Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
2.Източници, методи и етапи на психологическото изследване.
Планиране на експеримент. Видове изследователски планове.
Научният метод е пътят, начинът, по който се стига до знание за
определени процеси и явления, подредената по определен начин дейност
на изследователя за целта. В психологията се използва богат арсенал от
методи за психологическото познание. Експерименталният метод
притежава мощен обяснителен потенциал, но сам по себе си не е в
състояние да реши сложните научни и практико-приложни задачи,
състоящи се пред психолозите; сам по себе си той не притежава
еднозначност, универсалност, прецизност именно поради спецификата на
предмета на изследванията. Невъзможността да съществува идеален метод
на научно познание извиква на живот комплексното използване на система
от методи, при което се постига известно взаимно компенсиране на
недостатъците им. Метод на самонаблюдението /интроспекцията/ - в
исторически план този метод възниква най-рано и е основен за т.нар.
класическа психология от XIX в. и началото на XXв. Същността му се
състои в това, че личността се самонаблюдава и описва възникващите и
развиващите се психични явления в различните условия на живот и
дейност. Възможни са два подхода при използването на този метод. При
първия по определена инструкция личността се самонаблюдава, след което
в писмен вид представя онова, което е преживяла, усетила, възприела,
асоциирала, констатирала като поява, развитие и краен резултат в
психичната си дейност, като резултат от въздействието на едни или други
фактори в процеса на реалния живот или дейност, или на целенасочено
създадени такива от изследователя в процеса на експеримента. При втория
подход личността докладва устно на експериментатора в хода на
въздействието на факторите, а записът се води от експериментаторът.
Самият процес на самонаблюдението влияе върху процеса на протичане на
наблюдаваните психични явления. Независимо от недостатъците си
методът не може да бъде изхвърлен от арсенала на психологическите
методи. Той се прилага, когато не е възможно провеждането на обективно
наблюдение и измерване. За целта обаче изследваното лице следва да бъде
подготвено предварително от изследователя. Към положителните страни
на метода на самонаблюдението можем да отбележим възможността да се
проникне дълбоко в преживяванията на личността, в мотивационната
сфера. Метод на обективното наблюдение – този метод представлява
целенасочено, непосредствено и избирателно възприемане от
изследователя, с висока степен на осмисленост, активно внимание и
предварително планирано, на външните прояви на едно или друго
психично явление както в естествени, така и в лабораторни условия. Целта
на използване на този метод е изучаване на качествени особености на
психичните явления и разкриване на закономерните връзки и отношения
между тях. Една от най-съществените особености на наблюдението е
неговата конкретна адресираност. Ней-силната страна на този метод е
фактът, че изследваните лица не знаят, че са обект на изследване. За да се
получи необходимата за изследването информация, т.е. за да се получат
важни сведения за характеристиките на наблюдението, е необходимо
предварително да се направи план и програма на наблюдението,
определяне на целта и задачите на наблюдението; обезпечаване на достъп
до средата за наблюдение, получаване на необходимите разрешения за
експеримента; подбиране на способа за наблюдение и разработване на
процедурата за наблюдение въз основа на постановката на
експерименталното изследване; подготовка на техническото оборудване,
необходимите бланки, инструкции за наблюдателите, протоколи и т.н.;
провеждане на самото наблюдение; запис и отчет на резултатите от
наблюдението. При разработването на програма на наблюдението е
необходимо съблюдаването на следните условия, които оказват критично
влияние върху качеството на получената информация: разчленяване на
обекта на наблюдение на съставящите го елементи, така че след това да е
възможен обратен процес на синтеза; разчленяването следва да е
направено така, че да са налице реално наблюдаеми емпирични
индикатори, които да са недвусмислени. Процесът на разработване на
програма за наблюдението се състои преди всичко в построяване на
изследователска система за класификация на фактите, които съставляват
наблюдаваната ситуация и отговарят на целите на изследването.
Различаваме следните видове наблюдение: Според степента на
формализация наблюдението се подразделя на: неструктурирано
наблюдение – при него наблюдателят няма строго определени елементи за
наблюдение по-скоро е определен обектът за наблюдение. Качеството на
постъпващата информация от подобни наблюдения в голяма степен зависи
от опита и теоретичната подготовка на наблюдателя; структурирано
наблюдение – при този вид наблюдение е налице пълна спецификация на
елементите, които ще се наблюдават, както и на самата процедура на
наблюдението и регистрацията на наблюдаваните проявления. В
зависимост от степента на участие на наблюдателя се различават:
невключено наблюдение – изследователят и неговите помощници се
намират извън изучаваната ситуация. Те не се намесват в хода на
събитията, а просто ги регистрират. При невключеното наблюдение са
налице някои недостатъци, които се детерминират от това, че когато човек
е отстрани, по-трудно схваща предпоставките за поведението на
наблюдавания обект; при включеното наблюдение наблюдателят е елемент
на ситуацията, участва заедно с наблюдаваните в съвместна дейност. Чрез
такова наблюдение е възможно да се събере информация, която е
недостъпна за други методи. В зависимост от мястото за наблюдение се
различават: полево наблюдение – провежда се в естествената обстановка
на житейската ситуация; лабораторно наблюдение – провежда се при
лабораторни експерименти. Тук условията се създават от
експериментатора. Основен недостатък е, че ситуацията е изкуствено
създадена, което при всички положения влияе на участниците в
експеримента и валидността на резултатите трябва да се постави в голяма
степен под съмнение. В зависимост от регулярността на наблюдението
различаваме: систематично наблюдение – характеризира се преди всичко с
регулярно фиксиране на действия, ситуации, процеси в течение на
определен период от време. То може да е наблюдение на отделен човек, на
група от хора; случайно наблюдение – отнася се към наблюдението на
инцидентно възникнала ситуация, която не е предварително планирана.
Основното изискване относно начина на регистриране на резултатите от
наблюдението е, че записът трябва да се направи на място. При
провеждането на наблюдението от критично значение е поведението на
наблюдателя, особено ако се касае за включено наблюдение.
Наблюдателят е длъжен непрекъснато да се контролира, за да не влияе със
собственото си поведение на хода на събитията. Преди самия експеримент
наблюдателите следва да преминат през съответна подготовка. Най-
добрият метод за подготовка на наблюдателите са предварителните
упражнения – чрез показ на видеофилм или упражнения в реална ситуация.
Важен етап при подготовката на наблюдателите е изработването на
инструкцията. Инструкцията дава представа за технологията на
наблюдението. При наблюдението информацията има описателен
характер. Наблюдението дава възможност за описание на процесите, за
проследяването им в динамика и развитие. Недостатъци: наблюдаваните
факти, или по-точно тяхната регистрация, се пречупват през
индивидуалните процеси на възприятие на наблюдателя. В такъв смисъл
наблюдението е пропито със субективизъм, особено когато се води от един
наблюдател. Най-характерните прояви на субективизъм са: изкривявания
във възприятията на наблюдателя в резултат на ориентацията му да
потвърди хипотезата си, т.е. възприема се избирателно, определени факти
се пренебрегват или омаловажават; адаптация към ситуацията поради
преумора от продължителното наблюдение. Наблюдателят става по-малко
чувствителен към развиващи се явления, които подлежат на регистриране.
При провеждане на наблюдението често се наблюдават и следните ефекти,
които водят до изкривяване в регистрацията на данните: ефект на
снизхождението – подсъзнателен стремеж към даване на положителна
оценка на наблюдаването; хало-ефект – основава се на обобщено
впечатление на наблюдателя; ефект на контраста – сравнение със
собствени черти; ефект на първото впечатление, ефект на стереотипите,
при който фактът се подменя с мнението за него. За преодоляването на
влиянието на посочените ефекти са нужни: точна организация, ясни и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Източници, методи и етапи на психологическото изследване

Научният метод е пътят, начинът, по който се стига до знание за определени процеси и явления, подредената по определен начин дейност...
Изпратен от:
gergana
на 2011-08-01
Добавен в:
Общи материали
по Психология
Статистика:
57 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,667
·
7
·
1,445
·
1,880
·
238
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Агресия и агресивно поведение

12 дек 2006
·
4,764
·
5
·
2,185
·
833
·
132
·
7
·

Проблемът за агресията и насилието се поставят винаги, когато се търсят факторите и причините за разрушаване и прекъсване на социалната комуникация, за нарушаване на моралните и правните норми, а в най-крайните си форми - и за ценността на човешкия живот.
 

Емоции и чувства

06 яну 2007
·
3,584
·
22
·
2,400
·
1,396
·
198
·
6
·

Например В.Вунд посочва 50000 чувства у човека. Титченър ги свежда до удоволствие и неудоволствие; Уотсън ги разделя на 3 типа реакции - страх, ярост, любов.
 

Изследване на вниманието

09 май 2007
·
1,102
·
10
·
1,098
·
382
·
52

Целта на настоящият експеримент е да се изследва въздействието и влиянието на странични фактори върху степента на съсредоточаване и внимание при ученици от 7 клас.
 

Какво ни прави личност ?

21 окт 2006
·
3,048
·
4
·
510
·
230
·
32
·
2

“Животът няма друг смисъл освен този,който човек му придава сам, разкривайки своите способности”- казва големият хуманист Ерих Фром.
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,170
1
20.07.2012
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
132
3
1 мин
25.11.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Източници, методи и етапи на психологическото изследване

Материал № 714481, от 01 авг 2011
Свален: 57 пъти
Прегледан: 90 пъти
Предмет: Психология
Тип: Общ материал
Брой страници: 20
Брой думи: 2,853
Брой символи: 18,490

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Източници, методи и етапи на психологическото и ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
13

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
328

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения