Големина на текста:
ТЕМА : 1 Психологията като наука . Място на психологията в системата на 
науките . Обект предмет и задачи на психологията . Връзка на психологията 
с естествознанието , философията и социалните науки.
            Психологията възниква като самостоятелна дисциплина и наука в края на 
19 век и носи старогръцко название – от „психе” /душа , дух / и „ логос” /слово , 
учение , знание/. Още от самота название на психологията  /„учение за душата”/ 
подсказва  , че съдържанието на нейния предмет на познание е вътрешният , 
психичен свят на човека . Изучаването на психичния живот на хората е 
необходимо не само за тяхното по – дълбоко опознаване , но и за развитие на 
обществото .
           При изучаване на психологията съществуват няколко проблема , като 
първият е свързан с усвояването на психични знания . Психологията е структура 
на философското познание до края на 19 век . В резултат на бурното развитие и 
напредък , психологията се отделя от философията . Отделяйки се от 
философията , психологията обособява свои характерни черти , а те са : запазва 
категориалния характер на философията ; използва философията като най – 
общ метод на познанието . Някои философски концепции , служат като основа на 
психологията , например „Хуманистична психология” , „ Битие”, „ съзнание”, 
„ причина” , „ следствие” са философски категорий . Философска методология 
има в почти всяка психологическа школа , това е философски инструмент за 
опознаване на човешката психика . 
           Вторият проблем е връзката на психологията с ежедневното съзнание , 
като това е речник на психологията и философията или уеднаквяване на 
понятията . Има връзка между психологията и естествознанието , например : 
физиология , генетика и дрПознанието е ядрото на човешката психика . По 
принцип в ежедневието се влага едно понятие , а в психологията друго . В 
психичния процес , усещането , интуицията не се влага достатъчно съдържание . 
Психичните познания се формират от раждането . 
           Третият проблем е индивидуалното психологическо личностно ниво на 
всеки човек . Началните знания , формирани още от раждането са стари , те 
формират разума . Думите са хипотеза , важен е експеримента . Новите знания 
могат да влязат в противоречие със старите „ Съмнявай се” ! – Маркс . 
Съмнението значи проверка на фактите , синтез , анализ на новите знания . 
          Четвъртият проблем е степента на познание на природата . Същността на 
хипотезата е , че степента на развитие на естествознанието е пряко 
пропорционално със степента на развитие на психологията . Не бихме познавали 
себе си , ако не познаваме развитието на естествознанието , за да не попаднем  в 
капана на парапсихологията . Човек е продукт на две реалности – природа и 
общество . „ Който е навсякъде , той е никъде” – Сенека . Истинският критерий е 
самият конкретен живот . Личностната мотивация е от голямо значение за всяка 
една дейност . Индикатор за това е степента на удоволствие от дадена работа . 
Парадокс на познанието – когато човек се ражда е в пълна тъмнина . Първите 
прояви на живот е виждането , разширява се светлината , формира се кръга от 
интелект . Парадоксът е , че колкото по – голямо става знанието , кръга на 
незнанието се увеличава . Интересът към психологията е заради заобикалящата 
среда , заради собственото „Аз”. 
           Петият проблем е нивата на психологеческо знание , като първото ниво е 
философско – знание получено чрез сетивата , знание свързано със 
съзнанието . То води началото си от Рене Декар . В психологията се прави 
анализ между емпиричното и сетивното познание . Второто ниво е теоретично – 
при него се търсят хипотези . Третото ниво  е експериментално – отделни факти 
и феномени , психоаналеза в самото начало . 
             Общите категорий се наричат още философски . Социалните психични 
качества са свързани с изучаването на психологията . Обектът и предметът се 
сливат в едно . Спрямо психологията се формират и много отрицателни нагласи . 
Компетентността в психологията се нарича самосъзнание . Въпреки всичко 
интересът на хората към техния душевен вътрешен живот , към света на 
собствените им мисли , чувства и желания е толкова стар , колкото и 
човечеството . От първоначалните смътни и наивни представи на древните хора , 
до подробните и задълбочени знания , с които днес разполага съвременната 
наука , познанието на човешката душевност е извървяла дълъг и сложен път . 
За пръв път термина „ психология” се поевява през Възраждането . През тази 
епоха , родила кулка към неповторимата човешка личност , създала културата на 
хуманизма , обяснимо нараства интересът към съкровения душевен свят на 
човека , засилва се нуждата от самостоятелна наука , която да изследва този 
вътрешен свят . Названието „ Наука за душата” се използва от края на 16 век , но 
науката „Психология”, която целенасочено изучава  психичните явления , тяхната 
същност и роля в цялостния живот на човека , възниква още по – късно  ­ през 
втората половина на 19 век . Появата на научната психология се свързва с 1878 
година когато Вилхелм Вундт открива първата лаборатория по експериментална 
психология . Терминът психология , както и съставляващият го термин психика 
лежат в основата на цялата общо психологическа терминология . За разлика от 
наименованията на много други науки и учебни дисциплини , терминът 
психология не е първият психологически термин с който хората се срещат в 
процеса на своето индивидуално развитие , познание и обучение . Значителна 
част от терминологията се оказва известна още преди да са започнали специално 
да я изучават . Всеки човек знае какво е това усещане , мислене , памет , 
чувство , воля , внимание . 
               Когато се търси мястото но психологията в системата на науките , може 
да се започне от там , че всичко което съществува е реалност . Към нея спадат 
природа , общество , човек . При поява на „ Хомо сапиенс” се появяват две 
реалности – обективна / битиеи субективна / съзнание/ . Съзнанието първо 
съществува като мит – религия – морал – изкуство – държава – наука . Нас ни 
интересува науката , като част от битието . Битието бива обективно и 
материално . Съзнанието е винаги на някого т.есубективно . Науката е 
субективно отражение на битието . На единия полюс е материалното , а на 
другия идеалното . Битието се състои от природа , психика на животни и хора , 
общество плюс човек , съзнание . Съзнанието се състои от природознание , 
психология , социология , педагогика , философия . Психиката се поевява при 
поява на първите животни , но не е тъждествена с психологията . Психологията 
не е чисто философска , психологическа природна наука . Тя ги интегрира . 
Психологията е най – старата и заедно с това най – новата наука , най – древната 
и същевременно най – модерната област на научното познание , може да се каже 
дори наука на бъдещето . Характеризира се като най – стара  , поради 
обстоятелството , че някакво психологическо познание е съществувало още от 
самата поява на човека . В най – древните документи на човешката цивилизация 
– ведите могат да се открият значителни психологически ценности които не само 
свидетелстват за подчертан интерес към психологическите явления , но и за 
едно твърде концентрирано последователно и методично психологическо 
наблюдение и разсъждение .  Може да се разглежда и като една от най­новите 
модерни бързо развиващи се и перспективни наукиДревногръцките философи 
са смятали психологическото познание за второстепенна  философска област
Психологията е един от най­новите отрасли на научното познаниезащото тя 
последна предявява и отстоява своите права за самостоятелно съществуване и 
развитиеЕдва през последната четвърт на 19­ти век тя се отделя от 
философията и се обособява като самостоятелна наукасъс свои собствени 
насоки на развитиесъс свои принципиметодикатегориикритерии и школи
Психологията като нова наука може д се открие във фактаче окончателните 
резултати отпсихологическите усилия се постигат твърде късноДвата основни 
проблема на психологията бяха решени едва с възникването на съвременния 
материализъм и чрез рефлекторната теория . В древността не е познаван нито 
един точен и обективен метод за изследване на психичните явления
Причисляването на психологията  към категориите на новите науки се основава и 
на товаче практическото й приложение до неотдавна бе крайно ограничено и 
почти не излизаше вън от педагогическата практика и от някой клонове на 
теоретичната медицина . Едва през последните десетилетия приложната 
психология получи едно бурно и експлозивно развитие . Действителното 
навлизане на психологичното познание във всички области на живота и на 
социалната практика може да се наблюдава в една или друга степен само в наши 
дни . Психологическото познание има давността на първобитния човек , но 
психологическата наука е млада , жизнена и плодоносна – тя е науката на нашето 
съвремие и наука на бъдещето . 
            Връзката на психологията сдругите науки се проявява от една страна в 
това , че тя използва техните открития които се отнасят до същността на 
психиката , а от друга страна , че тя ги обслужва със знания предимно за 
психиката начовека . Най – тясна връзка психологията има с философията . Тази 
връзка се определя от материалистическото или идеалистическото обяснение за 
психиката . Въздийствието на научната философия върху процеса на 

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми по психология

Психологията като наука. Място на психологията в системата на науките. Обект предмет и задачи на психологията. Връзка на психологията с естествознанието, философията и социалните науки....
Изпратен от:
romeo83
на 2012-01-26
Добавен в:
Лекции
по Психология
Статистика:
6,390 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Психологични и личности особености на децата в Началното Училище
добавена от vania.stamatova 18.11.2015
0
84
специфични особености в професионалната дейност на психолозите в училище
добавена от yuleto85 22.05.2014
0
67
социалната ми адаптация към новата ми работа
добавена от happyyyf 19.11.2013
0
35
лекции по психология на общуването
добавена от valito_951023 31.01.2018
2
37
особености в развитието на сетивното познание в различните възрастови периоди
добавена от vkrasteva 16.12.2017
2
29
Подобни материали
 

Емоции и чувства

06 яну 2007
·
3,602
·
22
·
2,400
·
1,426
·
198
·
6
·

Например В.Вунд посочва 50000 чувства у човека. Титченър ги свежда до удоволствие и неудоволствие; Уотсън ги разделя на 3 типа реакции - страх, ярост, любов.
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,672
·
7
·
1,445
·
1,910
·
238
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Същност и характеристики на човешката комуникация

12 сеп 2007
·
1,406
·
2
·
281
·
17
·
4

Комуникацията е процес, чрез който двама или повече души си споделят информация и споделят нейния смисъл. Терминът „комуникация” се използва за означаване на научната област и на съвкупността от дейности, свързани с нея...
 

Психологическо изследване на личността

03 фев 2008
·
2,090
·
18
·
4,816
·
2,719
·
432
·
2

Материал, описващ основните методи за изследване на личността в клиничната психология и практика (тестове, проективни методи).
 

Теории за личността

04 фев 2008
·
1,089
·
2
·
380
·
571
·
103
·
1

Психоаналитичната теория на Зигмунд Фройд представлява пример на психодинамичен подход към изучаване на човека. Този подход смята, че неосъзнаваемите психологически конфликти контролират поведението на човека. Фройд построява...
 
Онлайн тестове по Психология
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
97
1
2 мин
13.03.2015
Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс Психология
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът се състои от 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Психология, изучаващи дисциплината "Хигиена и здравно образование".
(Лесен)
11
12
1
3 мин
17.10.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Теми по психология

Материал № 800381, от 26 яну 2012
Свален: 6,390 пъти
Прегледан: 13,558 пъти
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 369
Брой думи: 142,321
Брой символи: 923,614

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми по психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
16

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
348

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения