Големина на текста:
37. Пречистване на отпадъчни газове от прах. Физични и химични свойства на
праховете. Центробежни прахоуловители. Ръкавни филтри:
Праховете са аеродисперсна система, аерозол, в която тв. частици се разпределят във възд. или
газова среда. Дисп. фаза може да се състои от еднакви по големина частици монодисперсна
система или от нееднакви частици полидисперсна система. Прахови часици се образуват при сл.
усл.: В резултат на мех. примеси.; при раздробяване на тв. матер. с различни трошачи и мелници,
при триене на материали помежду си; при триене или удар на частиците материал със стените на
апар. и газоходите и др. При пр-си на нагряване или пържене (изпичане на естествени руди при
което настъпва окисление). Надробени материали могат да се напукат и да се раздробят на още
по-дребни парчета, което е прахообраз. При кондензац. на пар. на летл. комп на преработв.
матер. След вис t или третиране често в горещите газ, получ. от цвет. металург. се съд. пари на в-
ва, които конденз. При охл. на газ и премин. в течно или тв. състояние. Напр. в газ, който се
получ. при топене на Pb се съд пари на PbO. При охл. на газ, тези пари конденз. В резултат на
което се образ. тв PbO във вид на малки прашинки с аерозоли. М-дите за прахоулавяне зависят от
св-вата на дисп. фаза и дисп. среда. Преч. е в спец. Прахоулав. Апар. Те се конструират така, че
да изп. Някое от св-вата на прах частици. Св-вата на прах са физ, физ-хим и хим.
Физ. св-ва на праховете:
* дисперсност (едрина) – най-важно е и от него зависи степ. на прахоулав. Колкото са по-едри
част., толкова по-лесно се улавят. в прахоулов. В тях се задърж. ч-ци от 0,1-50
µ
m. Ч-ци от 0,1-2
µ
m са кондензати на летлив. с-я като Pb, кадмий, As, Bi, Se S и др. Най-трудно се задърж. ч-ци с
едр. от 0,1-5
µ
m т.е ФПЧ.
* форма на ч-ците. Тя е различна, сферична, игловидна, като плочки и др. Формата зависи то
вида на матер. и нач. на получ. на прах. ч-ци. Частиц., които са получ. при нагр. имат неправилна
форма с мн. грапавини. Ч-ци на SiO2 и PbO има сферична ф-ма на ZnO са като свезди на SeO3 са
игловидни.
* специфична повърхност – тя е в зав. от дисп. на прах и се изм. в см2/гр.
* насипна плътност – масата на праховете на единица обем, включват и газовите молекули,
съдърж се в парите между част. Насип. плътн. е важен показател. От него зависи правилното
проект. на прахоуловит.
* специфично ел. съпротивл. – характеризира се с възможността за задържане напрах. частици в
ел. филтри. зависи от хим. състав на праха, от темп. и влажн. на газа.
* електр. заряд – прашинките в газ. поток се натоварват с ел. заряди в следствие на триенето им.
Знака на заряда зависи от хим. съст. на праха, наличие на йони в газа, едрина на праха,
повърхност на газоходите.
Физико-хим. свойства на праховете:
* умокряемост – важен фактор за пълното задържане на частиците в мокрите прахоулов. То
зависи от хим. състав на праха, дисперсност, начини на получ. на праха и др. Праховете се делят
на две групи- хисрофилни – омокрят се и хидрофобни – не се умокрят.
* коагулация – способността на част. към слепване и уедряване. Слепването започва в газоходите
при удрянето им помежду си спомага за задържането им в прахоулов. за скоростта на коагулация
влияят дисперсност, еднородност и форма на частиците. Колкото част. са по-фини толкова по-
бързо те коагулират. Еднаквият ел. заряд забавя коагул, докато различният я ускорява.
* изпарение – настъпва при нагряване на прах. част. в газ. среда. Скоростта зависи от големината
на част., от темп.
* кондензация – когато парите на дадено съед се охл. под крит. t и станат твърди. Фино дисп.
частици са образувани при кондензация на парите на Pb, Zn, Cd, As, S.
* горене и взриваемост – голямата специф. повърхност на прах. частици им придава нови
свойства. Напр. Al късове не се взривяват докато алум. прах се взривява. Това свойство е в
следствие на увеличената конт. повърхност на част. с молекулите на кислор.
* абразивност – способността на тв. част. да изтъркват в тв. повърхности. абразивн. на част.
зависи от твърдостта,формата и едрината. Проявява се където има промяна на движението на
газовия поток.
Хим. свойства на праховете:
1
Зависи от произхода на праха и преоблад. в него разл. хим. елементи и съедин – например прах
от цимент. заводи съдържа CaO, Al2O3, Fe2O3, K2O, MgO. В праховете на черната металургия
се съдържат Fe2O3, Fe3O4, BaSO4, CaCO3, SiO2 и др. При преработка на медни, оловни и
цинкови концентрати в праха се съдържа CuO, ZnO, PbO, PbS, PbSO4.
Методи и апарати за прахоулавяне:
В зависимост от едрината на задържаните частици, прахоулавянето в грубо, фино и свръх фино.
В зависимост от употребата или неупотребата на течности, прахоуловителите апарати са сухи и
мокри. В зависимост от използваните принципи за отделяне на твърдата фаза от дисперсната
среда, прахоуловителите са гравитационни, ел. статични, центробежни, задържащи, барботажни
и др. Апаратите за грубо прахоулавяне са сухи и към тях се отнасят гравитационните,
инерционните и центробежните прахоуловители. Към апаратите за фино прахоулавяне са
барботражни, колугационни, задържащи и ел, статични. Към апаратите за свръх фино улавяне се
отнасят някои специални ел статични и задържащи филтри, най-вече тъкани филтри с голяма
финост на порите. Изборът на прахоуловител е в зависимост от количеството и свойствата на
прахо-газовата смес и ценността на уловения прах. Ефектът на прахоуловителите се оценява на
количеството на задържания прах в него. Определя се по 2 начина:
1) абсолютно количество остатъчен прах – имат значение загубите на количествения остатък
прах след прахоулавянето и се показва степента на замърсяване на ОС.
2) относително количество прах – отношението на количеството задържан прах към цялото
количество прах, постъпило в прахоуловителя. Отношението се нарича КПД и се изчислява в %
,%100.
2
1
Q
Q
КПД =
Q
1
- количеството на праха след прахоулавяне в g/m
3
Q
2
- количеството на праха преди прахоулавяне в g/m
3
Гравитационно разделяне на прахо-газова сме е най-простото прахоулавяне. То представлява
прахова камера в която отдел на тв ч-ци от газовия поток е вследствие на силата на земното
привличане. В праховата камера се задържат ч-ци с едрина над 40-50 микро м. и се използва: 1
когато праха който ще се задържа е със значителна едрина и не е необходимо по-финно
пречистване 2 когато запрашеността на отдел газове е гол и задържат по-едри ч-ци ще облекчи
работата на следващите прахоуловителни апарати 3 когато в праховата камера ще се извършва
смесване на газовите потоци едновременно задържане на съдържащия се в тях прах. Скоростта
на движение на отп. газ в праховата камера е 1-2 m/s. Това е с цел да се увеличи времето на
престой на газа в прах. камера, за да се изв. по-пълно отдел. на едрия прах и да се задържат по-
фини част. Праховата камера има правоъг. форма с хориз. движение на газа в нея. Уловения прах
се събира в бункера в зависимост от конкр. случай праховата камера се изг. от тухли, бетон или
метал. За да могат да се зад. и фини частици в камерата е необходимо да се увеличи нейната
площ. За тази цел, в кам. се поставят хоризонтални, вертик. и наклонени прегради. Степен на
пречиств. 40-50%. Затова кам. се използва за
предварително пречистване на прах.
2
Инерционни прахоуловители:
При рязка промяна на посоката на движение на прахо-газовата смес по-едрите частици запазват
първонач. си посока на движение в следствие на инерц. сили и след това се утаяват. апаратите в
които се извършва това разделяне се наричат инерционни. Те са с различна конструкция, но
принципа на действие е един и същ. При промяна на посоката на отп. газ, скоростта му става по-
малка от тази на праховите частици, които се намират под действие на инерц. сили. Праховите
частици падат в бункерната част на апарата а пречистения газ се издига и се извежда в горната
му част. При тези трези констр. на апаратите гравитац. сили подобряват действието на
инерционната и се подобрява прахоулавянето. Ефект. степен на пречистване е 65-68%.
По-голям прахоуловителен ефект се постига с жалузните прахоулов.
В тях праха се отделя от газ. поток под действие на инерционни сили, при промяна на посоката
на газа и с помощта на жалузна решетка. Инерционния ефект се долълва с центробежен ефект
чрез циклони. Предназначението на решетката е да раздели газовия поток на две части – едната
от 90% и цялото количество газ с малко съдържание на прах, другата е основната маса прах,
която се отстранява от циклона. Излишъците преч. газове от циклона, заедно с новопостъпилите
отпад. газове се подават отново. Осъществява се рециркулация на част от газа и се подобрява
прахоулов. ефект. Жалузните прахоулов. се използват за улавяне на частици с диам. > от 20 мкм
върху прахоулавянето влияе скоростта на отпад. газ. Оптималната скорост е 10-15 m/s; едрината
и плъността на прах. част. при t до 450C пластиниките на жалузните реш. се изготвят от стомана,
а при по-вис. t от 450С от чугун.
Центробежни прахоуловители:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пречистване на отпадъчни газове от прах. Физични и химични свойства на праховете. Центробежни прахоуловители. Ръкавни филтри

Праховете са аеродисперсна система, аерозол, в която твърдите частици се разпределят във въздушна или газова среда. Дисперсната фаза може да се състои от еднакви по големина частици монодисперсна система или от нееднакви...
Изпратен от:
didi85
на 2011-11-12
Добавен в:
Теми
по Технология за пречистване на въздуха
Статистика:
81 сваляния
виж още
 
 

Пречистване на отпадъчни газове от прах. Физични и химични свойства на праховете. Центробежни прахоуловители. Ръкавни филтри

Материал № 748259, от 12 ное 2011
Свален: 81 пъти
Прегледан: 140 пъти
Предмет: Технология за пречистване на въздуха, Екология
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 1,873
Брой символи: 10,105

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пречистване на отпадъчни газове от прах. Физичн ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала