Големина на текста:
ПРИМЕРЕН СМЕТКОПЛАН
ПРИМЕРЕН СМЕТКОПЛАН
за студенти от Икономически университет -гр.Варна
Раздел 1
СМЕТКИ ЗА КАПИТАЛИ
Група 10 Капитал
101 Основен капитал, изискващ регистрация
102 Основен капитал, неизискващ регистрация
103 Ликвидационен капитал при несъстоятелност и ликвидация
105 Премии, свързани с капитал
106 Отбиви/сконто/, свързани с капитал
Група 11 Капиталови резерви
111 Общи резерви
112 Резерви от последваща оценка на дълготрайни активи
113 Резерви от последваща оценка на краткотрайни активи
114 Резерви от последваща оценка на финансови инструменти
115 Резерви от емисия на акции
119 Други резерви
Група 12 Финансови резултати
121 Непокрита загуба от минали години
122 Неразпределена печалба от минали години
123 Печалби и загуби от текущата година
124 Резултати при несъстоятелност и ликвидация
Група 15 Получени заеми
151 Получени краткосрочни заеми
152 Получени дългосрочни заеми
153 Дългови инструменти
159 Други заеми и дългове
Група 19 Премии и сконто по финансови инструменти
191 Премии, произтичащи от финансови инструменти
192 Сконто от финансови инструменти
Раздел 2
СМЕТКИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
Група 20 Дълготрайни материални активи
201 Земи/терени/
202 Подобрения върху земите
203 Сгради и конструкции
204 Компютърна техника
205 Съоръжения
206 Машини и оборудване
207 Транспортни средства
208 Офис обзавеждане
209 Други дълготрайни материални активи
Група 21 Дълготрайни нематериални активи
211 Продукти от развойна дейност
212 Програмни продукти
213 Права върху интелектуална собственост
214 Права върху индустриална собственост
219 Други дълготрайни нематериални активи
Група 22 Дългосрочни финансови активи
221 Инвестиции в дъщерни предприятия
222 Инвестиции в асоциирани предприятия
223 Инвестиции в смесени предприятия
224 Инвестиционни имоти
225 Финансови активи, държани до настъпване на падеж
226 Финансови активи, обявени за продажба
227 Финансови активи, заложени като обезщетение
228 Държавни ценни книжа
229 Други дългосрочни финансови активи
Група 23 Търговска репутация
231 Положителна търговска репутация
232 Отрицателна търговска репутация
Група 24 Амортизация
241 Амортизация на дълготрайни материални активи
242 Амортизация на дълготрайни нематериални активи
Група 27 Дълготрайни биологични активи
271 Гори
272 Трайни насъждения-плододаващи
273 Трайни насъждения-неплододаващи
274 Животни в основни стада
279 Други дълготрайни биологични активи
Раздел 3
СМЕТКИ ЗА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
Група 30 Материали, продукция и стоки
301 Доставки
302 Материали
303 Продукция
304 Стоки
Група 31 Краткотрайни биологични активи
311 Дребни продуктивни животни
312 Птици-основни стада
313 Пчелни семейства
314 Млади животни
315 Животни за угояване
316 Животни за експериментални цели
319 Други краткотрайни биологични активи
Раздел 4
СМЕТКИ ЗА РАЗЧЕТИ
Група 40 Доставчици и свързани с тях сметки
401 Доставчици
402 Доставчици по аванси
403 Доставчици по търговски кредити
404 Доставчици по доставки при определени условия
405 Доставчици по доставки със свързани лица
409 Други разчети с доставчици
Група 41 Клиенти и свързани с тях сметки
411 Клиенти
412 Клиенти по аванси
413 Клиенти по търговски кредити
414 Клиенти по продажби при определени условия
415 Клиенти по продажби със свързани лица
419 Други разчети с клиенти
Група 42 Персонал и съдружници
421 Персонал
422 Подотчетни лица
423 Задължения по неизползвани отпуски
424 Вземания от съучастия
425 Задължения за съучастия
426 Вземания по записани дялови вноски
429 Други разчети с персонала и съдружниците
Група 44 Вземания по липси, начети и съдебни спорове
441 Вземания по рекламации
442 Вземания по липси и начети
443 Ценови разлики по липси и начети
444 Вземания по съдебни спорове
445 Присъдени вземания
Група 45 Разчети с бюджета и с ведомства
451 Разчети с общините
452 Разчети за данък върху печалбата
453 Разчети за данък върху добавената стойност
454 Разчети за данъци върху доходи на физически лица
455 Разчети с министерства
456 Разчети за акцизи
457 Разчети с митници
459 Други разчети с бюджета и с ведомства
Група 46 Разчети с осигурители
461 Разчети с Националния осигурителен институт
462 Разчети за доброволно социално осигуряване
463 Разчети за здравно осигуряване
464 Разчети за еднократни помощи и детски надбавки
469 Други разчети с осигурители
Група 49 Разни дебитори и кредитори
491 Доверители
492 Разчети за гаранции
493 Разчети със собственици
494 Разчети по застраховане
495 Разчети по лихви
496 Разчети по отсрочени данъци
497 Провизии, признати като пасиви
498 Други дебитори
499Други кредитори
Раздел 5
СМЕТКИ ЗА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
Група 50 Парични средства
501 Каса в левове
502 Каса във валута
503 Разплащателна сметка във левове
504 Разплащателна сметка във валута
505 Акредитиви в левове
506 Акредитиви във валута
507 Предоставени депозити
508 Разплащателни чекове
509 Други парични средства
Група 51 Краткосрочни финансови активи
511 Финансови активи, държани за търгуване
512 Изкупени собствени акции
513 Финансови активи, заложени като обезпечение
514 Изкупени собствени облигации
515 Държавни ценни книжа
516 Благородни метали и акъпоценни камъни
519 Други краткосрочни финансови активи
Раздел 6
СМЕТКИ ЗА РАЗХОДИ
Група 60 Разходи по икономически елементи
601 Разходи за материали
602 Разходи за външни услуги
603 Разходи за амортизация
604 Разходи за заплати /възнаграждения/
605 Разходи за осигуровки
606 Разходи за данъци, такси и други подобни плащания
607 Разходи за провизии
608 Разходи от последващи оценки на активи
609 Други разходи
Група 61 Разходи за дейността
611 Разходи за основна дейност
612 Разходи за спомагателна дейност
613 Разходи за придобиване на дълготрайни активи
614 Административни разходи
615 Разходи за продажба
616 Разходи за ликвидация на дълготрайни материални активи
617 Разходи по дейности в предприятия с нестопанска дейност
618 Разходи при ликвидация и несъстоятелност
Група 62 Финансови разходи
621 Разходи за лихви
622 Разходи за провизиране на рискови активи
623 Разходи по операции с финансови активи и инструменти
624 Разходи по валутни операции
625 Разходи от последващи оценки на финансови активи и
инструменти
629 Други финансови разходи
Група 63 Загуба/разходи/ от обезценка
631 Загуба/разходи/ от обезценка
Група 65 Разходи за бъдещи периоди
651 Нефинансови разходи за бъдещи периоди
652 Финансови разходи за бъдещи периоди
Група 69 Извънредни разходи
691 Извънредни разходи
Раздел 7
СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ
Група 70 Приходи от продажби
701 Приходи от продажба на продукция
702 Приходи от продажба на стоки
703 Приходи от продажба на услуги
704 Приходи от финансирание
705 Приходи от продажби на дълготрайни активи
706 Приходи от продажби на материали
707 Приходи от ликвидация и несъстоятелност
709 Други приходи от дейността
Група 72 Финансови приходи
721 Приходи от лихви
722 Приходи от съучастия
723 Приходи от операции с финансови активи и инструменти
724 Приходи от валутни операции
725 Приходи от последващи оценки на финансови активи и
инструменти
726 Приходи от реинтегрирани провизии
729 Други финансови приходи
Група 73 Приходи от възстановени загуби от обезценка
731 Приходи от възстановени загуби от обезценка
Група 75 Приходи за бъдещи периоди и финансирания
751 Ннефинансови приходи за бъдещи
752 Финансови приходи за бъдещи периоди
753 Финансиране за дълготрайни активи
754 Финансиране на текущата дейност
Група 79 Извънредни приходи
791 Извънредни приходи
Раздел 9
СМЕТКИ ЗА УСЛОВНИ ПАСИВИ И УСЛОВНИ АКТИВИ
Група 91 Чужди материални и нематериални активи
911 Чужди материални и нематериални активи, предоставени
като обезпечение
912 Наети чужди активи
913 Чужди материални активи, получени по консигнационен
договор
914 Документи под особена отчетност
915 Нефинансови ценности, приети за съхранение
Група 92 Чужди финансови активи
921 Чужди финансови активи, предоставени като обезпечение
922 Заложени полици
923 Разни емисии за пускане в обращение
924 Чужди финансови активи, държани от името на клиенти
925 Поети задължения по договори
Група 93 Дебитори по условни вземания
931 Вземания по предоставени кредити по междудържавни
спогодби
932 Отписани непогасени вземания
933 Дебитори по операции за инкасиране
934 Вземания по дериватни сделки
Група 94 Условни активи
941 Вземания по спот операции
942 Отписани непогасени вземания в банките
943 Дебитори по операции за инкасиране в банките
945 Условни вземания по други банкови операции
Група 95 Кредитори по условни задължения
951 Гаранции и други подобни непредвидени задължения
952 Неотменяеми ангажименти
953 Отменяеми ангажименти
954 Задължения по спот операции
955 Задължения по дериватни сделки
956 Условни задължения по други банкови операции
Група 96 Собствени активи, невключени в стопански
оборот
961 Резервна каса
962 Активи в употреба, отчете
ни като разход
Група 97 Собствени пасиви, невключени в стопански
оборот
971 Емисионен резерв
972 Собствени емисии извън обращение с изтекъл срок за
обмяна
Група 98 Разни сметки за условни активи
981 Сметка по резервите
982 Сметки по изискуеми обезпечения
983 Ангажименти по резрешени кредити
984 Разни статистически сметки
985 Други сметки за условни активи
Група 99 Разни сметки за условни пасиви
991 Други сметки за условни пасиви

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Сметкоплан за неспециалисти по счетоводство

Сметкопланът е подходящ за неспециалисти в сферата на счетоводството, студенти и ученици от профилираните гимназии, изучаващи специалност „Счетоводство“...
Изпратен от:
Emil
на 2011-08-23
Добавен в:
Документи
по Счетоводство
Статистика:
138 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Счетоводни документи

12 сеп 2008
·
286
·
4
·
864
·
251
·
23
·
1

Счетоводни документи - същност. Счетоводни регистри...
 

Разчети с персонала

09 май 2007
·
1,134
·
2
·
281
·
238
·
20

Разчети с персонала възникват по повод на начислени възнаграждения и обезщетения...
 

Счетоводни документи

05 фев 2008
·
413
·
4
·
617
·
118
·
14

Същност – Под счетоводен документ се разбира хартиен или технически носител на информация за прилагане на способа документиране, т.е. за отразяване на съдържанието на стопанската операция...
 

Каква информация осигуряват счетоводните сметки и каква счетоводният баланс

12 окт 2007
·
742
·
3
·
381
·
116
·
14

Счетоводният баланс е способ на частния метод на счетоводната отчетност за обобщено изразяване и икономическа групировка на имуществото на дадено предприятие към точно определен момент и посредством паричния измерител...
 

Отчитане на приходите от продажби

31 мар 2007
·
1,669
·
4
·
1,014
·
518
·
45

Нарастване на икономическата изгода през отчетния период под формата на увеличение на активи или намаление на пасиви, което води до увеличение на собствения капитал...
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство за 2-ри курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Изпит по счетоводство за втори курс във Великотърновски университет. Тестът съдържа 14 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
14
10
1
1 мин
23.08.2018
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна политика на нефинансови преприятия"
професионален тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за Свищов, магистратура, онлайн система, Счетоводство и одит на нефинансови предприятия. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
19
13
2
3 мин
15.08.2018
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Сметкоплан за неспециалисти по счетоводство

Материал № 716246, от 23 авг 2011
Свален: 138 пъти
Прегледан: 279 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Документ
Брой страници: 2
Брой думи: 1,255
Брой символи: 7,747

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сметкоплан за неспециалисти по счетоводство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика, Регионално развитие и Митническа политика
в град София
с опит от  17 години
1 247 61

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
238 61

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения