Големина на текста:
1 въпрос Предмет на търговското право и търговското право като
обективно право.
Търговското право като обективно право означава система от правни
норми, които регулират обществените отношения, свързани с търговците или
това са нормативните актове, които образуват търговското право като
обективно право.
Търговското право е правото на търговците и урежда техния правен
статус (правно положение), както и отношенията, които възникват между тях
и другите търговци, нетърговци и държавата.
В системата на българското право търговското право обхваща правното
регулиране на икономиката и засега у нас в сферата на стопанството и
икономиката като самостоятелен отрасъл е обособено само търговското
право.
Търговското право може да се определи като право, което обхваща
всички отношения, възникващи в областта на управление на икономиката.
Тази всеобхватност е един признак на ниското развитие на правната система
у нас. В другите европейски държави търговското право има ограничено
приложно поле и се съсредоточава само върху правната уредба на
отношенията между търговците в тесния смисъл на думата. Отделно е
дружественото право, в което се регламентират търговските дружества. То се
изучава като самостоятелна дисциплина. Конкурентното право също е
обособено като самостоятелна дисциплина, както и застрахователното,
банковото, business law, които у нас са включени в търговското право.
Търговското право исторически е възникнало през 13 – 14 век в
градовете-държави Венеция, Генуа, Флоренция, в които се е развивала
търговията и ценните книжа. Развитието на търговията е показало, че
гражданското право не е в състояние да уреди специфичните отношения
между търговците. Необходимо е било тези отношения да са без формализъм,
за да се обслужва динамиката на търговския оборот. Търговците са
професионалисти и се занимават с една и съща дейност, която е свързана с
печелене на пари. Печалбата е характерна черта на търговската дейност.
Възникнали са най-напред търговски обичаи, които впоследствие са се
запазили като такива или са преминали в писаното право.
В исторически аспект търговското право е било право, което е
уреждало сделките и договорите между търговците. Впоследствие се намесва
държавата, която декретира тези отношения със закони. Първият писмен
източник на търговското право е Декретът на Колбер от 17 век.
В България след Освобождението през 1898г. е приет първият
Търговски закон, който е рецепция на ГГЗ и е приет по същото време. През
1944 г. Търговският закон от 1898 г. се отменя и се забранява търговското
право и настъпва единство на гражданското право. Отношенията между
Страница 1170
търговците са се уреждали от ЗЗД, приет през 1951г. Промяната през 1990г. и
приемането на Конституцията от 1991 г. връщат българското право към това
от 19 век. Приема се нов Търговски закон, действащ и досега. Сега
действащият Търговски закон е реципиран от немското търговско право, но с
разлики.
През 2007г. България влиза в ЕС. Българското търговско право се
хармонизира с европейското законодателство. ЕС е замислен и създаден като
общ пазар. В основата на ЕС е идеята за единно търговско право. У нас
започва засилен период на унифициране на нашето законодателство с
европейското, предимно чрез директиви.
Сравнение между гражданското и търговското право
Гражданското право урежда: 1) правното положение на гражданско
правните субекти (физически и юридически лица), които не са търговци; 2)
отношенията между гражданско правните субекти – физически и юридически
лица.
Търговското право урежда: 1) правното положение на търговеца, който
може да бъде физическо или юридическо лице, придобило търговска
правоспособност. 2) отношенията между търговците с другите търговци,
нетърговците и държавата.
Търговското право не е част от гражданското право. То работи с
понятия, които са различни от тези на гражданското право. Търговското
представителство е различно от гражданското представителство.
Недействителността в търговското право е различна от тази в гражданското
право. Решенията на органите на търговските дружества не са сделки по
смисъла на ЗЗД. Търговското право трябваше да създаде свой понятиен
апарат и инструментариум, а да не се използват тези на гражданското право.
Търговското право е тясно свързано с административното право.
Административното право се намесва в търговското право и има много
административни норми в търговското право – в сферата на вписванията на
търговците в Търговския регистър. Производството по вписването е
административно и за него се прилагат правилата на АПК; разрешенията за
сливане, вливане и др. също са административни. Съществува държавен
надзор върху определени видове търговска дейност, който се осъществява от
Комисията за финансов надзор, БНБ, Министерството на здравеопазването
(за лечебните заведения). Държавната намеса е необходима до определено
равнище.
Търговското право не е част от гражданското право. Гражданското
право е обща част, облигационно право, вещно право, семейно, наследствено
право. В търговското право има прекалено голяма част административно
право.
Страница 2170
Търговското право исторически е възникнало като право на
търговците. На неговите правила са се подчинявали тези, които са
извършвали търговски сделки. В гражданското право лицата сключват
сделки, за задоволяване на нужди, а не за извършване на оборот.
Стопанската дейност е по-широко понятие от търговска дейност.
Търговското право не обхваща това, което е извън гражданското право. В
търговското право е допуснато по отношение на сделките субсидиарно
приложение на гражданското законодателство.
3 въпрос Понятие за търговец, търговска
правоспособност. Индивидуализиращи белези на търговеца. Видове
търговци
Търговец е физическо или юридическо лице, което продължително
време извършва по занятие търговски сделки, които са изрично посочени в
чл. 1, ал. 3 от ТЗ или макар да не извършва някоя от тези сделки, е образувало
предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се ръководят
по търговски начин. Търговецът извършва дейност, насочена към
задоволяване на потребностите на другите лица срещу заплащане, с лични
или заемни средства и усилия, лично или с помощта на други лица. Целта на
търговската дейност е постигане на печалба, независимо дали е постигната.
Търговецът извършва дейността за своя сметка и на свой риск. Не е
задължително търговецът да има съответно образование, освен ако закон не
изисква това. Търговецът следва да е вписан в Търговския регистър към
Агенцията по вписванията. Вписването има конститутивно значение за
търговците, които са юридически лица. С вписването си физическите лица
търговци получават търговско качество.
Сделките по чл. 1, ал. 3 ТЗ се наричат в теорията абсолютни сделки.
Лице, което ги извършва, е задължено да се впише като търговец – т.нар.
фактически търговец. Изброяването не е изчерпателно. ТЗ допуска търговец
да бъде и лице, което извършва и други дейности, стига да е по занятие, и в
обем, който изисква дейността да се извършва по търговски начин.
Търговецът трябва да има предприятие, търговски книги, да се регистрира в
НАП, да изготвя финансови отчети, да издава фактури и да се регистрира
като едноличен търговец или като вид еднолично дружество, ако е физическо
лице.
Търговец според закона може да е физическо лице или юридическо
лице. Не всяко физическо лице може да е търговец. Това лице трябва да бъде
дееспособно – да е навършило 18 години и да не е поставено под запрещение.
Трябва да е вписано в Търговския регистър. Вписването има оповестително
действие, не е конститутивен елемент. Едва след вписването си физическото
лице придобива търговска правоспособност.
Страница 3170

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 окт 2018 в 10:56 студент на 23 години от София - Нов български университет, факулетет - Юридически, специалност - Право, випуск 2020
11 окт 2018 в 14:25 студент на 33 години от София - ВТУ "Тодор Каблешков", факулетет - Транспортен мениджмънт, специалност - Технология и управление на транспорта, випуск 2020
10 окт 2018 в 19:17 ученичка на 18 години от Видин - ОУ "Иван Вазов", випуск 2019
07 окт 2018 в 16:10 студент на 29 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, факулетет - Технически факултет, специалност - Машиностроене и уредостроене, випуск 2022
06 окт 2018 в 12:38 студент на 28 години, факулетет - Международка икономика и политика, специалност - Бизнес икономика, випуск 2011
 
Подобни материали
 

Теми за държавен изпит по Гражданскоправни науки

20 юли 2007
·
3,739
·
438
·
185,351
·
3,972
·
418
·
15

Темите са развити по конспекта 2007 г за държавен изпит по гражданскоправни науки.....
 

Право (пищов)

08 яну 2008
·
120
·
2
·
878
·
34
·
5

Правните субекти биват два основни вида ФЛ и ЮЛ като всеки правен субект разполага с определени възможности за участие в гражданско правните отношения. Съвкупноста от права и задължения с които разполага правният субект съставлява неговата просубекност...
 

Договор за наем

13 яну 2008
·
368
·
3
·
506
·
135
·
12
·
1

Доклад по право- "Договор за наем" : -Предмет на наемния договор -Страни по наемния договор -Основни права и задалжения на страните -Основни съставки на договора...
 

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

19 яну 2008
·
171
·
5
·
628
·
6

Рефератът е кратък анализ на ЗМДТ, конкретно за данъка за придобиване на имущества по дарение или възмезден начин, по посоните въпроси.
 

Лекция по Административно право и административен процес

20 яну 2008
·
1,206
·
50
·
22,268
·
64
·
1

Задълбочено съдържание, което обхваща целия материал по административно право и административен процес...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Търговско и Финансово право за студенти
тематичен тест по Право за Студенти
Тестът обхваща въпроси от търговско и финансово право - 15 въпроса, някои от тях имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
15
35
1
1 мин
28.10.2016
Тест по Право за студенти от 1-ви курс. Информатика на юриста
междинен тест по Право за Студенти от 1 курс
Принципи на публикуване и споделяне на информация в интернет. Тест и лекция по информатика на юриста. 10 въпроса, с по 1 верен отговор всеки.
(Лесен)
10
14
2
3 мин
05.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Търговско право

Материал № 730068, от 13 окт 2011
Свален: 1,135 пъти
Прегледан: 1,466 пъти
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 170
Брой думи: 54,233
Брой символи: 334,040

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Търговско право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения