Големина на текста:
Тема 1
Честър Бернард определи организацията като “с-ма от съзнателно координирани дейности на двама
или повече души”. Организацията е соц.с-ма. Тя трябва да отговаря на следните изисквания: 1)да
има н.-малко есна цел (т.е.желано крайно състояние или резултат), к’се приема от членовете на
групата като обща; 2)двама или повече членове, к’ да работят съвместно с намерение да достигнат
значимата за всички цел. Общи х-ки: Ресурси- хора,капитал, материали, технология и информация;
Зависимост от външната среда - доставчици, закони и държавни органи, потребители, конкуренти,
профсъюзи, технология, икон.условия, пол.условия, социокултурни фактори, местно население;
Зависимост от вътрешната среда - стратегия, цели, структура, задачи, технологии, хора,
корпоративна култура; Хоризонтално разделение на труда, к’ се осъществява за сметка на
образуването на организационни структурни подразделения, изпълняващи спецефични конкретни
задания; Вертикално разделение на труда, к’ за разлика от хоризонталното разделение на труда,
отделя работата по координирането на действията от самите действия. Организациите биват
формални и неформални. Формалните - създават се на базата на предварително регламентирани
правила, а неформалните съществуват във всички формални организации. Прието е обаче
стопанските организации да бъдат определяни и дефинирани по различни признаци: с/д елементите
им като стопанско-организационна форма; с/д елементите им от правна гл.точка; с/д формите на
собствености сдружаване. Стопанската организация с/д елементите й като стопанско-
организационна форма, е имуществено, социално, икон.и организационно обособен участник в
стопанската дейност с отделно наименование, к’ може да бъде физ.и юред.лице. Елементи -
имуществени обособеност; соц.обособеност; икон.обос.; обособен участник в стопанската дейност с
отделно наименование; физ.и юред.лице; Стопанската организация с/д елементите й от правна
гл.точка. Общите качества, к’ са присъщи на пранвните субекти търговци са: право на сключване
на търговски сделки; сделките се сключват от собствено име с к’ носител на права и задължения
става правният субект, регистриран под дадено име; със сключване на сделките се извършва
дейност, насочена към получаване на един постоянен източник на печалба. Стопанската
организация с/д формите на собственост - държавни; кооперативни; смесени , в т.ч.и с
чуждестранно участие; общински; на граждани; на обществени организации. Стопанската
органзация с/д формите на сдружаване - командитното дружество и събирателни дружества, при к’
отговорността на всички съдружници е солидарна и неограничено; кооперацията; дружество с
ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, к’ отговарят за задълженията
на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружествотно; командитно дружество с акции, в
к’ за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. (таблица) Еднолични
търговци (физ.лица) - едноличен търговец; Търговски дружества на лично доверие -
събирателно др-во и командитно др-во; Търговски дружества на капитала - др-во с ограничена
отговорност и акционерно др-во ; командитно др-во с акции; Соц.-икон.сдружения - кооперации;
Обединения на търговски др-ва - консорциум и холдинг.
Тема 2
Работата на ръководителите е да определят целите на организацията и да вземат решения по какъв
начин да ги постигнат. Ръководителите(р-те) осигуляват изпълнението на основната цел на
организацията - ефективно производство на специфични стоки и услуги. Р-те проектират и
поддържат стабилността на функциониране на орг-цията . Р-те подбират стратегии, необходими за
поссържане на котролируема приспособяемост на орг-ята към променящата се външна среда. Р-те се
грижат орг-ята да защитава интересите на хората, к’ я контролират. Р-те са ключова
информационна връзка м/у орг-ята и нейната външна среда. Р-те притежават формална власт и са
отговорни за действията на статусната с-ма в орг-ята. Р-те могат да се класифицират по два
признака : йерархично диференциране на организацията и типология на орг.-управленската
структура и делегирането на пълномощия. Р-тели с/д йерархията на организацията: Р-те на
управленско равнище са заети основно с управлението и координацията вътре н орг-ята; Р-те на
техническо равнище са пряко отговорни операции и действия по производството, доставянето на
стоките на орг-ята и оказването на услуги. Р-те на институционално равнище - заангажирани са с
разработване на дългосрочни планове, формулиране на целите, адаптиране на организацията към
различните промени. Ръководители, с/д орган.структура и делегираните пълномощия - линейни р-
ли имат пряка длъжностна връзка м/у ръководител-подчинен.; щабни р-ли - щабът със своя р-л е
пряко подчинен на линеен р-л, има за него съвещателни функции ине може да съществува
самостоятелно; функционални р-ли; р-ли на програми( проекти)- неговото предназначение е да
се формират, координират и регулират всички хоризонтални връзки, отнасящи се до реализирането
на дадена програма; р-ли на спомагателни подразделения - спомагателните подразделения
представляват групиране на дейности за постигане на икономии или осигуряване на контрол,
обусловен от специализациятая.
Тема 3
Две са предметните х-ки, к’ открояват и два подхода за същността и съдържанието на управленския
процес: функционалният(Анри Файол) и кибернетичният(Норберт Винер). Управлението като
взаимообвързани управленски ф-ии - Ф-иите на упр-ие се разгреждат в два аспекта, като: форма на
проявление на целенасоченото въздействие върху обекта на упр-ие и стадии на управ.цикъл. Ур-ето
като целенасочено въздействие се осъществяват едновременно и планиране, организиране,
мотивиране и контролиране. Планирането предвижда разработване и постановка на цили и задачи
в сферата на упр-ето, а също и определяне на пътищата и средствата за реализиране на плановете.
Организирането предвижда създаването на нови и подреждането на ф-ращи орган.структури.
Мотивирането е форма на проявление на целенасоченото въздействие върху хора и колективи от
хора. Ч/З него хората се подбуждат към действия, к’ осигуряват ефективност на дейността на с-мата
за упр-ие. Контролирането предвиждащо с-мо наблюдаване на колективи от хора дейност за
разкриване на отклоненията от установените норми и правила. Всички посочени по-горе ф-ии
действуват в единство. Управлението като стадий на управ.цикъл - управ.цикъл се изследва от две
страни: съдържанието на осъществяваната в рамките на даден стадий орган.дейност и структурата
или формата, вътре и в рамките на к’протича управ.цикъл и определената последователност на
осъщесвяващите го действия и дейности. Стадиите на управ.цикъл са: целеполагане( като първа
фаза на упр.цикъл формулира цели: за поведението на организацията и за вътрешното състояние на
организацията); планиране( тази фаза определя пътищата и средствата за реализиране на
поставените цели); организиране( фаза, к’ създава необходимите орган.условия за изпълнение на
плана); контролирането( фаза ч/з к’ се извършва проверка на онова, к’ е трябвало да се постигне ч/з
плановите и орг.решения); регулиране( фаза ч/з к’ се преодоляват установените регулационни
проблеми пна фазата контролиране). Кибернетичен подход - организациите са динамични с-ми.
Поведението им е непосредствено свързано д процеса на получаване, преработване и предаване на
информация по определен ред: 1)получаване на инф.в органа на управление; 2)преработване на
получената инф.; 3)предаване на инф.; 4)обратна връзка. Всяка соц.с-ма може да изменя своето
поведение ч/з своята структура като: променя х-ките си на съвкупността от елементи,от к’е
съставена; променя х-ките на съвкупността на връзките м/у елементите си; променя х-ките и
подредеността на връзките м/у елементите си.
Тема 4
М/уличностни роли - са три: лидер, връзка и фигурант. Ролята на лидер е свързана с използването
на власт, координационни и мотивационни средства за насочване, координиране и мотивиране на
подчинените, контролна дейност. Роля на връзка -м/уличностни отношения извън областта, к’
ръководят. Контакти както вътре, така и извън организацията. Всички управлески длъжности
изискват някои задължения, к’ са символични или церемониални по своята същност- фигурант.
Информеционни роли - наблюдател, разпространител, говорител. Ролята на наблюдателя включва
събирането на информация от всички възможни източници на вътрешната и външна среда за
промени, благоприятни възможности и проблеми, к’могат да повлияят на ръководената от него
дейност или на орг-ята. Ролята на разпространител включва осигуряването на важна и
привилегирована информация на подчинени, к’ не могат да я получят от други източници. В ролята
на говорител както вътре в орг-ята така и извън нея представяне на необходимата информация по
различни въпроси. Ролите при вземане на решение - предприемач, разпоредител, разпределител
на ресурси и посредник. В ролята на предприемач ръководителят е инициатор на контролируема
промяна. Ефективният ръководител непрекъснато търси нови идеи и методи с цел подобряване на
работата. В ролята на разпоредител ръководителят се опитва да разрешава и взема решения по
м/уличностни конфликти, проблеми с други организации. В ролята на разпределител на ресурси
ръководителят решава кой какви ресурси ще получи и контролира решенията, относно
разпределението на редурсите. В ролята на посредник взема решения като посредник в преговори
с др.звена или организации. Управленски умения - концептуални умения(способността да се види
цялостната картина при решаването на конкретен проблем); хуманитарните умения (представляват
способност за работа и разбиране с останалите хора за мотивиране, лидерство и разрешаване на
конфликти); технически умения( да знаят и могат да използват инструманти, подходи и технологии,
необходими за изпълнение на дадена задача.
Тема 5
Школа на научното управление.
Фредерик Тейлър - “сист.за сделно заплащане”. Изводите му се свеждат до следното: работната
заплата се заплаща на човека а не на раб.мсто; установането на разценки трябва да се базира на
точно знание а не на догатки; разценките са еднообразни и справедливи; така раб.ще получават по-
висока раб.заплата, произв.ще расте а от там и печалбата
раб.заплата създава по-добри работници. “Управление на фабриката” (доклад на Тейлър) - на всеки
раб.да се възлага по-сложна работа, отколкото са неговите умения. Всеки раб.трбва да получава
ежедневно определено задание, к’ да му бъде ясно и точно описано; Всеки раб.трбва да бъде
поощряван, за да даде максимума на к’ е способен; На всеки раб.работещ с темповете на
първокласен раб. Следва да се доплаща от 30-100%. Според Т администрацията трябва да
разработи нормите; обучи раб.; провежда подбор на раб.за всяка работа; осъществява сътрудн.с
раб.; установява равномерно разпределение на задълженита. Същноста на научното управление
се основава на 4 принципа: 1- развиването на научни знания; 2- за научният подбор и развитие на
способностите на раб.; 3- осигур.на приложение на научните знания; 4- равно разпределение на
работата м/у раб.от една страна и управата от друга. Т изучава микроелементите на които се
разпада всяка операци.
Франк Джилбърт развива идета за разработване на норми за разходи на време за всеки елемент от
опер. Неговите интереси са свързани с работата на зидарите и зидарита. Той е вярвал че има един
единствен най-добър начин да се свърши една работа. Благодарение на неговите изследвани
работниците достигат дневна произв.350 за час тухли докато най-бързата тарифа е била 120 тухли
за час. Вместо 18 движения за една тухла се извършват само 5. Дж изучава движенита с фотоапарат
и камера.
Хенри Гант изучава произв.процес като цяло. Разглежда технолог.процес като комбинация от опер.
Стига до извода че решението на проблема е в календарното планиране. Създават се т.н. графици
на Гант. Също смята че правото да се дават разпореждания влече след себе си и отговорност за
изпълнение на тези разпореждания.
Хенри Форд - серийно произв. Притежава всичко което е необходимо за произв.и доставнето на
автомобила на купувача. Въвежда масово произв., стандартизация - свеждане на бро на
разнообразните издели до минимум и произв.им в огромни кол.при най-малък разход на време и
сили.
Школа на административното управление - Анри Файол разделя всички операции които имат
място в едно предприятие в 6 гр.- технически, търговски, финансови, охранителни, отчетни,
административни. Докато Т препоръчва инструкциите на раб.да се получават от множество
началници то Ф счита че раб.не трбва да получава разпореждания от повече от един началник.
Административната доктрина на Ф е за линейно-щабна а от там линейно-функционална сист.
Особенно внимание обръща на планирането - програми за действие- 10год., 1год. Месечна,
седмична, ежедневна.
Принципи на администриране на Ф
разделение на трудак’ води до специализ на функциите и разделение на труда
Авторитет и
отговорност
авторитет за изпълнваната дръжност и като резултат от интелигентност,
знания, опит
единство на
разпореждането
никой не трбва да получава разпореждане повече от 1 началник
единство на
ръководството
един ръководител и единен план за съвкупноста на опер.
Подчинение на
частни интереси над
обществени
интересът на индивида или гр.не трбва да преобладава над този на предприт.
Възнаграждение на
труда
трбва да бъде справедливо и да удовлетворява персонала и предприят.
централизациямярка к’ е най благоприт.за предприят.
йерархияпътят по който преминават съобщенита
редопределено място за вяско лице, определено място за всяка вещ
справедливостсъчетаване на доброжелателност с правосъдие
устойчивост на
персонала
предпочитане за задържане на ръководитллите на една и съща длъжност по-
дълго
инициативапредоставяне на пълна инициатива на заемащи длъжноста

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по основи на управлението

Честър Бернард определи организацията като “с-ма от съзнателно координирани дейности на двама или повече души”. Организацията е соц.с-ма. Тя трябва да отговаря на следните изисквания: 1)да има н.-малко есна цел...
Изпратен от:
desigb
на 2006-10-23
Добавен в:
Лекции
по Финанси
Статистика:
1,712 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
финансови експертизи
добавена от 190885 22.11.2016
0
4
Проблеми на контролния процес
добавена от qsen_tasev 26.01.2016
1
7
Подобни материали
 

Предназначение на фирмените финанси

20 мар 2010
·
75
·
8
·
1,678
·
110
·
24

Финансите на предприятието (фирмата) са едно от важните звена на финансовата система. Тази им важност произтича от обстоятелството, че почти цялостната финансова система, пряко или косвено, има за своя основа финансите на предприятията...
 

Финансите - технология

23 окт 2008
·
349
·
77
·
24,977
·
251
·
46

Управление на излишъците и недостига на пари.Финансово спестяване и емисии на дългоср.ЦК Хегемония на финансовите посредници ДЪРЖАВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДИТЕ. Инфлация - същност, фактори, последици.
 

Данъкоподобни методи и форми за акумулиране на държавни приходи

14 апр 2007
·
351
·
3
·
1,161
·
91
·
22

Към тази група методи и форми се отнасят определен брой плащания от физическите и юридическите лица в полза на държавата. Те се различават от данъците както по характера и мотивите на облагане, така и по размера и начините на правене на вноските...
 

Фнанси на фирмата

30 окт 2009
·
338
·
8
·
1,652
·
387
·
115

Финансите на фирмата са наука за финансовите и инвестиционни решения, които се формулират на базата на използването на парите и финансовите техники в съответствие с потребността от формиране, структуриране и увеличаване на богатството...
 

Трите подхода на теорията за предмета на корпоративните финанси

19 апр 2010
·
52
·
28
·
7,510
·
58
·
14

Корпоративните финанси или финансовият мениджмънт са важно звено на всеки микроикономически анализ...
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Международни финанси за 5-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
7
1
2 мин
31.08.2018
Тест по Финансово посредничество за 3-ти курс
изходен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тестът е изходен и съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Преднаначен е за студенти от 3-ти курс.
(За отличници)
17
07.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Лекции по основи на управлението

Материал № 6108, от 23 окт 2006
Свален: 1,712 пъти
Прегледан: 185 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 21
Брой думи: 8,768
Брой символи: 79,350

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по основи на управлението"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения