Големина на текста:
Горско законознание
1 Гора по смисъла на този закон е земя, заета от горскодървесна растителност с площ не по-малка от 1 декар. Горски фонд по смисъла на
този закон е територията, предназначена основно за гори, обхващаща гори и храсти, както и земите за залесяване и недървопроизводителните
земи, посочени в кадастъра. Не се включват в горския фонд земите, които са урбанизирани, отделните урегулирани имоти по Закона за устройство
на територията, както и земеделските земи.Собственост. Правото на собственост върху горите и земите от горския фонд принадлежи на
физически и юридически лица, на държавата и на общините.Държавни са всички гори и земи от горския фонд, които не принадлежат на
физически и юридически лица и на общините. Правото на собственост на държавата върху гори и земи от горския фонд се удостоверява с акт за
държавна собственост.(2) Гори - изключителна държавна собственост, са: горите в защитените територии, определени за изключителна държавна
собственост със Закона за защитените територии; островите по граничните реки;) горите в зоните за строга охрана на водата и водовземните
съоръжения, семепроизводните градини, географските култури и дендрариумите., Публична държавна собственост са:1. горите и земите от
държавния горски фонд, предоставени за управление на ведомства за изпълнение на функциите им или във връзка с отбраната и сигурността на
страната, или за извършване на здравни, образователни и хуманитарни дейности;2. горите и земите от горския фонд - държавна собственост, в
защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии;3. горите и земите от държавния горски фонд, включени в територии за
културно-историческа защита по Закона за културното наследство чието предназначение е определено с подробен устройствен план;4. горите в
териториите от 200-метровата ивица покрай границите на Република България с изключение на островите по граничните реки, включително 200-
метровата ивица по бреговата тераса на р. Дунав;5. защитените горски пояси;6. горите за защита на инженерно-технически съоръжения. Частна
държавна собственост са всички други гори и земи от държавния горски фонд. Горите и земите от държавния горски фонд се стопанисват като
национално богатство в интерес на цялото общество.
2 Управление на горския фонд
Управлението на държавния горски фонд и контролът върху всички гори и земи от горския фонд се осъществява от Изпълнителната агенция по
горите като юридическо лице на бюджетна издръжка. Създава се Национален съвет по горите към изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите като консултативен орган за обсъждане на основни въпроси по управлението на горите. Изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по горите със заповед определя състава на Националния съвет по горите. В състава на Националния съвет по горите се
включват представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Изпълнителната агенция по
горите, Института по гората към Българската академия на науките, Лесотехническия университет, Съюза на лесовъдите в България и други
юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност е свързана със стопанисването, опазването и охраната на горите Организацията на работата на
Националния съвет по горите се определя с правилника за прилагане на закона.Изпълнителната агенция по горите съобразно своите функции и
задачи управлява и контролира:1. устройството и отчета на горския фонд;2. опазването на горите и земите от горския фонд;3. възпроизводството
на горите в горския фонд;4. ползванията от горите и земите в горския фонд;5. строителството в горския фонд;6. финансирането на дейностите в
държавния горски фонд;7. ловното стопанство.
3 Служители по горите
Служители по горите са:1. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите;2. лицата, които осъществяват дейността си по
служебни или трудови правоотношения в Изпълнителната агенция по горите, в нейните структури и специализирани териториални звена и заемат
длъжности, за които е необходимо лесовъдско образование;3. директорите на държавните горски стопанства и на държавните ловни стопанства;4.
) лицата, които осъществяват дейност по трудови правоотношения в държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-
опитните горски стопанства и заемат длъжности, за които е необходимо лесовъдско образование,Изпълнителният директор на Изпълнителната
агенция по горите след провеждане на конкурс назначава директорите на регионалните дирекции по горите и директорите на държавните горски
стопанства и природните паркове, които трябва да имат висше лесовъдско образование с образователна степен "магистър". За директор на
природен парк може да бъде назначено и лице със завършено висше образование по специалността "Екология и опазване на околната среда в
областта на горските екосистеми" с образователна степен "магистър". Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите след
провеждане на конкурс назначава ръководителите на специализираните териториални звена по чл. 22, ал. 2, които трябва да имат висше
образование, съответстващо на предмета на дейност на поделението.(3) Собственици на гори и земи от горския фонд - частна и общинска
собственост, с обща площ по-голяма от 500 хектара, са длъжни да сключат трудов или граждански договор с лица, регистрирани по реда на чл. 39,
ал. 2 за осъществяване на управлението, ползването и възобновяването на горите.
4 Създаване на нови гори и борба с ерозията
Създаването на нови гори включва дейностите по събиране, добив и производство на горски репродуктивни материали, залесяване, попълване,
отглеждане, инвентаризация на културите, подпомагане на естественото възобновяване и борба с ерозията.) Възпроизводството на гората обхваща
дейностите по създаването на нови гори, провеждане на отгледни, санитарни и възобновителни сечи.(3) Утвърдените от изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по горите средства за възпроизводство на горите не могат да се разходват за други цели.Изпълнителната агенция по
горите, нейните структури и специализираните териториални звена, както и държавните горски стопанства контролират дейностите по
създаването на нови гори в горския фонд и върху земеделски земи, използвани за горски цели. Изпълнението на дейностите по възпроизводство
на горите в държавния горски фонд се възлага при условия и по ред, определени в наредба на министъра на земеделието и храните.
Възпроизводството на горите - държавна и общинска собственост, може да се извършва от държавните горски стопанства, държавните ловни
стопанства или от търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 57а.Определянето на източниците от горската семепроизводствена база,
събирането и добивът на репродуктивни материали, предназначени за лесовъдски цели, и тяхното окачествяване, включително от внос, се
извършват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.(2) Горските разсадници, в които се произвеждат
фиданки за лесовъдски цели, се регистрират в държавните горски стопанства след подаване на писмено заявление от собственика им.
Регистрацията се извършва в 14-дневен срок от подаване на заявлението от длъжностно лице, определено от директора на държавното горско
стопанство. (3) Министърът на земеделието и храните с наредба определя условията и реда за производство на фиданки за залесяване в горските
разсадници - държавна собственост.
5 Провеждане на отгледни, санитарни и възобновителни сечи(1) Сечите се провеждат съгласно предвижданията на лесоустройствените
проекти, планове и програми.(2) Държавното горско стопанство и собствениците на гори провеждат санитарна сеч в срок до две години от
установяване на повредите. (3) Видовете сеч и методите за провеждането им се определят с наредба, издадена от министъра на земеделието и
храните.(4) Отглеждането на млади насаждения без добив на дървесина, кастренето, ограждането на възобновителни и възобновени участъци и
млади култури и маркирането на горите за сеч могат да се организират от държавните горски стопанства или от лица, регистрирани по реда на чл.
39, ал. 2.(5) За гори, собственост на физически и юридически лица, с площ на всеки отделен поземлен имот под 20 декара, провеждането на сеч се
извършва без спазване изискванията на ал. 1 и при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 3.Чл. 48. (1) За осигуряване възобновяването
на горите в тях се провежда възобновителна сеч.(2) Основното изискване при създаване на нови гори и при правилното възобновяване и ползване
на съществуващите са принципите за устойчивото им развитие.Чл. 49. Промяната на вида и/или интензивността на сечта, предвидена в
лесоустройствените проекти, планове и програми, се извършва при доказана необходимост с протокол на комисия, назначена от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите или от упълномощени от него длъжностни лица по ред, определен с правилника за прилагане на
закона. (2) Промените по ал. 1 в защитените територии се извършват след съгласуване с министъра на околната среда и водите.Чл. 50. (1) Горите
се стопанисват и ползват като високостъблени, издънкови, смесени семенноиздънкови и нискостъблени.(2) Високостъблените гори се
стопанисват и ползват по начин, запазващ семенния им произход.(3) Издънковите и смесените семенноиздънкови държавни и общински гори се
стопанисват и ползват предимно по начин, осигуряващ превръщането им в семенни.(4) Нискостъблените гори се стопанисват и ползват по начин,
осигуряващ издънковото им възобновяване.(5) Възобновителни сечи във високостеблените гори с изключение на тополовите и акациевите, както
и в площи за създаване на хранителна база за дивеча в държавните ловни стопанства се провеждат при възраст не по-малка от 60 години, а за
нискостеблените - не по-малко от 15 години. Изкуствено създадените гори се възобновяват при научно и практически доказана възраст за сеч,
удостоверена с протокол на комисия, назначена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
6 Ползване на дървесинаПолзването на дървесина от горите независимо от тяхната собственост се извършва от търговци, регистрирани по
чл. 57а съгласно лесоустройствените проекти, планове и програми, с изключение на тези по чл. 47, ал. 5.(2) Условията и редът за ползване на
дървесина от държавния и общинския горски фонд по чл. 53, ал. 2, т. 3 и 4, както и редът за продажба на дървесината, добита по реда на чл. 53, ал.
2, т. 2 и 6, се определят с правилника за прилагане на закона.(3)В случаите по чл. 53, ал. 2, т. 1 и 3 държавното горско стопанство предоставя
ползването на дървесина и ползвателят придобива правото на собственост върху добитата дървесина след нейното заплащане.(4) В случаите по
чл. 53, ал. 2, т. 2 държавното горско стопанство възлага добива на дървесината при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, като
запазва собствеността върху добитата дървесина. Държавните горски стопанства и общините определят в размер до една трета от утвърденото
годишно ползване на дървесината за добив от дърводобивни и дървопреработвателни предприятия, които са със седалище и адрес на управление
на територията на съответното държавно горско стопанство или община и осъществяват дейността си на същата територия.(7) Дървесината по ал.
6 се предоставя при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона. В случаите по чл. 53, ал. 2, т. 4 държавното горско
стопанство възлага изпълнението на всички мероприятия и дейности, предвидени в лесоустройствените проекти. Възлагането се извършва за срок
не по-дълъг от срока на действие на проекта.(9) Физическо лице за собствени нужди може да ползва дървесина по такси на корен от гора -
собственост на общината, в която е постоянният му адрес, а когато това е невъзможно - от съответните държавни гори при условия и по ред,
определени с правилника за прилагане на закона. Дървесината не може да се прехвърля. В този случай за физическото лице не се изисква
регистрация по реда на чл. 39, ал. 2.(10) Правото по ал. 9 имат и: манастирите, църквите, джамиите и другите религиозни институции, общинските
и държавните училища и обслужващите ги звена, социалните домове, местата за лишаване от свобода, военните поделения, културните институти
на бюджетна издръжка и служителите и работниците в Изпълнителната агенция по горите, в нейните структури и в специализираните
териториални звена. Получената по този ред дървесина не може да се прехвърля.
7 Странични ползвания Ползванията от горите и земите от горския фонд, като добив на смола, борина, сено, листников фураж, лико,
кори, семена, събиране на гъби, горски плодове, други растения и части от тях, улов на животни, които не са дивеч, паша на селскостопански
животни, пчеларство и други, без ползване на дървесина, са странични ползвания.Ползването на лечебните растения се урежда от отделен закон.
Страничните ползвания, когато представляват стопанска дейност, се извършват при условията и по реда, указани в писмено позволително.
Позволителните за общински и държавни гори се издават след заплащане на такси. Размерът на таксите за страничните ползвания, добити от гори
общинска собственост, се определят от общинските съвети в размер не по-малък от размера, определен с тарифа на Министерския съвет за
ползванията от държавния горски фонд. Страничните ползвания от горите - частна собственост на физически и юридически лица, се извършват от
техните собственици при пълна свобода относно ползването и разпореждането с добитите продукти, като не се нарушават правата на трети лица и
разпоредбите на този закон. Когато страничните ползвания представляват стопанска дейност, на собствениците се издава писмено позволително
от държавното горско стопанство без заплащане на такси. Условията и редът за издаване на писмените позволителни за страничните ползвания,
представляващи стопанска дейност, се уреждат с правилника за прилагането на закона.
8 ЗащитаЗащитата на горите и земите от горския фонд обхваща мерките за опазването им от болести, насекоми, плевели, висши паразитни
растения, мишевидни гризачи и други вредители, абиотични въздействия и провеждане на борбата с тях.Защитата на горите и земите от горския
фонд се организира от държавните горски стопанства и от специализираните териториални звена за защита на горите. Защитата на горите,
собственост на физически лица, се осъществява от държавните горски стопанства и от специализираните териториални звена за защита на
горите.Защитата на горите, собственост на общините и други юридически лица, се осъществява от тях или възмездно от държавните горски
стопанства и специализираните териториални звена за защита на горите. Защитата на горите се организира и провежда при условия и по ред,
определени с правилника за прилагането на закона и наредба за защита на горите от вредители, болести и други повреди, издадена от министъра
на земеделието и храните.Защитата на горите се извършва със средства и препарати, разрешени и регистрирани по Закона за защита на
растенията. Прилагането на защитните средства и препарати се осъществява при условия и по начин, определени с наредба на министъра на
земеделието и храните, съгласувано с министъра на околната среда и водите и с министъра на здравеопазването.
ОхранаОхраната на горите и земите от горския фонд обхваща съобразените със закона действия за предотвратяване на всички нарушения,
свързани с възпроизводството, ползването и опазването на горите. Охраната обхваща и действията по опазването на горите от пожари и от
незаконно строителство.) В горите и земите от горския фонд независимо от тяхната собственост се определят охранителни участъци със средна
площ 15 000 декара.Охраната на горите и земите от горския фонд се осъществява от горски стражари - служители на регионалните дирекции по
горите, и горски надзиратели - служители на държавните горски стопанства или държавните ловни стопанства. Числеността на горските
надзиратели в държавните горски стопанства или държавните ловни стопанства съответства на общия брой на горскостопанските и
охранителните участъци, определени в лесоустройствените проекти.(3) Числеността на горските стражари в дирекциите на природните паркове се
определя, както следва: до 5000 хектара - 2 стражари, но не повече от 8 - за всяко отделно специализирано звено.(4)Числеността на горските
стражари, които осъществяват дейността си по трудови правоотношения с регионалните дирекции по горите, не може да бъде по-малка от броя на
държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, попадащи в териториалния им обхват.(5) Собствениците на гори могат да
осигуряват за своя сметка охрана съгласувано с държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство.
9 Контрол) Контролът по възпроизводството, ползването и опазването на горите и земите от горския фонд се осъществява от
Изпълнителната агенция по горите и от нейните структури и специализирани териториални звена.) Контролът върху дейностите по
възпроизводство, ползване, както и върху дейностите на държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства се осъществява от
Изпълнителната агенция по горите и от регионалните дирекции по горите по ред, определен с правилника по чл. 23, ал. 5.При осъществяване на
контролната дейност служителите на Изпълнителната агенция по горите:1. имат право на достъп до съответната документация и до обектите,
подлежащи на контрол; 2. имат право да изискват и да получават информация, необходима за вземането на управленски решения и за
изпълнението на контролните им функции;3. издават предписания при констатиране на пропуски и недостатъци;4. издават разпореждания за
спиране и прекратяване на дейности в горите и в земите от горския фонд при констатиране на нарушения на този закон, Закона за лова и опазване
на дивеча, Закона за защитените територии, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за лечебните растения и Закона за биологичното
разнообразие и подзаконовите актове по тяхното прилагане;5. съставят актове за установяване на административни нарушения. При
осъществяване на контролната дейност служителите на регионалните дирекции по горите, на специализираните териториални звена, както и на
държавните горски стопанства имат правата по ал. 3 в определения им териториален обхват на дейност. Служителите на Изпълнителната агенция
по горите са длъжни да не разпространяват информация, представляваща служебна или търговска тайна, станала им известна при или по повод
осъществената контролна дейност.
10 СТРОИТЕЛСТВО В ГОРИТЕСтроителство в горите и земите от горския фонд, свързано с управлението, възпроизводството, ползването
и опазването на горите, независимо от тяхната собственост, без да се променя предназначението на имота, обхваща изграждането на:1. горски
пътища и въжени линии;2. сгради за постоянно или временно обитаване - горски и ловни кантони, контролни горски пунктове,
пожаронаблюдателни кули, стационари, заслони, ремонтни работилници и складове, навеси, ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и
рибарници, битови и стопански сгради;3. съобщителни линии, далекопроводи и съоръжения към тях. Строителството по ал. 1 се разрешава при
условията и по реда на Закона за устройство на територията и въз основа на нормативи, определени в наредба на министъра на регионалното
развитие и благоустройството, министъра на земеделието и храните и министъра на околната среда и водите.(3) Инвестиционните проекти за
строителство по ал. 1 се съгласуват по реда на наредбата по ал. 2.(4) Не се смята за строителство изграждането на:1. временни горски пътища,
временни въжени линии и складове за дървесина;2. техникоукрепителни съоръжения за борба с ерозията;3. временни пожаронаблюдателни
кули;4. ловно- и рибностопански съоръжения;5. архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма;6. съоръжения, осигуряващи
опазването на културни ценности. Изграждането на сградите и съоръженията по ал. 4 се извършва при условия и по ред, определени с наредбата
по ал. 2. Други видове строежи се разрешават след промяна на предназначението на горите и земите от горския фонд, с изключение на
изграждането на съоръженията по чл. 16, ал. 5, т. 4.
13 Чл. 97. Който наруши разпоредбите на чл. 15, като промени предназначението на гори и земи от горския фонд не по установения за
това ред, ако от това не са настъпили вредни последици, се наказва с глоба от 3000 до 15 000 лв.(2) С наказанието по ал. 1 се наказва и този, който
не изпълни задълженията си по чл. 72 и 73.Чл. 102. Който наруши разпоредбата на чл. 80, ал. 15 и 16, се наказва с глоба от 50 до 3000 лв., ако не
подлежи на по-тежко наказание.(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага
имуществена санкция в размер от 100 до 5000 лв.
14 Чл. 103Който наруши разпоредбите на чл. 60, изречение първо, като превиши ползването от горите, определено от
лесоустройствените проекти, планове и програми, се наказва с глоба от 100 до 5000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.Чл. 106. Лице,
което наруши разпоредбата на чл. 76а, чл. 77, ал. 3 или 5 или не изпълни задълженията си по чл. 77, ал. 7 или 9, се наказва с глоба от 100 до 3000
лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага
имуществена санкция в размер от 200 до 5000 лв.
15 Чл. 107. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2003 г.) Който в нарушение на разпоредбите на чл. 81, ал. 2 извършва без съответно разрешение
строежи на изброените в предходните членове обекти, се наказва с глоба от 500 до 10 000 лв.Чл. 113.) Нарушенията по закона се установяват с
актове на служителите по горите и лицата, наети по реда на чл. 76, ал. 5 или на служители на Министерството на вътрешните работи,
упълномощени от министъра на вътрешните работи след съгласуване с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, а
наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и храните или от упълномощени от него длъжностни лица. Глобите,
имуществените санкции и сумите, получени от продажбата на отнетите в полза на държавата вещи, или паричната равностойност на липсващите
вещи - предмет и/или средство на нарушението, се внасят в бюджета на Изпълнителната агенция по горите.) Размерът на обезщетенията за щети
върху гори и земи от горския фонд се определя с наредба на Министерския съвет. Не подлежат на обжалване наказателните постановления, с
които е наложена глоба до 100 лв. включително или е постановено отнемане в полза на държавата на вещи, чиято стойност е до 1000 лв., или
обезщетението за причинени щети е на същата стойност.
16 Чл. 161а. (1) Който използва репродуктивни материали, предоставени му безвъзмездно за цели, различни от разрешените, се наказва с
глоба от 50 до 500 лв.(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, на нарушителя се налага
имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв.Чл. 161б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) (1) Който използва за земеделско ползване междуредия в
новосъздадени горски култури или невъзобновени сечища не по установения в чл. 63, ал. 1 ред, се наказва с глоба от 50 до 500 лв.(2) Който,
използвайки за земеделско ползване междуредия в новосъздадени горски култури или невъзобновени сечища, повреди засадените фиданки, се
наказва с глоба от 50 до 500 лв.(3) Когато нарушението по ал. 1 и 2 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, на нарушителя
се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв.Чл. 167. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) (1) Който наруши
разпоредбата на чл. 132, се наказва с глоба от 100 до 2000 лв.(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен
търговец, на тях им се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.(3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от лице, което е
регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика, или от търговец, регистриран в публичния регистър по чл. 57а от Закона за горите,
те се наказват и с лишаване от право да упражняват съответната дейност за срок от 3 месеца до една година.
17 Чл. 168.) (1) Който изработи и/или организира изработката на контролна горска марка или производствена марка или използва марка,
която не е въведена в употреба или която е извадена от употреба, се наказва с глоба от 500 до 10 000 лв.(2) Когато нарушението по ал. 1 е
извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 20 000 лв.(3) Когато нарушението
по ал. 1 е извършено от лице, което е регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика, или от търговец, регистриран в публичния
регистър по чл. 57а от Закона за горите, те се наказват и с лишаване от право да упражняват съответната дейност за срок от 3 месеца до една
година.Чл. 173. (1) Нарушенията по този правилник се установяват с актове на служителите по горите и на лицата, наети по реда на чл. 76, ал. 5
от Закона за горите, или на служители на Министерството на вътрешните работи, упълномощени от министъра на вътрешните работи, след
съгласуване с председателя на Държавната агенция по горите, а наказателните постановления се издават от председателя на Държавната агенция
по горите или от упълномощени от него длъжностни лица.(2) Не подлежат на обжалване наказателните постановления, с които е наложена глоба
до 100 лв. включително или е постановено отнемане в полза на държавата на вещи, чиято стойност е до 1000 лв. включително, или обезщетението
за причинени щети е на същата стойност.(3) Когато вещите, послужили за извършване на умишлено административно нарушение, и/или вещите -
предмет на нарушението, са собственост на нарушителя, те се отнемат в полза на държавата.
18 Дивечът в Република България е частна държавна собственост с изключение на случаите, определени с този закон. Дивечът се стопанисва по
ловностопански райони на популационен принцип.(3) Дивечът, закупен от лицата по, който се отглежда във ферми и бази за интензивно
стопанисване на дивеча, е тяхна собственост, докато е в оградените площи.
Чл. 5. (1) Дивеч по смисъла на закона са всички бозайници и птици - обект на лов, които живеят на свобода при естествени условия или се
развъждат в заградени територии с ловно-стопанска цел. Обект на лов са: бозайници и птици които живеят на свобода при естествени условия
или се развъждат в заградени територии с ловно-стопанска цел.2. бозайници и птици, интродуцирани в страната с ловностопанска цел;3. подивели
и скитащи кучета и котки в ловностопанските райони.(3) Не са обект на лов бозайниците и птиците по ал. 2, развъждани и отглеждани в
зоопаркове, зооградини и зоокътове, както и тези, развъждани във ферми, до момента на разселването им в природата.(4) Според времето на
пребиваване на територията на страната дивечът се разделя на местен и мигриращ.(5) В зависимост от биологичните особености, режима на
стопанисване и начините на ловуване дивечът се разделя на едър и дребен, посочени в приложение № 1.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Горско законознание

Защитата на горите и земите от горския фонд обхваща мерките за опазването им от болести, насекоми, плевели, висши паразитни растения, мишевидни гризачи и други вредители, абиотични въздействия...
Изпратен от:
nelity86
на 2011-05-05
Добавен в:
Пищови
по Горско стопанство
Статистика:
330 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Лесоустройство

11 мар 2010
·
191
·
19
·
2,995
·
352
·
54

По редмета Лесоустройство от лесотехническият университет в София. Това са лекции готови за пищови...
 

Организационно-управленска структура на Северозападното държавно предприятие

06 дек 2016
·
1
·
5
·
583
·
5

Функции и задачи на Северозападното държавно предприятие и неговите териториални поделения...
 

Значение на панагюрската общинска гора и поминъка на местното население

14 юни 2016
·
1
·
2
·
392

Панагюрската общинска гора с голямото си годишно ползване, осигуряваща поминъка на голям брой малоимотни местни домакинства. Годишният добив стопанството е 27000 пл. куб. м. стояща маса и 7000 пл. куб. м. негодни за строево дървета...
 

Учебен лесоустройствен проект в с.Бързия

25 яну 2016
·
5
·
23
·
4,044
·
5

Природни условия, типове месторастения и икономически ефект. Физико-географски характеристика на стопанството: местонахождение и име на стопанството...
 

Предмет, задачи, характер и методи на лесоустройството

21 май 2012
·
207
·
25
·
1,995
·
265
·
92

Проблемите които трябва да решава лесоустройството са: възпроизводство на ресурсите; създаване на ефективна система за управление, стопанисване и опазване на горите...
 

Горско законознание

Материал № 681258, от 05 май 2011
Свален: 330 пъти
Прегледан: 399 пъти
Предмет: Горско стопанство
Тип: Пищов
Брой страници: 5
Брой думи: 5,321
Брой символи: 33,158

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Горско законознание"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала