Големина на текста:
Конспект за Държавен изпит – „Маркетинг”
1.ТЕОРИЯ НА ПАЗАРА. ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ И ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ.
Пазар и видове пазари. Търсене: крива на търсенето, детерминанти на търсенето, закон на
търсенето. Предлагане: крива на предлагането, детерминанти на предлагането, закон на
предлагането. Пазарно равновесие. Нарушаване и възстановяване на равновесието в различни
времеви периоди. Еластичност на търсенето и на предлагането. Пазарен механизъм: стуктура и
основни принципи.
Комбинацията от разполагаеми парични средства и желанието за покупка формира
платежоспособното търсене. Решението коя стока точно да се закупи зависи от два определящи
показатели: продажна цена и качество на стоката. На тази основа се изважда законът за
търсенето. Зависимостта между величината на цената и търсеното количество се нарича
еластичност на търсенето.
Всяко абсолютизиране на икономически връзки и зависимости може да доведе до
подвеждащи изводи. Вярно е, че величината на цената на стоката и търсенoто количество има
обратна зависимост, но множество други фактори могат да променят интензивността, а в някои
случаи и посоките в изменението на двете променливи. Не всяко изменение на цената води до
изменение на търсенето.
В географски смисъл пазарът се разглежда като място, където се срещат продавача и
купувача и се осъществява размяната.
Пазарът съвкупност от разменни икономически отношения.
Пазарът е свързващото звено между производството и потреблението.
Пазарът е механизъм, при който се образува продуктовата цена чрез взаимодействието на
пазарното търсене и пазарното предлагане.
Пазарно търсене
Пазарното търсене е икономическата форма, в която се проявява потреблението. То
предполага желание за потребление на даден продукт и тази потребност да бъде материално
обезпечена.
Детерминантите на търсенето (
D
) са следните:
-
q
- произведено количество;
-
D
q
- количество, което се търси;
-
p
- индивидуална продуктова цена;
-
1
,...,
n
p p
- цените на другите стоки, които могат да бъдат взаимозаменяеми,
взаимозависими и безразлични;
-
y
- среден потребителски доход;
-
P
- потребителски вкусове и предпочитания;
-
N
- брой на потребителите.
Следователно:
1
( ; ,..., ; ;;)
n
Dfpp pyPN=
Относителната цена предполага цената на една стока да бъде съпоставена на ценатa на
друга стока.
Влиянието на всеки от факторите се изследва като се прилага правилото „при равни други
условия”, което означава, че се променя само изследваната величина за да се установи дадената
функционална зависимост, а всички останали фактори се приемат за постоянни.
Кривата на пазарно търсене се спуска отгоре – надолу, от ляво надясно и е с отрицателен
наклон. Тя е графичен образ на закона за пазарното търсене, който отразява
обратнопропорционалната зависимост между цената и количеството.
Стр. 1 от 115
D
Конспект за Държавен изпит – „Маркетинг”
Факторът цена предизвиква движение по кривата, а останалите фактори я преместват.
Когато кривата на търсенето се измести надясно и нагоре, следва че търсенето расте, и обратно.
Търсено количество е различно от търсене. Търсеното количество се отнася за определена
продуктова цена, докато търсенето предполага различни количества за различни продуктови
цени.
Спрямо дохода стоките се класифицират като:
1)нормални – връзката между промяната на дохода и търсенето е правопропорционална;
2)малоценни – зависимостта между промяната на дохода и търсенето е
обратнопропорционална;
3)превъзходни – държат се като нормални, но над определено високо равнище на цената.
Стоките не са постоянно прикрепени към дадена група.
Стоките могат да се класифицират според поведението на техните криви на търсене:
-Нормални стоки . Увеличаването на доходите на потребителите води до засилено търсене.
В този случай при нарастването на доходите кривата на търсенето се измества надясно.
-Стоки-заместители . Особеното за тях е, че промяната в цената на една стока може да
предизвика промяна в търсенето на другата, при която цената е останала непроменена. Ако
цената на стоката А се повиши, а кривата на търсенето на стока Б се премести надясно, тогава
тези стоки са взаимнозаменяеми.
-Взаимносвързани стоки . При тях има обратна зависимост – т.е. при увеличаване на
цената на стока А, кривата на търсенето на стока Б се премества наляво.
Пазарно предлагане
Пазарното предлагане е икономическата форма, в която се проявява производството.
Детерминантите на пазарното предлагане (S) са следните:
-
p
- индивидуална продуктова цена;
-
1
,...,
n
p p
- цените на другите стоки, които могат да бъдат взаимозаменяеми,
взаимозависими и безразлични;
-
1
,...,
n
i i
- индивидуални разходи за производството;
-
T
- техника и технология;
-
N
- брой на производителите.
Следователно:
11
( ; ,..., ;,...,; ;)
nn
Sfpp pi i TN=
Влиянието на всички фактори се изследва като се прилага правилото „при равни други
условия”.
Индивидуалната крива на пазарно търсене се издига отляво надясно, отдолу нагоре. Тя е с
положителен наклон, т.е. изразява правопропорционална зависимост между цената и
количеството.
Кривата на предлагането е геометричен образ на закона за пазарното предлагане.
Цената предизвиква движение по кривата на предлагане, останалите фактори предизвикват
преместване на кривата на предлагането. Когато кривата на предлагането се измести надясно и
надолу – предлагането расте и обратно.
Пазарно равновесие
Стр. 2 от 115
S
Конспект за Държавен изпит – „Маркетинг”
Равновесието е стабилно и устойчиво състояние на пазара, при което съвпадат интересите
на производителя и потебителя. Представя се чрез пресечната точка на кривите на пазарно
търсене и пазарно предлагане.
0
q
е равновесното количество, следователно
0DS
qqq==
0
p
е равновесното количество, следователно
0DS
pp p==
Възстановяването на равновесието се постига по различни начини, което предполага
различни способи за неговото възстановяване.
Има три вида равновесие:
1) моментно уравновесяване на пазара – при него се наблюдава единствено ефекта на
цената. Количеството, което се реализира остава постоянно, тъй като производството не е в
състояние в съответния времеви интервал да отреагира на промените на пазарното търсене;
2) кратосрочно равновесие – постига се когато производството е в състояние да отреагира
на промените в пазарното търсене, но се действа при една и съща производителна площ и
оборудване. Манипулира се с променливите ресурси. В този случай се наблюдават ефект на
цената и ефект на количеството, но доминира ефекта на цената.
3) Дългосрочно равновесие – постига се когато времето е достатъчно за да се променят
всички ресурси. В този случай ефектът на количеството започва да доминира над ефекта на
цената. Постига се с инвестиционна икономическа политика.
Нарушаване и възстановяване на равновесието в различни времеви периоди.
Изместване на кривата на търсене по посока на неговото увеличаване или намаляване при
неизменно положение на кривата на предлагане ще създаде не- равновесие, което в първия
случай може да бъде преодоляно само чрез повишаване на цената и формиране на ново
равновесно равнище, а във втория случай чрез нейното понижаване и формиране на ново
равновесно равнище. Графично тези случай изглеждат така:
PSP S
P1 E1
PE EPE E
D1 P2 E2
D D
D1
Стр. 3 от 115
SD
0
q
0
p

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
23 ное 2017 в 10:14 родител
21 ное 2017 в 19:17 студентка на 20 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, факулетет - Стопански факултет, специалност - Туризъм, випуск 2019
14 ное 2017 в 14:12 студент на 40 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по икономически и управленски науки, специалност - Маркетинг, випуск 2016
23 окт 2017 в 18:31 учител на 42 години
12 окт 2017 в 02:00 в момента не учи на 41 години
06 окт 2017 в 18:55 студент на 27 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Стопанско управление, випуск 2015
28 авг 2017 в 22:01 студент на 39 години от Пловдив - Европейски колеж по икономика и управление, факулетет - Професионално направление икономика, специалност - Корпоративна икономика, випуск 2010
21 авг 2017 в 10:49 родител на 55 години от Пловдив
23 юли 2017 в 14:15 в момента не учи на 28 години
13 юли 2017 в 15:47 потребител
 
Домашни по темата на материала
проведете критика от следните сървис маркетинг мениджмънт идеи, теории и техники
добавена от radostina.georgieva_4994 11.11.2015
0
6
Варианти за приложения на балансираните карти при избор на съвремените бизнес модели
добавена от bgspeaker 30.11.2014
0
13
Стратегии за управление на риска
добавена от zlatina.stoinova 12.11.2014
0
12
Технологичен одит на две фирми
добавена от emi_kuz 29.09.2015
2
13
влияние на съвременната търговия върху икономиката
добавена от bubeto15_gmail_com 07.06.2015
1
6
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по маркетинг във финансовите институции за 3-ти курс
междинен тест по Маркетинг за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс, изучаващи Маркетинг.
(Лесен)
20
28
2
3 мин
29.08.2014
Тест по Маркетингов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Маркетинг за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за контролна проверка знанията на студенти по Маркетинг и Мениджмънт.
(Лесен)
10
54
1
1 мин
06.10.2016
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Държавен изпит - маркетинг

Материал № 701479, от 09 юни 2011
Свален: 1,423 пъти
Прегледан: 2,276 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 115
Брой думи: 34,880
Брой символи: 223,949

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Държавен изпит - маркетинг"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Харалан Василев
преподава по Маркетинг
в град Хасково
с опит от  3 години
247

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения