Големина на текста:
Бюджет и бюджетна структура ( система)
1. Въведение – цели и раздели на дисциплината.
2. История на въвеждането на бюджета.
3. Съвременни характеристики на бюджета.
4. Принципи за изграждане на бюджета.
5. Видове бюджети.
6. Бюджетна структура (система). Бюджетна система на РБългария и характеристика на
отделните бюджетни звена.
7. Извънбюджетни фондове.
8. Бюджетен дефицит и държавен дълг.
1. Въведение – цели и раздели на дисциплината.
С дисциплината „Бюджет и бюджетни системи” ще се разгледат финансовите инвестиционни
решения, които се вземат в национален мащаб от страна на държавата. Те представляват важен елемент
от обучението на студентите от специалност „Финанси”. С тях не само се завършва цикъла от знания по
държавни и фирмени финанси, но и се дава възможност за получаване на по-конкретна, по-детайлна
ориентация във финансовите решения на публичния сектор с оглед на бъдещата професионална
ориентация.
Известно е, че производството е основа на икономическото развитие, но то е трудно осъществимо
без разпределението. Разпределението от една страна гарантира доходите на отделните стопански
субекти, а от друга страна дава възможност за съществуването на държавата и цивилизованото човешко
общество – ред, законност, сигурност държавно управление.
Изключително важно място в това разпределение имат бюджетът на държавата и общинските
бюджети, за които ще стане дума по-конкретно следващия семестър с дисциплината „Местни финанси”.
Държавният бюджет е централно водещо звено във финансовата система. Може да се каже, че
от момента от който държавата е почнала регулярно да съставя своя бюджет, финансите са придобили
всеобщ характер, превърнали са се в реална система, възниква финансовата наука.
Бюджетът е основно понятие на финансите, което дава възможност на държавата, фирмите и
домакинствата да планират, формират и използват съвкупността от своите доходи. Той е доказателство,
показател за тяхната мощ, сила и възможности за развитие. Най-голямо значение има държавният
бюджет, който е отражение на огромни парични потоци, на намерения, обещания и очаквания. Чрез
държавния бюджет се осъществява постоянна мобилизация и разпределение на 40 – 50 и над 50% от
БВП.
Бюджетът на всяка една страна дава възможност да се определи състоянието, пулсът на
икономиката, да се видят проблемите на фирмите, правителството и индивидите.
Чрез бюджетните решения се прилага една или друга рецепта за лечение на националната
икономика. Бюджетът е доказателство за възможността на стопанските субекти да създават доходи и да
решават проблемите на обществото. Разбира се решаващо значение за това има обема на приходите и
разходите, които държавата управлява.
Управлението на държавните пари изисква огромна компетентност, защото както ще се види по-
детайлно бюджетът не е само финансов план на държавата и инструмент за управление на огромни по
размер парични потоци, но той е и основа за управление на икономическите и обществени процеси –
това е именно главната цел на националната бюджетна политика.
В дисциплината „Бюджетни системи” ще се разгледат следните проблеми:
1. Представяне на бюджета с неговата многостранна същност и икономическите и политическите
му измерения.
2. Характеристика на бюджетната технология и отделните бюджетни процедури.
3. Бюджетните взаимоотношения в бюджетната система.
4. Бюджетно планиране и бюджетен контрол. Вземане на бюджетни решения.
5.Спецификата на бюджетната политика и възможностите за въздействие върху
макроикономическите показатели – икономически растеж, заетост, инфлация и др.
1
2. История на въвеждането на бюджета.
Бюджетът като финансово-правна институция се появява на определен етап от развитието на
обществените отношения. Той е сравнително нова финансова категория. Възникването и формирането
му е свързано с три основни предпоставки:
1. Висока степен на развитие на стоково-паричните отношения;
2. Изграждане на централистична държава;
3. Установявнане на парламентарно-демократична форма на държавно управление.
В исторически план регистрирането на бюджета като институт и специфичен икономически лост
в ръцете на държавата не би могло да се установи с достатъчна точност. Авторите, изследвали този
процес не дават необходимата информация, за да се посочи датата, годината от която бюджетът на
държавата започва да функционира като институция. Независимо от това финансовата история
разполага с данни за бюджетоподобна практика още от епохата на робовладелската държава. Има
сведения, че в Персия през VІІ век пр. н. е. са съществували бюджетоподобни наченки. Фрагменти на
бюджетоподобна практика има и в древен Рим, Гърция и при Абасадите в Багдат. За регулиране на
държавните финанси пише още Аристотел: „Който иска да обсъжда държавните финанси, прябва да
познава приходите – какви са и колко големи са – за да се прибави един вид от същите, когато липсва,
или да се увеличи, когато е малък. Независимо от това трябва да се познават и разходите, за да се
премахнат някои, ако са излишни, или да се намалят, ако са големи, защото богатството зависи и от
намалението на разходите.”
1
Феодализмът със своето затворено натурално стопанство, политическа раздробеност и абсолютна
власт на суверена не е изпитвал нужда от институцията на бюджета. Държавната собственост изцяло е
била собственост на владетеля (крал, монарх) и той е решавал самостоятелно какви приходи да събира и
за какво да ги изразходва. Първите наченки на държавния бюджет се забелязват в периода, когато
владетелят не е бил вече в състояние само от доходите на собствените му владения да покрива
непрекъснато нарастващите разходи, свързани с управлението на държавата и водените войни. Налага
се облагането на населението с данъци.
Публичният бюджет се появява в резултат на настоятелното искане и желание на поданиците на
съответния владетел да знаят какви нужди налагат необходимостта от събирането на допълнителни
приходи. Данъкоплатците искат да знаят за какво се облагат. Постепенно владетелят е принуден да се
подчини на контрола на своите поданици, което поражда парламентарно-демократичното управление и
възникването на бюджетната процедура. Но първата бюджетоподобна практика още в древността се е
изразявала по-скоро до една сметка за изминало време на приходите и разходите, отколкото до оценка
за очакваните в бъдеще приходи и за предвидените разходи на държавата. Например в Русия първото
записване на държавните приходи и разходи е съставено през 1722/23 год.
Следователно, публичният бюджет в неговия съвременен вид се проявнява като продукт на
водената война на представителната власт (парламента) за получаване на правото да разполага с
информация, относно публичните финанси и до упражняването на контрол върху тях.
Времето от ХІ до ХVІІ век в различните страни се счита като време за въвеждането на
бюджетоподобна практика и постепенно създаване на условия за приемането на бюджета като
задължителен атрибут на законодателната и изпълнителната държавна власт. Окончателното и
повсеместно установяване на бюджета, както и превръщането му в законодателен акт, фактически става
през ХІХ век – едва тогава са налице всички предпоставки за неговото упражняване.
Първият бюджет на България е съставен след Освобождението от турско робство от временното
гражданско управление към щаба на руската армия под ръководството на княз В.А. Черкаски.
Приходите и разходите на този бюджет са били във френски франкове, защото българската парична
система не е била доизградена, а текстовата част на бюджета е написана на руски език.
3.Съвременни характеристики на бюджета.
Понятието „бюджет” произлиза от латинката дума „bulga”, която означава торба, чувал, чанта.
Във старофренсия език тя се възприема като “bougette”, а англичаните я наричат “budget” (кожена чанта,
куфарче), защото английският канцлер на съкровището е внасял в специална кожена чанта в парламента
документите за разглеждане, с които е обосновавал исканията на правителството за отпускане на
кредити.
1
Цит. По Чолаков, Станчо. Наука за финансовото стопанство. Варна, 1947, с. 17.
2
Днес под бюджет се разбира не това в което се съхраняват документите за приходите и разходите
на държавата, а сметка балансирана за определен период от време, разчети за предполагаемите
приходи на държавното съкровище и предвидените разходи за задоволяване на обществените
потребности. Бюджета се дефинира по различен начин от отделните автори: като закон, като
законодателен акт, като сметка за приходите и разходите на публично-правните тела, като финансов
план на държавата и др. В много от случаите определенията се базират на някои външни белези,
съпътстващи цялата процедура по управлението на част от брутния вътрешен продукт, предоставен на
държавните институции във връзка с изпълняваните от тях обществени функции и задачи.
При едно по-прецизно представяне на същността на бюджета, тя може да се изрази в следното:
1. Бюджетът е акт, чрез който се предвиждат и осъществяват годишните приходи и разходи на
държавата.
2. Бюджетът придава законодателна форма на приходите и разходите на държавата.
3. Бюджетът е съвкупност от сметки, които описват всички ресурси и разходи на държавата.
4. Бюджетът е закон, който определя природата и предназначението на приходите и разходите.
5. Бюджетът е инструмент на организирането и определянето на бъдещето.
6. Бюджетът е едновременно акт на предвиждане и разрешаване.
7. Бюджетът съдържа финансови данни за следващата година.
Независимо от различните определения на публичния бюджет безспорен остава факта, че чрез
него се внася яснота и порядък в приходите и разходите на държавата. По този начин той изразява
цялата управленска политика на правителството (стопанска, социална, културна и др).
Използвайки специална технология на подреждане на приходите и разходите на базата на т.н.
бюджетна класификация, държавата си осигурява не само яснота и прегледност върху събираните
приходи и върху целите за които те ще се използват, но се създават и предпоставки за проследяването
на конкретното въздействие върху цялото национално стопанство, посредством приходите и разходите
на държавния бюджет.
Смисълът на цялата процедура по разработването и приемането на публичния бюджет е в
необходимостта всеки разход, който се предвижда да бъде извършен през финансовата година да се
обосновава, т.е. да се доказва неговата целесъобразност и обществена значимост. Затова се търсят и
съответните източници на средства за покриване на доказаните като обществено необходими разходи.
Следователно бюджетът е синтезиран израз на държавните приходи и разходи, израз на
намеренията и целите на правителствата във връзка с изпълнението на тяхната програма. Той е и
хазната, където се събират средствата и от където се извършват разходите. При съвременната банкова
система това са специални бюджетни сметки, които се контролират и отчитат от централната
банка. Всичко това показва, че бюджетът е сложна финансово-икономическа категория, чието
изясняване изисква да бъде разгледана от различни аспекти: правен; финансово-технически;
социално-икономически и политически.
От правна гледна точка бюджетът се гласува и приема от законодателния орган (парламента)
като закон или законодателен акт. Това зависи от правомощията на двата органа на държавна власт.
Счита се, че колкото са по-големи правомощията на парламента във връзка с приемането и евентуалните
промени в бюджета, толкова повече бюджетът има характер на закон и обратно – колкото са по-големи
правомощията на правителството, т.е. на изпълнителната власт, толкова бюджетът има характер на
законодателен акт. В България бюджетът е закон, чиито разпоредби имат юридическа сила.
Законът за бюджета определя: 1.Размера на очакваните приходи; 2. Задължително регламентира
разходите като обем и структура; 3. Звената в бюджетната система и финансовите взаимоотношения
между тях. Но законът за бюджета има сила главно по отношение на бюджетните разходи, които са
задължителни за органите на изпълнително-разпоредителната власт. Спрямо величината на приходите,
бюджетът има препоръчителен характер, тъй като те се определят възоснова на данъчните закони –
Закон за данъка върху добавената стойност, Закон за акцизите и данъчните складове, Закон за
корпоративното подоходно облагане и др.
От финансово-техническа гледна точка бюджетът е обобщена сметка за приходите и разходите
на държавата за една бюджетна година. Като такава той е съвкупност от текст, цифри и таблици.
Финансово-техническата страна е видимата страна на бюджета, която е резултат на едногодишен труд
на специалистите от Финансовото министерство по обобщаване на данните и разпределение на
средствата.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Бюджет и бюджетна структура

Бюджет и бюджетна структура Теми предназначени за студенти от ВИНС...
Изпратен от:
heartbreak
на 2011-06-08
Добавен в:
Теми
по Финанси
Статистика:
41 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Система за управление на “ПроСофт”- АД

18 мар 2006
·
632
·
14
·
1,274
·
58
·
13

По своята същност процесът на управление се свежда до процес на въздействие на субекта върху обекта за постигане на предварително поставени цели
 

Анализ на приходите

25 фев 2008
·
876
·
7
·
383
·
41
·
1

Осъществяването на производствено – стопанската дейност в организацията трябва да се извършва с минимални разходи и максимална печалба...
 

Въведение в темата за анализа на финансовия отчет

05 май 2006
·
1,737
·
2
·
292
·
11

Съвременният прочит на финансовият отчет на предприятието значително се различава от традиционния финансово-стопански анализ, главно поради растящото влияние на външната среда върху дейността на предприятието
 

Курсова работа по финанси

06 апр 2008
·
1,047
·
6
·
693
·
685
·
185
·
2

Финансов синтез и баланс на фирма, чисти оборотни капитали на фирмата, изчисляване коефициента за ликвидност, коефициент за финансова независимост на фирмата, анализ за рентабилността на фирмата...
 

Анализ на зависимостта между приходи, разходи и печалба ( "Български пощи" ЕАД)

14 май 2007
·
700
·
37
·
2,979
·
177
·
120
·
1

Използвани са данни от отчетите за приходи и разходи за първите тримесечия съответно за 2000 г. и 2001 г.
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 4-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Примерни въпроси за държавен изпит по Финанси, бакалавърска степен. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(За отличници)
15
27.08.2018
Тест по Финанси за 2-ри курс на тема "Времева стойност на парите"
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти във 2-ри курс, изучаващи Финанси.
(Лесен)
15
1
1
3 мин
25.07.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Бюджет и бюджетна структура

Материал № 701166, от 08 юни 2011
Свален: 41 пъти
Прегледан: 57 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 11
Брой думи: 5,706
Брой символи: 36,342

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бюджет и бюджетна структура"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения