Големина на текста:
ДОГОВОР ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
Днес, 01.10.2009 г., се сключи настоящия договор между страните
1......................................................................................... , с ЕГН .........................., л.к. №......................... , изд.
на .................... г. от МВР гр. ..........................., жител на .................................,ул............................................ № .......,
наричан за кратко НАЕМОДАТЕЛ, от една страна,
и
2......................................................................................... , с ЕГН .........................., л.к. №......................... , изд.
на .................... г. от МВР гр. ..........................., жител на .................................,ул............................................ № .......,
наричан за кратко НАЕМОДАТЕЛ, от друга страна,
Страните се споразумяха за следното:
І. Общи положения
1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване собствената си земеделска
земя, находяща се на землището на с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдивска, а именно:
- нива с площ ................... дка, представляваща имот № .........................., ........... категория, находяща се в
местността ...................................................
2. Договорът се сключва за срок от една /една/ стопанска година и влиза в сила за 2009/2010 година.
3. Земеделската земя, обект на настоящия договор, се предоставя за производство на земеделска продукция.
4. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ земеделската земя по т.1 срещу годишен наем за съответната
година в размер на 50 кг/дка или паричната му равностойност.
5. Наемното плащане се дължи до 1 ноември 2010 г.
ІІ. Права и задължения на НАЕМОДАТЕЛЯ
1. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да предостави на НАЕМАТЕЛЯ земеделската земя в състоянието, в което се
намира, както и да осигури безпрепятственото й използване.
2. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи наемното плащане в уговорения в т.5 от предишната част срок. При
непотърсване на наемното плащане по вина на НАЕМОДАТЕЛЯ за срок, не повече от три месеца,
НАЕМАТЕЛЯТ НЕ дължи лихви или обезщетения на НАЕМОДАТЕЛЯ.
3. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право през периода на действие на настоящия договор да извършва действия за
поддържане и запазване на обекта на договора и да прави подобрения в същия, освен ако не създава
затруднения на НАЕМАТЕЛЯ и не влошава качеството на продукцията.
4. НАЕМОДАТЕЛЯТ няма право да сключва договори за наем с трети лица по отношение на предоставената
земеделска земя, преди да изтече срока по настоящия договор.
ІІІ.Права и задължения на НАЕМАТЕЛЯ
1. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща годишния наем в размера и срока, уговорени в настоящия договор. При
забавяне по вина на НАЕМАТЕЛЯ в срок не повече от три месеца, НАЕМАТЕЛЯТ дължи и законната лихва
върху дължимата сума, както и обезщетение за вреди.
2. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да стопанисва предоставената земя да изтичане на срока на настоящия договор.
3. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща всички разходи, свързани с обикновеното ползване и текущо
поддържане на всички съоръжения и системи, които не са причислени към обекта, но обслужват същия-
напоителни и отводнителни системи, канавки, ограждения и др.
4. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да предупреди НАЕМОДАТЕЛЯ за посегателства върху обекта от страна на трети
лица.
5. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да използва земите според предназначението им и да спазва установените
санитарно-хигиенни, противопожарни, екологични, агротехнически и други изисквания; да не уврежда почвата
на ползваната земя и да опазва изградените върху нея съоръжения.
6. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да освободи земеделската земя след изтичане срока на договора.
ІV. Изменения, прекратяване
1. Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен само по взаимно съгласие между страните,
изразено в писмена форма.
2. Настоящият договор се прекратява при:
а/ изтичане на срока, за който е сключен
б/ по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
V. Допълнителна разпоредба
1. По смисъла на този договор стопанската година е времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври
на следващата календарна година.
VІ. Заключителни разпоредби
1. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на
Република България.
Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.
НАЕМАТЕЛ:……………….НАЕМОДАТЕЛ: …………………….

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 окт 2018 в 12:29 студент на 31 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, факулетет - Хранене и туризъм, специалност - Туризъм, випуск 2018
02 окт 2018 в 13:04 студентка на 33 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Икономика, специалност - европейски експерт, випуск 2017
25 сеп 2018 в 18:41 потребител
21 сеп 2018 в 15:00 в момента не учи на 29 години
19 сеп 2018 в 13:11 потребител на 29 години
07 сеп 2018 в 12:20 студент на 38 години от София - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", факулетет - Геологопроучвателен факултет, специалност - Геология на минералниет ресурси, випуск 2017
20 авг 2018 в 15:57 в момента не учи на 38 години от Свищов
13 авг 2018 в 09:10 студентка на 36 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Факултет по растителна защита и агроекология, специалност - Екология и опазване на околната среда, випуск 2019
11 авг 2018 в 08:13 студент на 34 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Аграрен факултет, специалност - Животновъдство, випуск 2010
29 юли 2018 в 11:36 ученик на 60 години от Пловдив - СОУ "Никола Йонков Вапцаров", випуск 2016
 
 
Онлайн тестове по Земеделие
Теcт по диверcификация
изпитен тест по Земеделие за Студенти от 5 курс
Тест по системата VJL за Cвищов - магиcтратура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
4
1
5 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по земеделие

Договор за наем на земеделска земя

Материал № 731048, от 15 окт 2011
Свален: 532 пъти
Прегледан: 920 пъти
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Тип: Договор
Брой страници: 1
Брой думи: 490
Брой символи: 3,004

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за наем на земеделска земя"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала