Големина на текста:
Привет, изпращам ви три от въпросите за изпита, за
които нямате информация в учебника. Доц. Галчева
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА ВЪЗРАСТНИТЕ И
ЗАПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕТО С ТЯХ
Икономическите отношения между хората заемат една значителна част от
социалните отношения на възрастните. За тях Ж.Атали и М.Гийом пишат: "Ние
тръгваме от една проста идея: икономиката ни засяга всички. Тя ни засяга в
ежедневието като работещи, потребители, ползващи обществени услуги граждани.
Икономическото възпитание е процес за запознаване на децата с достъпни
знания за икономическите категории и отношения в обществото и
формиране на потребности, мотиви и качества за адекватно поведение в
условията на конкретна икономическа обстановка.
Съдържание на икономическото възпитание:
* Подбор и предлагане на децата на подходящ обем от информация за
икономическите отношения на възрастните
- с труда (работата) на възрастните.
- със собствеността и възможностите за нейното съществуване, придобиване,
използване и опазване.
- с парите, тяхното позитивно печелене и изразходване.
- с някои достъпни за осмисляне икономически категории
Трудът - част от света на възрастните. Основна категория в икономическите
отношения на обществото е категорията "труд". Необходимо е да се направи
сравнение между понятията "труд", "работа", "трудова дейност", за да се
диференцира и покаже икономическата им насоченост, с което ще се подпомогне
педагогическият процес при конкретното запознаване на децата с тях. "Трудът е
психомоторна дейност на човека, насочен към преработване и употреба на
природни обекти и създаване на материални и интелектуални продукти за
задоволяване на разнообразни свои и чужди потребности) Под "работа" се разбира
труд, за който човек или група от хора получават пари, стоки или услуги.
"Трудовата дейност" е съзнателна, структурна и целенасочена последователност от
движения, операции и действия за изпълняване на определена трудова
* Трудности при формиране на знания за насочеността на труда. Това особено се
отнася за интелектуалния труд, където в голяма степен продуктът му е
нематериален.
* Трудовият процес е непрекъснат, неговите компоненти са слети.
* Много често показваният на детето труд е изчистен от съпътствуващи го
дейности, а и мотививацията за извършването му не се поставя пред него.
* Методите, с които се осъществява процесът за запознаване (наблюдението),
много често не позволяват да се възприеме цялостно и да се осмисли от детето
същността на посочения труд на възрастните
Съдържателно трудът на възрастните в природата е разнообразен, но може да се
му се направи своеобразна класификация според интересите на децата към него и
възпитателните възможностите, които се реализират при запознаване с конкретни
професии и с обектите на техния труд:
- Отглеждане на животни - запознаване с професията животновъд и с домашните
животни.
- Отглеждане на растения - запознаване с професията земеделец и с растенията.
- Събирачество - запознаване с професията на билкаря и с билките.
- Опазване и съхранение на природата - запознаване с професията на лесничея и с
дивите животни.
- Неправилно възпитание при запознаване с животните.
- Трудът на детето в природата и екологичното му възпитание.
Други видове труд на възрастните и запознаване на детето с тях:
- Професиите на персонала в детската градина.
- Професиите на родителите.
- Професии на други възрастни, към които децата имат интерес.
Собствеността е основна икономическа категория в икономическите отношения
на възрастните. Нейната същност води началото си дълбоко в древността с появата
на социалното разслоение. Под собственост се разбира "законно право на
собственика да притежава някакво имущество". От определението е видно, че
трябва да се дефинира и понятието имущество - "нещо, което някой притежава -
вещи, земя, пари и др.".
* Възпитателните проблеми, произтичащи от връзката на детето със
собствеността, обобщено могат да се конкретизира в няколко сфери:
1. Детето и собствеността в семейството: Детето и детската му стая; Детето и
играчките му; Детето и неговите книжки; Детето и любимите му цветя; Детето и
собственото му животно (котенце, кученце, рибки); Детето и неговите дрехи и
аксесоари.
2. Детето и собствеността в детската градина: Аз и моята занималня; Книжките в
детската градина са и мои; Моето гардеробче; Детето и играчките; Детето и
реквизитът, изработен от него; Детето и природните обекти в детската градина.
3. Аз и вещите на другите: Вещите на другите членове на семейството; Вещите на
моите другарчета.
4. На улицата и обществените места: Детето и цветните лехи в парка; Детето и
дърветата; Детето и превозните средства.
5. Други теми: Крадци нападат детската градина; Моята касичка; Безработицата;
Джобни пари.
натрупаното от десетилетия нихилистично отношение към нея.
Икономическото възпитание на детето в семейството. Съдържание на
икономическото възпитание в семейството:
* Формиране у детето на разумни потребности - участие в правенето на покупки;
грижливо отношение към вещите; разумно изразходване на продукти, енергия и
други.
* Създаване на условия за подходяща съвместна дейност:
- знания за парите и семейния бюджет; участие в изработването му - запознаване
на децата с професиите на родителите; създаване на ситуации за съвместна трудова
дейност; възпитаване у децата на способи за разумно печелене и изразходване на
средства (проблема с джобните пари).
* Формиране на комплекс от качества като трудолюбие, отговорност,
съобразителност, пестеливост.
ПРАВАТА НА ДЕТЕТО – СЬЩНОСТ И ПРОБЛЕМАТИКА
ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО В МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНИ ДОКУМЕНТИ
Правото е съвкупност от установени правила и норми в една страна, които
регулират отношенията на хората в обществото.
* Право на смърт – да се избягва прекалената предпазливост за живота на детето,
което води до клинични условия на живот
* Право на настояще – право на многостранен пълноценен живот
* Право на детето да е такова, каквото е - да се ограничат амбициите на родителите
и детето да се развива според собствените си способности
* Право на уважение – то е синтез на всички останали права.
се отнасят
Документи:
Декларация за правата на детето, приета през ноември 1959 г.;
Конвенция за правата на детето, приета на Общо събрание на ООН на 20 ноември
1989 г.;
Международна декларация за обезпечаване на живота, защитата и развитието на
децата, приета през 1990 г.
Декларацията за правата на детето се явява първия международен документ,
В принципите, изложени в Декларацията се провъзглася правото на всяко дете на:
име, гражданство, разбиране, любов, социална защита, материална осигуреност,
образование, физическо, умствено, нравствено и духовно развитие в условията на
ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В БЪЛГАРИЯ
До 2000-та година в България правата и защитата на децата са посочени само в
някои общо закони, касаещи всички граждани, без да бъдат конкретизирани в
отделни документи. Отчасти детските права са застъпени в Конституцията на Р
България и в Конвенцията на ООН за защита правата на детето и са
конкретизирани в следните пунктове:
6 Право на закрила –/чл.10, 2/
7 Закрила срещу насилие –/ чл.11, /
8 Право на изразяване –/чл.12, 2/
9 Информиране и консултиране у /чл.13, 2/
10Защита на религиозни убеждения –/чл.15, 2/
11Тайна на информацията /чл.16, 2/
Органите за закрила.
* Държавна агенция за закрила на детето
* Национален съвет за закрила на детето, който има консултативни функции;
* Дирекция “Социално подпомагане, която е Общинска институция;
*Комисия за закрила на детето, която се създава и функционира към Дирекция
“Социално подпомагане”
Мерките за закрила на детето са в няколко направления:
- Мерки за закрила в семейна среда – касаят положението на детето в семейството,
отношенията между родителите, настаняване на детето извън семейството,
разглеждат се въпроси, свързани с приемните семейства

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Икономическите отношения на възрастните и запознаване на детето с тях

Икономическото възпитание е процес за запознаване на децата с достъпни знания за икономическите категории и отношения в обществото и формиране на потребности, мотиви и качества за адекватно поведение в условията на конкретна икономическа обстановка...
Изпратен от:
luchia
на 2008-01-18
Добавен в:
Лекции
по Педагогика
Статистика:
89 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Довиждане детска градина

15 ное 2011
·
2,968
·
10
·
1,486
·
4,554
·
1,308

Сценарий на тържество за раздяла с детската градина...
 

Презентация по теория на възпитанието

03 яну 2011
·
431
·
22
·
1,256
·
972
·
66
·

22 слайда презентация по Теория на възпитанието в РУ "Ангел Кънчев"...
 

1 юни - празник на детето

07 ное 2011
·
1,743
·
4
·
789
·
2,951
·
598

Сценарий за празнуване на 1 юни - Деня на детето в детска градина. Предназначен е за студенти по предучилищна педагогика...
 

Теория на възпитанието...

31 мар 2010
·
840
·
22
·
6,393
·
1,315
·
222

Научен статут на теорията на възпитанието. Възпитанието е социално явление с многоаспектно проявление и въздействие и като такова то се изяснява от много науки...
 

Сценарий "Вълшебство в детската градина"

28 ное 2011
·
1,803
·
3
·
663
·
3,582
·
801

Предварителна подготовка - децата от всички групи са облечени в карнавални костюми. Водещите са облечени като клоуни. Децата са през залата, подготвена за празника, и влизат по даден сигнал, като се започва от най-малките....
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по Спортна педагогика за студенти от 1-ви курс
междинен тест по Педагогика за Студенти от 1 курс
Тестът е създаден за изпит по ТМФВ за ВТУ магистърска степен при проф.Цонкова (Кадинова). Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
15
15
1
1 мин
18.11.2016
Тест по педагогика на изобразителното изкуство
изходен тест по Педагогика за Студенти от 1 курс
Тестът е създаден по учебниците на Пламен Легкоступ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
26
31
1
6 мин
05.09.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Икономическите отношения на възрастните и запознаване на детето с тях

Материал № 79563, от 18 яну 2008
Свален: 89 пъти
Прегледан: 59 пъти
Качен от:
Предмет: Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,986
Брой символи: 12,779

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Икономическите отношения на възрастните и запоз ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Бейтула Юмеров
преподава по Педагогика
в град Айтос
с опит от  32 години
22

Цонка Рабаджийска
преподава по Педагогика
в град Панагюрище
с опит от  20 години
12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения