Големина на текста:
Привет, изпращам ви три от въпросите за изпита, за
които нямате информация в учебника. Доц. Галчева
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА ВЪЗРАСТНИТЕ И
ЗАПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕТО С ТЯХ
Икономическите отношения между хората заемат една значителна част от
социалните отношения на възрастните. За тях Ж.Атали и М.Гийом пишат: "Ние
тръгваме от една проста идея: икономиката ни засяга всички. Тя ни засяга в
ежедневието като работещи, потребители, ползващи обществени услуги граждани.
Икономическото възпитание е процес за запознаване на децата с достъпни
знания за икономическите категории и отношения в обществото и
формиране на потребности, мотиви и качества за адекватно поведение в
условията на конкретна икономическа обстановка.
Съдържание на икономическото възпитание:
* Подбор и предлагане на децата на подходящ обем от информация за
икономическите отношения на възрастните
- с труда (работата) на възрастните.
- със собствеността и възможностите за нейното съществуване, придобиване,
използване и опазване.
- с парите, тяхното позитивно печелене и изразходване.
- с някои достъпни за осмисляне икономически категории
Трудът - част от света на възрастните. Основна категория в икономическите
отношения на обществото е категорията "труд". Необходимо е да се направи
сравнение между понятията "труд", "работа", "трудова дейност", за да се
диференцира и покаже икономическата им насоченост, с което ще се подпомогне
педагогическият процес при конкретното запознаване на децата с тях. "Трудът е
психомоторна дейност на човека, насочен към преработване и употреба на
природни обекти и създаване на материални и интелектуални продукти за
задоволяване на разнообразни свои и чужди потребности) Под "работа" се разбира
труд, за който човек или група от хора получават пари, стоки или услуги.
"Трудовата дейност" е съзнателна, структурна и целенасочена последователност от
движения, операции и действия за изпълняване на определена трудова
* Трудности при формиране на знания за насочеността на труда. Това особено се
отнася за интелектуалния труд, където в голяма степен продуктът му е
нематериален.
* Трудовият процес е непрекъснат, неговите компоненти са слети.
* Много често показваният на детето труд е изчистен от съпътствуващи го
дейности, а и мотививацията за извършването му не се поставя пред него.
* Методите, с които се осъществява процесът за запознаване (наблюдението),
много често не позволяват да се възприеме цялостно и да се осмисли от детето
същността на посочения труд на възрастните
Съдържателно трудът на възрастните в природата е разнообразен, но може да се
му се направи своеобразна класификация според интересите на децата към него и
възпитателните възможностите, които се реализират при запознаване с конкретни
професии и с обектите на техния труд:
- Отглеждане на животни - запознаване с професията животновъд и с домашните
животни.
- Отглеждане на растения - запознаване с професията земеделец и с растенията.
- Събирачество - запознаване с професията на билкаря и с билките.
- Опазване и съхранение на природата - запознаване с професията на лесничея и с
дивите животни.
- Неправилно възпитание при запознаване с животните.
- Трудът на детето в природата и екологичното му възпитание.
Други видове труд на възрастните и запознаване на детето с тях:
- Професиите на персонала в детската градина.
- Професиите на родителите.
- Професии на други възрастни, към които децата имат интерес.
Собствеността е основна икономическа категория в икономическите отношения
на възрастните. Нейната същност води началото си дълбоко в древността с появата
на социалното разслоение. Под собственост се разбира "законно право на
собственика да притежава някакво имущество". От определението е видно, че
трябва да се дефинира и понятието имущество - "нещо, което някой притежава -
вещи, земя, пари и др.".
* Възпитателните проблеми, произтичащи от връзката на детето със
собствеността, обобщено могат да се конкретизира в няколко сфери:
1. Детето и собствеността в семейството: Детето и детската му стая; Детето и
играчките му; Детето и неговите книжки; Детето и любимите му цветя; Детето и
собственото му животно (котенце, кученце, рибки); Детето и неговите дрехи и
аксесоари.
2. Детето и собствеността в детската градина: Аз и моята занималня; Книжките в
детската градина са и мои; Моето гардеробче; Детето и играчките; Детето и
реквизитът, изработен от него; Детето и природните обекти в детската градина.
3. Аз и вещите на другите: Вещите на другите членове на семейството; Вещите на
моите другарчета.
4. На улицата и обществените места: Детето и цветните лехи в парка; Детето и
дърветата; Детето и превозните средства.
5. Други теми: Крадци нападат детската градина; Моята касичка; Безработицата;
Джобни пари.
натрупаното от десетилетия нихилистично отношение към нея.
Икономическото възпитание на детето в семейството. Съдържание на
икономическото възпитание в семейството:
* Формиране у детето на разумни потребности - участие в правенето на покупки;
грижливо отношение към вещите; разумно изразходване на продукти, енергия и
други.
* Създаване на условия за подходяща съвместна дейност:
- знания за парите и семейния бюджет; участие в изработването му - запознаване
на децата с професиите на родителите; създаване на ситуации за съвместна трудова
дейност; възпитаване у децата на способи за разумно печелене и изразходване на
средства (проблема с джобните пари).
* Формиране на комплекс от качества като трудолюбие, отговорност,
съобразителност, пестеливост.
ПРАВАТА НА ДЕТЕТО – СЬЩНОСТ И ПРОБЛЕМАТИКА
ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО В МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНИ ДОКУМЕНТИ
Правото е съвкупност от установени правила и норми в една страна, които
регулират отношенията на хората в обществото.
* Право на смърт – да се избягва прекалената предпазливост за живота на детето,
което води до клинични условия на живот
* Право на настояще – право на многостранен пълноценен живот
* Право на детето да е такова, каквото е - да се ограничат амбициите на родителите
и детето да се развива според собствените си способности
* Право на уважение – то е синтез на всички останали права.
се отнасят
Документи:
Декларация за правата на детето, приета през ноември 1959 г.;
Конвенция за правата на детето, приета на Общо събрание на ООН на 20 ноември
1989 г.;
Международна декларация за обезпечаване на живота, защитата и развитието на
децата, приета през 1990 г.
Декларацията за правата на детето се явява първия международен документ,
В принципите, изложени в Декларацията се провъзглася правото на всяко дете на:
име, гражданство, разбиране, любов, социална защита, материална осигуреност,
образование, физическо, умствено, нравствено и духовно развитие в условията на
ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В БЪЛГАРИЯ
До 2000-та година в България правата и защитата на децата са посочени само в
някои общо закони, касаещи всички граждани, без да бъдат конкретизирани в
отделни документи. Отчасти детските права са застъпени в Конституцията на Р
България и в Конвенцията на ООН за защита правата на детето и са
конкретизирани в следните пунктове:
6 Право на закрила –/чл.10, 2/
7 Закрила срещу насилие –/ чл.11, /
8 Право на изразяване –/чл.12, 2/
9 Информиране и консултиране у /чл.13, 2/
10Защита на религиозни убеждения –/чл.15, 2/
11Тайна на информацията /чл.16, 2/
Органите за закрила.
* Държавна агенция за закрила на детето
* Национален съвет за закрила на детето, който има консултативни функции;
* Дирекция “Социално подпомагане, която е Общинска институция;
*Комисия за закрила на детето, която се създава и функционира към Дирекция
“Социално подпомагане”
Мерките за закрила на детето са в няколко направления:
- Мерки за закрила в семейна среда – касаят положението на детето в семейството,
отношенията между родителите, настаняване на детето извън семейството,
разглеждат се въпроси, свързани с приемните семейства

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Икономическите отношения на възрастните и запознаване на детето с тях

Икономическото възпитание е процес за запознаване на децата с достъпни знания за икономическите категории и отношения в обществото и формиране на потребности, мотиви и качества за адекватно поведение в условията на конкретна икономическа обстановка...
Изпратен от:
luchia
на 2008-01-18
Добавен в:
Лекции
по Педагогика
Статистика:
89 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Довиждане детска градина

15 ное 2011
·
2,918
·
10
·
1,486
·
4,514
·
1,308

Сценарий на тържество за раздяла с детската градина...
 

Презентация по теория на възпитанието

03 яну 2011
·
414
·
22
·
1,256
·
949
·
66
·

22 слайда презентация по Теория на възпитанието в РУ "Ангел Кънчев"...
 

1 юни - празник на детето

07 ное 2011
·
1,723
·
4
·
789
·
2,935
·
598

Сценарий за празнуване на 1 юни - Деня на детето в детска градина. Предназначен е за студенти по предучилищна педагогика...
 

Теория на възпитанието...

31 мар 2010
·
826
·
22
·
6,393
·
1,296
·
222

Научен статут на теорията на възпитанието. Възпитанието е социално явление с многоаспектно проявление и въздействие и като такова то се изяснява от много науки...
 

Сценарий "Вълшебство в детската градина"

28 ное 2011
·
1,774
·
3
·
663
·
3,517
·
801

Предварителна подготовка - децата от всички групи са облечени в карнавални костюми. Водещите са облечени като клоуни. Децата са през залата, подготвена за празника, и влизат по даден сигнал, като се започва от най-малките....
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по педагогика за учители
професионален тест по Педагогика за Учители
Тест по педагогика относно мотивирането на ученици, предназначен за учители. Съдържа 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
11
152
1
20.12.2013
Тест по педагогика на тема: Естетика на училищната среда
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тест по Естетика на училищната среда, предназначен за магистри по Управление на образованието. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
39
26
1
8 мин
18.09.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Икономическите отношения на възрастните и запознаване на детето с тях

Материал № 79563, от 18 яну 2008
Свален: 89 пъти
Прегледан: 58 пъти
Качен от:
Предмет: Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,986
Брой символи: 12,779

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Икономическите отношения на възрастните и запоз ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Бейтула Юмеров
преподава по Педагогика
в град Айтос
с опит от  32 години
4

Цонка Рабаджийска
преподава по Педагогика
в град Панагюрище
с опит от  20 години
2

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения