Големина на текста:
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
Днес, ................... 20........ г., в гр. .................................. между
..............................................................................................................................
от една страна, наричана по-долу, КУПУВАЧ (ВЪЗЛОЖИТЕЛ) и от друга страна
”........................................................ с "търговски адрес гр. ................................
ул. ..................... № ........ , Идент. № ........... и Идент. № по ДДС.......... представлявано
от ............................................................................................., наричано по-долу ПРОДАВАЧ
(ИЗПЪЛНИТЕЛ), се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да продаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следния,
описан в ал. 2 от този член, недвижим имот: обект № .......... вход ........... етаж ........... ап.
№ .......... и мазе № във вход ......... находящ се в гр. ..............................................
ул. ...................................№ ........... УПИ ............................ по плана на
гр. .................................................................. местност..............................................................
целият с площ .............. кв. м., състоящ се от................. при
съседи:...................................................................
за сумата, посочена в чл. 2 и при условията на този договор.
(2) Недвижимият имот, предмет на този договор представлява:
а) Обект № ........... вход ........... етаж ........... ап. № ........... състоящ се
от............................................................................................................................................. с обща
площ .................. кв. м.;
б) Мазе № ................. във вход .............. с обща площ ................ кв. м.;
в)............................................ идеални части от........................................;
(3) При определяне на площите по предходната ал. 2 в тях са включени 100% от площта на
вътрешните стени и стените, граничещи с външните части на сградата, и 50% от площта на
стените, граничещи със съседните частни и общи помещения в сградата.
Чл. 2. Изпълнителят се задължава да изгради обекта по чл. 1 със свои материали и за
сметка на възложителя, по вид и с обем на СМР съгласно одобрения архитектурен
проект ............................................
Чл. 3. (1) ВЪЗ ЛОЖИТЕ ЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата
от .................. евро (......................................................................) или равностойността им по
фиксинга на БНБ в деня на плащането по реда и условията на този договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да прехвърли нотариално собствеността на описания в
чд.1 имот на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в деня на окончателното плащане.
II. СРОКОВЕ
Чл. 4. Страните се договарят за следните срокове по изпълнението на отделните етапи
от строителството:
1. Груб строеж и покрив - до ..............................................................................
2. Всички останали довършителни работи (.......................................................)
предаване и приемане на сградата с Акт образец ........................................ -
до ..........................................
3. Получаване на разрешение за ползване (.............................................) -до .................................
Чл. 5. Договорените в чл. 4 срокове могат да бъдат променяни във връзка с
извършването на допълнителни строителни работи само по договореност между сраните,
което се оформя с анекс към този договор.
Чл. 6. Сроковете по този договор спират да текат само при наличие на форсмажорни
обстоятелства (войни, природни бедствия и пр.)
Чл. 7. Гаранционните срокове по този договор са съгласно Наредба № 2 за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Чл. 8. При установяване на скрити недостатъци на СМР, предмет на настоящия
договор, в срок от . месеца от приемането му с Акт образец .......................................
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги отстрани за своя сметка в срок ............................. считан
от датата на уведомяването му за същите.
III. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 9. Цената, в размер на ........................евро ( ....................................),
която възложителят дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следва да се изплати по сметка на
изпълнителя ...................................................... по следната схема:
-.........% от цената в размер на .......... евро (...............................................................) или
левовата им равностойност по курса на БНБ за деня на плащането - при подписването на
настоящия договор;
-.........% от цената в размер на ........... евро (..............................................................) или
левовата им равностойност по курса на БНБ за деня на плащането - ..........дни след
приключване на грубия строеж;
-.........% от цената в размер на ........... евро (..............................................................) или
левовата им равностойност по курса на БНБ за деня на
плащането ...........................................................
-.........% от цената в размер на ........... евро (..............................................................) или
левовата им равностойност по курса на БНБ за деня на плащането - в деня на изповядването
на сделката пред нотариус.
Чл. 10. В цената по чл. 9 са включени всички разходи
за: .................................................................
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 11. Възложителят има право:
- Да упражнява лично или чрез упълномощено лице технически контрол върху СМР;
-Да иска в подходящ срок възможни промени в утвърдените проекти, които не засягат
одобрената конструкция по проекта на сградата, както и извършването на допълнителни
СМР. В случай че промените изискват извършване на СМР или използване на строителни
материали, изделия и съоръжения, които не са предвидени в количествените сметки към
проектите, както и в настоящия договор, се калкулират и заплащат допълнително от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта страните подписват двустранен протокол за отпадащите и
допълнителни видове СМР и материали, който е неразделна част от този договор. В
протокола се извършва прихващане стойността на отпадналите с допълнително договорените
СМР.
Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
- Да заплаща в срок дължимите по този договор суми;
- Да уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за откритите пропуски и дефекти в
строителството;
- Да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение предмета на този договор;
- Да приеме в напълно завършен вид сградата.
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
-Да иска съдействие отстрана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнение предмета на този
договор, когато това е наложително;
- Да получава сумата по чл. З при условията, предвидени в настоящия договор.
Чл. 14. ИЗ ПЪЛНИТЕ ЛЯТ е длъжен:
1. Да изгради обекта - предмет на настоящия договор - във вид съгласно одобрения
архитектурен проект, с който възложителят предварително е запознат, и който проект
съставлява неразделна част от настоящия договор, а именно ап. № .............. и мазе № ..............
от вход ................
2. Да предприеме необходимите действия пред съответните държавни и общински
органи и институции, свързани със строителството и издаване на сградата.
- Да предаде обекта във вид, както е посочено по-долу:
а) Апартаменти
-под ...........................................................................................................;
- стени-.........................................................................................................;
- тавани .....................................................
- врати ...................................................................................................;
- ел. инсталация, ВиК, ОВ, телефонна, звънчева и домофонна система съгласно проекта
до .............
б) търговски обекти .............................................................................................
в) Мазета ......................................................
г) Общ и части на сградата - завършени по проект, както
следва:.......................................................
3. Да изпълнява качествено и в срок договорените СМР;
4. Да поема изцяло организацията и изпълнението на строителството, включително
набавяне на материали, строителна механизация и работна ръка.
5. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител мостри на
предназначените за влагане материали, съоръжения и изделия, които са изрично поръчани от
същия в подходящ срок преди влагането им.
6. Да спазва правилата на безопасност на труд и нормативните изисквания за опазване
на околната среда при осъществяване на СМР.
7. Да упражнява авторски надзор и да осигури свое техническо ръководство при
осъществяване на СМР.
8. Да влага при строителство високо качествени материали и да удостовери качеството
им със съответните документи.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 яну 2019 в 15:47 ученик на 22 години от Кърджали - ГПЧЕ "Христо Ботев", випуск 2015
19 дек 2018 в 19:20 ученик на 33 години от София - 153 ПГ "Неофит Рилски", випуск 1999
21 ное 2018 в 10:38 студент на 37 години от Габрово - Технически университет, факулетет - Факултет електротехника и електроника, специалност - Комуникационна техника и технологии
12 ное 2018 в 11:45 студент на 33 години от Варна - Технически университет, факулетет - Корабостроителен факултет, специалност - Корабни машини и механизми, випуск 2016
17 окт 2018 в 12:43 ученик на 19 години от Пловдив - 19 СОУ"Елин Пелин", випуск 2018
 
Подобни материали
 

Материално и процесуално право

19 ное 2007
·
269
·
1
·
150
·
100
·
16

Това е лекция по Обща теория на правото при проф. Бойчев от 2007 година...
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,028
·
1
·
153
·
404
·
87

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
 

Банкова сметка, банкова карта

30 май 2006
·
718
·
8
·
2,165
·
45
·
11
·
1

Легално определение има в допълнителните разпоредби на Наредба N3 за плащанията. Това е сметка, която банката води за отчитане на парите на клиентите си, вложени в нея.
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,413
·
1
·
136
·
277
·
35
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
 

Застрояване на недвижими имоти

06 юли 2007
·
296
·
4
·
870
·
90
·
10

Понятието “застрояване” е свързано както с вещните права на правните субекти върху земните участъци и сградите, така и с градоустройствената политика във всяко населено място...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Право за ученици, студенти и учители
любознателен тест по Право за
Тест по Право за ученици, студенти и учители. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
10
8
1
3 мин
31.07.2018
Тест по Търговско право за студенти
изпитен тест по Право за Студенти
Тестът съдържа 16 въпроса от областта на Търговското право и е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината. Голяма част от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
16
79
2
1 мин
09.11.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Предварителен договор за продажба на недвижим имот

Материал № 726418, от 05 окт 2011
Свален: 223 пъти
Прегледан: 495 пъти
Предмет: Право
Тип: Договор
Брой страници: 5
Брой думи: 1,371
Брой символи: 7,955

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предварителен договор за продажба на недвижим имот"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения