Големина на текста:
Семейно и наследствено право – писмен изпит , два въпроса - 1 от наследствено и 1 от
семейно право.
Доц. Матеева
От 1 – до 34 въпрос – семейно
35 до край – наследствено.
Учебници - проф.д-р Лиляна Ненова – Сем.право на РБ
Христо Тасев - Наследствено право – преработен от проф. Петканов и С.Тасев
/справка в съдебната практика – препоръчителна /
1.Понятие източници на бълг.сем.право
Сем.право представлява самостоятелен дял на бълг.гражданско право, които
регулира имуществените и неимуществени отношения възникващи от юрид. Факти
на брак, осиновяване, настойничество попечителство.
чл. 1 от СК – урежда отношенията основание на брак , родство, осиновянане ,
настойничество и попечителство. Спецификата на сем.-правните отношения се
свързва с правопораждащия юрид. Факт. / брак, осиновяване, настойник .. / СК го
квалифицира като сем. Право без значение дали това отношение е имуществено или
неимуществено. Ако два съпрузи придобият през време на брака яхта –
отношенията се регулират от сем.правото – чл. 19 СК. Прилага се специалния
закон –чл. 19 – до 30 . Съпрузите са солидарни длъжници.
Същност и място на сем. П раво като част от действащото обективно в теорията
съществуват 2 противоположни становища.
1.– поддържа че сем. Право е самостоятелен клон на частното право –
самостоетлен частно правен отрасъл редом с гражданското, трудовото,
търговското . Това становище отрича принадлежността на сем. Право към
гражданското. Приема се че сем. Право представалява с/ма от правни норми
която урежда лични и някои.... отношения свързани с брак , настойничество ,
попечителство.
Сем. Право приоритетно значение имат неимуществените отношения , теза на
проф. Ненова . Имуществените отношения имат подчинено и обслужващо значение
според проф. Ненова.
Аргумент за своето гледище проф. Ненова черпи от правилата на параграф 1 от
допълн. Разпоредби на СК , където е записано че по въпросите по които СК не
съдържа изрична уредба съответно се прилагат правилата на гражданското
законодателство , ако това не противоречи на морала и правилата уреждащи сем.
Отношения.
2.- поддържа че сем.право представлява дял от бълг. Гражданско право . Така е
защото сем. Право урежда въпроси от личен, вещен и облигационен характер в
рамките на семейството. Касае се за равнопоставени отношения между субекти
на гражданското право, което показва че сем. Правоотношения притежават
съществените родови признаци на всяко гражданско правоотношение и са тясно
свързани с гражданско правния статус на ФЛ по бълг. Граж- право.
Доказателство за това е разпоредбата на параграф 1 от СК , която закрепва
субсидиарното прилагане на гражда.закон. Сем. Праваната уредба е лекс
специалис. Поддържа се 2 теза .
Понятието “Семейство “ - дефинира се в допълните разпоредби на различните закони
Вещното право - /най тясно понятие за семейство – двамата съпрузи и ненавършилите
пълнолетие техни деца / рождени или осиновени / ако не са встъпили в брак .
Семейно право - чл. 80 и 81 СК - очертан е кръга на лицата свързани с брак ,
родство или осиновяване .
Сем.за сем. Право е съвкупност от лица свързани помежду си с брак, родство или
осиновяване.
Чл. 1 – СК - .......................... ; настойничество и попечителство -кмета на общината го
учредява чл. 110 СК / включва отношения които са административно правни по своята
природа – властнически акт /
Финансовото право - / общ бюджет , съвместно живеене / .
Източници на семейното право
От 68г. у нас сем.правната уредба е кодифицирана , 68 г. – приет първия СК , сега
действащия е от 85 г. До 68 год. – действат последователно Екзархийския устав – 45
год. , Наредбата закон на брака – 1945 год, която за първи път уреди като единствено
допустима форма на брака – гражданския брак . Частична кодификация – ЗЛС – 49 год.
До 45 г. Екзархийски устав урежда абсолютни бракоразводни основания
Първа крачка към светско право е Наредбата закон за брака – 45 г.
ЗЛС – 49 г. – първата частична кодификация на сем. Уредба у нас и подготвя почвата за
приемането на първия СК у нас от 68 г.
Чл. 46,47, 51 ал. 3 от Конституцията
Чл. 46 – дефинира брака като доброволен съюз между мъж и жена с което въвежда
принципа на хеторогенен и моногамен характер на брака. Урежда равноправието на
съпрузите. Чл. 46 ал. 3 задава основните параметри на СК
Чл.47 - посветен на отношенията родители деца . Сем. Правоотношения на лица
свързани с произход и осиновяване
Чл.51 ал. 3 – правното положение на възрастни , които нямат близки и се защитават от
д-вата и обществото.
Закона за закрила на детето –
ЗЛС -
ГПК – чл. 258 и следващи уреждат брачните дела /производства / норми относно
процедурата / 3 групи искове – установителни и конститутивни
Закон за гражданската регистрация – акт за брак - подписва се от длъжностното лице и
двамата които встъпват - чл. 10 ал. 3 СК . От този момент се счита че има сключен
брак.
Подзаконови актове – предпоставки за сключване на брак - инструкция на МНЗ /
болести при които не може да се сключи брак /
Сем.правоотношения с международен елемент считано от май 05г. се уредиха в
кодекса на международното частно право.
2 Брак. Сключване на брака , форма и процедура Глава 2 на СК ,чл. 6 до 10
Чл.6 е логическо доразвитие на чл. 46 от Конституцията - които дефинира брака
като доброволен съюз между мъж и жена с което въвежда принципа на хеторогенен
и моногамен характер на брака. Брака е съюз м/у мъж и жена и което решава
еднозначно дали брака е съюз или договор.
Договорна концепция - бълг. Законодателство се абстрахира от нея.
Брака е съюз - които се скрепва
Брачната връзка възниква не от брачния договор , а ще е резултат от
волеизвяленията направени от двамата встъпващи в брак пред длъжностното лице
по гражданско състояние .
Брака не възниква в резултат на съгласуване на насрещни волеизявления , а от 2
успоредни изявления всяко което е адресирано към длъжностното лице по
гражданско състояние. Синоним на понятието брак е понятието е брачна общност –
изразява най добре концепцията за брака като съюз .
Правилата на чл. 13 и следващи от ЗЗД - които регулират сключването на
договорите въобще не могат да намерят приложение.
Годежа не е предварителен договор /чл. 19 ЗЗД / за сключване на брак
Чл. 6 от СК - важно значение с оглед формата за действителност на брака. Чл. 6 ал.
1 - само гражданския брак сключен във формата предписана от закона .....
От влизане в сила на наредбата за закон за брака - единствената форма за
действителност на брака е гражданския брак . Тази форма се счита за спазена при
спазване на чл. 6 – до чл. 10 .
Бълг. Законодателство проявява търпимост към религиозния брак , но религиозния
брак няма юридическа стойност на правопораждащ юридически факт.
Само 1 хипитоза при която се приема религиозния брак - Когато се прилага закона
по местоизвършване на действието / Сключен брак в Африка извършен от шамана
– след това регистриран в общината / Бълг. Законодателство ще зачете този брак за
действителен само ако е сключен между бълг и чужд гражданин, в Африка/
Брака е несъществуващ когато не е спазена формата .
Чл. 32 и 33 СК – регулират приложното поле на бащинството – свързана със
съпружеско качество на призумтивния баща.
Установителен иск - 3 год. Срок от раждането на детето ,; от навършване на
пълнолетие; припознаване ;
Ако брака е нищожен поради липса на форма за действителност , децата
Римляните се опират на две маскими : майката винаги е сигурна ; бащата е
винаги този когото брака посочи.
Съвремените законодателства причипва тази рамка. Действащото законодателство
поставя изисквания за встъпване в брак – чл. 7 . Закона изсиквака съгласието за брак да
се даде лично и едновременно.Не може да се сключи брак с законен представител,
пълномощник. Лице напълно недееспособно не може да сключи никога брак.
Съгласието /глух, ням, сляп/ трябва да има тълковник. Чл. 478,479 ГПК урежда техи
фигури. Едновременно се дава съгласие пред длъжностното лице.
Бълг.законодателство изключва всякаква възможност за модалитети /срок , условие,
тежест / ; Наличието на симулация в изявлението е абсолютно без значение за
сключения брак. Брака се прекратява при обявена смър, развод , унищожаване на
брака- чл. 94.
Действащото законодателство установява/ чл. 10 / 30 дн. Срок за подаване на заявление
за встъпване в брак пред общината заедно с докумените установяващи липса на брачни
пречки . Неспазването на този срок не прави брака недействителене. Ако в този срок
единят се откаже от сключването на брак ,
Чл. 10 ал. 3 – брака се счита за сключен когато се подпише от дл. Лице и двамата
.Този акт има конститутивно действие - ако се роди дете и не е съставен акт за
раждане, или почине човек не е съставен смъртен акт , няма пречка по реда на чл.
436 ГПК в охранително производство Съда да постанови със съд. Решение
съставянето на тези актове. Акта за смърт и раждане има декларативно действие .

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Семейно и наследствено право

Обширни лекции по семейно и наследствено право, предназначени за студенти по право от Варненския свободен университет....
Изпратен от:
DANI_1986_VR
на 2011-10-06
Добавен в:
Лекции
по Гражданско и семейно право
Статистика:
350 сваляния
виж още
Изтегли
 
 

Семейно и наследствено право

Материал № 727137, от 06 окт 2011
Свален: 350 пъти
Прегледан: 478 пъти
Предмет: Гражданско и семейно право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 47
Брой думи: 16,392
Брой символи: 93,150

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Семейно и наследствено право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения