Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
Големина на текста:
Икономика
Лекция номер 01
* непроведена;
Икономика
Упражнение номер 01
* асистент Миглена Темелкова;
* две контролни през семестъра;
* първото контролно ще бъде в третия по ред час;
* изпита ще се състои от един или два въпроса за развиване;
Икономика
Лекция номер 02
“Пазарна среда на предприятието”
* Литература:
- “Икономика на предприятието” – доцент Димитракиева;
- “Икономика” – доц. Димитракиева и други;
- “Бизнес икономика” – доц. Димитракиева и други;
* кабинети 308 и 504 НУК;
01. Обща характеристика на външната среда на предприятието:
Всяка организация съществува в условията на определена обкръжаваща среда,
чиито сили директно или индиректно влияят върху дейността й и предявяват
изисквания към нейното поведение. Тези сили могат да влияят пряко като въздействат
веднага и директно върху организацията или непряко, като оказват влияние върху
климата, в който организацията осъществява дейността си. Преките фактори са
фактори на микросредата и въздействат ежедневно и директно върху предприятието.
Косвените фактори са фактори на макросредата и формират климата, в които
предприятието осъществява дейността си. Тяхното ежедневно въздействие върху
предприятието е по-слабо забележимо, защото те постепенно променят средата му. За
разлика от преките фактори, те не подлежат на избор от страна на предприятието. До
известна степен тези преки и непреки фактори са непредсказуеми и неконтролируеми.
При това обикновено те са много мощни – упражняват съществено въздействие върху
дейността и благосъстоянието на организацията. За да успее една организация нейните
менажери трябва да опознаят тези външни сили, да обхванат взаимовръзките между тях
и да разберат какво е тяхното реално или потенциално въздействие върху
организацията. Преди всичко менажерите трябва да управляват организацията по такъв
начин, че да минимизират отрицателният ефект от въздействието на факторите на
външната среда и да максимализират техният положителен ефект върху организацията.
Въпреки, че тези фактори са много динамични и трудни за предсказване, отчитането,
съобразяването и приспособяването към средата има важно значение за оцеляването на
организацията и за постигането на нейните цели. За да се следят промените в средата
трябва да се извършва сканиране и анализ на средата. Сканирането е процес на
събирането на информацията за силите на средата и включва наблюдение, преглеждане
на вторични източници на информация – към тях спадат стопански, търговски,
правителствени публикации и маркетингови проучвания. Анализът на средата е процес
1
на оценяване и интерпретиране на събраната информация. Чрез анализа трябва да се
определят текущите промени във средата и ако е възможно да се предвидят бъдещите
такива. Оценявайки промените, мениджмънта трябва да определи вероятни заплахи и
възможностите за организацията.
02. Елементи на микрообкръжаващата среда на фирмата: (иначе казано това
са факторите с пряко въздействие):
Основните елементи на микрообкръжаващата среда на фирмата са: потребителите,
чиито нужди организацията удовлетворява; конкурентите, с които организацията
трябва ефективно да се бори за купувачи; доставчици, които снабдяват организацията с
необходимите й стоково-материални ценности; посредниците и обществеността.
02. 01. потребителите – от всички фактори с голямо въздействие, потребителите
са може би най-важни за организацията. Решението им да купят или да не купят
продуктите на фирмата пряко се отразява на приходите от продажби и на нейното
оцеляване. Освен прякото въздействие на приходите от продажбите, потребителите
оказват влияние върху характеристиката на произвежданите продукти и услуги от
фирмата; върху качеството, продажните цени и мястото на продажба. Изследването на
потребителското търсене се концентрира и върху потенциалните клиенти.
Организациите изучават демографските промени, както и други фактори, които им
помагат да идентифицират групи като потенциалните потребители на стоки. Наред с
общото, в основните фактори, влияещи върху поведението на потребителите трябва да
се отчитат и спецификите на това поведение, проявяващо се на различни пазари.
Организациите могат да избират целевия си пазар, но те обаче не могат да контролират
неговата характеристика. Те могат да реагират и адаптират своята дейност към
възрастта, дохода, месторазположението, образованието на потребителите, но не и да
ги контролират.
Една фирма може да си взаимодейства със следните видове пазари – пазари на
крайните потребители – включват отделни лица или домакинства, които купуват
стоки и/или услуги за лично потребление; бизнес пазарите – това са пазарите на
производителите – към тези пазари се отнасят организации, купуващи стоки и услуги за
използването им в процеса на производството; друг вид пазари са пазарите на
търговските посредници – към тях се отнасят организации, купуващи стоки и услуги
със цел препродажба и реализиране на печалба; пазари на държавните учреждения и
организации – това са субекти на държавната и местна власт, които купуват стоки и
услуги за последващото им използване в сферата на комуналните услуги или за
предаване на тези стоки и услуги на нуждаещите се от тях; друг вид пазари – това са
пазари на частните нетърговски организации – това са организации-потребители,
включващи доброволни сдружения на граждани, които предлагат услуги предимно на
членуващите в тези организации; международния пазар – тук се включват всички
външни контрагенти, в това число крайните потребители, производителите,
междинните продавачи, държавните органи.
02. 02. доставчици – всяка организация има нужда от ресурси, материали,
енергия, оборудване, услуги, за да произвежда продукта или услугата, които да
предлага успешно на пазара. Доставчиците са отделни лица или организации, които
осигуряват на фирмата, необходимите й ресурси. Изборът на доставчик е изключително
важен въпрос, тъй като неправилно избран доставчик, които доставя неритмично или
некачествени суровини или материали ще компрометира дейността на фирмата. Затова
всяко предприятие се стреми да подбере такива доставчици, които му дават
конкурентни предимства и с които може да поддържа делови връзки при взаимна
изгода за продължителен период от време. Такива са доставчиците с по-големи
технически, производствени и финансови възможности.
2
02. 03. посредници на фирмата – това са фирми или индивиди помагащи на
компанията в предвижването, продажбите и разпространението на стоките й, в
извършването на различни други дейности като изследване, реклама, финансиране. Към
тях отнасят търговските посредници, фирмите-специалисти по стоко-предвижването,
агенциите за маркетингови услуги и кредитно-финансовите учреждения. Търговските
посредници помагат на компанията да търси клиенти и/или непосредствено да им
продава стоките. Фирмите-специалисти по стоко-предвижването натрупват запаси от
стоки в собствените си складове и осигуряват тяхното съхранение до момента на
изпращането на стоката по местопредназначение. Друга част от тях, транспортните
предприятия, организират транспортирането на стоките до потребителите. Агенциите
за маркетингови услуги – това са фирми за маркетингови изследвания, рекламните
агентства, консултантските фирми по маркетинг помагат на компанията в по-точното
определяне на подходящите за нея пазари. Кредитно-финансовите учреждения – към
тях се отнасят банки, кредитни компании, застрахователни компании – всички те
подпомагат предприятията при финансиране на техните сделки и при застраховката им
във връзка с покупко-продажбата на стоки.
02. 04. конкуренти – трудно е да се разчита на успех на пазара, ако не се познава
потенциала на конкурентите и още повече, ако не са известни техните способи за
реагиране при промяна на пазарната ситуация. Традиционното разбиране за
конкуренция включва преките конкуренти на пазара, тоест тези фирми, които продават
сходни продукти в същата географска среда.
Според класическата икономическа теория съществуват четири възможни
конкурентни структури – монопол, олигопол, монополистична конкуренция и чиста
конкуренция. Монопол има, когато една фирма произвежда и продава стока или
услуга, която няма близки заместители. Олигопол съществува, когато няколко големи
фирми контролират предлагането на значителна част от даден продукт.
Монополистична конкуренция е пазарна структура, при която съществуват няколко
фирми, всяка от които предлага различна структура на маркетинга. При тази ситуация
фирмата се стреми да наложи отличително преимущество на основата на използването
на различно съчетание на маркетинговите фактори, каквото не съществува при
конкурентите, но е желано от потребителите. Чиста конкуренция съществува, ако на
пазара има много фирми, предлагащи идентични продукти. За да има продължителен
успех, фирмата постоянно трябва да разглежда своята стратегия и да запазва
отличителните си особености.
Икономика
Упражнение номер 02
“Търговско предприятие”
01. Същност:
Търговците сключват търговски сделки по занятие. По този начин те извършват
дейност, при която под определена форма се издават права, задължения и фактически
отношения. Съвкупността от тези права, задължения и отношения по смисъла на член
15, алинея 1 на търговския закон определят същността на търговското предприятие.
Правото регламентира търговското предприятие от гледна точка на неговото запазване
и съхраняване като стопанска единица. Търговското предприятие има елементи,
характеризиращи го като такова, но изпълнението на едни от тези елементи извън
същността на търговското предприятие … . Откъснати от предприятието те губят
правната си индивидуалност. Такива елементи са: правото на фирма, правото на
търговската марка, клиентите и други. Търговското предприятие не може да се
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пазарна среда на предприятието

Всяка организация съществува в условията на определена обкръжаваща среда, чиито сили директно или индиректно влияят върху дейността й и предявяват изисквания към нейното поведение...
Изпратен от:
Петър Джоков
на 2011-06-05
Добавен в:
Лекции
по Икономика
Статистика:
96 сваляния
виж още
Изтегли
 
 
Онлайн тестове по Икономика
Икономика
тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Кандидат-магистърски тест за завършилите професионално направление "Икономика". Тестът съдържа затворени въпроси с един или повече верни отговора.
(Лесен)
38
43
1
5 мин
28.10.2014
Тест по Икономика за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 3 курс
Време за решаване на теста - 45 минути. Състои се от 34 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти в икономически специалности, 3-ти курс.
(Труден)
45 минути
34
12
1
11 мин
13.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Пазарна среда на предприятието

Материал № 698639, от 05 юни 2011
Свален: 96 пъти
Прегледан: 134 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 13
Брой думи: 4,523
Брой символи: 28,901

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пазарна среда на предприятието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 193 50

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  1 години
138 25

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения