Големина на текста:
ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА
Днес, .......................... 199... г., в гр...................................,
се сключи настоящият договор за изработка между:
.....................................................................................................................................................,
наричан накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и, от друга страна,
.....................................................................................................................................................,
наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ.
1
Страните се споразумяха за следното:
I. Предмет на договора
1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши ...............................
................................................................................................................
2
2) Изработката ще бъде реализирана по проект на ................................................., с матери-
али на ................................................... и със средства на .................................
3
2.1) При осъществяване предмета на договора Възложителят се задължава да изплати на
Изпълнителя възнаграждение в размер на .................. (............................) лева.
4
3.1) Възложителят ще заплати на Изпълнителя договореното в чл. 2 възнаграждение по
следния начин: .........................................................................................
5
2) Възнаграждението ще бъде изплатено в следните срокове: ...............................
6
II. Права и задължения на Изпълнителя
4.1) Изпълнителят се задължава да изработи посоченото в т. 1 от настоящия договор така,
че то да отговаря на следните изисквания: .................................
7
5.1) Изпълнителят се задължава да изработи и предаде посоченото в предходния член в
срок от ..............................................., считано от ..............................
6.1) Изпълнителят има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение
в посочените срокове и условия.
7.1) Когато изпълнението се осъществява по проект или с материали на Възло-жителя и те
се окажат негодни или
неподходящи за извършването на работата, Изпълнителят трябва
да предупреди Възложителя и да иска предоставянето на подходящ материал или промени
в проекта.
8
2) Ако Възложителят не отстрани недостатъците, Изпълнителят може да се откаже от
договора.
8.1) В случаите, когато Изпълнителят работи с материали (или по проект) на
Възложителя и изпълнението е станало невъзможно вследствие негодността на материали-
те (проекта), ако Изпълнителят своевременно е предупредил Възложителя, той има право
съответно на част или на цялото възнаграждение.
2) Ако в случаите по предходната алинея Изпълнителят вече е осъществил цялата
или
част от изработката, той има право на възнаграждение за цялата извършена работа, респ. за
тази част, дори ако качеството не отговаря на уговорените условия при положение, че това
се дължи на неподходящи или на некачествени материали, предоставени от Възложителя.
9
9.1) Ако Изпълнителят е изпълнил част от работата и по-нататъшното изпълнение на изра-
ботката се окаже невъзможно поради причини, за които Изпълнителят и Възложителят
не отговарят, Изпълнителят има право да получи възнаграждение в размер само за израбо-
тената част от изработката, ако тя може да бъде полезна на Възложителя.
III.
Права и задължения на Възложителя
10.1) Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да осъщест-
вява контрол на изпълнението относно качество, количества, стадии на изпълнение, техни-
чески параметри и др., без с това да пречи на самостоятелността на Изпълнителя.
10
11.1) Възложителят има право да се откаже от договора във всеки един момент по време
на изпълнението му, стига да има основателна причина за това и ако заплати на
Изпълнителя направените разходи, извършената работа и печалбата, която той би реализи-
рал от изпълнението на изработката.
12.1) Възложителят е длъжен да плати
уговореното възнаграждение в сроковете и по начи-
на, уговорени в настоящия договор.
13.1) Ако възложеното е изпълнено от Изпълнителя в договорените срокове, количество и
качество, Възложителят е длъжен да приеме вещта.
11
2) Приемането на изработеното ще се извърши с приемо-предавателен протокол, който
съставлява неразделна част от настоящия договор.
12
14.1) Ако при приемането на изработеното се установи, че са налице недостатъци на изра-
ботката, Възложителят алтернативно може да избира измежду следните възможности:
-
отстраняване на недостатъците за сметка на Изпълнителя и в срок, посочен от
Възложителя в приемателния протокол;
-
да бъде намален размерът на възнаграждението по споразумение между страните;
-
Възложителят може да извърши сам или да възложи на трето лице отстраняването на
недостатъците, като Изпълнителят му заплати разходите за това.
2) Ако недостатъците или отклонението от проекта са толкова съществени, че изработка-
та е негодна за нейното договорно или обикновено ползване, Възложителят може едност-
ранно да развали договора.
13
3) Установяването на недостатъците ще стане по следния начин: .........................
..................................................................................................................
IV. Неустойки
15.1) При забава на Възложителя при заплащане на дължимото по настоящия договор въз-
награждение той дължи неустойка в размер на ...............% на ден върху неиздължената су-
ма, но не повече от .............. % от общото възнаграждение.
14
16.1) При забава на Изпълнителя при изработване и предаване на вещта той дължи неус-
тойка в размер на ..............% на ден върху стойността на непредадената вещ (вещи), но не
повече от ...............%.
15
2) При неизпълнение от страна на Изпълнителя, той дължи неустойка в размер на
...............................................................................................................................
16
3) Стойността на изработката е договореното възнаграждение.
17.1) При неритмична доставка на материали или при забавено подсигуряване на средства
неизправната страна дължи неустойка в размер на .............% дневно от стойността на съот-
ветния материал или стойността на ползването на съответното средство.
18.1) Уговорените с предходните членове неустойки не препятстват търсенето на обезщете-
ния
за по-големи вреди по общия ред.
V. Общи условия, прекратяване
19.1) Транспортните разходи по доставката на материалите за изработване на стоката ще
бъдат за сметка на ..........................................................................
2) Транспортните разходи по доставката на изработеното до крайното му предназначение
ще бъдат за сметка на .......................................................................
20.1) Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно
съгласие между страни-
те, изразено в писмена форма.
21.1) Настоящият договор се прекратява със смъртта на Изпълнителя или по взаимно съг-
ласие между страните, изразено в писмена форма.
2) При обективна невъзможност за изпълнение договорът се разваля по право.
22.1) Възникналите спорове по нерешени от договора въпроси ще се решават по
споразуме-
ние, а когато това се окаже невъзможно - по реда на гражданското законодателство на Ре-
публика България.
Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страни-
те, и се подписа, както следва:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .......................ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..........................
ЗАБЕЛЕЖКИ
Договорът за изработка е с широко приложение в практиката. Въпреки
сравнително
подробната му уредба в ЗЗД (чл. 258 - 269) кръгът от обществени отношения,
които се уреждат от тези текстове, е твърде широк, особено след либерализацията на
стопанския живот през последните няколко години. Като разновидности на договора за
изработка в теорията се разглеждат договорите за ишлеме, за извършване на услуга, за
строителство, консултантския договор и т.
н. Договорът за изработка вече не се свързва
само с изработката на определен материален обект, вещ. Резултатът от договора може да

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 яну 2019 в 15:47 ученик на 22 години от Кърджали - ГПЧЕ "Христо Ботев", випуск 2015
03 яну 2019 в 08:17 в момента не учи на 45 години
 
Подобни материали
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,093
·
2
·
405
·
726
·
45

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,415
·
1
·
136
·
282
·
35
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
230
·
14
·
2,218
·
169
·
17

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

Конституционно право

07 юни 2006
·
3,019
·
25
·
5,946
·
341
·
29
·
6

Развити теми по конституционно право.
 

Материално и процесуално право

19 ное 2007
·
269
·
1
·
150
·
101
·
16

Това е лекция по Обща теория на правото при проф. Бойчев от 2007 година...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по гражданско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е върху съдържанието на Гражданското право. Състои се от 13 въпроса с възможност за няколко верни отговори или нито един от посочените.
(Лесен)
13
41
1
2 мин
19.10.2016
Тест по Право за ученици, студенти и учители
любознателен тест по Право за
Тест по Право за ученици, студенти и учители. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
10
12
1
3 мин
31.07.2018
» виж всички онлайн тестове по право

Договор за изработка

Материал № 772660, от 12 дек 2011
Свален: 202 пъти
Прегледан: 533 пъти
Предмет: Право
Тип: Договор
Брой страници: 6
Брой думи: 1,740
Брой символи: 11,409

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за изработка"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения