Големина на текста:
ДОГОВОР
за Услуга
Днес, __.__. 2011 год., в град София, между:
фирма:
седалище:
БУЛСТАТ:
представляващ: с ЕГН,
наричано по-долу за краткост Възложител, от една страна
и
фирма:”___” ООД/АД
седалище: гр. ___
БУЛСТАТ: ___
представляващ:___ с ЕГН ___ – Управител / Изпълнителен Директор,
наричано по-долу за краткост Изпълнител, от друга страна, се сключи настоящият Договор за Услуга при следните
условия:
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
чл.1.1.Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение, да извърши следните услуги:
…………………………………………………………………..наричана по-долу за краткост ”Услугата”.
чл.1.2.Изпълнителят се задължава да извърши Услугата в срок до __.__.201__ год.
2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
чл.2.1.
1)При точно изпълнение на възложената Услуга, упомената в чл.1.1. ал.1), Възложителят дължи на
Изпълнителя възнаграждение в размер на …………………..(словом) лева, без/с включен ДДС, заплатени
еднократно при сключване на този договор/ в началото на всеки месец до 5-то число по банковата сметка на
Изпълнителя/(по друг начин)
Цената по предходната алинея се заплаща от Възложителя в срок до 7 работни дни (примерно) от приемането
на Услугата, по банковата сметка на Изпълнителя.
3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
чл.3.1.1) Изпълнителят се задължава да извърши Услугата точно и в договорения срок.
2) Приемането на изпълнението на Услугата се удостоверява с подписване на двустранен приемо-
предавателен протокол.
чл.3.2.Изпълнителят отстранява за своя сметка всички недостатъци на предоставената Услуга, за които Възложителя
е възразил при приемането на Услугата.
чл.3.3.Възложителят е длъжен да оказва на Изпълнителя необходимото съдействие за изпълнението на Услугата и
да му заплати договореното в чл.2.1 възнаграждение.
4. НЕУСТОЙКИ
чл.4.1.1) При забава за предаване на Услугата, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на ___%
(___) на ден от стойността на Услугата, за всеки ден на забава.
2) В случай че забавата продължи повече от __ (__) дни, Възложителят има право да развали Договора.
чл.4.2.При забава за заплащане на уговорената цена, Възложителя дължи на Изпълнителя неустойка в размер на ___
% (___) на ден от неплатената част на цената, за всеки ден на забава.
чл.4.3.Плащането на неустойките, предвидени в Договора, не лишава изправната страна от правото й да търси
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
чл.5.1.Всички допълнения и изменения в настоящия Договор се оформят в Анекс, подписан и от двете страни.
чл.5.2.За неуредените с настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на
Република България.
чл.5.3.Настоящият Договор се подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните.
ДОГОВАРЯЩИ
Възложител: Изпълнител:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 авг 2017 в 16:50 потребител
 
Подобни материали
 

Договори - същност

31 май 2007
·
842
·
1
·
258
·
193
·
16
·
3

Съглашение (споразумение) между две или повече лица, за да се създаде, измени или прекрати една правна връзка (гражданско праоотношение) между тях.
 

Търговско представителство

28 ное 2007
·
371
·
1
·
183
·
83
·
7
·
1

Понятие – търговското представителство се изразява в извършване на относително постоянни правни действия срещу възнаграждение.
 

Търговски обезпечения. Неустойка. Поръчителство. Търговски залог. Търговско право на задържане. Задатък. Отметнина.

25 окт 2009
·
61
·
1
·
626
·
75
·
12

Обезпечение - най-общо е гарантиране на изпълнението на едно задължение. Обезпеченията се делят на 2 големи групи...
 

Анализ на договор за изработка

07 яну 2008
·
180
·
10
·
1,108
·
25
·
3

Договорът за изработка е с широко приложение в практиката. Като разновидности на договора за изработка в теорията се разглеждат договорите за ишлеме, за извършване на услуга, за строителство, консултантския договор и т.н.
 

Видове договори - сравнителна характеристика

19 дек 2007
·
499
·
2
·
311
·
236
·
39

Вид д-р Договор за продажба Договор за изработка Договор за поръчка Договор за наем Договор за заем...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Търговско право за студенти
изпитен тест по Право за Студенти
Тестът съдържа 16 въпроса от областта на Търговското право и е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината. Голяма част от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
16
36
1
2 мин
09.11.2016
Тест по гражданско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е върху съдържанието на Гражданското право. Състои се от 13 въпроса с възможност за няколко верни отговори или нито един от посочените.
(Лесен)
13
19
1
3 мин
19.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Договор за услуга

Материал № 721469, от 20 сеп 2011
Свален: 386 пъти
Прегледан: 1,753 пъти
Предмет: Право
Тип: Договор
Брой страници: 1
Брой думи: 372
Брой символи: 2,204

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за услуга"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения