Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
Големина на текста:
СМЕТКОПЛАН
Раздел 1
СМЕТКИ ЗА КАПИТАЛИ
Група 10 Капитал
101 Основен капитал, изискващ
регистрация
102 Основен капитал, не изискващ
регистрация
103 Ликвидационен капитал при
несъстоятелност и ликвидация
104 Капитал на предприятия с
нестопанска цел
108 Премии, свързани с капитал
109 Отбиви (сконто), свързани с
капитал
Група 11 Капиталови резерви
111 Общи резерви
112 Резерви от последваща оценка
на дълготрайни активи
114 Резерви от последваща оценка
на краткотрайни активи
113 Резерви от последваща оценка
на финансови инструменти
115 Резерви от емисия на акции
119 Други резерви
Група 12 Финансови резултати
121 Непокрита загуба от минали
години
122 Неразпределена печалба от
минали години
123 Печалби и загуби от текущата
година
124 Резултат при несъстоятелност и
ликвидация
125 Резултат от дейността на
предприятия с нестопанска цел
Група 13 Специфични
некапиталови резерви
131 Резерви за животозастраховане
132 Пренос-премийни резерви
133 Резерви за предстоящи
плащания
134 Резерви за запасен фонд
135 Резерви за презастраховане
136 Други резерви по
застрахователни договори
137 Резерви на инвестиционни
дружества
138 Резерви на пенсионни дружества
Група 14 Парични емисии
141 Банкноти за обръщение
142 Монети за обръщение
Група 15 Получени заеми
151 Получени краткосрочни заеми
152 Получени дългосрочни заеми
153 Дългови документи
159 Други заеми и дългове
Група 16 Привлечени средства по
депозитни сметки
161 Привлечени средства по
депозитни сметки на банки и други
финансови институции
162 Привлечени средства по
депозитни сметки на нефинансови
предприятия и други клиенти
Група 17 Привлечени средства по
разплащателни и други сметки
171 Привлечени средства по
разплащателни сметки на банки и други
финансови институции
172 Привлечени средства по
разплащателни сметки на нефинансови
предприятия и други клиенти
173 Привлечени средства по
специални сметки
174 Привлечени средства по влогови
сметки
179 Привлечени средства по други
сметки
Група 18 Привлечени средства по
сметки за участници в осигурителни
фондове
181 Привлечени средства по сметки
на участници в пенсионното осигуряване
182 Привлечени средства по сметки
на участници в здравното осигуряване
189 Привлечени средства на
участници в други осигурителни фондове
Премии и сконто по
финансови инструменти
191 Премии, произтичащи от
финансови инструменти
192 Сконто от финансови
инструменти
Раздел 2
СМЕТКИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ
АКТИВИ
Група 20 Дълготрайни
материални активи
201 Земи (терени)
202 Подобрения върху земите
203 Сгради и конструкции
207 Компютърна техника
206 Съоръжения
204 Машини и оборудване
205 Транспортни средства
208 Офис обзавеждане
209 Други дълготрайни материални
активи
Група 21 Дълготрайни
нематериални активи
212 Продукти от развойна дейност
213 Права върху интелектуална
собственост
214 Права върху индустриална
собственост
219 Други дълготрайни
нематериални активи
Група 22 Дългосрочни финансови
активи
221 Инвестиции в дъщерни
предприятия
222 Инвестиции в асоциирани
предприятия
223 Инвестиции в смесени
предприятия
224 Инвестиционни имоти
225 Финансови активи, държани до
настъпване на падеж
226 Финансови активи, обявени за
продажба
227 Финансови активи, заложени
като обезпечение
228 Държавни ценни книжа
229 Други дългосрочни финансови
активи
Група 23 Търговска репутация
231 Положителна търговска
репутация
232 Отрицателна търговска
репутация
Група 24 Амортизация
241 Амортизация на дълготрайни
материални активи
242 Амортизация на нематериални
дълготрайни активи
Група 26 Дългосрочни вземания и
предоставени заеми
261 Дългосрочни вземания и
предоставени заеми на банки и други
финансови институции
262 Дългосрочни вземания и
предоставени заеми на нефинансови
предприятия и други клиенти
263 Просрочени дългосрочни
вземания и предоставени заеми
264 Дългосрочни вземания и
предоставени заеми, заложени като
обезпечение
269 Други дългосрочни вземания и
предоставени заеми
Група 27 Дълготрайни
биологични активи
271 Гори
272 Трайни насаждения –
плододаващи
273 Трайни насаждения –
неплододаващи
274 Животни в основни стада
279 Други дълготрайни биологични
активи
Раздел 3
СМЕТКИ ЗА СТОКОВО-
МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
Група 30 Материали, продукция и
стоки
301 Доставки
302 Материали
303 Продукция
304 Стоки
3041 Стоки в хранителен склад
3042 Стоки в обектите за
обществено хранене
Група 31 Краткотрайни
биологични активи
313 Дребни продуктивни животни
314 Птици – основни стада
315 Пчелни семейства
311 Млади животни
312 Животни за угояване
316 Животни за експериментални
цели
319 Други краткотрайни биологични
активи
Раздел 4
СМЕТКИ ЗА РАЗЧЕТИ
Група 40 Доставчици и свързани с
тях сметки
401 Доставчици
402 Доставчици по аванси
403 Доставчици по търговски
кредити
404 Доставчици при определени
условия
406 Доставчици по доставки със
свързани лица
409 Други разчети с доставчици
Група 41 Клиенти и свързани с
тях сметки
411 Клиенти
412 Клиенти по аванси
413 Клиенти по търговски кредити
414 Клиенти по продажби при
определени условия
416 Клиенти п продажби със
свързани лица
419 Други разчети с клиенти
Група 42 Персонал и съдружници
421 Персонал
422 Подотчетни лица
423 Задължения по неизползвани
отпуски
424 Вземания от съучастия
425 Задължения за съучастия
426 Вземания по записани дялови
вноски
429 Други разчети с персонала и
съдружниците
Група 43 Разчети по преводи и
вътрешни разчети
431 Разчети по междубанкови
операции
432 Вътрешни разчети по
междубанкови операции
433 Вътрешни разчети по
вътрешнобанкови операции
439 Други вътрешни разчети
Група 44 Вземания по липси,
начети и съдебни спорове
441 Вземания по рекламации
442 Вземания по липси и начети
443 Ценови разлики по липси и
начети
444 Вземания по съдебни спорове
445 Присъдени вземания
Група 45 Разчети с бюджета и
ведомства
451 Разчети с общините
452 Разчети за данък върху
печалбата
453 Разчети за данък върху
добавената стойност
454 Разчети за данъци върху доходи
на физически лица
456 Разчети с министерства
455 Разчети за акцизи
457 Разчети с митници
Група 46 Разчети с осигурители
461 Разчети с фонд Пенсии
462 Разчети с фонд Трудова
злополука и професионална болест
463 Разчети с фонд Общо заболяване
и майчинство
464 Разчети с фонд Допълнително
задължително пенсионно осигуряване
465 Разчети за доброволно социално
осигуряване
466 Разчети за здравно осигуряване
467 Разчети с фонд Безработица
469 Други разчети с осигурители
Група 47 Разчети с международни
финансови институции
471 Разчети с Международния
валутен фонд
472 Разчети със Световната банка
473 Разчети с други международни
финансови институции
474 Разчети по
междуправителствени спогодби
Група 48 Разчети по застраховане
и съзастраховане
481 Разчети по предстоящи
плащания
482 Разчети по презастраховане и
съзастраховане
483 Разчети с презастрахователи
484 Разчети със седанти
489 Други разчети
Група 49 Разни дебитори и
кредитори
491 Доверители

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Сметкоплан

Сметкоплан за магистри, подходящ за студенти от ВИНС и Колеж по туризъм...
Изпратен от:
Дарина
на 2011-10-05
Добавен в:
Документи
по Счетоводство
Статистика:
143 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Казус по счетоводство на инвестиционните предприятия
добавена от zari95 27.09.2017
1
18
Подобни материали
 

Същност и видове приходи на застрахователите

11 сеп 2007
·
430
·
3
·
693
·
211
·
44

Основна цел на застрахователние предприятия е да извършват зстрахователни мероприятия свързани със защитата на различни обекти и субекти подлежащи на застрахователна защита.
 

Основен и оборотен капитал, амортизационна и инвестиционна политика

11 яну 2007
·
1,556
·
1
·
227
·
148
·
20

Основният капитал е част от производителния капитал ,която участва изцяло в производствения процес, но възстановява на части своята стойност в готова продукция.
 

Застрахователни резерви

15 мар 2008
·
351
·
19
·
2,086
·
216
·
59

Специфичният характер на застрахователната дейност, произтичащ от работата с рисковете, предполага застрахователното дружество да заделя наред с общите, типични за всички акционерни дружества, резерви и специфични, или така наречените технически резерви..
 

Привлечен капитал

10 ное 2007
·
560
·
3
·
216
·
66
·
6
·
2

В хода на стопанската си дейност предприятията използват освен собствен капитал, така и чужди (привлечени) капитали.
 

Основен капитал. Същност и характеристика

06 мар 2008
·
775
·
31
·
4,210
·
700
·
77
·
1

Основен капитал, резервен капитал, отчитане на финансовите резултати (загуба от минали години, печалба и загуба от текущата година). Обща характеристика. Счетоводни сметки. Счетоводно отчитане...
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна политика на нефинансови преприятия"
професионален тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за Свищов, магистратура, онлайн система, Счетоводство и одит на нефинансови предприятия. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
19
13
2
3 мин
15.08.2018
Счетоводство за 2-ри курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест по счетоводство за изпит при доц. Стефанов, част 1, за проверка на текущите знания на студентите.
(Труден)
40
181
1
1 мин
10.10.2014
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Сметкоплан

Материал № 726420, от 05 окт 2011
Свален: 143 пъти
Прегледан: 255 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Документ
Брой страници: 8
Брой думи: 1,956
Брой символи: 12,123

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сметкоплан"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика, Регионално развитие и Митническа политика
в град София
с опит от  17 години
1 247 61

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
238 61

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения