Големина на текста:
37.Фундаментален
анализ на акции.
Дисконтовите модели са
едни от най-често
използваните от
аналитиците, тъй като
отразяват основния
принцип във финансите –
стойността на фирмата да е
равна на сегашната
стойност на бъдещите
доходи, които генерира.
Чрез дивидентно-
дисконтният модел се
определя стойността на
акциите, въз основа на
очакваните бъдещи
дивиденти, които са
дисконтирани с подходящ
дисконтов процент. Той
дава възможност и за
определяне на
имплицитната норма на
възвръщаемост въз основа
на очакваните дивиденти и
текущата пазарна цена.
Един от най-известните
модели е този на Gordon.
При него стойността на
акцията е равна на
отношението между
очакваният дивидент за
периода следващ текущия,
към разликата между
изискуемата норма на
възвращаемост и
очакваният растеж на
дивидентите. Поради
изменението в растежа на
фирмите едноетапният
модел се доразвива от
изследователите в няколко
многоетапни модела. При
двуетапният дивидентно-
дисконтен модел се
предполага, че съществуват
две фази на развитие на
фирмата – висок растеж и
след това преминава в
дългосрочно стабилно
нарастване. Триетапният
модел предполага – период
на висок растеж, последван
от период на намаляване на
растежа до достигане на
фазата на стабилен растеж.
Изследванията показват,
че дивидентно-дисконтните
модели дават грешни
оценки в 88% от случаите.
Всяка минимална грешка
при определянето на g би
довела до значителни
отклонения. Чрез
имплицитната норма на
възвръщаемост моделите
намират приложение в
портфейлирането.
За оценяване на компании в
растеж, когато не се
изплащат дивиденти, се
използват моделите на
дисконтираните парични
потоци. Стойността на
фирмата е сума от
сегашните стойности на
дисконтираните с цената на
капитала свободни парични
потоци. Свободните парични
потоци на фирмата, се
изчисляват на база на
печалбата преди лихви и
данъци.
Среднопретеглената цена на
капитала е средната цена на
капитала който фирмата е
получила- собствен капитал,
заемен капитал. Растежа на
паричните потоци трябва да
е съобразен с растежа на
икономиката или на
съответния отрасъл. При
двустепенният модел
стойността на фирмата се
формира в две фази- на
висок растеж и на стабилен
растеж. Важно правило е
капиталовите разходи да
бъдат по-малки или равни от
амортизациите. На практика
при оценяване на фирми по
модела на дисконтираните
парични потоци, се
дисконтират прогнозните
парични потоци с цената на
капитала, след което
стойността на фирмата
служи за база за определяне
на стойността на собствения
капитал. За разлика от
дивидентно-дисконтните
модели, при дисконтовите
модели на свободните
парични потоци не може да
се изведе пряко
имплицитната норма на
възвръщаемост.
Три множителя имат
значимо влияние върху
доходността на акциите.
Цена-печалба” – Р/Е
представлява
съотношението между
пазарната цена и печалбата
на една акция. Като
инвеститори ние трябва да
търсим акции с колкото се
може по нисък коефициент,
но на практика не винаги е
така. Множителят Р/Е се
влияе от няколко фактора.
Първият е коефициентът на
изплащане, дивидентът
който се изплаща на
инвеститорите. По-високият
коефициент, води до по-
високо Р/Е. Вторият фактор
е дисконтната норма, цената
на
собствения капитал.
Високата цена на
собствения капитал води до
нисък коефициент Р/Е.
Третият фактор е растежът,
той влияе най-силно върху
Р/Е. По-високата стойност
на растежа, увеличава
дисконтираната величина
на уравнението, но и
намалява дисконтовия
фактор. При очакване на
висок растеж се търсят
компании с високи
стойности на Р/Е. Това е
така поради добавянето на
франшизната стойност към
осезаемата стойност на
компанията. Франшизната
стойност зависи от
способността на
компанията да носи
доходност над изискуемата
норма на възвръщаемост и
заедно с това да разполага
с капоцитет за растеж.
Коефициентът Р/V
представлява
съотношението между
пазарната цена на
компанията и нейната
счетоводна стойност.
Акциите на компаниите,
продавани под тяхната
счетоводна стойност, често
се разглеждат като
подценени, а тези над
счетоводната стойност,
като надценени. Върху Р/V
освен коефициентът на
изплащане на дивидента и
изискуемата норма на
възвръщаемост, влияние
оказва и ROE. С
увеличаване на ROE, при
неизменни други фактори
Р/V се увеличава.
Увеличението на Р/V
означава нарастване в
цената на акцията,
следователно и
положителна норма на
възвръщаемост. Висок
коефициент Р/V ще
реализират онези фирми,
при които са изпълнени
едновременно следните
условия:
- да реализират доходност
по- висока от изискуемата
норма на възвръщаемост
- да реинвестират
печалбата си
- да реинвестират
печалбата в проекти, които
осигуряват по-висока
доходност от пазарната
норма.
Коефициентът P/S
представлява
съотношението между
приходите и нейната
пазарна цена. Поради това,
че продажбите се
манипулират трудно,
коефициентът се налага
като добър измерител на
текущото състояние на
фирмите. Върху P/S
влияят няколко фактора.
С увеличаването на
коефициента на
изплащане на дивидента,
нарастването на
дивидента и
рентабилността на
продажбите, расте и
коефициентът P/S. С
увеличаването на
изискуемата норма на
възвръщаемост P/S
намалява.
Моделът на остатъчния
доход е подход на
счетоводно оценяване на
акциите. Той отразява
основния принцип в
оценяването на акции, че
цената е равна на
сегашната стойност на
бъдещите дивиденти.
Моделът се базира на
три предположения.
Първото е, че цената на
акцията е равна на
сумата на
дисконтираните с цената
на собствения капитал
бъдещи дивиденти.
Второто отразява т.н.
връзка на чистия
излишък. Третото
отличава модела на
остатъчния доход от
дисконтовите модели.
Печалбата се разделя на
обичайна и необичайна.
Обичайната е равна на
произведението между
счетоводната стойност
на една акция в началото
на отчетния период и
цената на собствения
капитал. Необичайната
печалба е разликата
между печалбата и
обичайната печалба. Ние
бихме платили повече от
счетоводната стойност
на една акция, ако
фирмата генерира по-
високи печалби от
обичайните. За да се
прилага моделът,
финансовият аналитик
трябва да установи
основните фактори,
които влияят върху
дейността на фирмата и
на съответния отрасъл,
той трябва да анализира
счетоводната политика
на фирмата.
1
Икономическата
добавена стойност(EVA)
представлява остатъчния
доход на фирмата, базира
се на оперативната
печалба след данъци,
инвестициите в активи,
които да генерират тази
печалба и цената на
инвестирания капитал. EVA
се интерпретира по два
начина – счетоводен и
финансов. Счетоводния
подход представлява
разликата между
оперативната печалба
след данъци и цената на
капитала. Финансовия
подход е свързан с
концепцията за нетната
сегашна стойност и
създаването на стойност,
т.е. EVA е всъщност
стойност, която пазарът
додава над счетоводната
стойност на акцията. EVA
измерва икономическата
печалба, качеството й, и е
подходящ критерий за
анализ и селекция на
акции. За да се приложи
анализът се преминава
през три стъпки –
определяне на
оперативната печалба
след данъчното облагане,
инвестирания капитал и
цената на капитала.
2

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Фундаментален анализ на акции

Фундаментален анализ на акции. Дисконтовите модели са едни от най - често използваните от аналитиците, тъй като отразяват основния принцип във финансите – стойността на фирмата да е равна на сегашната стойност на бъдещите доходи, които генерира...
Изпратен от:
petq87_mail_bg
на 2011-06-11
Добавен в:
Пищови
по Финанси
Статистика:
71 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Паричен пазар

25 юни 2009
·
287
·
11
·
1,957
·
294
·
67

Най-често срещаното определение за паричен пазар е: финансов пазар, на който се продават финансови инструмети със срок до 1 година...
 

Източници на капитала на фирмата. Среднопретеглена цена на капитала

11 апр 2010
·
110
·
2
·
466
·
189
·
7

Финансирането за сметка на вътрешни източници има значителни предимства пред външното финансиране. Развитието на една фирма за сметка на вътрешни източници е в истински смисъл растеж на тази фирма...
 

Вторичен пазар на ценни книжа

18 яну 2011
·
63
·
5
·
1,504
·
13

Характеристика и форми на вторичния пазар на ценни книжа...
 

Финансови пазари и финансови институции

01 май 2007
·
1,824
·
4
·
924
·
450
·
63
·
2

Финансовите пазари са институции , с които се извършва финансиране (снабдяване на икономическите субекти с финансови ресурси)...
 

Финанси

15 дек 2007
·
1,601
·
1
·
1,184
·
38
·
1

Същност на парите (вид стока): -Сметна единица за измерване цените на благата. -Всеобщо средство за обръщение. -Платежно средство. -Средство за натрупване. Изучават се от паричната теория.Възникнали са независимо от развитието на държавата...
 
Онлайн тестове по Финанси
Tест по Финанси за 2-ри курс. Инвестиционни посредници на капиталовите пазари
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест, който съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи Финанси. Фокусът е върху инвестиционните посредници на капиталовите пазари.
(Труден)
15
35
1
1 мин
28.10.2016
Тест 3 по Финансови инвестиции
междинен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тест номер 3 по предмет Финансови инвестиции за студенти в 3-ти курс от специалност "Финанси". Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
11
1
30.09.2016
» виж всички онлайн тестове по финанси

Фундаментален анализ на акции

Материал № 702629, от 11 юни 2011
Свален: 71 пъти
Прегледан: 136 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 908
Брой символи: 5,793

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Фундаментален анализ на акции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения