Големина на текста:
Видове природни ресурси на Земята
Енергийни ресурси
     Стратегически суровини, добива на които рязко нараства (над 15 пъти) през ХХ век . Рязкото 
нарастване  на  добива   им,   води   до   замърсяване  на  околната   среда   и   до   поява   на   суровинно­
енергийния проблем.
        Енергийният   потенциал   на   планетата   се   формира   от   различни   енергийни   източници.   В 
зависимост от произхода и възможностите им за самовъзстановяванете се поделят на две групи
Изчерпаеми (изкопаеми горива)  93% нефт, природен газ, въглища, ядрено гориво, торф, 
битуминозни шисти и др.
Неизчерпаеми (алтернативни източници)  слънчева, ветрова, геотермална енергия, енергия 
на приливите и отливитехидроенергия.
        Ресурсите   от   втората   група   все   още   играят   незначителна   роля   в   енергийния   баланс   на 
световното  стопанство.  Използването  им  има   експериментален характер,  но   те   са   практически 
неизчерпаеми   и  бъдещото  принадлежи   на  тях.  Ресурсите   от   първата  група   са   традиционните 
източници на енергия. Енергийният баланс се формира основно от тях, затова  и запасите им в 
света постепенно намаляват.
    Основният дял в световните геоложки запаси от изкопаеми горива се пада на въглищата – 79%. 
Те имат растителен органичен произход. Съобразно времето на образуване и калоричността им 
биват   лигнитни,   кафяви,   черни   и   антрацитни.   Най­ценни   са   антрацитните   и   черните,   а   най­
нискокачествени лигнитните. Най­ голям е делът на черните  60% от запасите. Основните запаси 
от въглища са разположени в Северното полукълбо  63% в Азия и 27% в Северна Америка, а в 
Европа само 6%. Неравномерно е разпределението на въглищата по страни  Русия, САЩ и Китай 
разполагат   с   над   80%   от   световните  въглищни   ресурси.   С   големи   запаси   на   въглища   са  още 
Австралия, Индия, ЮАР, Канада, в Европа  Полша, Украйна и Германия. Най­големи въглищни 
басейни   в   света   са   тези   в   Североизточен   Китай   (Фушин   и   Фусин),Рурският
Шльонският,Кузнецкият,   Ленският,Донбанският,   Апалачкият   и   други.   Въглищата   могат   да   се 
използват   като   суровина   в   химическата   промишленост,   гориво   в   металургията,   циментовата
стъкларската  и  порцелано­фаянсовата   промишленост,  като   енергийно   гориво   (за  отопление,  за 
производство на електро и топлоенергия). Днес 2/3 от въглищата се добиват по открит способ.
    Нефтът е важен енергиен източник и ценна суровина за химическата промишленостСветовните 
запаси са около 140 млр.т. Географското му разположение е изключително неравномерно. 55% в 
Близкия и Среден Изток (основно в района на Персийския залив). Тук са те най­богати на нефт 
страни в света  Саудитска Арабия, Кувейт, Ирак, Иран, ОАЕ.  15% в Африка (Либия, Нигерия, 
Алжир),15%   ­   Русия,   Китай,   Индия.   Големи   нефтени   находища     Мексиканския   залив
Западносибирската   низина,   Северно   море,   Северна   Африка,   Аляска,   Малайския   архипелаг
Венецуелския залив и дрУвеличава се добивът на нефт от шелфа на Световния океан – 30%.
        Природният   газ   има  редица  предимства    отличава  се   с   висока   калоричност;   ­  средната 
себестойност на газодобива е няколко пъти по­ниска от тази на нефта и близо 10 пъти от тази на 
въглищата; ­ евтино е и транспортирането му; ­ по­малко замърсява околната среда при изгарянето 
му. Обикновено съпътства нефта в находищата , но се срещат и големи самостоятелни находища. 
Съвременните запаси се изчисляват на 140 трл. тона. Почти 40% от запасите на природен газ са в 
Русия, около 30% в страните от Близкия и Средния Изток и 15% в САЩ и Канада. В Европа най­
много природен газ се добива в НорвегияНай­големият басейн с природен газ в света се намира в 
северните части на Западен Сибир.
         Развитието  на  атомната  енергетика  се  основава  на  използването  на  запасите  от  руди  на 
радиоактивните елементи (уран и плутоний).  Човечеството разполага със значителни запаси  на 
уран. Това  позволява  редица  страни,  слабо  осигурени с  горива, да  ориентират енергийната  си 
политика към силно развитие на ядрената енергетика. След 1970г. добивът се увеличава  130 
хил.т.   Най­богатите   находища   на   уранови   руди   са   разкрити   в   САЩ,   Канада,   Бразилия,   ЮАР, 
НамибияНигер, Русия и Индия. В перспектива ресурсната база на АЕЦ ще се разшири за сметка на 
ториязапасите на който превишават три пъти тези на урана.
       През последните години намаляването на някои от основните енергоресурси повиши интереса 
към нови видове нетрадиционни източници на енергия. С най­голямо значение са хидроресурсите 
(6% от световния енергиен добив). Предимства: ­ сравнително по­евтино производство на енергия; ­ 
при   тяхното   използване   по­малко   се   замърсява   околната   среда Най­голям   хидроенергиен 
потенциал имат реките в КитайРусияСАЩД.РКонгоКанада и Бразилия.
       Геотермалната енергия се използва за отопление на сгради, водни басейни, оранжерии и за 
съоръжаване на геотермални електроцентрали. Най­големи ГЕЦ са изградени в САЩ , в долината 
на Големите гейзери (Кордилерите), във Филипините, Мексико, Италия, Япония, Нова Зеландия
Исландия е първата и единствена страна, в която геотермалната енергия се използва в големи 
мащаби
     Енергията на приливите и отливите все още има експериментален характер. Приливно­отливни 
електроцентрали са изградени във Франция, САЩ, Канада, КитайРусияСъщото може да се каже 
за слънчевата и ветровата енергия (Дания, Германия, Нидерландия). Тези източници на енергия в 
бъдеще трябва да заместят постепенно повечето от традиционните енергийни ресурси, с което ще 
намалее надвисналата над човечеството опасност от постоянен енергиен дефицит.
Минерални ресурси
     Към минерално­суровинните ресурси спадат рудните и нерудните полезни изкопаеми, които са 
изчерпаеми ресурси. Те се образуват в хода на геоложката история на Земята и съвременното им 
географско разположение  е обвързано  с  особеностите  на  геоложкия  строеж на  земната  кора
Например   рудните   изкопаеми   се   срещат   предимно   в   областите   с   големи   разломи   и   нагънати 
структури   в   земната   кора,   които   често   образуват   огромни   по   дължина   рудни   пояси     Алпо­
ХималайскиТихоокеански и др.
     Човешкото общество още от древността е започнало да експлоатира някои минерални ресурси. 
Това е намерило изражение в наименованието на отделни исторически периоди от развитието на 
човешката цивилизация като каменен век, бронзов век, железен век. В наше време се използват 
повече   от   200   вида  минерали.   Невъзможността   да   се   самовъзобновяват  и   нерационалното   им 
използване води до намаляване на техните запаси в много страни.
       Рудните  полезни  изкопаеми  се  разделят  на  два  вида    руди  на  черните  метали   (желязна
манганова   и   хромова)   и   руди   на   цветните   метали   (боксит,медна,   оловно­цинкова   и   др.).   Те 
формират суровинната база на черната и цветната металургия. Желязото заема 5% от масата на 
Земята и се среща в различни руди. Запасите от железни руди се изчисляват на 500 млр.т. и се 
разработват в 50 страни. Големи производители и износители на желязна руда са: САЩ, Канада, 
БразилияАвстралияРусияИндияЮАРЛиберия,ШвецияНад 2/3  от добиваната желязна руда е 
обект   на   външна   търговия.  Много  руди  на  черните   метали   внасят   Япония,   Германия,   Италия
ВеликобританияКорея и др.
       Големи запаси на манганови руди бяха разкрити и разработени в Бразилия, Мексико, Габон
Индия. Независимо от това Русия, ЮАР и Австралия, остават главните износители на манганова 
руда.
     Хромовата руда е сред търсените суровини на черната металургия. Добивът за последните 10 
години е удвоен. Най­големи производители и износители са ЮАР, Турция, Албания, Финландия и 
дрВносът почти изцяло е насочен към западноевропейските страниа също към САЩ и Япония.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 окт 2014 в 19:26 в момента не учи на 36 години
15 окт 2014 в 07:32 студент на 28 години от Перник - Колеж по предприемачество към ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Икономически факултет, випуск 2010
01 окт 2014 в 20:45 ученичка на 21 години от Попово - ПГСС, випуск 2012
12 май 2014 в 21:16 ученичка на 20 години
16 апр 2014 в 20:52 студент на 23 години от Варна - Технически университет, факулетет - Електротехнически факултет, специалност - Електротехника , випуск 2014
 
Домашни по темата на материала
За утре моля помогнете !!!!!!!!!!!!!!!!
добавена от ivanova_valeria
0
2
За утре моля помогнете !!!
добавена от ivanova_valeria
0
6
моля помогнете ми спешно е !!!!!!!!!!!!!
добавена от sirin.zinal1
0
16
Линеен мащаб и числен мащаб?
добавена от iweto155 преди 170 дни
3
10
спешно е, по география!
добавена от Vicky2112
1
9
Подобни материали
 

Северна Америка - тест за VІ клас

27 май 2008
·
236
·
3
·
338
·
21
·
2

Кой климатичен пояс липсва в Северна Америка? а) екваториален б) субекваториален в) тропичен г) умерен ...
 

Великите географски открития

29 ное 2007
·
172
·
3
·
623
·
8
·
1
·

През XV – XVI век стария континент отбелязва невиждан до онези времена разцвет в своето политическо, военно, културно и стопанско развитие.
 

География на света

30 авг 2008
·
160
·
7
·
1,440
·
94
·
4

Курсовата работа е за приридни ресурси, минерални ресурси, енергиини ресурси, минерално-суровинни ресурси.
 

Великите географски открития

27 май 2011
·
140
·
19
·
4,757
·
367
·
90

В края на хv век истинска “златна треска” обхваща Европа. Периоди на активно мореплаване има и в античната древност (финикийците), както и извън европейския свят ( в източна Азия), но едва великите географски открития довеждат...
 

Северна Америка

28 май 2008
·
334
·
8
·
1,540
·
822
·
69
·
4

Географско положение. Континентът Северна Америка е най-западният континент на Земята. Намира се почти изцяло на запад от Гринуичкия меридиан (в Западното полукълбо)...
 
Онлайн тестове по География
Тест по география за 7-ми клас - входно ниво
входен тест по География за Ученици от 7 клас
Примерен тест за входно ниво по география за 7 клас. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
10
105
2
1 мин
26.09.2014
Входно ниво
входен тест по География за Ученици от 7 клас
Тестът има за цел да провери знанията и уменията по география в началото на 7-ти клас. Степента на трудност е съобразена с учебната програма.
(Лесен)
25
6,864
6
09.09.2008
» виж всички онлайн тестове по география

Видове природни ресурси на земята

Материал № 650686, от 26 мар 2011
Свален: 104 пъти
Прегледан: 406 пъти
Предмет: География
Тип: Тема
Брой страници: 8
Брой думи: 3,467
Брой символи: 21,304

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Видове природни ресурси на земята"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николинка Станчева
преподава по География
в град Шумен
65 5

Теодора Тодорова
преподава по География
в град София
с опит от  2 години
1 44 5

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения