Големина на текста:
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
Днес, ................... 20........ г., в гр. .................................. между
..............................................................................................................................
от една страна, наричана по-долу, КУПУВАЧ (ВЪЗЛОЖИТЕЛ) и от друга страна
”........................................................ с "търговски адрес гр. ................................
ул. ..................... № ........ , Идент. № ........... и Идент. № по ДДС.......... представлявано
от ............................................................................................., наричано по-долу ПРОДАВАЧ
(ИЗПЪЛНИТЕЛ), се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да продаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следния,
описан в ал. 2 от този член, недвижим имот: обект № .......... вход ........... етаж ........... ап.
№ .......... и мазе № във вход ......... находящ се в гр. ..............................................
ул. ...................................№ ........... УПИ ............................ по плана на
гр. .................................................................. местност..............................................................
целият с площ .............. кв. м., състоящ се от................. при
съседи:...................................................................
за сумата, посочена в чл. 2 и при условията на този договор.
(2) Недвижимият имот, предмет на този договор представлява:
а) Обект № ........... вход ........... етаж ........... ап. № ........... състоящ се
от............................................................................................................................................. с обща
площ .................. кв. м.;
б) Мазе № ................. във вход .............. с обща площ ................ кв. м.;
в)............................................ идеални части от........................................;
(3) При определяне на площите по предходната ал. 2 в тях са включени 100% от площта на
вътрешните стени и стените, граничещи с външните части на сградата, и 50% от площта на
стените, граничещи със съседните частни и общи помещения в сградата.
Чл. 2. Изпълнителят се задължава да изгради обекта по чл. 1 със свои материали и за
сметка на възложителя, по вид и с обем на СМР съгласно одобрения архитектурен
проект ............................................
Чл. 3. (1) ВЪЗ ЛОЖИТЕ ЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата
от .................. евро (......................................................................) или равностойността им по
фиксинга на БНБ в деня на плащането по реда и условията на този договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да прехвърли нотариално собствеността на описания в
чд.1 имот на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в деня на окончателното плащане.
II. СРОКОВЕ
Чл. 4. Страните се договарят за следните срокове по изпълнението на отделните етапи
от строителството:
1. Груб строеж и покрив - до ..............................................................................
2. Всички останали довършителни работи (.......................................................)
предаване и приемане на сградата с Акт образец ........................................ -
до ..........................................
3. Получаване на разрешение за ползване (.............................................) -до .................................
Чл. 5. Договорените в чл. 4 срокове могат да бъдат променяни във връзка с
извършването на допълнителни строителни работи само по договореност между сраните,
което се оформя с анекс към този договор.
Чл. 6. Сроковете по този договор спират да текат само при наличие на форсмажорни
обстоятелства (войни, природни бедствия и пр.)
Чл. 7. Гаранционните срокове по този договор са съгласно Наредба № 2 за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Чл. 8. При установяване на скрити недостатъци на СМР, предмет на настоящия
договор, в срок от . месеца от приемането му с Акт образец .......................................
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги отстрани за своя сметка в срок ............................. считан
от датата на уведомяването му за същите.
III. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 9. Цената, в размер на ........................евро ( ....................................),
която възложителят дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следва да се изплати по сметка на
изпълнителя ...................................................... по следната схема:
-.........% от цената в размер на .......... евро (...............................................................) или
левовата им равностойност по курса на БНБ за деня на плащането - при подписването на
настоящия договор;
-.........% от цената в размер на ........... евро (..............................................................) или
левовата им равностойност по курса на БНБ за деня на плащането - ..........дни след
приключване на грубия строеж;
-.........% от цената в размер на ........... евро (..............................................................) или
левовата им равностойност по курса на БНБ за деня на
плащането ...........................................................
-.........% от цената в размер на ........... евро (..............................................................) или
левовата им равностойност по курса на БНБ за деня на плащането - в деня на изповядването
на сделката пред нотариус.
Чл. 10. В цената по чл. 9 са включени всички разходи
за: .................................................................
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 11. Възложителят има право:
- Да упражнява лично или чрез упълномощено лице технически контрол върху СМР;
-Да иска в подходящ срок възможни промени в утвърдените проекти, които не засягат
одобрената конструкция по проекта на сградата, както и извършването на допълнителни
СМР. В случай че промените изискват извършване на СМР или използване на строителни
материали, изделия и съоръжения, които не са предвидени в количествените сметки към
проектите, както и в настоящия договор, се калкулират и заплащат допълнително от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта страните подписват двустранен протокол за отпадащите и
допълнителни видове СМР и материали, който е неразделна част от този договор. В
протокола се извършва прихващане стойността на отпадналите с допълнително договорените
СМР.
Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
- Да заплаща в срок дължимите по този договор суми;
- Да уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за откритите пропуски и дефекти в
строителството;
- Да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение предмета на този договор;
- Да приеме в напълно завършен вид сградата.
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
-Да иска съдействие отстрана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнение предмета на този
договор, когато това е наложително;
- Да получава сумата по чл. З при условията, предвидени в настоящия договор.
Чл. 14. ИЗ ПЪЛНИТЕ ЛЯТ е длъжен:
1. Да изгради обекта - предмет на настоящия договор - във вид съгласно одобрения
архитектурен проект, с който възложителят предварително е запознат, и който проект
съставлява неразделна част от настоящия договор, а именно ап. № .............. и мазе № ..............
от вход ................
2. Да предприеме необходимите действия пред съответните държавни и общински
органи и институции, свързани със строителството и издаване на сградата.
- Да предаде обекта във вид, както е посочено по-долу:
а) Апартаменти
-под ...........................................................................................................;
- стени-.........................................................................................................;
- тавани .....................................................
- врати ...................................................................................................;
- ел. инсталация, ВиК, ОВ, телефонна, звънчева и домофонна система съгласно проекта
до .............
б) търговски обекти .............................................................................................
в) Мазета ......................................................
г) Общ и части на сградата - завършени по проект, както
следва:.......................................................
3. Да изпълнява качествено и в срок договорените СМР;
4. Да поема изцяло организацията и изпълнението на строителството, включително
набавяне на материали, строителна механизация и работна ръка.
5. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител мостри на
предназначените за влагане материали, съоръжения и изделия, които са изрично поръчани от
същия в подходящ срок преди влагането им.
6. Да спазва правилата на безопасност на труд и нормативните изисквания за опазване
на околната среда при осъществяване на СМР.
7. Да упражнява авторски надзор и да осигури свое техническо ръководство при
осъществяване на СМР.
8. Да влага при строителство високо качествени материали и да удостовери качеството
им със съответните документи.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Предварителен договор за продажба на недвижим имот

Примерна бланка за сключване на предварителен договор за продажба на недвижим имот...
Изпратен от:
st_bincheva
на 2011-10-05
Добавен в:
Договори
по Право
Статистика:
216 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Застрояване на недвижими имоти

06 юли 2007
·
296
·
4
·
870
·
90
·
10

Понятието “застрояване” е свързано както с вещните права на правните субекти върху земните участъци и сградите, така и с градоустройствената политика във всяко населено място...
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,025
·
1
·
153
·
398
·
87

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
229
·
14
·
2,218
·
161
·
17

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

Материално и процесуално право

19 ное 2007
·
268
·
1
·
150
·
98
·
16

Това е лекция по Обща теория на правото при проф. Бойчев от 2007 година...
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,413
·
1
·
136
·
276
·
35
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
 
Онлайн тестове по Право
Тест по гражданско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е върху съдържанието на Гражданското право. Състои се от 13 въпроса с възможност за няколко верни отговори или нито един от посочените.
(Лесен)
13
32
1
2 мин
19.10.2016
Тест по Право за студенти от 1-ви курс. Информатика на юриста
междинен тест по Право за Студенти от 1 курс
Принципи на публикуване и споделяне на информация в интернет. Тест и лекция по информатика на юриста. 10 въпроса, с по 1 верен отговор всеки.
(Лесен)
10
14
2
3 мин
05.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Предварителен договор за продажба на недвижим имот

Материал № 726418, от 05 окт 2011
Свален: 216 пъти
Прегледан: 484 пъти
Предмет: Право
Тип: Договор
Брой страници: 5
Брой думи: 1,371
Брой символи: 7,955

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предварителен договор за продажба на недвижим имот"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения