Големина на текста:
Д О Г О В О Р
за наем
Днес ………………….. г. в гр. Шумен между …………………………………., ЕГН:
……………………., л.к. № ………………………….. изд. от …………………………….
на дата ………………….. с постоянен адрес: гр. Шумен, ………………………………..
от една страна като НАЕМОДАТЕЛ и от друга страна като НАЕМАТЕЛ –
…………………….., със седалище ……………………………………………………. ,
ЕИК …………………………………….. с управител…………………………………, ЕГН:
……………………………..,л.к. № ……………………., изд. на …………………… г. от
МВР …………………………….., с постоянен адрес:
…………………………………………………………………………………………………..,
се сключи настоящия договор, при следните условия:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно
ползване следния недвижим имот:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
наричан по-долу за кратко „обект“.
2.Настоящият договор се сключва за срок от ………………. считано от
………………………………. г.
3.За ползване на обекта НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ месечен
наем от …………. лв.
До предаване владението върху обекта НАЕМАТЕЛЯТ предава на
НАЕМОДАТЕЛЯ сума в размер на една месечна наемна вноска,която сума служи
като гаранция за изпълнение на задълженията от страна на НАЕМАТЕЛЯ. При
прекратяване на договора сумата се възстановява на НАЕМАТЕЛЯ, като от нея се
задържа част за евентуално дължими суми.
4.Изплащането на договорния наем ще се извършва от НАЕМАТЕЛЯ до 7-мо
число на месеца за същия този месец , т.е. заплащането ще е авансово.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
1.Права и задължения на НАЕМОДАТЕЛЯ :
а/ НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да предаде владението върху обекта до
……………………… год. , като при предаване владението е длъжен да е изплатил и
погасил всички суми по консумативи на обекта към датата на предаване- ток , вода
и дуги такива;
б/ НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да обезпечи нормалното и
безпрепятствено използване на обекта за срока на договора от страна на
НАЕМАТЕЛЯ;
в/ НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи своевременно договорения
наем, за което издава надлежен документ;
2. Права и задължения на НАЕМАТЕЛЯ :
а/ НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да ползва обекта за срока определен в
настоящия договор с грижата на добър търговец и стопанин и съобразно
договореното между сраните предназначение;
б/ НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да уведомява незабавно
НАЕМОДАТЕЛЯ за посегателства на трети лица върху обекта;
в/ НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща всички консумативи
свързани с ползването на обекта – ел. енергия, вода, охрана на обекта и други
такива, но без такса смет;
г/ НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща своевременно
договорения наем;
д/ НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преодстъпва под каквато и да е
форма /наем, ползване,съвместна дейност и други такива/ обекта на трети лица, без
съгласието на НАЕМОДАТЕЛЯ;
III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1.Предаването на обекта се извършва с подписан приемно прдавателен протокол.
При липса на такъв се счита , че обекта е предаден в добро ссъстояние.
2.Настоящият договор се прекратява :
а/ по взаимно съгласие между страните;
б/ с изтичане на уговорения срок;
в/ при неплащане на една дължима вноска относно дължимия наем от
страна на НАЕМАТЕЛЯ, НАЕМОДАТЕЛЯ има право да прекрати договора с
отправено писмо уведомление. В настоящия случай договора се счита за прекратен
от датата на получаване ма предизвестието;
3.При прекратяване на договора, на основанията посочени в т.2 от настоящия
договор и неизпълнение на задължението от страна на НАЕМАТЕЛЯ за връщане
и предаване владението върху обекта на НАЕМОДАТЕЛЯ, последният има
право да си възстанови владението по начин и със средства позволени от закона,
като ползва съдействието на съответните органи.
4.Страните по настоящия договор решават споровете възникнали относно
неговото изпълнение по взаимно съгласие, а когато такова не може да се
постигне – по съдебен ред.
5. Писма, съобщения и изобщо кореспонденциямежду страните се осъществява на
посочените в началото на настоящия договор адреси. При промяна на адрес и
неуведомяване на другата страна, изпратено съобщение, писмо или друга
кореспонденция на известния адрес, се счита за редовно и своевременно
изпратено.
6. За неуредени проблеми и въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за
задълженията и договорите и другите нормативни актове, касаещи отнишенията
между търговските субекти.
Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните и един за представяне за вписването.
ДОГОВАРЯЩИ СТРАНИ
НАЕМОДАТЕЛ: ........................................ НАЕМАТЕЛ: .....................................

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Договор за наем

Това е примерен договор за отдаване под наем на обект (помещение) за определен период от време...
Изпратен от:
stelano
на 2011-10-01
Добавен в:
Договори
по Право
Статистика:
209 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Договор за дружество - образец

04 юни 2006
·
600
·
5
·
744
·
142
·
10
·
1

Страните на настоящия договор заявиха, че обединяват усилията си за организиране и реализация на съвместна дейност в областта на ...............................................
 

Договор за дружество

30 окт 2007
·
209
·
14
·
1,658
·
85
·
28

Договорът за дружество е договор за учредяване на гражданско дружество. Този вид дружество не е персонифицирано, т.е не е признато от закона за юридическо лице и не подлежи на регистрация в съда. Този договор е уреден в чл. 357- 364 от ЗЗД.
 

Застрояване на недвижими имоти

06 юли 2007
·
296
·
4
·
870
·
90
·
10

Понятието “застрояване” е свързано както с вещните права на правните субекти върху земните участъци и сградите, така и с градоустройствената политика във всяко населено място...
 

Търговски сделки – понятие и видове. Общи положения за търговските сделки

30 май 2006
·
1,874
·
3
·
674
·
186
·
13
·
1

Понятие за търговска сделка (проф. Герджиков) - търговска сделка е вид сделка, за това носи всички нейни характерни белези – тя е юридически факт с основен елемент волеизявлението на едно или повече лица, насочено към определени правни последици.
 

Финансово право

12 дек 2007
·
465
·
76
·
20,909
·
143
·
25
·
1

В косвен смисъл източници са материалните условия на живот (базиса) и от това зависи какви ФА (фин.актове) ще се издават. ФНА (фин. нормативни актове) зависят много от базиса.
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Обща теория на правото за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 20 въпроса от Общата теория на правото. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
20
171
1
1 мин
10.11.2016
Тест по Право и Интернет за студенти от 4-ти курс
тематичен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 35 въпроса от областта на правото в Интернет. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти от 4-и курс по Право, така и за всички потребители, които желаят да се ограмотят в областта.
(Лесен)
35
31
1
6 мин
23.11.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Договор за наем

Материал № 725003, от 01 окт 2011
Свален: 209 пъти
Прегледан: 496 пъти
Предмет: Право
Тип: Договор
Брой страници: 2
Брой думи: 536
Брой символи: 3,242

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за наем"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения