Николина Калинова
преподава по Физика
в град София
Големина на текста:
ТОПЛИННИ ЯВЛЕНИЯ
/преговор/
Топлинните явления са част от ежедневието ни. Те са свързани с изменение на
температурата на телата при нагряване и охлаждане, с промяна на състоянието на веществата и
т.н. Сигурно сте прочели в учебника за навика на немския физик и химик Валтер Нернст /1864-
1941/. Той държал на масата си органично съединение с темп. на топене 26
0
С.Ако сyтринта
препаратът започне да се топи, той прекратявал уч. занятия и казвал, че срещу природата не се
рита. В този урок ще си припомним основни понятия, свързани с топл. явления. Ще отговорим
на някои практич. въпроси. Например:Защо изгаряне от водна пара са по-опасни, отколкото с
топла вода; какво е влиянието на топл. явления върху климата; може ли да сварите яйце при
300К ?
Исторически, учението за топлина е създадено много късно.Ще ви припомня, че през 17
век учените природоизследователи създават физиката като наука . Това са Г. Галилий, Торичели,
Нютон и др. Откритията им са главно в две области – механика и оптика.Но и тогава на хората
им е било топло и студено, нагрява ли са вода до кипене, топели са метали в пещи и т.н.
Причините за късното изграждане на теорията са няколко. Една от тях е необходимостта от
опити и опитни резултати, на чиято основа да се изгради теорията. А тогава все още опитът, като
източник на резултати не е признаван, разчитало се е на наблюдения и разсъждения. Друга
причина е, че горите все още не са изсечени, има евтино и достатъчно гориво.
Учението за топлина е подтиквано от практическите цели на производството. Например
изследванията на шотладския учен Джозеф Блек / 1728 - 1799 / известен повече като химик,
откривател на въглеродния диоксид са свързани с процъфтяващото производство на уиски в
Шотландия, което поглъща огромни количества гориво за превръщане на течност в пари, които
после се втечняват. Интересно е, че едва през 19 век терминът температура навлиза в науката,
техниката и производството.
Телата в природата са изградени от молекули, атоми, йони и електрони. Движението им
зависи от агр. състояние на веществото. То е много сложно и се нарича най-общо топлинно
движение. Всички топл. явления са свързани и се обясняват с него. Продължението е от
учебника на стр.61-62 , където има точка за движение на град. частици при газове, тв. тела и
течности. В плана на урока:
1.Молекулно-кинетична теория за строежа на веществата – обяснява топлинните явления
чрез топлинното движение на град. частици
2.Топлинно движение
а/ определение – движение на град. частици на веществата, чиято скорост се определя
от температурата ;
б/ особености – хаотичност; масовост; непрекъснатост
в/ явления, които доказват съществуването на топл. движение – брауново движение,
дифузия.
Казваш определенията за тези две явления от учебника и задаваш сл. въпрос: Как
може да се ускорят тези процеси? – Чрез увеличаване на температурата на веществата,
т.е. чрез увеличаване на скоростта на топл. движение. Следователно трябва да
познаваме физ. величина температура. Планът на урока продължава с:
3.Температура
а/ определение – физична величина, която е количествена мярка за интензивността на
топл. движение, т.е. за кинетичната енергия на град. частици
б/ абсолютна температурна скала
Знаем, че размерите на телата се определят с измерване на величината разстояние. Единицата
за разстояние се определя чрез еталон.Единицата за величината температура също се определя
чрез еталон. Каква е историята му? През втората половина на 18. век изследванията върху топл.
свойства на телата толкова се е разширило, че имало 19 температурни скали. През 1848г. англ.
физик Уйлям Томпсън / лорд Келвин /предложил темп. скала, в която измерването на
температурата не зависи от свойствата на раб. вещество. По тази причина през 1968г.
Международната комисия по мерки и теглилки приема международна практическа темп. скала, в
която са посочени 11 точни температури на определени явления, които могат да се наблюдават и
възпроизвеждат лесно.Така скалите на разл. термометри могат да бъдат направени еднакви.
Записваш формулите: 1К = 1
0
С ?t = ?Т Т = t + 273,15 , където t е
Целзиева температура, а Т – келвинова температура.
Опитно е установено, че температурата на едно тяло е свързана с кинет. енергия на
хаотично движение на град. частици. Всички тела около нас имат температура.т.е. t е
универсална величина. Има ли тела, които нямат температура? Не се говори за t на тела, когато
те нямат голям брой град. частици,т.е. за 1 частица не се говори за t. Има органични молекули,
изградени от голям брой атоми, йони, но движенията на тези часици не е хаотично, а се
извършва с определени скорости, които се определят от законите на механиката.
Нямат температура и големите космически обекти от типа галактики исистеми от
галактики. Всяка звезда от една галактика има температура, която може да се оцени п
оизлъчваната от нея светлина. Температура има и междузвездния газ. Тя е много ниска, близка
до абсолютната нула. Градивните частици на междузвездния газ се движат хаотично, но в
единица обем те са милиарди пъти по-малко в сравнение с градивните частици на
въздуха.Поради това ударите между град. Частици на на междузвездния газ градивните частици
на повърхността на една сзезда не водят до колективно движение и не се установява една обща
температура.В галактиката има огромен брой обекти с най-различни температури. Затова не
може да се говори за температура на галактиката като цяло. По същото съображение и
Вселената като цяло няма температура.
Ще работим с тела, които имат температура, т.е. градивните им частици извършват
топлинно движение и си взаимодействат помежду си. Следователно, сумата от кинет. енергия на
топлинно движение на град. частици на едно тяло и потенц. енергия на взаимодействие между
тях се нарича вътрешна енергия на тялото. Продължаваш от учебника на стр. 68-горе : Можем
още да кажем, .......... до края на абзаца и в плана записваш:
4. Вътрешна енергия – означение, мерна единица
Задаваш следния въпрос: Как може да се промени вътрешна енергия на едно тяло?
Отговор: чрез промяна на температурата му, т.е. чрез топлообмен и работа. Ще разгледаме
процеса на топлообмен.
5.Топлообмен
а/ определение – явление, при което се осъществява топлинно взаимодействие между
телата
Процесът на топлообмен може да се осъществява чрез допир между телата, конвекция,
лъчеизпускане и лъчепоглъщане. Продължаваш на стр. 68 от учебника за количество топлина
и записваш в плана на урока термина и формулата.
б/ количество топлина – физична величина, която характеризира в количествен аспект
енергията, която едно тяло получава или отдава при топлообмен с околните тела
Количеството топлина, което е необходимо за нагряване на тяло с маса m от температура
t
1
до температура t
2
, се определя от формулата
Q = c m / t
2
– t
1
/ , където с – специфичен топлинен капацитет на веществото.
Продължаваш от учебника на стр. 69 – горе – определение и формула за специф. капацитет
до края на точката. След това задаваш въпроса: Възможно ли е едно тяло да получава топлина
и да не променя температурата си? – при преходи между състоянията си. Според БДС вече не се
казва агрегатни състояния .
За да се стопи едно кристално тяло с маса m при температурата му на топене е необходи-
мо да получи следното количество топлина
Q = ? m, където ? е специфична топлина на топене на веществото.
За да се превърне една течност с маса m при температурата й на кипене в пaри е необхо-
димо да получи следното количество топлина
Q = r m, където r е специфична топлина на изпарение .
Следователно, при кипене и изпарение температурата остава постоянна,т.е. кинетичната енергия
на град. частици не се променя. Погълнатото количество топлина се изразходва за увеличаване
на потенц. енергия на град. частици, т.е. за увеличаване на разстоянията между тях. /стр. 76 в
учебника/
На фигурата е представена графиката на зависимостта на температурата на крист. тяло от
погълнатото колич. топлина.
t
0 – 1 - тялото се загрява
31 – 2 - тялото се топи при темп. на
топене
2 – 3 - нагряване на течността
t
т
12
0 Q
Ще ви припомня физичния смисъл и практическото значение на тези три величини: с , ? , r
за водата. Най-голям специфичен капацитет има водата – около 4190 J /kgK <т.е. за да се
повиши температурата й с един градус са необходими 4190 J енергия. За същата цел на 1 кg
желязо са достатъчни само около 450 J . Охлаждайки 1кg вода с 1
0
С се отделя около 4190 J
топлина в околното простванство.Това свойство на водата е определящо за живота на Земята и
за съществуването на растенията и животните.През горещите летни дни водата в океаните,
моретата и големите езера се загрява бавно и не повишава рязко температурата си. Така и
намиращият се в допир с нея околен въздух не се прегрява. В резултат температурата в

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Топлинни явления

Топлинните явления са част от ежедневието ни. Те са свързани с изменение на температурата на телата при нагряване и охлаждане, с промяна на състоянието на веществата и т.н.
Изпратен от:
zamundanet
на 2007-12-24
Добавен в:
Уроци
по Физика
Статистика:
191 сваляния
виж още
Изтегли
Материалът се намира в следните категории:
Уроци по Физика за Ученици от рядко сваляни с 4 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Домашни по темата на материала
Задача по физика 11 клас
добавена от vladdinka 03.12.2015
0
2
Задача за Топлинни машини по Физика
добавена от Genadi1997 05.06.2014
0
4
Физика-8 клас 2 задачи за понеделник
добавена от moncheto0o110993 15.03.2014
0
11
Прилики и разлики на: изпарение, кипене, топене и втвърдяване.!!!СПЕШНО ДО УТРЕ!!!
добавена от nikola.nikolov_3903 23.06.2016
1
4
Физика и астрономия 8клас .... спешноо!!!!
добавена от tedi666028 15.02.2015
1
9
Подобни материали
 

Електромагнитни вълни

01 ное 2011
·
104
·
4
·
1,391
·
295
·
52

Електромагнитни вълни - определение, формули, закономерности...
 

Природата на цветовете

19 дек 2006
·
740
·
1
·
229
·
395
·
16
·
2
·

Това, което виждаме като цвят, е начина, по който нашият мозък реагира на различните дължини на вълните на светлината.
 

Температура на топене и замръзване

18 яну 2008
·
131
·
51
·
7,748
·
314
·
7

Температурата на топене се определя като температурата, при която се извършва фазовият преход от твърдо към течно състояние при атмосферно налягане; тази температура напълно съответства на температурата на замръзване...
 

Топлопроводност

07 май 2010
·
101
·
4
·
513
·
176
·
48

Топлинен поток. Закон на Фурие. Топлопроводност през еднослойна и многослойна плоска стена. Топлопроводност през цилиндрична еднопластова и многопластова стена. Топлопроводност през сферична стена...
 

Механични вълни

07 мар 2007
·
822
·
1
·
378
·
175
·
29
·
2

Предаването на трептенията от частица на частица в една еластична среда се нарича вълново движение или механична вълна.
 
Онлайн тестове по Физика
Тест по физика за 10-ти клас на тема "Светлина"
тематичен тест по Физика за Ученици от 10 клас
Тестът е предназначен за проверка на знанията в края на раздел Светлина - учебно съдържание - 10 клас. Включва 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
174
1
09.07.2013
Тест по физика за 9-ти клас над Електростатика
тематичен тест по Физика за Ученици от 9 клас
Тестът съдържа 11 въпроса от раздел Електростатика с решаване на задачи и превръщане на единици. Всеки въпрос съдържа само един верен отговор.
(Труден)
11
327
1
04.12.2013
» виж всички онлайн тестове по физика

Топлинни явления

Материал № 68926, от 24 дек 2007
Свален: 191 пъти
Прегледан: 410 пъти
Качен от:
Предмет: Физика
Тип: Урок
Брой страници: 4
Брой думи: 882
Брой символи: 7,451

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Топлинни явления"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николина Калинова
преподава по Физика
в град София
с опит от  16 години
224

Генка Петрова
преподава по Физика
в град София
с опит от  21 години
77

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения