Големина на текста:
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
(КУРСОВА РАБОТА)
Георги Хаджийски, курсова работа, изготвена по поръчка 2007 г.
Тема: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ
ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – САМОКОВ
Правото на социално подпомагане е едно от основните
граждански права, гарантирани от КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ. Съгласно нейния чл. 51: “Гражданите имат право на
обществено осигуряване и социално подпомагане. Лицата, останали
временно без работа, се осигуряват социално при условия и по ред,
определени от закона. Старите хора, които нямат близки и не могат да
се издържат от своето имущество, както и лицата с психически и
физически увреждания, се намират под особена закрила на държавата и
обществото.”
Понастоящем, в нашата страна конкретните дейности по
практическото реализиране на това основно гражданско право, са
регламентирани от редица закони и подзаконови нормативни актове и се
осъществяват от множество повече или по-малко взаимно свързани
институции. Една от основните институции в сферата на провеждането
на държавната политика по социалното подпомагане на българските
граждани и законно пребиваващите в България имигранти, създадена
след промените в Закона за социално подпомагане през 2002 год. (чл.5.
“ДВ”, бр.120 от 2002 г.) е Агенцията за социално подпомагане към
министъра на труда и социалната политика. Териториални поделения на
Агенцията за социално подпомагане са регионални дирекции за
социално подпомагане в областните административни центрове и
дирекции "Социално подпомагане" в общините, като в дирекциите
"Социално подпомагане" се създават отдели "Закрила на детето".
Дирекция за социално подпомагане Самоков е една от тези
териториални структури в състава на Агенцията за социално
подпомагане.
1. Необходимост от създаването
До влизането в сила на цитираните промени в Закона за
социално подпомагане през 2002 год. дейностите в сферата на
социалното подпомагане на територията на Община Самоков се
осъществяваха от Общинската служба за социално подпомагане –
Самоков, имаща статут на самостоятелно юридическо лице и включваща
в своята структура освен отделите “Социални помощи” и “Закрила на
детето” и отдел “Социални услуги”, както и Дом за стари хора “Сем. Д-р
Калинкови” Самоков, Дом за стари хора с. Ковачевци, Домашен
социален патронаж и Обществена трапезария.
Съгласно задължителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за социално подпомагане (ДВ, бр.120 от 29
декември 2002 г.) бе създадена и Дирекция за социално подпомагане
Самоков със статут на правоприемник Общинската служба за социално
1
подпомагане Самоков, като в нейната структура останаха отдел
“Социално подпомагане” и отдел “Закрила на детето”.
2. Същност (и потребители)
Дирекция за социално подпомагане Самоков провежда
държавната политика в сферата на социалното подпомагане и закрилата
на децата в риск на територията на община Самоков. Потребителите на
предлаганите от нея социални помощи и социални услуги биха могли да
бъдат систематизирани в следните групи:
? Социалнослаби, нискодоходни лица и семейства подпомагани по
реда на ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ с месечни и еднократни помощи.
? Социалнослаби, нискодоходни лица и семейства, подпомагани с
енергийни помощи по реда на Наредба №5 от 30 май 2003 год. на
МТСП за реда и условията за отпускане на целеви помощи за
отопление.
? Лица, които желаят да ползват социални услуги по реда на чл. 40,
ал. 1, т.1 на ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА
СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.
? Лица с увреждания, ползващи месечни добавки за социална
интеграция, целеви помощи за социална интеграция, социални
услуги и специфични технически помощни средства, предоставяни
по реда на ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
и ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА
ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ.
? Семейства с деца, ползващи еднократна помощ при раждане на
дете, месечни помощи за дете до навършване на 18 години и
месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една
година, отпускани по реда на ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПОМОЩИ
ЗА ДЕЦА И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА
СЕМЕЙНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА.
? Деца в риск и техните родители, попечители и настойници,
ползващи мерки за закрила, социални помощи и социални услуги,
предоставяни по реда на ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО И
ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА
ДЕТЕТО.
Потребители на социалните дейности, предоставяни от Дирекция
за социално подпомагане Самоков са близо половината от 41 хилядите
жители на общината.
3. Цели
Бидейки една типична административна структура, влизаща в
състава на Агенцията за социално подпомагане към Министерството на
труда и социалната политика, целите на дейността на Дирекция за
социално подпомагане Самоков са неразривно свързани с целите на
провежданата от българската държава социална политика. Те са
регламентирани в действащите (вече цитирани) нормативни документи и
най-общо казано са насочени към осигуряване на достоен начин на
живот на гражданите на община Самоков, имащи специфични социални
потребности.
2
4. Условия за предоставяне на социалните услуги (характеристика
на дейността)
Условията и редът за предоставяне на социални помощи,
социални услуги и мерки за закрила на деца в риск от Дирекция за
социално подпомагане Самоков са регламентирани в цитираните закони
и подзаконови нормативни актове. Условно те биха могли да бъдат
систематизирани в следните аспекти:
? Право на месечна помощ по чл. 9 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане имат живеещите на територията
на община Самоков лица или семейства, чийто доход за
предходния месец е по-нисък от определен диференциран
минимален доход, като основа за определяне на диференцирания
минимален доход е гарантираният минимален доход, чийто
месечен размер се определя с акт на Министерския съвет.
Диференцираният минимален доход за отделните лица се
определя, като гарантираният минимален доход се коригира с
определени коефициенти. Наред с това, кандидатстващите лица и
семейства трябва да отговарят на редица други условия, свързани
с регистрация в бюро по труда на трудоспособните безработни
лица, и определен материален и здравословен статус.
? Целевите помощи за отопление с твърдо гориво и целевите
помощи за отопление с електроенергия и топлоенергия по Наредба
№5 от 30 май 2003 год. на МТСП за реда и условията за отпускане
на целеви помощи за отопление се отпускат на лицата и
семействата, чиито доход също е по-нисък от диференцирания
минимален доход за отопление и отговарят на останалите условия
в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
? Лицата, които желаят да ползват социални услуги по реда на чл. 40
на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,
подават писмена молба по настоящия си адрес съответно до:
директора на дирекция "Социално подпомагане" - за социалните
услуги, които са държавна дейност; кмета на общината - за
социалните услуги, които са общинска дейност; органа на
управление, когато доставчикът на социалните услуги е физическо
лице, регистрирано по Търговския закон, или юридическо лице. Към
молбата се прилагат: копие от документ за самоличност; копие от
личен амбулаторен картон, ако има такъв; копие от решение на
ЛКК, ТЕЛК, РЕЛКК, НЕЛК, ЦЕЛКК, ако има такова. При
необходимост доставчикът на социални услуги може да изисква и
други документи. Въз основа на подадената молба и приложените
документи се извършва социална оценка на потребностите на
лицето от социални услуги, която се отразява в доклад-
предложение.
? Хората с трайни увреждания ползват правото на месечна добавка
за социална интеграция по реда на чл. 24 на ПРАВИЛНИКА ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С
УВРЕЖДАНИЯ според вида и степента на увреждането си и въз
основа на извършената социална оценка. База за определяне на
месечната добавка за социална интеграция е гарантираният
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Организация и управление на социалните дейности

Организация и управление на дейността на дирекция "Социално подпомагане" - Самоков...
Изпратен от:
Георги Хаджийски
на 2011-10-14
Добавен в:
Курсови работи
по Социална политика
Статистика:
176 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Социално подпомагане

04 май 2008
·
641
·
10
·
978
·
338

Социалното подпомагане се извършва по начин, който да запазва човешкото достойнство на гражданите. Социалното подпомагане се изразява в предоставяне на помощи в пари и/или в натура и оказване на услуги за задоволяване на основни жизнени потребности на...
 

Отдел "Закрила на детето"

29 яну 2009
·
918
·
8
·
1,733
·
1,036
·
1
·
1

Организация и дейност на Отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане".
 

Социално подпомагане

16 апр 2009
·
487
·
6
·
627
·
564
·
1

Обществените отношения, свързани със социалното подпомагане на гражданите в Република България се уреждат със Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му. Целта на закона е подпомагане на гражданите...
 

Социални услуги

12 май 2008
·
560
·
22
·
4,059
·
442
·
1
·
1

Последните изменения в Закона за социално подпомагане бяха обнародвани в ДВ бр.120 от 29.12.2002 г. и са в сила от 01.01.2003 г. Правилникът за прилагане на Закона за социално подпомагане също бе изменен в съответствие с новите моменти в закона и бе...
 

Стажантски дневник - дирекция социално подпомагане

28 ное 2008
·
700
·
12
·
1,783

Структура на ДСП, закони които се използват в ДСП,видове документи, редът за обработка на постъпилите документи, основни контингенти в социалното подпомагане-инвалиди.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по допълнително пенсионно осигуряване
тематичен тест по Социална политика за Други
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи социална политика, така и за всички заинтересовани от допълнителното пенсионно осигуряване в България.
(Лесен)
15
35
1
2 мин
18.08.2014
Тест по осигурителни системи за студенти 4-ти курс
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Предметът на СО включва: действащи методи и механизми за размер и диференциация на получаваните доходи, преференции облекчения и други. Тестът съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
18
50
1
1 мин
21.03.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Организация и управление на социалните дейности

Материал № 730853, от 14 окт 2011
Свален: 176 пъти
Прегледан: 487 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 2,090
Брой символи: 13,280

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Организация и управление на социалните дейности"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала