Големина на текста:
1.Същност на раб-та в екип – екипът, като организационна форма е част от
инструментариума на изпълнителите и е средство за извличане на полза от съвместната
дейност на хората при изпълнение на конкретни задачи, при конкретни условия и
конкретно време.Екипите имат потенциала да осигурят съвкупност от умения и опит за
изпълнение на задачите в условията на динамични промени.
2.Предимства при раб-та в екип – умения на членовете да се допълват, гъвкаво
разделение на труда води до предимства в производителността, съгласуването се
стабилизира и се развива чувство за корпоративност, ентусиазмът се увеличава чрез
съвместни усилия за изпълнението на раб.задача.
3.Недостатъци- проблеми при комуникирането, проблеми при координирането, групов
манталитет ограничаващ свободата на действие, соц.ленивост.
4.Вътрешна среда на екипа – състои се от редица променливи :
-целта която трябва да се постигне; - участниците в екипа, които са най-важният ресурс
на екипа; - състава на екипа, компетенциите на участниците, уменията за раб.в екип,
адаптивност и колективен дух; - лидерството, което да провокира към непрекъснато
усъвършенстване и максимално използване на чов.ресурси; - колективния дух явяващ
се същността на екипа, индикиране при осъществяване на конкретните задачи, във
взаимоотношенията м/у участниците;
5.Външна среда на екипа- съвкупност от фактори, въздействащи в/у екипа :
- Първа група- среда на пряко въздействие- включва фактори, оказващи пряко
въздействие в/у екипа и търпят непосредствено въздействие от самия екип;
- Втора група- среда на косвено въздействие – включва фактори, оказващи непряко
въздействие в/у екипа и косвено зависи от неговите резултати;
- Фактори на глобалната среда влияещи в/у работата на екипа, в зависимост от
естеството на задачата.
6.Сравнителен анализ на група и екип – Групите са : организирана с-ма от двама
или повече човека, които са взаимосвързани, така че с-та да изпълнява някаква ф-ция.
Те са съвкупност от хора, които си взаимодействат помежду си, психологически са
зависими един от друг и се възприемат като група. Групите са специфичен соц.
инструмент ч/з който на основата на определени ценности и по пътя на взаимното
въздействие хората определят и осъществяват поведение, водещо до реализиране
на цели или задоволяване на определени потребности. Групите биват : формални и
неформални.Формалните са резултат от потребности и процеси на организацията, а
неформалните от естествено групиране на хора в отговор на взаимно подпомагане.
Формалната стр-ра се създава от упр.екип на орг-та за осъществяване на нейните цели.
Превръща се в соц.среда, където хората свободно взаимодействат и създават
неформални групи. Екипите са: групи с допълващи се умения и способности на
участниците, които поемат взаимна отговорност с общи цели, подготовка и подходи.Те
успешно постигат поставената цел ч/з изграждане на колективен дух. Екипите
използват ефективно знанията, уменията и способностите на своите членове.Те са
гъвкави и бързореактивни по отношение на промените.Имат голям мотивационен
потенциал, който може да се прояви в различни екипни форми на работа.
В Групата- хората работят заедно, има ниско ниво на синергизъм, индивидуална
отговорност, доверието и откритостта са премерени, има индивидуални продукти,
задачите и целите са или лични или неясни, чувствата не са част от работата,
конфликтите се потушават, инф-та се дава при необходимост, има разл.умения и ясно
определен лидер.
В Екипа- има взаимно доверие м/у хората, положителен синергизъм, индивид.и
взаимна отговорност, хората се поддържат взаимно, има колективни продукти, целите
са общи за всички, чувствата се изразяват открито, конфликтите се обсъждат и
разрешават, инф-та се споделя свободно, има съвместно ръководство, в екипа хората
дискутират, решават и работят заедно.
7.Видове екипи- а) консултиращи екипи- разширяват информационната основа на
тези, които вземат решения; б) производствени екипи- изпълняват ежедневни, рутинни
дейности с голяма степен на координиране с др.работни звена; в) проектни екипи- те се
нуждаят от хора с големи способности за решаване на проблеми и специални познания,
техн.умения ; г) действащи екипи- изискват висока степен на специализация и
координиране, формират се за кратък или по-продължителен период от време.
Всеки екип се оценява според четири ключови променливи : - техническа или
професионална специализация; - координиране ; - продължителност на раб.цикъл ;
- работни резултати ;
8.Работата в екип като процес- изграждането на екип включва следните
осн.стъпки : - изясняване необходимостта от изграждане на екип; - взаимно
опознаване ; - признаване на инд.умения и способности; - установяване на единен
метод за работа; работата в екип включва следните осн.стъпки : - изграждане на
екип ; - развитие на уменията на работещите в екипа за сътрудничество, споделяне на
идеи, открити взаимоотношения и взаимна подкрепа ; - периодична оценка на
резултатите от работата ; - непрекъснато обучение ;
9.Основни проблеми при работата в екип : - неподходящ избор на организац.форма ;
- неяснота относно същността и целите на екипа ; - неподходящи условия на работа на
екипа ; - няма разработена с-ма за оценяване на резултатите от работата на екипа ; -
отсъствие на с-ма за оценяване на резултатите от работата на екипа ; - отсъствие на с-
ма за екипно възнаграждение ; - организац.култура е консервативна ; - неефективни
комуникации ; - неподходяща големина на екипа ;
10.Начини за подобряване работата в екип : - оценена необходимост от сформиране
на екип; - ясна цел относно раб.задача за решаване ; - приложение на стратегиите и
тактиките на успешно ръководене ; - избор на правилен подход за създаване на
подходящи условия на работа на екипа ; - отчитане приноса на всеки участник в екипа
пред прекия ръководител ; - създаване с-ма за оценка на резултатите от екипната
работа; - формиране, разпространение и управление на предприемаческа организац.
култура или промяна на съществуващата в тази посока ; - оптимизиране състава на
екипа съобразно задачата и целите, които трябва да постигне ; - ефективни
комуникации ; - навременна реакция по отношение на конфл.ситуации ; - отчитане
спецификата на културната идентичност ; - непрекъснато обучение и усъвършенстване;
11.Основни критерии за успешен екип : - лидерите на екипи да знаят и да могат
ефективно да управляват екипа ; - да има нещо важно, към което хората в екипа да се
стремят ; - да знаят какво трябва да постигнат ; - на екипа е необходимо време, за да се
развие ; - членовете на екипа да са наясно със своите задължения ; - да са изработили
сами подходящ подход за съвместна работа ; - да преразглеждат работата си ; да се
забавляват;
12.Подготовка за изграждане на екип изясняване на целите ( яснота на
изискванията към екипа, екипа да знае какво трябва да постигне ) ; - изясняване на
изискванията към екипа ( да се уточнят очакванията от работата на екипа и срока на
задачата, прецизиране на поставените цели, анализ на раб.задача и общата ситуация
извън нея, начин на оценка на екипния успех, уточняване ресурсната обезпеченост на
екипа, трудности които биха могли да попречат на задачата) ; - дизайн на труда, който
е свързан с определяне хар-ра и съдържанието на труд.задачи, методите за
изпълнението им и взаимовръзката м/у отделните трудови операции от гл.т. на екипа
като цяло ;
- анализ на работата и трудови стандарти ( анализа е свързан с целенасочено
събиране на инф-ия за характ-те на труда, а резултата от анализа на работата се оформя
в два основни трудови стандарта : характ-ка на труда и стандартен личностен профил
на личността) ; - планиране на ефективен начин на работа ( ясно формулиране
мисията на екипа, споделена с всички, метод за ефективен начин на работа) ;
- набиране и подбор на участниците в екипа ( изясняване стр-та на екипа, определяне
на функц.и екипни роли, изработване критерий за подбор, изграждане с-ма за оценка,
процедура за набиране, провеждане на подбор, избор) ; - подготовка и провеждане на
първата среща на екипа (целта на срещата да е свързана със спечелване доверието на
членовете в процеса на изясняване целите и задачите пред екипа, подходящ избор на
място за първа среща, достъпно и ясно поднасяне на първичната инф-ия, възможност на
членовете за изказвания и въпроси, предизвикване на участниците за съвместна
работа);
13.Процесът на изграждане на екип изясняване възможностите на екипа,
определяне на екипните роли, откриване на правилния подход за работа, мотивация на
екипа, система за вземане на решения, разработване и прилагане на с-ма за оценка на
постигнатите индивид.и екипни резултати, периодично разглеждане функционирането
на екипа и напредъка спрямо поставените цели и задачи;
14.Модели за изграждане на екип :
- Модел на Кърт Люис – проследява динамиката на развитие на първоначално
изградената теза в процеса на постигане на крайната цел, като определя три стадия на
развитие на екипа – замразяване, размразяване и повторно замразяван.
- Модел “Стълбица на Ког”- поставя се поетапното духовно израстване на групата и
превръщането и в екип. Тук групите преминават през пет етапа на развитие – І – период
на учтивост, ІІ- отговор на въпроса защо сме тук, ІІІ- борба за власт, ІV- етап на
конструктивната работа, V-духовно израстване;
- Модел на Такмън- в центъра се поставя времевата последователност и се
детайлизира всяка от четирите фази на екипното развитие.І фаза- формиране,ІІ фаза-
наместване, ІІІ- нормиране, ІV фаза- функциониране;
15.Модел на успешен екип – този модел който е преодолял разл.проблеми в процеса
на своето изграждане, може да се справя с поставените задачи, показва устойчивост
при постигане на поставена цел.Самооценява се като екип и получава външна оценка от
своята работа.Той е спечелил доверието, че е в състояние да се справя с възникнали
проблеми в сложни ситуации.Модела на успешен екип описва пет доминантни
елемента които са важни: ефекти или резултати, ръководене, неформални процеси,
емоции, ключови стратегии; Стратегии за изграждане на успешен екип – стратегия
за непрекъснато развитие, стратегия за максимално използване възможностите на
участниците в екипа, стратегия непрекъснато усъвършенстване;
16.Препоръки за практиката: І.подготовка на мисията- правилно установяване
целите и намеренията, определяне мисията на екипа, планиране на осн.проекти,
отговорност и авторитет на ръководителя; ІІ. Развитие на участниците в екипа-
поемане на персонален ангажимент, получаване на индив.оценка за усилието,
получаване и даване на конструктивна критика, подобряване на комуникацията,
усъвършенстване на знанията и уменията, приобщаване към ценностите на екипа,
позитивно решаване на конфликтите, съвместни екипни забавления; ІІІ. Изграждане
на екипа и обучение- правилно определяне на екипните роли, прилагане на стратегии
и тактики на ръководене и обучение, споделено лидерство, стимулиране на
разнообразието, утвърждаване и обсъждане на успешния екип; ІV. Насърчаване
увереността на екипа- изграждане на доверие и сътрудничество, увеличаване на
лидерската увереност, комуникативна активност, усилване на обр.връзка; V.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Работа в екип - основни понятия и определения

Работата в екип, избор на екип, основни проблеми при работа в екип и начини за тяхното отстраняване...
Изпратен от:
Даниела Иванова
на 2011-05-31
Добавен в:
Лекции
по Мениджмънт
Статистика:
485 сваляния
виж още
Изтегли
 
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест за текущ контрол по дисциплината "Управление на промяната" за студенти от 5-ти курс
междинен тест по Мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът е предназначен за студенти от 5-ти курс, изучаващи тази дисциплина. Съдържа 45 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
45
1
1
5 мин
13.10.2016
Тест по Международен финансов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът съдържа примерни въпроси за изпит, които обхващат целия материал. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
9
1
5 мин
14.10.2016
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Работа в екип - основни понятия и определения

Материал № 695256, от 31 май 2011
Свален: 485 пъти
Прегледан: 818 пъти
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 3,794
Брой символи: 24,016

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Работа в екип - основни понятия и определения"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Торнев
преподава по Управление на операциите
в град София
с опит от  28 години
28

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения