Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
Големина на текста:
ДОХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО – СТРУКТУРА И ВИДОВЕ
Георги Хаджийски
Курсова работа по икономикс, изготвена по поръчка 2006 г.
Доходът, създаден в резултат от съединяването на производствените
фактори, се разпределя между собствениците на ресурсите (труд, земя и
капитал) чрез системата на пазарите и цените, печалбите и загубите. В
либералната пазарна икономика, различията между индивидуалните доходи
могат да достигнат значителни размери. В смесената икономика, където
държавата води активна регулативна и социална политика и е пряко
обвързана с производствената дейност, различията в доходите са по-малки,
но пак могат да бъдат значителни. Макар и винаги актуален, проблемът за
различията в доходите, който е вълнувал много политици, философи и
политикономисти, се разглежда от съвременния микроикономикс най-вече от
гледна точка на ценообразуването на пазарите на търсене и предлагане на
производствените фактори труд, земя и капитал.
Разнообразните доходи имат много конкретни форми, но могат да
бъдат класифицирани в две големи групи: факторни доходи и трансферни
плащания. Към факторните доходи се отнасят плащанията в полза на
собствениците на факторите на производство (земя, труд, капитал,
предприемаческа активност) за услугите, които те правят в производствения
процес. Към трансферните плащания принадлежат преките и косвени
помощи, които хората получават, без да са предоставили конкретна услуга.
Такива са помощите за безработни, за майки с малки деца, стипендии за учащи
се и др. Обикновено те се представят чрез държавния бюджет, като за целта
факторните доходи се облагат с данъци. Чрез трансферните плащания се
отнема част от факторните доходи и се прехвърля покупателна способност
от едни членове на обществото на други.
Доходи – същност
Макар, че проблемът за същността на доходите касае широк спектър от
икономически и социални дейности в икономическата и правна терминология
използвана у нас, все още няма общосподелено определение. В “Икономикс”,
(София, 1998 год.), е дадено следнато определение: “Доход (income) –
постъпления, които лицата или домакинствата получават във вид на пари или
други ликвидни средства през даден период. Доходът, за разлика от богатството
е циркулационен поток.” (стр. 555) Съгласно Национален счетоводен стандарт
19: “Доходи на персонала представляват всички форми на възнаграждения,
предоставени от предприятието на персонала в замяна на положения от него
труд.” (Държавен вестник бр. 3 от 2000 год.) Законът за облагане на доходите
на физическите лица (обн. в Държавен вестник бр. 118 от 1997 год.)
диференцира доходите на облагаеми и необлагаеми.
Облагаемите доходи включват доходите от: трудови правоотношения и от
приравнените към тях правоотношения; дейност като едноличен търговец,
независимо дали е регистрирана по Търговския закон; занаятчийска дейност;
упражняване на свободна професия; извършване на услуги с личен труд;
дейности в областта на селското горско и водно стопанство; продажба и замяна
на недвижимо имущество, пътни, въздухоплавателни и водни превозни
средства; продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества и
1
други форми на съвместна дейност; прехвърляне на предприятие на едноличен
търговец; наем, рента, аренда; временно отстъпване на права по договор за
лизинг, франчзайнг, факторинг и други подобни; авторски и лицензионни
възнаграждения; обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв
характер; лихви; възнаграждения за положен личен труд в дружества и в
кооперации и производствени дивиденти от кооперации; дивиденти, доходи от
дялово участие и тантеми; премии и награди от спортни състезания и други
доходи.
Тези доходи могат да бъдат парични и непарични, като непаричните
доходи, както и доходите във валута се изчисляват в лева по пазарните им цени.
Необлагаемите доходи включват доходите от продажба на определени
жилища и автомобили; сумите, получени от пенсионно осигуряване, здравно и
социално осигуряване; лихви от влогове; обезщетения, социални помощи и др.
Могат да бъдат изброени множество други нормативи, използващи
различни определения за доходи, които обаче биха усложнили излишно
настоящата разработка.
Микроикономиксът разглежда доходите на населението като цената,
която получават лицата и домакинствата в качеството си на
притежатели на основните производствени фактори - труд, земя и
капитал от фирмите, които ги закупуват, или наемат, за производството
на стоки и услуги. Самата цена се формира въз основа на пазарното търсене и
предлагане на тези фактори и има редица особености по-важни от които са:
В основата на покупко-продажбата на производствените фактори
труд, земя и капитал, стоят не някакви техни уникални качества и
свойства, а възможността с тях да се произвеждат стоки и услуги.
Именно за това пазарът на тези производствени фактори има
вторичен характер – той има смисъл само ако е базиран върху пазара
на стоки и услуги.
Регулативните пазарни механизми – еластичност на търсенето,
еластичност на предлагането, ценообразуване, ресурсна
ограниченост, пазарно равновесие и пр., могат да бъдат проследени и
при този пазар. Така могат да бъдат обяснени различията в доходите
на населението по един чисто рационален начин.
Поради своята изключително силна социална обремененост,
проблемът за доходите на населението е един от основополагащите в
теорията на икономиката и социално-икономическата практика. Затова
държавата използва различни механизми за оказване на влияние върху
функционирането на факторния пазар на труд, земя и капитал,
който е основополагащ за формирането на доходите на огромната
част от населението. В нашата страна те могат да бъдат проследени в
задължителната система на минималната работна заплата;
задължителните минималните осигурителни прагове; таванът на
пенсиите; пропорционалното подоходно облагане; рестрикциите по
отношение на придобиването на земя от чужденци; законодателните
инициативи за насърчаване на чуждестранните инвестиции и пр. Тези
мерки оказват силно влияние върху еластичността на търсенето и
предлагането на съответните производствени фактори.
В съвременните високо технологични икономики
производствените фактори труд, земя и капитал са в състояние на
голяма мобилност и взаимозаменяемост. Въз основа на принципа за
2
максимизиране на печалбата фирмите са в състояние да избират онзи
производствен фактор, който удоволетворява в максимална степен това
изискване. По този начин фирмите оказват косвено влияние върху
формирането на доходите на лицата и семействата, и са в състояние, до
известна степен, да отговорят на държавната намеса (например, чрез
износа на производствени технологии в държави, където трудът е по-
евтин, или данъците по-ниски).
Разбира се, връзката между фирмите като купувачи на производствените
фактори труд, земя и капитал и лицата и домакинствата като техни продавачи, е
двустранна. Фирмите наемат производствените фактори за да произвеждат
стоки и услуги за населението, а лицата и домакинствата използват получените
доходи за да закупуват стоки и услуги. Разменяните количества в този процес и
социалната справедливост на тази дейност, са занимавали още класиците на
политическата икономия. Така например А. Смит и Д. Рикардо, в зависимост от
собствеността върху факторите на производство – труд, земя и капитал,
разграничават три класи в обществото – лендлордове, капиталисти и наемни
работници. На тази основа те са изследвали и доходите, които се получават –
рента, печалба и лихва и работна заплата.
Съвременният микроикономикс разграничава получаваните доходи от
предоставените за производствена употреба ресурси (в т. ч. и производствените
фактори труд, земя и капитал), в две основни разновидности, намиращи се в
различни количествени съотношения:
Трансферни доходи;
Икономическа рента.
Структура на доходите
Трансферните доходи /или заработка/ са доходите, които факторите носят
при тяхната най-добра алтернативна употреба. Наемодателят трябва да плати
тази сума за да задържи фактора в употребата му и да предотврати
придвижването му към друг вид дейност.
Икономическата рента е онази част от сумарния доход от даден ресурс,
която надхвърля трансферната заработка. Тя е “нещо в повече” от полагащото
се за най-добрата алтернативна употреба възнаграждение.
Най-ясно тези две части се разграничават като изходим от различията в
еластичността на предлагането на факторите. По принцип, по-ниската
еластичност на предлагането означава по-голям относителен дял на
икономическата рента в сравнение с трансферния доход, и обратно – по-голяма
еластичност в предлагането води до увеличаване на частта та трансферния
доход в рамките на общото възнаграждение за ресурса.
Разграничаването на двете понятия има значение и от гледан точка на
ефективността при разположението и използването на производителните сили, а
също предопределя една или друга рентабилност при движение на факторите и
промени във възнаграждението им.
Възможните съотношения между тези две разновидности в дохода, могат
да бъдат проследени чрез структурния им анализ в три възможни случая. Те са
представени на Графика 1:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Доходи на населението – структура и видове

Анализ на доходите на населението. Структура на доходите. Формиране на доходите. Видове доходи....
Изпратен от:
Георги Хаджийски
на 2011-10-14
Добавен в:
Курсови работи
по Икономика
Статистика:
63 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Данъците и данъчното облагане

15 дек 2007
·
651
·
3
·
317
·
223
·
18

Отдоста времесме подложени на твърдо”проникващо”идеологическо облъчване във връзка с размера и структурата на данъците.Като всяка популистка идея,и новата либерална данъчна вълна е ориентирана към...
 

Едноличен търговец

02 юни 2009
·
81
·
8
·
516
·
106
·
26

Иван Петков бъдещият едноличен търговец е семеен мъж на средна възраст. Той е женен и има син на 18 годишна възраст...
 

"Сивия" сектор в икономиката и "осветляването"

05 апр 2007
·
313
·
9
·
766
·
56
·
11

По правило, нито един от известните методи за изследване на скритата икономика – чрез системата на националните сметки; чрез потреблението на електроенергия; посредством т.нар. “огледална статистика” и т.н.- не е в състояние да даде абсолютно точна оценка
 

Планиране на човешките ресурси във фирмата

05 яну 2007
·
2,229
·
3
·
781
·
354
·
47

Планиране на човешките ресурси във фирмата. Определяне числеността на персонала и заплатите.
 

Едноличен търговец

14 май 2010
·
39
·
1
·
289
·
76
·
16

Едноличен търговец - план за основните, важни неща при едноличния търговец...
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по икономика за мениджъри
професионален тест по Икономика за
Тестът съдържа 27 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи дисциплината, така и за всички потребители, интересуващи се тясно от материята. Разисква приходи-разходи, възвръщаемост, фирми-съвършени конкуренти, финансови криви, приходи, олигопол и други.
(Труден)
27
11
1
17 мин
10.11.2016
Тест по Икономика за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 3 курс
Време за решаване на теста - 45 минути. Състои се от 34 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти в икономически специалности, 3-ти курс.
(Труден)
45 минути
34
12
1
11 мин
13.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Доходи на населението – структура и видове

Материал № 730850, от 14 окт 2011
Свален: 63 пъти
Прегледан: 129 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 3,742
Брой символи: 23,871

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Доходи на населението – структура и видове"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
15

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 234 59

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения