Големина на текста:
Горско законознание
1 Гора по смисъла на този закон е земя, заета от горскодървесна растителност с площ не по-малка от 1 декар. Горски фонд по смисъла на
този закон е територията, предназначена основно за гори, обхващаща гори и храсти, както и земите за залесяване и недървопроизводителните
земи, посочени в кадастъра. Не се включват в горския фонд земите, които са урбанизирани, отделните урегулирани имоти по Закона за устройство
на територията, както и земеделските земи.Собственост. Правото на собственост върху горите и земите от горския фонд принадлежи на
физически и юридически лица, на държавата и на общините.Държавни са всички гори и земи от горския фонд, които не принадлежат на
физически и юридически лица и на общините. Правото на собственост на държавата върху гори и земи от горския фонд се удостоверява с акт за
държавна собственост.(2) Гори - изключителна държавна собственост, са: горите в защитените територии, определени за изключителна държавна
собственост със Закона за защитените територии; островите по граничните реки;) горите в зоните за строга охрана на водата и водовземните
съоръжения, семепроизводните градини, географските култури и дендрариумите., Публична държавна собственост са:1. горите и земите от
държавния горски фонд, предоставени за управление на ведомства за изпълнение на функциите им или във връзка с отбраната и сигурността на
страната, или за извършване на здравни, образователни и хуманитарни дейности;2. горите и земите от горския фонд - държавна собственост, в
защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии;3. горите и земите от държавния горски фонд, включени в територии за
културно-историческа защита по Закона за културното наследство чието предназначение е определено с подробен устройствен план;4. горите в
териториите от 200-метровата ивица покрай границите на Република България с изключение на островите по граничните реки, включително 200-
метровата ивица по бреговата тераса на р. Дунав;5. защитените горски пояси;6. горите за защита на инженерно-технически съоръжения. Частна
държавна собственост са всички други гори и земи от държавния горски фонд. Горите и земите от държавния горски фонд се стопанисват като
национално богатство в интерес на цялото общество.
2 Управление на горския фонд
Управлението на държавния горски фонд и контролът върху всички гори и земи от горския фонд се осъществява от Изпълнителната агенция по
горите като юридическо лице на бюджетна издръжка. Създава се Национален съвет по горите към изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите като консултативен орган за обсъждане на основни въпроси по управлението на горите. Изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по горите със заповед определя състава на Националния съвет по горите. В състава на Националния съвет по горите се
включват представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Изпълнителната агенция по
горите, Института по гората към Българската академия на науките, Лесотехническия университет, Съюза на лесовъдите в България и други
юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност е свързана със стопанисването, опазването и охраната на горите Организацията на работата на
Националния съвет по горите се определя с правилника за прилагане на закона.Изпълнителната агенция по горите съобразно своите функции и
задачи управлява и контролира:1. устройството и отчета на горския фонд;2. опазването на горите и земите от горския фонд;3. възпроизводството
на горите в горския фонд;4. ползванията от горите и земите в горския фонд;5. строителството в горския фонд;6. финансирането на дейностите в
държавния горски фонд;7. ловното стопанство.
3 Служители по горите
Служители по горите са:1. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите;2. лицата, които осъществяват дейността си по
служебни или трудови правоотношения в Изпълнителната агенция по горите, в нейните структури и специализирани териториални звена и заемат
длъжности, за които е необходимо лесовъдско образование;3. директорите на държавните горски стопанства и на държавните ловни стопанства;4.
) лицата, които осъществяват дейност по трудови правоотношения в държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-
опитните горски стопанства и заемат длъжности, за които е необходимо лесовъдско образование,Изпълнителният директор на Изпълнителната
агенция по горите след провеждане на конкурс назначава директорите на регионалните дирекции по горите и директорите на държавните горски
стопанства и природните паркове, които трябва да имат висше лесовъдско образование с образователна степен "магистър". За директор на
природен парк може да бъде назначено и лице със завършено висше образование по специалността "Екология и опазване на околната среда в
областта на горските екосистеми" с образователна степен "магистър". Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите след
провеждане на конкурс назначава ръководителите на специализираните териториални звена по чл. 22, ал. 2, които трябва да имат висше
образование, съответстващо на предмета на дейност на поделението.(3) Собственици на гори и земи от горския фонд - частна и общинска
собственост, с обща площ по-голяма от 500 хектара, са длъжни да сключат трудов или граждански договор с лица, регистрирани по реда на чл. 39,
ал. 2 за осъществяване на управлението, ползването и възобновяването на горите.
4 Създаване на нови гори и борба с ерозията
Създаването на нови гори включва дейностите по събиране, добив и производство на горски репродуктивни материали, залесяване, попълване,
отглеждане, инвентаризация на културите, подпомагане на естественото възобновяване и борба с ерозията.) Възпроизводството на гората обхваща
дейностите по създаването на нови гори, провеждане на отгледни, санитарни и възобновителни сечи.(3) Утвърдените от изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по горите средства за възпроизводство на горите не могат да се разходват за други цели.Изпълнителната агенция по
горите, нейните структури и специализираните териториални звена, както и държавните горски стопанства контролират дейностите по
създаването на нови гори в горския фонд и върху земеделски земи, използвани за горски цели. Изпълнението на дейностите по възпроизводство
на горите в държавния горски фонд се възлага при условия и по ред, определени в наредба на министъра на земеделието и храните.
Възпроизводството на горите - държавна и общинска собственост, може да се извършва от държавните горски стопанства, държавните ловни
стопанства или от търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 57а.Определянето на източниците от горската семепроизводствена база,
събирането и добивът на репродуктивни материали, предназначени за лесовъдски цели, и тяхното окачествяване, включително от внос, се
извършват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.(2) Горските разсадници, в които се произвеждат
фиданки за лесовъдски цели, се регистрират в държавните горски стопанства след подаване на писмено заявление от собственика им.
Регистрацията се извършва в 14-дневен срок от подаване на заявлението от длъжностно лице, определено от директора на държавното горско
стопанство. (3) Министърът на земеделието и храните с наредба определя условията и реда за производство на фиданки за залесяване в горските
разсадници - държавна собственост.
5 Провеждане на отгледни, санитарни и възобновителни сечи(1) Сечите се провеждат съгласно предвижданията на лесоустройствените
проекти, планове и програми.(2) Държавното горско стопанство и собствениците на гори провеждат санитарна сеч в срок до две години от
установяване на повредите. (3) Видовете сеч и методите за провеждането им се определят с наредба, издадена от министъра на земеделието и
храните.(4) Отглеждането на млади насаждения без добив на дървесина, кастренето, ограждането на възобновителни и възобновени участъци и
млади култури и маркирането на горите за сеч могат да се организират от държавните горски стопанства или от лица, регистрирани по реда на чл.
39, ал. 2.(5) За гори, собственост на физически и юридически лица, с площ на всеки отделен поземлен имот под 20 декара, провеждането на сеч се
извършва без спазване изискванията на ал. 1 и при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 3.Чл. 48. (1) За осигуряване възобновяването
на горите в тях се провежда възобновителна сеч.(2) Основното изискване при създаване на нови гори и при правилното възобновяване и ползване
на съществуващите са принципите за устойчивото им развитие.Чл. 49. Промяната на вида и/или интензивността на сечта, предвидена в

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Горско законознание

Защитата на горите и земите от горския фонд обхваща мерките за опазването им от болести, насекоми, плевели, висши паразитни растения, мишевидни гризачи и други вредители, абиотични въздействия...
Изпратен от:
nelity86
на 2011-05-05
Добавен в:
Пищови
по Горско стопанство
Статистика:
201 сваляния
виж още
Изтегли
 
 

Горско законознание

Материал № 681258, от 05 май 2011
Свален: 201 пъти
Прегледан: 250 пъти
Предмет: Горско стопанство
Тип: Пищов
Брой страници: 5
Брой думи: 5,321
Брой символи: 33,158

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Горско законознание"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала