Големина на текста:
1.Същност на раб-та в екип – екипът, като организационна форма е част от
инструментариума на изпълнителите и е средство за извличане на полза от съвместната
дейност на хората при изпълнение на конкретни задачи, при конкретни условия и
конкретно време.Екипите имат потенциала да осигурят съвкупност от умения и опит за
изпълнение на задачите в условията на динамични промени.
2.Предимства при раб-та в екип – умения на членовете да се допълват, гъвкаво
разделение на труда води до предимства в производителността, съгласуването се
стабилизира и се развива чувство за корпоративност, ентусиазмът се увеличава чрез
съвместни усилия за изпълнението на раб.задача.
3.Недостатъци- проблеми при комуникирането, проблеми при координирането, групов
манталитет ограничаващ свободата на действие, соц.ленивост.
4.Вътрешна среда на екипа – състои се от редица променливи :
-целта която трябва да се постигне; - участниците в екипа, които са най-важният ресурс
на екипа; - състава на екипа, компетенциите на участниците, уменията за раб.в екип,
адаптивност и колективен дух; - лидерството, което да провокира към непрекъснато
усъвършенстване и максимално използване на чов.ресурси; - колективния дух явяващ
се същността на екипа, индикиране при осъществяване на конкретните задачи, във
взаимоотношенията м/у участниците;
5.Външна среда на екипа- съвкупност от фактори, въздействащи в/у екипа :
- Първа група- среда на пряко въздействие- включва фактори, оказващи пряко
въздействие в/у екипа и търпят непосредствено въздействие от самия екип;
- Втора група- среда на косвено въздействие – включва фактори, оказващи непряко
въздействие в/у екипа и косвено зависи от неговите резултати;
- Фактори на глобалната среда влияещи в/у работата на екипа, в зависимост от
естеството на задачата.
6.Сравнителен анализ на група и екип – Групите са : организирана с-ма от двама
или повече човека, които са взаимосвързани, така че с-та да изпълнява някаква ф-ция.
Те са съвкупност от хора, които си взаимодействат помежду си, психологически са
зависими един от друг и се възприемат като група. Групите са специфичен соц.
инструмент ч/з който на основата на определени ценности и по пътя на взаимното
въздействие хората определят и осъществяват поведение, водещо до реализиране
на цели или задоволяване на определени потребности. Групите биват : формални и
неформални.Формалните са резултат от потребности и процеси на организацията, а
неформалните от естествено групиране на хора в отговор на взаимно подпомагане.
Формалната стр-ра се създава от упр.екип на орг-та за осъществяване на нейните цели.
Превръща се в соц.среда, където хората свободно взаимодействат и създават
неформални групи. Екипите са: групи с допълващи се умения и способности на
участниците, които поемат взаимна отговорност с общи цели, подготовка и подходи.Те
успешно постигат поставената цел ч/з изграждане на колективен дух. Екипите
използват ефективно знанията, уменията и способностите на своите членове.Те са
гъвкави и бързореактивни по отношение на промените.Имат голям мотивационен
потенциал, който може да се прояви в различни екипни форми на работа.
В Групата- хората работят заедно, има ниско ниво на синергизъм, индивидуална
отговорност, доверието и откритостта са премерени, има индивидуални продукти,
задачите и целите са или лични или неясни, чувствата не са част от работата,
конфликтите се потушават, инф-та се дава при необходимост, има разл.умения и ясно
определен лидер.
В Екипа- има взаимно доверие м/у хората, положителен синергизъм, индивид.и
взаимна отговорност, хората се поддържат взаимно, има колективни продукти, целите
са общи за всички, чувствата се изразяват открито, конфликтите се обсъждат и
разрешават, инф-та се споделя свободно, има съвместно ръководство, в екипа хората
дискутират, решават и работят заедно.
7.Видове екипи- а) консултиращи екипи- разширяват информационната основа на
тези, които вземат решения; б) производствени екипи- изпълняват ежедневни, рутинни
дейности с голяма степен на координиране с др.работни звена; в) проектни екипи- те се
нуждаят от хора с големи способности за решаване на проблеми и специални познания,
техн.умения ; г) действащи екипи- изискват висока степен на специализация и
координиране, формират се за кратък или по-продължителен период от време.
Всеки екип се оценява според четири ключови променливи : - техническа или
професионална специализация; - координиране ; - продължителност на раб.цикъл ;
- работни резултати ;
8.Работата в екип като процес- изграждането на екип включва следните
осн.стъпки : - изясняване необходимостта от изграждане на екип; - взаимно
опознаване ; - признаване на инд.умения и способности; - установяване на единен
метод за работа; работата в екип включва следните осн.стъпки : - изграждане на
екип ; - развитие на уменията на работещите в екипа за сътрудничество, споделяне на
идеи, открити взаимоотношения и взаимна подкрепа ; - периодична оценка на
резултатите от работата ; - непрекъснато обучение ;
9.Основни проблеми при работата в екип : - неподходящ избор на организац.форма ;
- неяснота относно същността и целите на екипа ; - неподходящи условия на работа на
екипа ; - няма разработена с-ма за оценяване на резултатите от работата на екипа ; -
отсъствие на с-ма за оценяване на резултатите от работата на екипа ; - отсъствие на с-
ма за екипно възнаграждение ; - организац.култура е консервативна ; - неефективни
комуникации ; - неподходяща големина на екипа ;
10.Начини за подобряване работата в екип : - оценена необходимост от сформиране
на екип; - ясна цел относно раб.задача за решаване ; - приложение на стратегиите и
тактиките на успешно ръководене ; - избор на правилен подход за създаване на
подходящи условия на работа на екипа ; - отчитане приноса на всеки участник в екипа
пред прекия ръководител ; - създаване с-ма за оценка на резултатите от екипната
работа; - формиране, разпространение и управление на предприемаческа организац.
култура или промяна на съществуващата в тази посока ; - оптимизиране състава на
екипа съобразно задачата и целите, които трябва да постигне ; - ефективни
комуникации ; - навременна реакция по отношение на конфл.ситуации ; - отчитане
спецификата на културната идентичност ; - непрекъснато обучение и усъвършенстване;
11.Основни критерии за успешен екип : - лидерите на екипи да знаят и да могат
ефективно да управляват екипа ; - да има нещо важно, към което хората в екипа да се
стремят ; - да знаят какво трябва да постигнат ; - на екипа е необходимо време, за да се
развие ; - членовете на екипа да са наясно със своите задължения ; - да са изработили
сами подходящ подход за съвместна работа ; - да преразглеждат работата си ; да се
забавляват;
12.Подготовка за изграждане на екип изясняване на целите ( яснота на
изискванията към екипа, екипа да знае какво трябва да постигне ) ; - изясняване на
изискванията към екипа ( да се уточнят очакванията от работата на екипа и срока на
задачата, прецизиране на поставените цели, анализ на раб.задача и общата ситуация
извън нея, начин на оценка на екипния успех, уточняване ресурсната обезпеченост на
екипа, трудности които биха могли да попречат на задачата) ; - дизайн на труда, който
е свързан с определяне хар-ра и съдържанието на труд.задачи, методите за
изпълнението им и взаимовръзката м/у отделните трудови операции от гл.т. на екипа
като цяло ;
- анализ на работата и трудови стандарти ( анализа е свързан с целенасочено
събиране на инф-ия за характ-те на труда, а резултата от анализа на работата се оформя
в два основни трудови стандарта : характ-ка на труда и стандартен личностен профил
на личността) ; - планиране на ефективен начин на работа ( ясно формулиране
мисията на екипа, споделена с всички, метод за ефективен начин на работа) ;
- набиране и подбор на участниците в екипа ( изясняване стр-та на екипа, определяне
на функц.и екипни роли, изработване критерий за подбор, изграждане с-ма за оценка,
процедура за набиране, провеждане на подбор, избор) ; - подготовка и провеждане на
първата среща на екипа (целта на срещата да е свързана със спечелване доверието на
членовете в процеса на изясняване целите и задачите пред екипа, подходящ избор на
място за първа среща, достъпно и ясно поднасяне на първичната инф-ия, възможност на
членовете за изказвания и въпроси, предизвикване на участниците за съвместна
работа);
13.Процесът на изграждане на екип изясняване възможностите на екипа,
определяне на екипните роли, откриване на правилния подход за работа, мотивация на
екипа, система за вземане на решения, разработване и прилагане на с-ма за оценка на
постигнатите индивид.и екипни резултати, периодично разглеждане функционирането
на екипа и напредъка спрямо поставените цели и задачи;
14.Модели за изграждане на екип :
- Модел на Кърт Люис – проследява динамиката на развитие на първоначално
изградената теза в процеса на постигане на крайната цел, като определя три стадия на
развитие на екипа – замразяване, размразяване и повторно замразяван.
- Модел “Стълбица на Ког”- поставя се поетапното духовно израстване на групата и
превръщането и в екип. Тук групите преминават през пет етапа на развитие – І – период
на учтивост, ІІ- отговор на въпроса защо сме тук, ІІІ- борба за власт, ІV- етап на
конструктивната работа, V-духовно израстване;
- Модел на Такмън- в центъра се поставя времевата последователност и се
детайлизира всяка от четирите фази на екипното развитие.І фаза- формиране,ІІ фаза-
наместване, ІІІ- нормиране, ІV фаза- функциониране;
15.Модел на успешен екип – този модел който е преодолял разл.проблеми в процеса
на своето изграждане, може да се справя с поставените задачи, показва устойчивост
при постигане на поставена цел.Самооценява се като екип и получава външна оценка от
своята работа.Той е спечелил доверието, че е в състояние да се справя с възникнали
проблеми в сложни ситуации.Модела на успешен екип описва пет доминантни
елемента които са важни: ефекти или резултати, ръководене, неформални процеси,
емоции, ключови стратегии; Стратегии за изграждане на успешен екип – стратегия
за непрекъснато развитие, стратегия за максимално използване възможностите на
участниците в екипа, стратегия непрекъснато усъвършенстване;
16.Препоръки за практиката: І.подготовка на мисията- правилно установяване
целите и намеренията, определяне мисията на екипа, планиране на осн.проекти,
отговорност и авторитет на ръководителя; ІІ. Развитие на участниците в екипа-
поемане на персонален ангажимент, получаване на индив.оценка за усилието,
получаване и даване на конструктивна критика, подобряване на комуникацията,
усъвършенстване на знанията и уменията, приобщаване към ценностите на екипа,
позитивно решаване на конфликтите, съвместни екипни забавления; ІІІ. Изграждане
на екипа и обучение- правилно определяне на екипните роли, прилагане на стратегии
и тактики на ръководене и обучение, споделено лидерство, стимулиране на
разнообразието, утвърждаване и обсъждане на успешния екип; ІV. Насърчаване
увереността на екипа- изграждане на доверие и сътрудничество, увеличаване на
лидерската увереност, комуникативна активност, усилване на обр.връзка; V.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Работа в екип - основни понятия и определения

Работата в екип, избор на екип, основни проблеми при работа в екип и начини за тяхното отстраняване...
Изпратен от:
Даниела Иванова
на 2011-05-31
Добавен в:
Лекции
по Мениджмънт
Статистика:
493 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по Мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът се фокусира върху корпоративното ръководтво и историята на корпорациите. Съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(За отличници)
35
5
1
7 мин
24.11.2016
Тест за текущ контрол по дисциплината "Управление на промяната" за студенти от 5-ти курс
междинен тест по Мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът е предназначен за студенти от 5-ти курс, изучаващи тази дисциплина. Съдържа 45 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
45
1
1
5 мин
13.10.2016
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Работа в екип - основни понятия и определения

Материал № 695256, от 31 май 2011
Свален: 493 пъти
Прегледан: 835 пъти
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 3,794
Брой символи: 24,016

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Работа в екип - основни понятия и определения"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Торнев
преподава по Управление на операциите
в град София
с опит от  28 години
29

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения