Големина на текста:
ДОГОВОР
за Услуга
Днес, __.__. 2011 год., в град София, между:
фирма:
седалище:
БУЛСТАТ:
представляващ: с ЕГН,
наричано по-долу за краткост Възложител, от една страна
и
фирма:”___” ООД/АД
седалище: гр. ___
БУЛСТАТ: ___
представляващ:___ с ЕГН ___ – Управител / Изпълнителен Директор,
наричано по-долу за краткост Изпълнител, от друга страна, се сключи настоящият Договор за Услуга при следните
условия:
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
чл.1.1.Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение, да извърши следните услуги:
…………………………………………………………………..наричана по-долу за краткост ”Услугата”.
чл.1.2.Изпълнителят се задължава да извърши Услугата в срок до __.__.201__ год.
2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
чл.2.1.
1)При точно изпълнение на възложената Услуга, упомената в чл.1.1. ал.1), Възложителят дължи на
Изпълнителя възнаграждение в размер на …………………..(словом) лева, без/с включен ДДС, заплатени
еднократно при сключване на този договор/ в началото на всеки месец до 5-то число по банковата сметка на
Изпълнителя/(по друг начин)
Цената по предходната алинея се заплаща от Възложителя в срок до 7 работни дни (примерно) от приемането
на Услугата, по банковата сметка на Изпълнителя.
3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
чл.3.1.1) Изпълнителят се задължава да извърши Услугата точно и в договорения срок.
2) Приемането на изпълнението на Услугата се удостоверява с подписване на двустранен приемо-
предавателен протокол.
чл.3.2.Изпълнителят отстранява за своя сметка всички недостатъци на предоставената Услуга, за които Възложителя
е възразил при приемането на Услугата.
чл.3.3.Възложителят е длъжен да оказва на Изпълнителя необходимото съдействие за изпълнението на Услугата и
да му заплати договореното в чл.2.1 възнаграждение.
4. НЕУСТОЙКИ
чл.4.1.1) При забава за предаване на Услугата, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на ___%
(___) на ден от стойността на Услугата, за всеки ден на забава.
2) В случай че забавата продължи повече от __ (__) дни, Възложителят има право да развали Договора.
чл.4.2.При забава за заплащане на уговорената цена, Възложителя дължи на Изпълнителя неустойка в размер на ___
% (___) на ден от неплатената част на цената, за всеки ден на забава.
чл.4.3.Плащането на неустойките, предвидени в Договора, не лишава изправната страна от правото й да търси
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
чл.5.1.Всички допълнения и изменения в настоящия Договор се оформят в Анекс, подписан и от двете страни.
чл.5.2.За неуредените с настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на
Република България.
чл.5.3.Настоящият Договор се подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните.
ДОГОВАРЯЩИ
Възложител: Изпълнител:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 фев 2019 в 20:48 студент на 23 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2021
07 фев 2019 в 12:34 студент на 59 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2015
06 фев 2019 в 19:10 студент на 24 години от София - ВУТП, випуск 2019
31 яну 2019 в 13:07 потребител
 
Подобни материали
 

Договори - същност

31 май 2007
·
846
·
1
·
258
·
217
·
16
·
3

Съглашение (споразумение) между две или повече лица, за да се създаде, измени или прекрати една правна връзка (гражданско праоотношение) между тях.
 

Търговско представителство

28 ное 2007
·
371
·
1
·
183
·
95
·
7
·
1

Понятие – търговското представителство се изразява в извършване на относително постоянни правни действия срещу възнаграждение.
 

Търговски обезпечения. Неустойка. Поръчителство. Търговски залог. Търговско право на задържане. Задатък. Отметнина.

25 окт 2009
·
63
·
1
·
626
·
80
·
12

Обезпечение - най-общо е гарантиране на изпълнението на едно задължение. Обезпеченията се делят на 2 големи групи...
 

Анализ на договор за изработка

07 яну 2008
·
180
·
10
·
1,108
·
25
·
3

Договорът за изработка е с широко приложение в практиката. Като разновидности на договора за изработка в теорията се разглеждат договорите за ишлеме, за извършване на услуга, за строителство, консултантския договор и т.н.
 

Видове договори - сравнителна характеристика

19 дек 2007
·
503
·
2
·
311
·
247
·
39

Вид д-р Договор за продажба Договор за изработка Договор за поръчка Договор за наем Договор за заем...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Общинско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е предназначен за студенти по Право, съдържа 12 въпроса, всеки от тях има само един верен отговор. Фокусът е върху Общинското право.
(Лесен)
12
35
1
2 мин
27.10.2016
Тест по Право за кандидат-студенти по магистърска програма в УНСС
ЕПИ тест по Право за Студенти от 5 курс
Въпроси по Право за кандидат-студенти за магистърска програма в УНСС, 29 въпроса, само един верен отговор.
(Лесен)
29
14
1
6 мин
27.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Договор за услуга

Материал № 721469, от 20 сеп 2011
Свален: 405 пъти
Прегледан: 1,804 пъти
Предмет: Право
Тип: Договор
Брой страници: 1
Брой думи: 372
Брой символи: 2,204

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за услуга"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения