Големина на текста:
1. Предмет на регулиране на трудовото право. Основен критерий за разграничаване
на правните отрасли е предметът на правното регулиране, т.е. кръгът на обществените
отношения. Трудовото право (ТП) регулира обществените отношения, свързани с
труда. С труда са свързани многобройни и разнородни обществени отношения. Не
всички обаче се отнасят към предмета на ТП. Процесът на труда е целесъобразна
човешка дейност за създаване на потребителни стойности, присвояване на даденото от
природата за човешките потребности. Това е общата природа на труда и не е предмет на
правно регулиране, защото се проявява предимно в отношенията между човека и
природата, а правото регулира обществени отношения, т.е. отношения между хората.
Трудът се осъществява посредством човешката способност, наречена работна сила.
Работната сила или способността за труд е сборът от физически и умствени
способности, с които разполага отделният човек. Но не работната сила сама по себе си,
а нейното приложение има значение за трудовото право. Това е така, защото само тогава
тя се свързва със средствата за производство, само тогава нейният носител (работникът
или служителят) влиза в отношения с други хора. Отношенията между хората по повод
предоставянето и използването на работната сила са трудови отношения. Трудовите
отношения са опосредени от работната сила, дължима от едната страна на трудовото
правоотношение (работника или служителя) на другата страна на правното отношение
(работодателя). Съгласно Кодекса на труда (КТ) - трудови отношения са отношенията
между работника или служителя и работодателя, които възникват във връзка с
учредяването на трудово правоотношение помежду им и отношенията във връзка с
неговото изменение и прекратяване. Трудови отношения са и отношения във връзка с
условията, при които се полага трудът, като например работното време, почивки,
отпуски, трудово възнаграждение, здравословни и безопасни условия на труд,
дисциплинарната и имуществената отговорност. Трудовите отношения, т.е.
отношенията между работника или служителя и работодателя, макар да съставляват
сърцевината на ТП, не изчерпват неговия предмет. ТП съдържа уредба и на други
отношения. Характерна особеност на тези отношения, макар те да не са същински
трудови отношения, е тяхната непосредствена връзка с трудовите отношения, т.е.
произтичат от тях, съпътстват ги или са насочени към тяхната защита. Тези отношения
съществуват само заради и поради трудовите отношения. Те нямат свое самостоятелно
съществуване вън от трудовите отношения. Обществените отношения, непосредствено
свързани с трудовите отношения, са твърде разнородни. Такива са например
отношенията относно сдружаването на работниците и служителите в синдикални
организации, социално-битовото и културното обслужване на работниците и
служителите в предприятието. Това не са трудови отношения, но са такива, които
обхващат отношенията по организирането на общественото хранене, на транспортното
и комунално-битовото обслужване на работниците и служителите. Предмет на ТП са
индивидуалните и колективните трудови спорове. Контролът за спазване на трудовото
законодателство също е предмет на ТП.
2. Методи на регулиране на ТП. Методът на регулиране на обществените отношения
се изразява в установяването в правните норми на определени правила за поведение.
Единият метод на правно регулиране е гражданскоправният, с присъщите му
принципи на свобода на договарянето и диспозитивния характер на правните норми.
Другият метод е властническият, т.е. административноправният, с неговите
императивни норми. В ТП намират приложение и двата метода. В единия случай
държавата пряко регулира поведението на работниците, служителите и работодателите.
А в другия случай тя установява само границите на поведението, оставяйки място за
самостоятелно регулиране на трудовите отношения от неговите страни. В ТП най-
голямо приложение в регулирането на трудови отношения намират правните норми с
диспозитивен характер. Те предоставят възможност на страните да установяват
съответен обем от права и задължения. Договореният характер на труда на работниците
и служителите се изразява в това, че за възникването на трудово правоотношение не се
прилага императивният метод, а се прилага диспозитивният метод. Това означава, че на
страните по трудовото правоотношение с оглед на техните интереси се предоставя
възможността самостоятелно да определят съдържанието на трудовото
правоотношение. Императивните правни норми се изразяват във вид или на забрана
или на предписание. Например забраната за полагане на нощен и извънреден труд от
работници и служители, ненавършили 18-годишна възраст. При такава форма на
въздействие на правните норми волеизявлението на страните на трудовото
правоотношение при формиране на съдържанието на правоотношенията се изключва.
1
Страните по трудовото правоотношение са юридически равнопоставени от гледна точка
да имат равни възможности за права и задължения. Страните са равнопоставени и при
действието на трудовото правоотношение. Равнопоставеността се определя от
взаимните права и задължения на страните по трудовото правоотношение. Спецификата
на трудовите правоотношения се проявява и в характера на санкциите, установени в
правните норми за осигуряване на изискуемото поведение на субектите. В правните
норми са предвидени особени, присъщи само на трудовоправния отрасъл санкции,
които се прилагат в случаите на неизпълнение на задълженията или неправилно
реализиране на правата. Към тях се отнасят мерките на дисциплинарната отговорност,
настъпваща при нарушаване на трудовата дисциплина. Също така се прилага и
имуществената отговорност, насочена към възстановяване на причинената вреда на
работодателя от неправомерните действия или бездействия на неговите работници или
служители, както и отговорността на работодателя спрямо работниците и служителите
за причинени им вреди от трудова злополука или професионално заболяване.
3. Отграничаване на ТП от други правни отрасли. Между трудовото и гражданското
право, както и между трудовото и административното право съществуват определени
прилики и различия. ТП и ГП. Трудовите отношения имат близки допирни точки с
регулираните от ГП отношения, обект на които са изпълнението на определени трудови
задания или извършването на услуги. И двата вида отношения възникват по силата на
договорни споразумения между страните. Признакът възмездност е присъщ и на
трудовите и на гражданските правоотношения. Заедно с това между тях съществуват и
различия. ТП се различава от ГП по предмета на регулиране. ГП регулира
имуществените отношения между ФЛ, между ЮЛ или между ФЛ и ЮЛ. Това са
имуществени и лични неимуществени отношения. ТП регулира отношенията
възникващи непосредствено при полагане на живия труд. Основното съдържание на
трудовото отношение е самият трудов процес, а обект на имущественото отношение е
овещественият труд. Поради това, че Р/С предоставя работната си сила, той се оказва в
трудовия процес подчинен на РД, намира се под негово ръководство и контрол и е
длъжен да спазва трудовата дисциплина. С този си предмет на регулиране ТП се
отличава от ГП с това, че ГП има за предмет резултатите от труда и отношенията, които
възникват между хората по повод овеществения труд. При ГП не съществува елементът
на подчинение. Съществува комплекс от правни норми, които са непознати на ГП –
например правното регламентиране на максималната продължителност на работното
време, минималната продължителност на почивките и отпуските и т.н. Предмет на ГП
са имущестените отношения, които се включват в сферата на обмена, но не се включват
в сферата на производството и услугите, докато ТП има за предмет отношения,
включващите се в сферата именно на производството и услугите. ТП и АП. ТП има
сходни черти и с АП. Организационните моменти, отнасящи се до реализирането на
правата и изпълнението на задълженията, както и принципа на съподчинение са
присъщи на трудовите и административните правоотношения. Трудът в условията на
съвместна дейност на хората е немислим без координация и управление. АП е отрасъл
регулиращ обществени отношения в сферата на изпълнително-разпоредителната
дейност на държавата. Гражданите осъществяват правото си на труд върху основата на
принципа на свободата на договаряне. Съподчинението на субектите на ТПО-я се
допуска само в трудовия процес. Работодателят има властнически правомощия, обаче
неговата дисциплинарна власт се гради на основата на съвместното полагане на труда
от много хора, а не на особеното положение, което заема той. Такова подчинение е
елемент на организационно-техническо, а не на административно управление. За
разлика от административната власт правомощията на работодателя са насочени вътре в
предприятието. Привличането към дисциплинарна отговорност и прилагането на
дисциплинарно наказание се осъществява без намесата на органите на държавната
власт. ТП регулира отношенията по управление на труда, а АП регулира управленските
отношения с външната среда.
4. Система и функции на ТП. Система на ТП. Това е съвкупност от правни
разпоредби, обединени от един предмет и метод на правно регулиране. Системата на
ТП се състои от две части: 1. Обща част – включва правилата и институтите,
регулиращи всички трудови отношения: източници, принципи, същина на трудовите
отношения. Тези правни норми се съдържат в Конституцията, общите положения на КТ,
ЗУКТС, ЗЗБУТ; 2. Специална част - включва изучаването на онези институти, които
оказват въздействие върху отделни елементи на трудовите отношения. Дялове на
2
Специалната част: Индивидуалното ТП - има за предмет индивидуалните трудови
отношения между работника или служителя (Р/С) и работодателя (РД); включва
възникването и прекратяването на ТПО, работно време и почивки, професионална
квалификация, дисциплинарна отговорност на Р/С, отговорност на РД при увреждане
живота или здравето на Р/С, трудова книжка и стаж, индивидуални трудови спорове и
др. Колективното ТП - има за предмет колективните отношения между общност от
работници или служители и техния РД или общности от работодатели. В Специалната
част на ТП има част за контрол за спазване на трудовото законодателство и отговорност
при нарушаването му. Функции на ТП. Съществуват две основни функции: 1)
Закрилна функция - изрично е закрепена в КРБ и КТ. Трудът се гарантира и защитава
от закона. Закрилата на труда означава закрила на този, който е носител на работната
сила и извършва трудовия процес. Осигуряване свобода на труда означава встъпване в и
прекратяване на ТПО в зависимост от волята на страните. Недопустими са
принудителния труд и произволното прекратяване на ТПО от РД. Закрилната функция
се изразява в: *Закрила на труда - защита на работника и служителя като икономически
и социално по-слаба страна по трудовото отношение; *Минимални стандарти - това са
правила, гарантиращи опазването на здравето, живота, работоспособността на
работника и служителя в ТПО. Могат да се установяват по-благоприятни стандарти в
колективните и индивидуални трудови договори, но не и по-неблагоприятни. 2)
Производствена (икономическа) функция - тя се изразява в съдействие за развитие на
производството, за зачитане интереса на РД, повишаване на професионалната
квалификация. Двете функции съществуват заедно и са взаимно зависими - по-доброто
и развито производство осигурява по-добра защита и т.н.
5. Основни принципи на ТП. Всеки правен отрасъл има основни принципи, които са
му присъщи. Принципи са основополагащите идеи, върху които се изгражда правната
уредба. Правните принципи служат за тълкуване на правните норми при неяснота. От
тях се изхожда, когато има празноти в правото. Според приложното си поле принципите
се делят на: принципи на целия отрасъл – по-широки по своето съдържание,
детерминират правната уредба на трудовите отношения за целия правен отрасъл;
принцип за отделен институт – принцип на трудова дисциплина, законност за
прекратяване на ТПО. Принципите в ТП са: 1) Закрила на наемния труд - КРБ.
Защитата на труда от закона означава защита на лицата, които се трудят. Постига се
чрез създаване на субективни права и задължения за субектите на ТП. Законът създава
императивни ПН, гарантиращи минимални стандарти за защита на Р/С срещу
прекомерна експлоатация, създаването на безопасни условия на труд, а също и
законоустановеност на основанията за уволнение на Р/С, възможността за защита
срещу незаконно уволнение и т.н. 2) Свобода на труда и забрана на принудителния
труд – КРБ и КТ. Р/С свободно може да избере мястото, където да работи, без никакви
ограничения. Естествено продължение на свободата на труда е и забраната за
принудителен труд. Проявление на този принцип е признатата в закона възможност на
Р/С да прекрати едностранно трудовия си договор след предизвестие до РД, без да е
необходимо да представя никаква мотивация. 3) Равенство във възможностите и
премахване на дискриминацията – Както според КРБ, така и според КТ – всички
трябва да имат еднаква възможност и средства за влизане в ТПО. В КТ са установени
критериите, които гарантират равенство във възможностите и премахване на
дискриминацията по отношение на народност, произход, пол, възраст, раса, семейно
положение и т.н. За инвалидите има специална закрила. 4) Социален диалог - отразен е
в КТ и ЗУКТС. Създаден е за уреждане на отношенията в браншовите организации при
възникване на конфликти, като целта е те да се уреждат по мирен път. Има четири
форми на социален диалог: *Тристранно сътрудничество - при уреждане на трудови
спорове държавата си сътрудничи с представителните синдикални и работодателски
организации. *Двустранно сътрудничество – при вътрешни спорове в предприятията.
Осъществява се чрез локални актове – колективен трудов договор между РД и
синдикалните организации в предприятията. *Доброволни средства за решаване на
колективни трудови спорове стачката е краен вариант, неудобен за всички.
Уреждането на спора трябва да е резултат на взаимносъгласуваната воля на Р/С и
работодателите, изразена чрез техните представители. *Участие на работниците в
управлението на предприятието; 5) Равнопоставеност на субектите, участващи в
ТПО равна способност на всички лица да участват в ТПО-я като
работници/служители и равнопоставеност на всички ЮЛ да наемат лица като
работници. На второ място този принцип постановява равни права и задължения на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Трудово право - лекции 2011

Лекции по трудово право на проф. д-р Никола Йосифов, по новия Кодекс на труда...
Изпратен от:
soni4kata
на 2011-04-14
Добавен в:
Лекции
по Трудово право
Статистика:
279 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
термини и определения по смисъла на ззбут основни законови задължения
добавена от kirobah4e 24.05.2012
0
13
Подобни материали
 

Трудово право

31 май 2007
·
1,594
·
1
·
226
·
100
·
8
·
6

Трудовото право е самостоятелен отрасъл, който се характеризира със свой предмет. Той обхваща специфичните отношения между хората и оръдията на труда. Те се казват още технически трудови отношения и остават извън трудовото право...
 

Записки от упражнения по трудово право

12 апр 2014
·
7
·
17
·
5,201
·
16

Работна сила и нейното предоставятне – възстановима. Метод – начинът, по който се влияе върху правоотношението – императивен и диспозитивен...
 

Пищови по трудово и осигурително право

22 дек 2013
·
97
·
8
·
9,051
·
102

Предмет на трудовото право са определена група обществени отношения, свързани с труда. Това изрично е посочено в разпоредбата на чл.1 от КТ...
 

Трудово право - лекции

17 окт 2013
·
34
·
32
·
11,534
·
46

Когато се изяснява предметът на трудовото право,се уточнява кръгът на обществени отношения,които то регулира като самостоятелен правен отрасъл.Предметът на трудовото право са трудовите отношения....
 

Лекции по трудово право

16 окт 2013
·
151
·
102
·
32,461
·
132

Трудовото право е сравнително нов отрасъл на правото. Възниква с отделянето от гражданското право на договора за наем на работа...
 
Онлайн тестове по Трудово право
Тест по трудово право за студенти от 4-ти курс.
изпитен тест по Трудово право за Студенти от 4 курс
Изпитен тест, прилаган по дисциплината "Трудово право", за студенти от 4-ти курс. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
12
78
7
25.04.2014
Тест по трудово-правно законодателство
изпитен тест по Трудово право за Ученици от 12 клас
Изпитен тест върху трудово-правното законодателство. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
17
1
1 мин
25.07.2013
» виж всички онлайн тестове по трудово право

Трудово право - лекции 2011

Материал № 664446, от 14 апр 2011
Свален: 279 пъти
Прегледан: 339 пъти
Предмет: Трудово право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 48
Брой думи: 30,752
Брой символи: 187,641

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Трудово право - лекции 2011"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения