Големина на текста:
1.  Основни понятия в учебната дисциплина
1.1 
Изделие е произведен предмет или съвкупност от предмети
Детайл е изделие от еднороден материал без да се сглобяваможе да се легиран
заваренспоен и др
Сглобена единица е изделиесъединено чрез завинтванезалепванезаваряване
запресоване(автомобилредуктор). 
Машинните елементи са детайли и прости по конструкция сглобени единицикато 
търкалящ лагерсъединител.  Могат да бъдат с общо предназначениеелементи на 
съединенията(болтовегайкинитове); елементи на въртеливото движение(осивалове); 
елементи на предавките(зъбни колелявериги); детайли с по­специално 
предназначение(пружиникорпусни детайли).  Със специално предназначение се срещат в 
отделни видове машини например буталакранови кукиплугове.  
Звено е съвкупност от детайли и/или сглобени единицикоито са свързани неподвижно 
помежду си и се движат като едно цяло в процеса на работата на механизмаНеподвижно 
звено е с условен характерто е звенона което движението на останалите звена се 
разглеждат спрямо негонай­често е звеното свързано с основата или опората на 
машината(шаси на автом., корпус самолет).   Подвижните звена могат да бъдат 
задвижващи –  получава движотвънкоето механизмът преобразува в необходимото 
движениемеждинни и изпълнителни – движението за което е предназначен механизма
?1. 
Механизъм е съчетание от свързани звенакоито преобразуват  движението на едно или 
няколко тела в необходимото ни движение на други тела,  напрколяно­мотовилков 
механизъм . 
Машина е устройствокоето изпълнява механични движения с оглед преобразуването на 
енергияматериали или информация . Те могат да са:
­ енергетични – преобразуват енергията в механична – двигателигенератори
­ работни – преобрмехенергия в полезна работа – транспортни
технологични(металорежещитекстилни); ­ ­ информационни – преобразуват информация
напркасов апарат
­ кибернетични – моделират дейността на човешките органи – роботибиологични машини
Степен на свободаВсяко тяло може да извършва шест независими движения спрямо 
произволна координатна система XYZ: три транслации по осите и три ротации около тях
?2Степен на свобода е възможността на тяло да извършва някое от тези движения
тогава свободно тяло в пространстото притежава 6 степени на свободаКогато тялото е 
възпрепятствано да извършва всички 6 степенитогава тялото има ограничениете са 
също 6.  
Кинематична двоица е съединение между два или повече детайлакоито могат да 
изпълняват движениеЕлементарната кин.две когато има преместване по контурна 
повърхнинадвижчрез плъзганенапрябълкова става ?3.  При контурната киндв
между звената има контакт по линия или в точкаконтакта е чрез притискане със сила
напрцилиндър с успоредни оси ?4
Кинематично съединение – в кинематична двоица се влагат междинни тела:сачмиролки
напртъркалящи лагериИзобразяват се условно ?5
1.2 Видове механизми
В зависимост от движението на звената са равнинни или пространствени.
В зависимост от характерни звена са
Лостовикогато участват само елементарни двоици(шарнирен е завъртане на звената 
едно спрямо друго)?шарнирен – в помпи; 4­звезденш. 5­звезденколяно­мотовилков – 
бутални двигателикомпресорикулисен механизъм – помпишепинг­машина
Контурникогато има контурна двоица.
­ гърбични – преобразуват въртеливото движение на началното звено във възвратно 
постъпателно или ­ въртеливо движение на изпълнителното звено ?7; 
­ зъбни – предават или преобразуват въртеливи движения между валове чрез зацепване 
на зъбни колела ?8;
­ фрикционни – предаването на въртеливо движение  е чрез силите на триене;
­ малтийски – въртеливото движение на задвижващото звено се преобразува в 
прекъснато въртеливо движна изпълнителното звено;
­ механизми с гъвкави звена – ремъциверигивъжета
­ комбинирани – съчетание от лостовизъбни и гърбични механизми.
1.3 Опркласа на кинематичните двоици и съединения: броя ограничения определя 
номера на класа.?
1.4 Определяне степента на свобода на механизмите
h – степен на свна мех.
n – брой подвижни звена 
Р
m
 – брой на кинематичните двоици или съединения от m­ти клас  
Тогава степените на свобода на пространствен механизъм е: h = 6n – 5p
5
 – 4p
4
 – 3p
3
 – 2p
2
 – 
p
1
 
За равнинен механизъм има три движения – 2 транслации по осите X и Y  и ротация около 
оста Z, тогава има 3 възможности:    h = 3n – 2p
5
 –p
4
1.5 Механизми с недостатъчна или излишна степен на свобода – при тях се въвеждат 
пасивни звенакоито намаляват относителната подвижност между тяхвътрешните 
усилия и работни напрежения?10
2. Основни изисквания към машините и техните елементи.  Тенденции в 
конструиранетоОснизисквания са следните:
­ високи технико­икономически показатели – технпокса кпдточностмалък разход на 
енергиялесно обслужване и ремонтикономпоказатса паричната стойност
­ работоспособност – машината и елементите й да работят с параметритес които са 
проектираникритериите за работоспса обемна и повърхностна якосткоравина
износоустойчивоствиброустойчивосттоплоустойчивостЗа всеки машинен елемент   има 
различни критерии за работоспособностнапример за плъзгащия лагер са износоусти 
топлоуст., а за търкалящия лагер е повърхностната якост
­ надеждност – с помощта на теорията на вероятностите се извършва оценката за 
безотказна работа за определено време
­ безопастност при експлоатация – за обслужващия персоналчрез обезопасяване
­ технологичност и икономичност – изделието трябва да удовлетвори зададените техн
изисквания и да е изработено по най­ефективния начинс  минимални средствавреме и 
трудКонструиране с минимален разход на материали , малко тегло и размериикономично 
производство
­ специални изисквания – дизайнергономичностекологичност(шумвибрацииотделяне 
на вредни вещества в околната среда
2.1 Обемна якост при постоянни и променливи напрежения
Приложени силови натоварвания върху машинните елементи могат да са постоянни и 
променливиотнасящо се до големината и/или посоката сиДинамичните натоварвания 
може да нарастват плавно до максималната си стойност или да се получат 
внезапно(ударни). От натоварванията се получават и напрежениякоито също са 
постоянни и променливикоито се срещат по­често и се изменят по синусоидален закон
Графично може да се представи нормалното напрежение  в зависимост от времето ?t. 
?
max
 = ?
?
а
?
min
?
– ?
а
средно ?
m
 = , (?
max
 + ?
min
)/2  амплитудно ?
а
 =  (?
max
 – ?
min
)/2 и 
коефициента на асиметрия на цикъла r = ?
min
/?
max
коефе м/у  ­1 и 1. ?11. 
общ слна циклично натоварване
симетричен
пулсиращ
прекъснат пулсиращ
постоянно напр.
Якостното условие е: ?
max
 <= [?] = ?
гр.
/[S]  или макснапртрябва да е по­малко от 
допустимотополучава се от граничното напрежение и миндопустимия коефициент на 
сигурност [S], който се определя чрез наблюденияГраничното напрежение е когато 
материалът губи рабоспособността сиопределя се експериментално и резултатите са 
представени в справочници
Факторитекоито влияят върху якосттасаконцентрация на напреженията – местно 
повишение на напрспрямо средните за сечениеторазмерите на сечението – с 
увеличаването на размерите на машелементи границата на умора намалява;
­ оразмеряване на елементи при променливо постоянно напрежение – изчислението е 
проверка на коефицза сигурност   S   и има вида S >= [S]  , S = ?
­1
/(k
?
?
a
/?
?
?
?
 + ?
m
?
m
)
k
?
 – ефективен коефна концентрацията на напрежениетоопределя се от обобщените 
графични зависимости в зависимост от вида на концентратора
?
?
 – мащабен фактор
?
?
 – коефотчитащ състоянието на граничната повърхнини
?
m
 – отчита чувствителността на материала към променливите напрежения 
Обемна якост имаако в опасната точка от изследвания обект е установеноче има 
циклично изменящи се нормални и тангенциални напрежения S
?
 иS
?
. S = S
?
S
 ?
/
Повърхностна якост – при изпълнение на конкретно предназначениеелементите си 
контактуват с контурните повърхнини и възникват натоварванияСлучаи:
­ когато няма преместване има смачкване => напрежението ?
смачкване
 = Р/F или Р/А = Р/аб <= 
[] – ? за правоъг.
­ има преместване на контактните повърхнинитогава средното повърхностно налягане 
Р = Р/А = Р/аб <= [P] и условието срещу загряване PV <= [PV] 
­ контакта е линеен или точков ?
к
 = 0,388  , Епр ­> приведен модул на еластичността 
Всеки материал има отделен модул на еластичността E
пр.
 = 2E
1
E
2
/(E
1
+E
2
)
1/?
пр
 – приведен радиус на кривина = 1/r
1
 + 1/r
2
?
к
 <= []?
ще е положителен или отрицателен в зависимост от външен или вътрешен контакт
­ точков контакт (2 сфери), контакта е кръг и ? 12 , радиуса на контакта е около 0,5 мм
Под действието на променливи контактни напрежения върху контактуващите повърхнини 
се получава питингтова е промяна в цветаоткъртванеполучава се при наличие на 
мазилно вещество и търкаляне с плъзгане.
Коравина – способността на елемента да се съпротивлява на действието на външните 
натоварвания
?13
­ при усукване ? = ?14

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Машинни елементи

Основни понятия в учебната дисциплина. Изделие е произведен предмет или съвкупност от предмети. Детайл е изделие от еднороден материал, без да се сглобява. Може да е легиран, заварен, споен и др....
Изпратен от:
Tihomir Iliev Todorov
на 2011-11-21
Добавен в:
Пищови
по Машинознание и машинни елементи
Статистика:
251 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Разработване на технологичен процес за обработване на детайл "зъбно колело"


Детайлът "Колело зъбно" служи за предаване на въртеливи движения от един вал към друг в механизмите и машините на различните видове предавки. От служебното предназначение на детайла следва, че основната базова повърхнина е...
 

Съединители


Триещите съединители предават въртящ момент между два вала или между вал и лагеруван върху него детайл чрез силите на триене, които възникват между работните (триещите се) повърхнини на съединителя...
 

Съединители – управляеми съединители


Управляемите съединители са такива, при които кинематична и силова връзка между валовете може да бъде прекъсната (или включена) по външна команда ...
 

Предавки: конусни и червячни


Конусните предавки се използват, когато осите на валовете се пресичат под прав ъгъл, а профилът на зъбите може да бъде еволвентен или кръгов. Предавките с прави зъби се използват при периферни скорости до 5 м/с...
 

Твърди компенсиращи съединители


1.1 Видове отклонения от взаимното разположение на осите на свързаните валове. Точно съвпадение на геометричните оси на свързаните валове е невъзможно поради следните обективни причини ...
 
Онлайн тестове по Машинознание и машинни елементи
Тест по Машинознание в ТУ за 1-ви курс
изпитен тест по Машинознание и машинни елементи за Студенти от 1 курс
Изпитен вариант по Машинознание за първокурсници от ТУ, специалност КСИ. Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
20
2
1
6 мин
26.07.2018
Тест по машинознание
изпитен тест по Машинознание и машинни елементи за Студенти от 2 курс
Това е изпитен тест по машинознание. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
149
1
2 мин
28.03.2013
» виж всички онлайн тестове по машинознание и машинни елементи

Машинни елементи

Материал № 756198, от 21 ное 2011
Свален: 251 пъти
Прегледан: 503 пъти
Предмет: Машинознание и машинни елементи, Технически науки
Тип: Пищов
Брой страници: 12
Брой думи: 4,439
Брой символи: 28,365

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Машинни елементи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала