Големина на текста:
1.Протекционистична, либерална и глобална търговска политика
Според принципите и целите си международната търговска политика бива
протекционистична, либерална и глобална. Протекционистичната и либералната международна
търговска политика изразяват съответно консервативни и либерални убеждения, които са
принципно различни, присъщи за индустриалната епоха. Глобалната търговска политика е
алтернативна на класическата либерална търговска политика, присъща за глобалната епоха.
Глобалната търговска политика се осъществява от правителствата на страните, но в рамките на
договорите им в Световната търговска организация. Самите договори са основа за постепенно
либерализиране на международната търговия в света. Резултатите от глобалната търговска
либерализация са значими и съответстват на реалностите в света. В този смисъл се ограничава
прилагането на протекционистичните политики на правителствата, а либералните им политики
се сближават в рамките на общите договори.
Различията в степента на либерализация на международната търговия са следствие от
различната степен на съгласуваност и участие на страните в нея. Те изразяват последствията от
постоянните глобални търговски и финансови кризи, вътрешните структурни икономически,
политически и социални реформи, прилагането на едностранни нетарифни ограничения и
несправедливи търговски практики.
ПротекционизъмЛиберализъмГлобален либерализъм
Теоретични основи -
принципи, ценности, цели
Меркантилизъм
Зависимост
Икономически
национализъм
Военна сила и
богатство
на държавите
Свободна търговия
Ненамеса на държавите в
икономиката
Управляван либерализъм: повече управленски
равнища, общи ценности, благосъстояние,
икономическа и политическа свобода,
справедливост, демокрация, екологични, социални,
пазарни и цели
Политики, инструменти
Митнически
политики,
нетарифни
ограничения
Индустриални политики
Многостранни стратегии и организации, общи бизнес
правила и институционална среда
Практически мерки
Защита на
производството
чрез мита и мерки
за насърчаване
Намаляваме на
ограниченията на вноса и
износа
Конкурентно икономическо регулиране и
инвестиционни иновационни технологични стратегии
Управленски равнища
Правителство
Двустранни търговски
договори
Държавни, междуправителствени, наднационални,
световни, обществени и частни организации
Световна търговска организация
СТО е създадена съгласно споразумението, подписано от страните членки през 1994 г. в
Маракеш, Мароко, наследявайки действащото Общото споразумение по митата и търговията от
1947 г. (ГАТТ) През 2009 г. в СТО членуват 154 страни, осъществяващи глобална търговска
политика в съответствие с общи принципи и цели, структури, функции, задачи.
Принцип на географска недискриминациятой задължава всяка страна-членка на СТО, да
предоставя равни благоприятни условия на търговия на всички страни-членки.
Пълното действие на принципа изисква предоставяне на отстъпки и преференции на
реципрочна основа по отношение на митническите ставки, статута на юридическите лица и
1
други условия на двустранните договори. Ограниченото действие на принципа не включва
условията, които договарящите се страни са приели като членове на интеграционни общности.
Принцип на националния режимтой забранява стоковата дискриминация на вносни
стоки, еднакви с местните стоки.
Принцип за защита на националното производстворазрешено е прилагането само на
мита. Количествените ограничения на международната търговия са забранени.
Принцип на обвързване на митата той изисква те да се понижават прогресивно и
равнището им да се регулира чрез митнически отстъпки.
Целите на СТО са: съдействие за развитие на международната търговия, намаляване,
премахване на митата и премахване на дискриминацията в международната търговия,
справедливо използване на световните ресурси, помощ за увеличаване на производството на
стоки и услуги, създаване на общи правила на поведение на износителите и вносителите,
осигуряващи свободна и предсказуема международна търговия.
Съществена насока на глобалната търговска политика е разрешаването на социалните
проблеми и осигуряването на честна и етична търговия, при засилваща се ролята на
неправителствените организации. Неправителствените организации за честна търговия са
различни структури на екоактвисти, учени, потребители, които имат за цел контрол на
качеството на продуктите на пазара чрез критерии и чрез засилен екоконтрол върху
хранителните продукти.
СТО осъществява целите си, чрез организационно-управленската си структура:
Министерската конференция е висш орган на СТО, който се свиква на всеки две години.
Тя обобщава предложенията на държавите и взема решения за откриване на многостранни
търговски преговори.
Общият съвет на СТО е постоянен орган, който се състои от Съвет по търговията със
стоки, Съвет по търговията с услуги, Съвет по свързаните с търговията права на интелектуална
собственост.
Специализирани органи на СТО са комитетите и работните групи по конкретните
споразумения и договорености, по присъединяването на нови страни и по обсъждането на
поставените от държавите въпроси относно търговските политики, икономическото развитието,
състоянието на околна среда, инвестициите, антикорупционните правила, електронната
търговия и други.
Основна функция на СТО е осигуряването на институционална рамка за развитието на
многостранни търговски преговори, организиране на конференции, управление на многостранни
търговски договори, уреждане на международни търговски спорове, преглед на търговските
политики на страните, сътрудничество с други международни организации. От 1948 г. до 2000 г.
страните - членки на ГАТТ, а сега СТО, са провели осем кръга на многостранни преговори
предимно за взаимно намаляване на митата и нетарифните ограничения, в следствие на които бе
постигната договореност за понижаване на средното им равнище до 4,7 %, определиха се нулеви
мита за повечето промишлени стоки в полза на развиващите се страни. Подписани бяха
споразумения за ограничаване на техническите бариери, за контрол на стоките при експорт, за
санитарни и фитосанитарни мерки, както и отраслови споразумения за търговията с текстил,
облекло и аграрни продукти. Приети бяха общи дефиниции за митническата облагаема стойност
и антидъмпинговата процедура. Одобрен беше арбитражът за разрешаване на спорове на
международната търговия със стоки. Либерализацията на търговията с промишлени стоки
обхвана 85 % от тарифната й номенклатура.
През 1986-1994 г. в Уругвай беше проведен осмия кръг на многостранни търговски
преговори на който се приеха нови многостранни споразумения за търговията с услуги (ГАТС),
за защитата на правата на интелектуална собственост (ТРИПС) и за търговията, свързана с
инвестиции (ТРИМС).
Търговията с услуги беше либерализирана, чрез предоставяне на по-лесен достъп до пазарите
им, по два начина съгласно ГАТС: чрез премахване на ограниченията и чрез прилагане на
принципа на националния режим, както за местни, така и за чужди лица.
По ТРИПС страните от СТО приеха минимални стандарти за защитата им. Степента на
защита на патенти и промишлен дизайн географските названия, ноу-хау, търговските тайни,
търговските марки на стоките и услугите се уеднакви и повиши, съгласно приетите световни
споразумения.
През 2001 г. в Доха, Катар започва нов девети кръг на многостранните търговски преговори.
В дневния ред на преговорите бяха включени въпроси относно въздействието на глобалната
търговска либерализация върху устойчивото икономическо развитие. Разрешаването на
екологичните международни търговски проблеми включва по-широко сътрудничество на СТО
на междуправителствена и неправителствена основа. Екологичната проблематика разширява
глобалната търговска политика чрез въпросите за устойчивите продукти, пазарите на зелените
технологии, държавното регулиране като стимул за инвестиции и иновации и други. Цел на
самата глобална търговска политика е въздействие за увеличаване на разходите за опазване на
природните ресурси и за възобновяването, като така се опазва околната среда, отчитайки всички
рискове за сегашните и бъдещите поколения.
Втората група проблеми в дневния ред на преговорите бяха свързани с предоставяне на
отстъпки на развитите страни в аграрното субсидиране, специфични преференции и техническа
помощ за най-слабо развитите страни, общото регулиране и политиката за защита на
конкуренцията - борба с картелите и злоупотребите с доминиращи пазарни позиции.Третата
група проблеми са свързани с индивидуалния подход на прилагане на глобалните правила в
търговските и финансовите услуги. Само една трета от страните членки са либерализирали
търговията с тези услуги. СТО обсъжда възможностите както за единни правила за достъп до
глобалните пазари на услуги, така и за прилагане на принципа на взаимно признаване на законите
на страните.
В резултат на тези промени се постигна утвърждаване на глобалния либерален подход към
международната търговия в условията на устойчиво развитие. Ефектите от глобалната
търговска политика се състоят от икономически и обществени изгоди и ползи: ефекти от свръх
разпределението на ресурсите чрез глобалното регулиране, международна специализация на
производства, публично-частни проекти за енергийна ефективност, увеличаване на търговските
приходи, сближаване на екопозициите на страните чрез общи правила, увеличаване на
доверието, равнопоставеност и отговорност, международно сътрудничество, компенсиране на
финансовите загуби на страните, които имат по-строги екозакони, защита на нови производства
и зелени технологии, потенциални пазари на нови технологии, преки чуждестранни
инвестиции, инвестиции в иновациите и инфраструктурата, обществената и личната
сигурност, увеличаване и разширяване на международната търговия със зелени стоки и услуги.
2. Международна търговска политика на развитите страни
Политики срещу несправедливите международни търговски практики
Защитата на икономиката от несправедливи търговски практики на други страни се извършва
чрез законови мерки. В съответствие с тях правителствата прилагат временни защитни мерки от
нарастващия внос на чуждестранни стоки, създавайки облекчени условия за местните
производителите и заетост на местните работниците. Те включват повишаване на митата, вносни
квоти, изравнителни мита, антидъмпингови мита и други, елиминиращи търговските ползи от
нарушаването на съществуващите търговски договори.
Изравнителни мита
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Алтернативни международни търговки политики

Международната търговска политика се осъществява чрез тарифни, нетарифни, индустриални, екологични и други икономически и институционални мерки, които принципно са алтернативни - традиционни протекционистични, либерални и глобално-либерални...
Изпратен от:
room_315
на 2011-10-25
Добавен в:
Доклади
по Международни Отношения (МИО)
Статистика:
66 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Актуални въпроси на световната търговска система
добавена от miroslawanikolowa 11.04.2018
0
2
Подобни материали
 

Валутен митнически контрол


Валутен режим и вал.контрол в България се регламентира с нови нормативни актове които са във сила от 01.01.2000 г. Това са валутният закон и 8 Наредби по прилагането му. 4-ри от тях са издадени от МФ или БНБ.
 

Анализ на международната търговия


В този анализ на външната търговия, не би било лошо да се разгледат и общите сведения за двете страни: Литва и Латвия. С тяхна помощ /на общите сведения/ ще бъде подпомогнат анализа в много от неговите точки:
 

Митнически и валутен режим на България и ЕС


Движещият елемент на всяко едно митническо производство са митническите процедури. Общо казано това са необходимите действия на митническия орган, насочени към спазването от страна на търговците на законите и правилата, регулиращи реда за износа...
 

“Митнически контрол при превоз на стоки под покритието на карнет ТИР”


Прилагането на международните митнически регламентации разкрива възможността за въвеждане на редица митнически облекчения при движението на стоки, транспортни средства и пътници...
 

Европейска асоциация за свободна търговия

02 дек 2007
·
373
·
8
·
556
·
14
·
1

Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) се оформя като своеобразно отрицание на идеите на Жaк Мoне и тяхното практическо осъществяване чрез европейски общности.
 
Онлайн тестове по Международни Отношения (МИО)
Тест по международен мениджмънт
изпитен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 3 курс
Изпитен вариант за тест по Международен мениджмънт. Сред въпросите има и такива с повече от един верен отговор.
(Лесен)
40
251
1
21.09.2012
Тест по международни икономически отношения
изходен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 3 курс
Тест по международни икономически отношения. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
27
18
1
5 мин
01.10.2013
» виж всички онлайн тестове по международни отношения (мио)

Алтернативни международни търговки политики

Материал № 736771, от 25 окт 2011
Свален: 66 пъти
Прегледан: 38 пъти
Предмет: Международни Отношения (МИО), Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 15
Брой думи: 5,839
Брой символи: 38,649

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Алтернативни международни търговки политики"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения