Големина на текста:
Създаване на работни места, запазване
на околната среда.
В следствие на индустриалната революция от 11.1811г. до 01.1813г. се появяват цели градове с
фабрики, които са изестни с безрасъдното замърсяване на въздуха и водата, с безчовечното
отношение към работниците, получаващи заплати, които ги обричат на бедност. С
разпространението на промишлената система екологичните проблеми са се разгърнали от
локализирано замърсяване в ранните етапи на промишлеността до деградация в световен
мащаб и до промяна на природните системи. Задала се спешна необходимост преобърнатата
икономика да се придвижи към устойчивост. Това, което води към един по-устойчив път на
развитие е ясно : необходимо е да се намали зависимостта от изкопаеми горива и то драстично,
да се съкрати разработжането на мини и изсичането на дървесни гори, да се престуктурират
транспортният и енергийният сектор и да се промрни така промишленият процес, че да се
мимимализира генерирането на отпадъци. Съществуват опасения , че такива мерки биха
причинили тежък икономически разрив и масирана загуба на работни места . Бързият растеж на
информационните технологии и комуниказциите може да помогне да се изкове по-устийчива
икономика. Вместо досегашната интензивна по отношение на потреблението на суровини и на
оборота икономика устойчивата икономика ще произвежда продуктите така , че да бъдат
енерго- и материалоефективни, да са трайни , подлежащи на усъвършенстване и ремонт и да
има възможност за преработаката им, когато полезният им живот свърши. Всички тези
характеристики обещават нови видове работни места. В днешна Европа всяка година повече от
10 на сто от работните места изчезват и биват заместени от други.
Светът на труда
В съвременните икономики основният източник на доходи за повечето хора е работата на
трудов договор. В световен мащаб работната сила –тези които работят или са в активна възраст,
се е увеличила от 1,2 млрд. през 1950г. до приблизително 2,9 млрд през 1998 година. Поради
голямото нарастване на населението работната сила също ще продължи да се увеличава: през
следващия полови век всяка година ще бъде необходимо създаването на 30 млн. нови работни
места. С прехода към новото хилядолетие същността на труда се променя драматично с мащаб,
който би могъл да се сравни с Промишлената революция. Увеличаващата се международна
търговия и инвестиции и новата вълна на автоматизации преоформят на практика всеки вид
икономическа дейност на човека и ускоряват темповете на промените. Конвенциалната
икономика приветства процеса , при който напълно развититв клонове на промишлеността
закриват работнитв места , а се появяват нови сектори , които създават трудова заетост.
Неравенството между квалифицираните работници и онези , на които им липсват умения или
пък притежават остарели навици, тава все по-забележимо. В периода 1970-1994г. заетостта в
производството в западните индустриални държави остана постоянна за квалифицираните
работници, но за същото време неквлаифицираните работници спада с 20 на сто. Оъ 70-те
години насам безработицата е развитите промишлени държави е в подем. В Западна Европа тя
се е покачила от малко повече от2 на сто през 1970 до около 12 на сто в края на 90-те; в Япония
от около 1 на сто до над 4 на сто. В САЩ е обратното- след като се беше покачила от 5 на сто
през 1970г до над 10 на сто през 80те, сега безработицата отново е малко под нивото от 1970г.
Създаването на нови работни места в официалния сектор в много от развиващите се държави е
ограничено, много от наемните отношения са в неофициалния сектор. Според Международната
организация на труда през 1990 това са били повече от 60 на сто от работната сила в градовете
на Африка и 58 на сто на Латинска Америка. Неофициалния сектор е сплав от икономически
дейности, включително семйни фирми, които не се обхващат от традиционните категории. Не
рядко условията на труд са лоши, социална осигуреност в повечето случаи не съществува и
заплатите често са много ниски, под минималната заплата.
Един от наи-обзпокоителните аспекти на кризата на пазара на труда е широко разпространена
та безработица сред младите хора, която практически навсякъде е значително по-висока от
средната за съответната страна. Междун. Орг. на труда изчислява че по света има около 60 млн
младежи на възраст между 15 и 24 години, които търсят работа но не могат да си намерят.
Стимулиране на продуктивността на суровините.
Докато фирмите набляат на повишаванети на производителността на труда- изполазването на
по-малко работници за производствота на една кола, хладилник или друго, те доста занемариха
проблемите на продуктивността на енергията материалите. Днес при съществуващата
екологична криза и увеличаващотосе изобилие на работна сила, вече е време тези приоритети
да се преразгледат. Не само че природата днес е дефицитна, но щом като веднъж се е изчерпала,
за нея няма заместители: независимо от технологиите, за които човешката изобретателност
може да мечтае, чистият въздух и вода, девствените гори и води и стабилният глобален климат
са незаменими. Докато икономическият растеж е синоним на изгаряне на големи количества
изкопаеми горива, на използване щедри количества материали, на генериране на огромни
потоци от отпадъци, до тогава ще бъде само формула за задълбочаваща се екологична
деградация. Устойчивата икономика трябва да разкъса веригата работа-потребление-екологична
деградация. Днес само наколко клона на промишлеността са отговорни за преобладаващото
количество дейности нкърняващи природната среда, докато те предоставят доста ограничен
процент от работните места. Четири бранша от производствената промишленост- основни
метали, хартия, петролни рафинерии, химикали. Те също така консумираха 78 на сто от
енергията, използвана за производствени цели в САЩ, и бяха отговорни за 64 на сто от общото
количество излъчени токсични вещества при производството, но даваха само 12 на сто от
всички работни места. Освен производствения сектор минното дело и обществените
предприятия за комунални услуги споделят същите характеристики. Предлаганите места все
повече се изместват към сектора на „услугите”. На всяко всяко работно място в производството
сега се падат почти по 5 места в услугите за САЩ. Прдизвикателството ще се състои в
откриването на работни места в услугите, които да улесняват отдалечаването на настоящите
форми на производството и потребление, изразходващи мноо ресурси.
Политика по околната среда: убиец или създател на работни места?
Предприемачите дълго врема са твърдяли, че наредбите за околната среда биха ги направили
неконкурентноспособни, биха ги принудили да затворят заводи и биха ги заставили да отлагат
или отменят нови проекти. Крайният резултат: загубени работни места. Само че аргументът
„ Убиец на работни места ” е загубил малко от силата си поради три причини : много от
ужасните предричания не са се сбъднали; станало ясно че наредбите могат да имат дори
„стимулиращ технологиите” ефект, кто отвеждат фирмите към по-конкурентноспособния край;
наредбите зародили една значителна и бързо развиваща промишленост. Инвестирането във
възобновяеми енергийни източници, в енергийна ефективност, железопътен и обществен
транспорт, в по-малкозамърсяващо промишлено оборудване и др дейности, благоприятни за
околната среда, създава пряко определен брой работни места. Важният въпрос е : тези
инвестиции повече или по малко работни места разкриват за един влобен долар, отколкото
инвестициите в повече замърсяващите и генериращите повече отпадъци, клпнове на
промишлеността? Безброй много изследвания показвт, че по-малко вредните начини за
производство, транспорт, потребление и изхвърляне на стоки имат тенденицията да са по-
интензивни по отношение на труда, отколкото по-замърсяващите и вредни начини.
Въпреки че броят на губещите ще бъде далеч по-малък от този на печелещите, някои от
работниците ще бъдат болезнено засегнати от икономическото преструктуриране към
устойчивост- най-вече в минния сектор, изкопемите горива и металургията. Поне някои, а може
би и доста от изместените работници няма да имат необходимите умения за новите рботни
места, без предварително убочение или пък новите работни места ще бъдат открити в други
райони. Регионите и държавите, които зависят до голяма степен от добивните и силно
замърсяващи промишлености, ще се сблъскат с истинско предизвикателство да диверсифицират
икономиките си.
Пресруктуриране на енергетиката, създаване на работни места.
Намаляването на потреблението на изкопемите горивае една от основните цели при
движението към устойчива икономика, Изгарянето на тези горива в световен мащаб причинява
сериозни проблеми със замърсяването на въздуха и е отговорно за лобалната промяна на
климата. Интересен факт е че броят на работните места в тези клонове на промишлеността вече
е намалял, често дори докато самото производство се увеличава.
Както възобновяемите източници, така и енергийната ефективносткато политика имат
значителен потенциал за работни места, който само чака да бъде мобилизиран. Америкамският
съвет за енергийно ефективна икономика е оценл възействиетона „сценарий с по-висока
ефективност”, предвиждайки по-голяма ефективностна разходите в цялата икономика на САЩ.
В този широк обхват се включват проекти от по-добре изолирани прозорци до по-ефетивно
осветление и до високоефективни по отношение на потреблението на гориво. Средни годишни
инвестиции от 46 млрд долара в периода 1992-2010г биха пороили 20% намаление на емисиите
на въглерод. Изследването изчислява, че до 2010г биха могли да бъдат създадени почти 1,1 млн
рботни места. Имайки предвид значителния потенциал за енергия от вятъра и слънцето в
развиващите се страни, тези източници биха се превърнали във важен ресурс за раборни места.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Създаване на работни места, запазване на околната среда

В следствие на индустриалната революция от 11.1811г. до 01.1813г. се появяват цели градове с фабрики, които са изестни с безрасъдното замърсяване на въздуха и водата, с безчовечното отношение към работниците, получаващи заплати, които ги обричат на...
Изпратен от:
Miroslava Mihailova
на 2011-02-24
Добавен в:
Доклади
по Екология
Статистика:
14 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Екологичното право в България

18 май 2006
·
1,001
·
4
·
666
·
151

В България развитието на екологичното право, както и на екозаконодателството не се различава от историческите основания за развитието им в други държави.
 

Същност на екологичния проблем

23 апр 2007
·
785
·
6
·
1,504
·
219
·
2
·
3

Същност на екологичния проблем. Основни екологични понятия...
 

Опазване на природата на България

05 дек 2007
·
608
·
2
·
6
·
622
·
1
·
1

Биологичното разнообразие в страната е подложено на голям брой заплахи с различен характер, произход, място, време и интензивност на действие.
 

Замърсяване на атмосферата

17 фев 2006
·
4,481
·
10
·
408
·
476
·
7

Замърсяване на атмосферата - източници и видове.............
 

Системата човек - околна среда

17 юни 2007
·
1,048
·
5
·
1,253
·
399
·
1
·

Темата на настоящата разработка е продиктувана от актуалността на проблема свързан с опазването и управлението на околната среда, които са сред най-важните приоритети на съвременното общество.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
50
153
2
28.02.2013
Тест по Икономика на околната среда за 2-ри курс. Опазване на почвените ресурси
тематичен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Тест по Икономика на околната среда, Екология и Почвознание на тема: "Опазване на почвените ресурси". Съдържа 10 въпроса, всеки един от тях има само един верен отговор.
(Труден)
10
1
1
10 мин
25.07.2018
» виж всички онлайн тестове по екология

Създаване на работни места, запазване на околната среда

Материал № 627028, от 24 фев 2011
Свален: 14 пъти
Прегледан: 25 пъти
Предмет: Екология
Тип: Доклад
Брой страници: 3
Брой думи: 1,311
Брой символи: 8,055

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Създаване на работни места, запазване на околна ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град София
с опит от  37 години
241 53

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
47 53

виж още преподаватели...
Последно видяха материала