Големина на текста:
ХВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ХХХХ„СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
РЕФЕРАТ
ПО
УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА:”ЕКОЛОГИЯ”
ПРЕПОДАВАТЕЛ:ГЛ.АС. КАМЕЛИЯ ДЖАНАБЕТСКА
ТЕМА: СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ГРАД ПЛОВДИВ ОТ
ЙЙЙЙЙЙ„КОМБИНАТ ЗА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ ГР.ПЛОВДИВ „ И МЕРКИ ЗА
БББББББББПОДОБРЯВАНЕТО МУ.
РАЗРАБОТИЛ:
ФАКУЛТЕТЕН N:
СПЕЦИАЛНОСТ:”ФИНАНСИ”
КУРС, СЕМЕСТЪР, УЧЕБНА ГОДИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Ноември
Пловдивска област е разположена в Южна Централна България.
Град Пловдив е център на пловдивска област, заемаща 5928 km? и е на 4-то
място в страната, сред 28-те области на Република България. На север
включва южните склонове на Стара планина и централната част на по-
ниската планинска верига на Средна гора. Пловдив е разположен на
42,15N географска ширина и 24,75Е географска дължина и се намира на
надморска височина 100-199 м. Градът се простира на площ от 101,981км
2
в равната Горнотракийска низина по двата бряга на р. Марица. А самият
Комбинатът за цветни метали (КЦМ АД) е разположен на 900 декара
площадка между Пловдив и Асеновград и е най-големият производител на
цветни метали и сплави на базата на олово и цинк в Централна и Източна
Европа. Производството включва извличане и рафиниране на метали и
осигурява продукти, обслужващи дейността на редица предприятия в
страната и чужбина.
Още от създаването на „КЦМ гр.Пловдив” в края на 60 години на миналия
век в основите му належава проблема за опазването на околната среда.В
миналото не се е обръщало толкова голямо внимание на опазването на
околната среда от КЦМ гр.Пловдив,но с развитието на технологиите и
въвеждането на нови уреди за отчитане и под натиска на европейския
съюз се обръща по-голямо внимание за опазването на
въздуха,водата,почвата и биологичното разнообразие.Опазването на
околната среда чрез намаляване на природните ресурси,снижаването на
вредните емисии и въвеждането на екологично по-чисти технологии е
утвърдена практика в КЦМ АД Пловдив.Влиянието на екологичната
проблематика върху производствените,икономическите и социалните
показатели на дружеството нарастват с всеки изминал ден .Активно се
работи върху въвеждането на европейското законодателство с повишени
изисквания по отношение на предотвратяването и контрол на
замърсяването.Независимо от това,продължава да нараства загрижеността
на обществото за проблемите на околната среда. Сериозната
инвестиционна екологична програма е в съответствие с управленческата
политика на дружеството. КЦМ АД предприема редица мерки, чрез които
екологичното състояние да съответства на законовите изисквания. Но за да
бъдат ефективни те трябва да се провеждат в рамките на структурирани
системи и да се интегрират в цялостната управленческа дейност.
Въвеждането на съвременна система за екологично управление цели да
подкрепи дружеството в опазването на околната среда и да предотврати
нейното замърсяване. Международният стандарт ISO 14001 трябва да
осигури привеждането на цялостната производствена и инженерингова
дейност на КЦМ АД в съответствие със законовите разпоредби на
Рeпублика България и ЕС по околна и работна среда.
Този проблем е силно наболял в днешно време .опазването на околната
среда е компонент благодарение на които се запазва биологичното
развитие и не се нарушава кръговрата в природата.КЦМ Пловдив е
комбината които най-много замърсява околната среда в град Пловдив и
околностите.Полагат се много усилия за намаляването на замърсяванията
от комбината.Намаляването на вредните частици в въздуха и по точно
преноса на финните аерозоли е нещо което комбината все още не успява да
постигне.Измерванията показват че средния диаметър на частиците прах
излъчвани от 150 метровия комин на КЦМ- Пловдив и по-точно оловния
окис е 0,3 микрона.С подходящ попътен вятър или ураган тези частици
биха могли да преминат разстояние около 16000 км.Аерозолните
съединения на цинк,кадмий,арсен ,антимон,селен,телур също като при
оловните са получени чрез високотемпературна кондензация и по тази
причина са също така диспергирани.Причина за това е ,че комбината е с
почти нацяло пирометалургични технологии. От всички изброени метали
най-силни замърсители на въздуха са оловото,цинка и кадмий които се
отделя по времето на обработкатката на цинка в металоргичния
завод.Замърсяването на въздуха с оловни аерозоли в гр. Пловдив се следи
от един пункт – бл. “Гигант”.Наблюдава се тенденция за намаляване на
средногодишната концентрацията на оловни аерозоли във въздуха. Като
през 2004г. има известно завишение в сравнение с 2003г. Завишението е с
0.02 µg/m?. Но тези стойности са далеч под средногодишната пределно
допустима норма, която е 0.5 µg/m?(графика.1). Замърсяването на въздуха с
кадмий в гр. Пловдив се следи от един пункт – бл. “Гигант”.Също така се
наблюдава тенденция за намаляване на средногодишната концентрацията
на кадмий във въздуха. Като концентрациите през 2003 и 2004г. са
съответно 0.005 и 0.004 µg/m?, което е по-ниско от средногодишната
пределно допустима концентрация, която е 0.01 µg/m?(графика.2).
Замърсяването на въздуха с кадмий в гр. Пловдив се следи от един пункт –
бл. “Гигант”.Наблюдава се тенденция за намаляване на средногодишната
концентрацията на кадмий във въздуха. Като концентрациите през 2003 и
2004г. са съответно 0.005 и 0.004 µg/m?, което е по-ниско от
средногодишната пределно допустима концентрация, която е 0.01
µg/m?(графика.2). За разрешаването на екологичния проблем за опазване
на въздуха в КЦМ Пловдив се откри завод за сярна киселина и пара.
Системата DKDA осигурява намалено съдържание на SO2 в отпадъчните
газове до ниво под 500 мг/Нм3, с което се гарантира спазването на най-
строгите стандарти за допустими концентрации в тези отпадъчни газови
потоци, изпускани в атмосферата.(картина. 1 ),(картина.2).
Един от проблемите в КЦМ гр.Пловдив са отпадачните води и
замърсяването на реките Чепеларска и Марица. Река Марица е най-
пълноводната българска река. Тя има сложна речна мрежа със значителен
брой както леви така и десни притоци. Във водосборната област е налице
многообразие на условията за формиране на оттока.Тези условия са
благоприятни за висока степен на използване на водните ресурси в

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 май 2018 в 05:41 студентка на 35 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Психология, випуск 2011
25 мар 2018 в 14:43 студент на 34 години от Кърджали - Колеж по минно дело към МГУ “Св.Иван Рилски” - София, факулетет - МИНО ГЕОЛОВКИ, специалност - Минерални технологии, випуск 2015
05 май 2017 в 14:54 ученичка на 24 години от Асеновград - СОУ "Кирил и Методий", випуск 2013
18 мар 2017 в 10:10 ученик от Видин - ПТГ "Васил Левски"
19 яну 2017 в 23:01 ученик на 42 години от Горна Оряховица - ПГЖПТ "Никола Й. Вапцаров"
24 дек 2016 в 10:39 студентка на 32 години от София - УНИБИТ, факулетет - ИТ, специалност - Информационни технологии, випуск 2014
 
Подобни материали
 

Замърсяване на въздуха

08 май 2007
·
1,996
·
2
·
200
·
314
·
26
·
11

Едни от основните замърсители на въздуха са праха и химичните замърсители.
 

Замърсяване на въздуха

14 яну 2007
·
1,642
·
4
·
805
·
293
·
17

Нарушеното екологично равновесие в България се дължи преди всичко на погрешна икономическа и териториална политика и липсата на ефективни икономически лостове в миналото.
 

Замърсяване на въздуха

13 май 2007
·
1,507
·
3
·
284
·
431
·
30

В периода 1989 г. е налице значително намаляване на емисиите от атмосферни замърсители, а оттам и подобряване качеството на въздуха в населените места.
 

Замърсяване на въздуха

17 фев 2006
·
5,965
·
1
·
402
·
476
·
21
·
16

Замърсяване на въздуха - последствия, вреди.................
 

Замърсяване на въздуха

07 дек 2006
·
2,463
·
2
·
437
·
33
·
2

Колоидна дисперсна система с газова дисперсна среда и твърда или течна дисперсна фаза. Аерозоли са мъглата, димът, прахът, някои фармацевтични препарати и парфюмерийни изделия...
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
145
1
1 мин
28.02.2013
Тест по агроекология
изходен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тест по агроекология. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
51
47
1
7 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

КЦМ Пловдив и състоянието на околната среда. Мерки за подобряването на комбината.

Материал № 807202, от 09 фев 2012
Свален: 157 пъти
Прегледан: 241 пъти
Предмет: Екология
Тип: Реферат
Брой страници: 21
Брой думи: 3,614
Брой символи: 22,647

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "КЦМ Пловдив и състоянието на околната среда. Ме ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения