – от лицата регистрирани
по търговския закон; - преди започване на дейността ,в случаите
когато започва през годината;
-средногодишният контингент на натуралния
показател............................
-вноските за соц.осигуряване се различават от данъците по:-имат
целеви характер,постъпват в нац.извънбюджетен фона за
соц.осигуряване,те са елемент на разходите и се включват в
себестойността на произвейдания продукт,платци са както
физически лица и търгов.дружества,така и бюджетни организации;
-Необлагаемите обороти при акциите са свързани с:стоки,които са
предназначени за дипломатически и консулски представителства и
представители ма м/ународ.ораганизации,стоки които са
предназначени за въоръжените сили на страните от НАТО;
-Данъч.кредит по ДДС се ползва при наличието на след
условия:стоката или услугата се ползва за извършване на облагаема
доставка,сток.или услугата се ползва за износ,получателят на
доставката е регистрирано лице и да притежава данъчна
фактура,данъ4но дебитни известие или митническа декларация;
-..................................
-....................................
-При съставянето на бюджет.класификация се ползват
след.принципи:единство на приходите и разходите,унифициране на
номерацията по приходите и разходите,кодиране на
разходите,адресност на приходите и разходите,яснота и прегледност
на класификацията,публичност на приходите и
разходите,балансираност на приходите и разходите по бюджета;
-Наличие на 2-ро степенни разпоредители – условия-Те са
ръководители на бюджет.организации в структурата на
министерства,ведомства и др.държавни органи,които имат свое
счетоводство,под4инени са на първостепенните разпоредители и
нямат подчинени учреждения;
-Функции на бюдж.с-ма :Формиране на държав.бюджет и бюджетите
на местните органи,Разпределение на средствата м/у
бюдж,звена,използване на средствата по бюджета,контрол при
формирането,разпределението и изразходването на бюджетните
средства;
-При сключване на вътрешен държавен заем у нас се използват
следните форми:съкровищни бонове,съкровищни билети/полици/и
облигации
Тест№3
-Елементи на бюджетната класификация :
функции,групи,дейности,параграфи,подпараграфи
-При разпадателния метод добавената стойност се определя:-----
-В зависимост от предназначението митата се подразделят на:-В
зависимост от направлението на стоките биват вносни и износни;В
зависимост от целта на въвеждането си биват
защитни,антидъмпингови,облекчителни,бойни,статистически;В
зависимост от правната основа – автономни и
договорни;Взависимост от вида на данъчната основа –стойностни
и специфични;
-Корпоративния данък се преотстъпва на следните
данъч.задължени лица:Земеделски производители,регистрирани
като юредич.лица,лица,извършващи производствена
дейност;търгов.дружества,в които слепите и слабозрящи са не по-
малко от 30 на 100 от персонала;
-Финансирането на ДМА от бюджета се осъществява въз основа на
следните принципи:невъзвръщаемост на получените
бюджет.средства;Финансиране само на обектите,включени в
поименния списък,максимална концентрация на паричните
средства на най-важните пускови обекти,осъществяване на строг
контрол в процеса на финансирането;
-Разходите за храна в здравните учреждения се определят по
следния начин:брой на хранодните и % на използваемост на
леглата за предходната година;
-Шедулярна с-ма за облагане на доходите на физич.лица-
особености:Годишният облагаем доход се определя на 5
части:доходи от собственост в/у земи,сгради,догоди от ползването
на земни участъци,доходи от ценни книжа и депозити,доходи от
стопанска дейност,доходи от заплати и пенсии;
-Сроковете за внасяне на патентен данък са:1.за първо тримесечие-
до 31 януари;2. за второ тримесечие-до 31 април;3.за трето
тримесечие-до 31 юли;4.за четвърто тримесечие до 31 октомври;
-Бюджет.класификация-принципи на съставяне-единство на
приходите и разходите ,унифициране на номерацията на приходите
и разходите,кодиране на разходите,адресност на приходите и
разходите,яснота и прегледност на класификацията,публичност на
приходите и разходите;
-Първия бълг.бюджет след освобождението има следните
особености:По план съдържа само разходна част,а приходите са
отразени по отчет.Основна част от разходите на бюджета са
насочени към изграждането на войската.Най-малко средства се
за просвета и образование.приходите са преди всичко от преки и
косвени данъци;
-При изчисляване на корпоративния данък се използват
след.тарифни ставки:....................................................
-Регистрация п ДДС се прекратява при следните условия:-за
регистрираното юредическо лице е поставено съдебно решение за
прекратяване в срок от 14 дни от датата на влизане в сила на
съдебното решение;-за регистрираното лице е открита процедура
по несъстоятелност прекратяване на дейността;-за регистрираното
физическо лице е открита съдебна процедура по заличаване;
-....................
-Бюджетното прогнозиране минава през следните етапи-определя
се обектът на прогнозата,определят се структурните
единици,определяне целта на прогнозата,опрделяне текущите
характеристики на обекта,избиране на методите за прогнозиране;
-Касовите разриви се покриват от следните източници:.......
Тест№4
-Системообразуващи фактори на бюджетната с-ма са:държавата и
общината,административно-териториалното деление на
страната,икономическия механизъм,принципи за изграждането на
бюджетната с-ма;
-Условията за облагане с патентен данък са:всички юридически и
физически лица с годишен оборот за предходната година до 50
хил.лв се облагат с патентен данък и ако извършват 1 от 40-те
дейности,изброени в специален списък;
-Кога се попълва опростена митническа декларация и за какво
служи?Тя се попълва от търговците в случаите когато, те не
разполагат с пълна информация ,необходима за попълването на
редовна декларация и при внос на стоки,предназначени за
изложби.Служи за осъществяване на контрол по вноса и
износа,доказване в страната ,за която заминават,собствеността си
в/у/описаните стоки и пред митническите органи,доказване на
собствеността в/у внесените стоки,изчисляване на митото;
-Данъчната амортизационна квота се изчислява като:.................
-При комбинирана прогресия данъч.размер се определя по
след.начин:............
-Бюджет.класификация създава условия за:единство на приходите и
разходите,кодиране на разходите,адресност на приходите и
разходите,стабилност и неизменяемост на нормативните
актове,формиращи ик.механизъм в страната;
-Преференциалните мита има следните особености:те се използват за
стимулиране на вноса и износа м/у2 или група страни.Имат мн ниски
размери,с което се създават благоприятни условия за развитието на
външната търговия;
-Съставяне на държав.бюджет – етапи:откриване на
бюджет.кампания,разработване на проектите на
бюджет.органи,анализиране на проектите,съставяне на окончателен
проект на държав,бюджет,Разглеждане на проекта в Министерския
съвет,Внасяне на проекта в Народ,събрание,обсъждане в
народ.събрание,разглеждане и гласуване на проекта от
народ.събрание;
-При какви условия се разкриват разпоредители от 3 степен?......
-Финансовата сметка на орг.от културата имат
след.особености:съставят се самостоятелно от самите органозации и
се внасят в Министер. на културата,а общинските организации ги
внасят в общинския съвет за утвърждаване;
-....................
-В зависимост от начина за носене на дохода държав.заеми се
подразделят на :-лихвени,лотарийни и сконтови;
-Либералният модел на соц.осигуряване – особености...............
-При съставянето на бюджет.класификация се ползват
след.принципи: единство на приходите и разходите,унифициране на
номерацията по приходите и разходите,кодиране на
разходите,адресност на приходите и разходите,яснота и прегледност
на класификацията,публичност на приходите и разходите по
бюджета,балансираност на приходите и разходите;
-Авансовите вноски за корпоративен данък се изчисляват по следния
начин- За данъч.основа се използва 1/12 част от годишната облагаема
печалба за предходната година,коригирана с коефициент ,който се
определя ежегодно с утвърждаването на бюджета за съответната
година;
-Данъкът в/у общия доход се внася в бюджета при следните
срокове:...........
Тест№5
-При съставяне на бюджет.класификация се използват следните
принципи:-единство на приходите и разходите,унифициране на
по приходите и разходите,кодиране на разходите,адресност на
приходите и разходите,яснота и прегледност на
класификацията,публичност на приходите и
разходите,балансираност на приходите и разходите;
-.....................................
-Кога се получават касови разриви и как се покриват?.......
-Утвърждаването на държав.бюджет преминава през следните
етапи:-откриване на бюджет.кампания,разработване на проектите
на бюджетните органи,анализиране на проектите,съставяне на
окончателен проект,разглеждане на проекта в
Министер.съвет,Внасяне на проекта в Народ.събрание и
обсъждане,разглеждане и гласуване на проекта от народ.събрание;
-Бюджет.класификация-елементи опишете
един:Функции,групи,дейности,параграфи,подпараграфи.Чрез
групата,приходите се обобщават по метода на акумулиране,а
разходите по отрасли;
-СуППбвенцията е ......................
-Общинския дълг обхваща:.........................
-Предпоставки за съществуването на бюджет.регулиране са............
-Основни функции на бюджет.регулиране са:-формиране на
държавния бюджет и на бюджетите на местните органи на
управление,разпределение на средствата м/у
бюджет.звена,използване на средствата по бюджета,контрол при
формирането,разпределението и изразходването на
бюджет.средства;
-Второстепенните разпоредители отговарят ма следните условия:-
те са ръководители на бюджетни организации в структурата на
министерствата,ведомствата и др.държавни органи,които да имат
свое счетоводство,подчинени са на първостепенните ръководители
и нямат подчинени учреждения;
-Погасяването на държав.заем се извършва по следния начин:-
Изплащане на периодични вноски,включващи част от главницата и
полагащата се лихва;-провеждане на тиражи по лотарийни заеми;-
Изкупуване от държавата на облигациите от фондовата борса;
-В зависимост от времето на съставяне на бюджетите и на
функциите,те се делят на
след.видове:редовен,временен,допълнителен и военновремене
бюджет;
-Бюджетната жестия има следните положителни страни:-след
завършване на бюджетния период се преустановява събирането на
приходите и разходите по стария бюджет и се започва
изпълнениета на новия.Така се избягва възможността за
прехвърляне на средства от един бюджет в друг;
-Разходните норми и държав.стандарти...........................
-Разходите за храна в болниците се определя по следния начин-
Определя се по показателите:брой на хранодните и % на
използваемост на леглата за предходната година;
Тест№6
-Основни системообразуващи фактори на финанс.с-ма са
:държавата.общината,търговските дружества;
-Какви са условията за провеждане на аукцион за купуване на
държани ценни книжа....................................
-Обемът на разходите на общин.бюджет.зависи.........................
-Изравнителна субсидия – предназначение...................
-.....................................................
-Първостепенния разпоредител – права и задължения:утвърждаване
на разпределението на приходите и разходите по пълна бюджетна
класификация и по 3,6 9 месечие;нареждане на съответните
търговски банки за извършване на плащания;съблюдаване на
нормативните документи;осъществяване на контрол,съхраняване и
ефективни използване на стоково-материалните
ценност;своевременно приключване на сметките по 3,6,9 месечие и
годишно;отчитане изпълнението на бюджета в установените срокове
и по определения ред;
-Под бюджетен кредит се разбира:.............................
-При изпълнението на бюджета през годината се извършват следните
промени в бюджет.средства:Изменение на нормативните
актове,изменение в собствеността на
търгов.дружества,административно-териториална реформа в
страната,допуснати слабости в процеса на планирането на приходите
и разходите,появи на обществени бедствия;
-Годишните отчети за изпълнението на държавния бюджет се
заверяват от ...и се утвърждават от ....-заверяват се т банката и се
утвърждават от народ.събрание;
-кога се получават касови разриви и как се покриват..............
-Динамичният метод – особености и слаби страни....................
-При бюджет.планиране се изпълняват следните задачи:-определяне
обема на приходите общо и по източници за отделните звена на
бюджета;установяване обема на разходите общо и по направление на
отделните звена,балансиране на отделните и обединяване на
бюджетните звена;създаване на държавни парични
резерви,осигуряване ритмично изпълнение на приходите и разходите
по отделните звена на бюджета,осигуряване на финансов контрол;
-Бюджетна класификация – принципи-единство на приходите и
разходите,унифициране на номерацията по приходите и
разходите,кодиране на разходите,адресност на приходите и разходите
,яснота и прегледност на класификацията,публичност на приходите и
разходите п бюджета;
-След утвърждаване на субсидията от Нар.събрание съставянето на
общ.бюджет преминава през следните етапи:.............................
-В зависимост от различните критерии,държавните заеми се
подразделят на следните видове:-По форма – външни и вътрешни;В
зависимост от субекта на сключване – държавни и общински;В
зависимост от начина на носене на дохода –лихвени, лотарийни и
сконтови;В зависимост от срока за погасяване –краткосрочни и
дългосрочни;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Държавни финанси

Първостепенните разпоредители-права и задължения:утвърждаване на разпределението на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация; нареждане на съответните търговски банки за извършване на плащания,съблюдаване на нормативните документи,контрол,
Изпратен от:
desigb
на 2006-11-07
Добавен в:
Теми
по Финанси
Статистика:
708 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Въпроси и отговори по теория на финансите

27 фев 2011
·
255
·
10
·
2,260
·
404
·
103

Това са въпроси отговори на важните понятия по теория на финансите...
 

Капиталови пазари

23 мар 2009
·
305
·
7
·
1,202
·
319
·
36
·
1

Капиталовите пазари са важен елемент на финансовата система,чрез тях се решават проблемите на икономическите агенти, които търсят или предлагат пари. Главен инструмент на търсещите капитали е емисията на дългосрочни ценни книжа, които...
 

Социално осигуряване

27 дек 2010
·
169
·
33
·
1,960
·
296
·
31

Лекция по социално осигуряване за 2 курс специалност ИБ...
 

Финанси

15 дек 2007
·
1,604
·
1
·
1,184
·
335
·
38
·
1

Същност на парите (вид стока): -Сметна единица за измерване цените на благата. -Всеобщо средство за обръщение. -Платежно средство. -Средство за натрупване. Изучават се от паричната теория.Възникнали са независимо от развитието на държавата...
 

Данък добавена стойност

06 яну 2009
·
116
·
2
·
275
·
100
·
12

Данък добавена стойност е косвен данък и се включва в цените на стоките и услугите. От неговото въвеждане 1994 г. до наши дни настъпиха редица...........
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс на тема "Времева стойност на парите"
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти във 2-ри курс, изучаващи Финанси.
(Лесен)
15
8
1
7 мин
25.07.2018
Тест по Финанси за 2-ри курс на тема "Валутен пазар"
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси от 2-ри курс.
(Труден)
15
5
1
5 мин
01.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Държавни финанси

Материал № 8093, от 07 ное 2006
Свален: 708 пъти
Прегледан: 60 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 3
Брой думи: 1,516
Брой символи: 14,092

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Държавни финанси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения