Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
Големина на текста:
ДОХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО – СТРУКТУРА И ВИДОВЕ
Георги Хаджийски
Курсова работа по икономикс, изготвена по поръчка 2006 г.
Доходът, създаден в резултат от съединяването на производствените
фактори, се разпределя между собствениците на ресурсите (труд, земя и
капитал) чрез системата на пазарите и цените, печалбите и загубите. В
либералната пазарна икономика, различията между индивидуалните доходи
могат да достигнат значителни размери. В смесената икономика, където
държавата води активна регулативна и социална политика и е пряко
обвързана с производствената дейност, различията в доходите са по-малки,
но пак могат да бъдат значителни. Макар и винаги актуален, проблемът за
различията в доходите, който е вълнувал много политици, философи и
политикономисти, се разглежда от съвременния микроикономикс най-вече от
гледна точка на ценообразуването на пазарите на търсене и предлагане на
производствените фактори труд, земя и капитал.
Разнообразните доходи имат много конкретни форми, но могат да
бъдат класифицирани в две големи групи: факторни доходи и трансферни
плащания. Към факторните доходи се отнасят плащанията в полза на
собствениците на факторите на производство (земя, труд, капитал,
предприемаческа активност) за услугите, които те правят в производствения
процес. Към трансферните плащания принадлежат преките и косвени
помощи, които хората получават, без да са предоставили конкретна услуга.
Такива са помощите за безработни, за майки с малки деца, стипендии за учащи
се и др. Обикновено те се представят чрез държавния бюджет, като за целта
факторните доходи се облагат с данъци. Чрез трансферните плащания се
отнема част от факторните доходи и се прехвърля покупателна способност
от едни членове на обществото на други.
Доходи – същност
Макар, че проблемът за същността на доходите касае широк спектър от
икономически и социални дейности в икономическата и правна терминология
използвана у нас, все още няма общосподелено определение. В “Икономикс”,
(София, 1998 год.), е дадено следнато определение: “Доход (income) –
постъпления, които лицата или домакинствата получават във вид на пари или
други ликвидни средства през даден период. Доходът, за разлика от богатството
е циркулационен поток.” (стр. 555) Съгласно Национален счетоводен стандарт
19: “Доходи на персонала представляват всички форми на възнаграждения,
предоставени от предприятието на персонала в замяна на положения от него
труд.” (Държавен вестник бр. 3 от 2000 год.) Законът за облагане на доходите
на физическите лица (обн. в Държавен вестник бр. 118 от 1997 год.)
диференцира доходите на облагаеми и необлагаеми.
Облагаемите доходи включват доходите от: трудови правоотношения и от
приравнените към тях правоотношения; дейност като едноличен търговец,
независимо дали е регистрирана по Търговския закон; занаятчийска дейност;
упражняване на свободна професия; извършване на услуги с личен труд;
дейности в областта на селското горско и водно стопанство; продажба и замяна
на недвижимо имущество, пътни, въздухоплавателни и водни превозни
средства; продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества и
1
други форми на съвместна дейност; прехвърляне на предприятие на едноличен
търговец; наем, рента, аренда; временно отстъпване на права по договор за
лизинг, франчзайнг, факторинг и други подобни; авторски и лицензионни
възнаграждения; обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв
характер; лихви; възнаграждения за положен личен труд в дружества и в
кооперации и производствени дивиденти от кооперации; дивиденти, доходи от
дялово участие и тантеми; премии и награди от спортни състезания и други
доходи.
Тези доходи могат да бъдат парични и непарични, като непаричните
доходи, както и доходите във валута се изчисляват в лева по пазарните им цени.
Необлагаемите доходи включват доходите от продажба на определени
жилища и автомобили; сумите, получени от пенсионно осигуряване, здравно и
социално осигуряване; лихви от влогове; обезщетения, социални помощи и др.
Могат да бъдат изброени множество други нормативи, използващи
различни определения за доходи, които обаче биха усложнили излишно
настоящата разработка.
Микроикономиксът разглежда доходите на населението като цената,
която получават лицата и домакинствата в качеството си на
притежатели на основните производствени фактори - труд, земя и
капитал от фирмите, които ги закупуват, или наемат, за производството
на стоки и услуги. Самата цена се формира въз основа на пазарното търсене и
предлагане на тези фактори и има редица особености по-важни от които са:
В основата на покупко-продажбата на производствените фактори
труд, земя и капитал, стоят не някакви техни уникални качества и
свойства, а възможността с тях да се произвеждат стоки и услуги.
Именно за това пазарът на тези производствени фактори има
вторичен характер – той има смисъл само ако е базиран върху пазара
на стоки и услуги.
Регулативните пазарни механизми – еластичност на търсенето,
еластичност на предлагането, ценообразуване, ресурсна
ограниченост, пазарно равновесие и пр., могат да бъдат проследени и
при този пазар. Така могат да бъдат обяснени различията в доходите
на населението по един чисто рационален начин.
Поради своята изключително силна социална обремененост,
проблемът за доходите на населението е един от основополагащите в
теорията на икономиката и социално-икономическата практика. Затова
държавата използва различни механизми за оказване на влияние върху
функционирането на факторния пазар на труд, земя и капитал,
който е основополагащ за формирането на доходите на огромната
част от населението. В нашата страна те могат да бъдат проследени в
задължителната система на минималната работна заплата;
задължителните минималните осигурителни прагове; таванът на
пенсиите; пропорционалното подоходно облагане; рестрикциите по
отношение на придобиването на земя от чужденци; законодателните
инициативи за насърчаване на чуждестранните инвестиции и пр. Тези
мерки оказват силно влияние върху еластичността на търсенето и
предлагането на съответните производствени фактори.
В съвременните високо технологични икономики
производствените фактори труд, земя и капитал са в състояние на
голяма мобилност и взаимозаменяемост. Въз основа на принципа за
2
максимизиране на печалбата фирмите са в състояние да избират онзи
производствен фактор, който удоволетворява в максимална степен това
изискване. По този начин фирмите оказват косвено влияние върху
формирането на доходите на лицата и семействата, и са в състояние, до
известна степен, да отговорят на държавната намеса (например, чрез
износа на производствени технологии в държави, където трудът е по-
евтин, или данъците по-ниски).
Разбира се, връзката между фирмите като купувачи на производствените
фактори труд, земя и капитал и лицата и домакинствата като техни продавачи, е
двустранна. Фирмите наемат производствените фактори за да произвеждат
стоки и услуги за населението, а лицата и домакинствата използват получените
доходи за да закупуват стоки и услуги. Разменяните количества в този процес и
социалната справедливост на тази дейност, са занимавали още класиците на
политическата икономия. Така например А. Смит и Д. Рикардо, в зависимост от
собствеността върху факторите на производство – труд, земя и капитал,
разграничават три класи в обществото – лендлордове, капиталисти и наемни
работници. На тази основа те са изследвали и доходите, които се получават –
рента, печалба и лихва и работна заплата.
Съвременният микроикономикс разграничава получаваните доходи от
предоставените за производствена употреба ресурси (в т. ч. и производствените
фактори труд, земя и капитал), в две основни разновидности, намиращи се в
различни количествени съотношения:
Трансферни доходи;
Икономическа рента.
Структура на доходите
Трансферните доходи /или заработка/ са доходите, които факторите носят
при тяхната най-добра алтернативна употреба. Наемодателят трябва да плати
тази сума за да задържи фактора в употребата му и да предотврати
придвижването му към друг вид дейност.
Икономическата рента е онази част от сумарния доход от даден ресурс,
която надхвърля трансферната заработка. Тя е “нещо в повече” от полагащото
се за най-добрата алтернативна употреба възнаграждение.
Най-ясно тези две части се разграничават като изходим от различията в
еластичността на предлагането на факторите. По принцип, по-ниската
еластичност на предлагането означава по-голям относителен дял на
икономическата рента в сравнение с трансферния доход, и обратно – по-голяма
еластичност в предлагането води до увеличаване на частта та трансферния
доход в рамките на общото възнаграждение за ресурса.
Разграничаването на двете понятия има значение и от гледан точка на
ефективността при разположението и използването на производителните сили, а
също предопределя една или друга рентабилност при движение на факторите и
промени във възнаграждението им.
Възможните съотношения между тези две разновидности в дохода, могат
да бъдат проследени чрез структурния им анализ в три възможни случая. Те са
представени на Графика 1:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Доходи на населението – структура и видове

Анализ на доходите на населението. Структура на доходите. Формиране на доходите. Видове доходи....
Изпратен от:
Георги Хаджийски
на 2011-10-14
Добавен в:
Курсови работи
по Икономика
Статистика:
63 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Мрежовата икономика – съчетание на наука и предприемаческа дейност
добавена от toni_3 08.10.2019
1
6
Подобни материали
 

Данъците и данъчното облагане

15 дек 2007
·
656
·
3
·
317
·
259

Отдоста времесме подложени на твърдо”проникващо”идеологическо облъчване във връзка с размера и структурата на данъците.Като всяка популистка идея,и новата либерална данъчна вълна е ориентирана към...
 

Планиране на човешките ресурси във фирмата

05 яну 2007
·
2,248
·
3
·
781
·
400

Планиране на човешките ресурси във фирмата. Определяне числеността на персонала и заплатите.
 

Икономически растеж

22 дек 2008
·
448
·
6
·
791
·
232

Под икономически растеж се разбира нарастването на реалния БВП спрямо предходен, базов период.Това увеличение изразява способността на икономиката да произвежда по-голямо количество стоки и услуги в сравнение с минал период...
 

"Сивия" сектор в икономиката и "осветляването"

05 апр 2007
·
316
·
9
·
766

По правило, нито един от известните методи за изследване на скритата икономика – чрез системата на националните сметки; чрез потреблението на електроенергия; посредством т.нар. “огледална статистика” и т.н.- не е в състояние да даде абсолютно точна оценка
 

Оперативен план за производство на разклонители

23 окт 2007
·
215
·
16
·
1,428
·
269

Фирма Елкотех - Синхрон ООД -Силистра е регистрирана, като самостоятелно юридическо лице на 07.08.2000 год. Водещо направление в дейността на дружеството е разработване усвояване и производство на електрически материали.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по Сравнителни икономически системи за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Сравнителни икономически системи. Въпроси, включващи: Коя европейска развита пазарна икономика има най-голям дял на социалните разходи като част от БВП. Съдържа 10 въпроса, някои от тях е възможно да имат повече от един верен отговор.
(Труден)
10
11
1
2 мин
11.10.2016
Магистърски тест по Икономика за УНСС
кандидат-студентски тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Примерен магистърски тест за икономисти - Университет за национално и световно стопанство, 25 въпроса, само един верен отговор.
(Лесен)
20
77
1
1 мин
31.08.2018
» виж всички онлайн тестове по икономика

Доходи на населението – структура и видове

Материал № 730850, от 14 окт 2011
Свален: 63 пъти
Прегледан: 137 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 3,742
Брой символи: 23,871

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Доходи на населението – структура и видове"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
с опит от  20 години
152 30

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
102 30

виж още преподаватели...
Последно видяха материала