Големина на текста:
ДАНЪЧНИ ПРОВЕРКИ
1.НАСРЕЩНА ПРОВЕРКА
a)същност
Ревизията е основен способ за данъчен контрол. Съгласно нормативната уредба тя е "съвкупност
от действия на органите по приходите, насочени към установяване на задължения за данъци и
осигуровки".В практически аспект ревизията може да се разглежда и като съвкупност от
насрещни проверки (НП) на субекти, с които ревизираният е имал стопански отношения през
определен период.
Крайният резултат от една ревизия зависи преди всичко от качеството на насрещните
проверки. За тях трябва да се знае много, защото те са едно от любимите и най-често
употребявани "оръжия" на НАП.
Съобразно чл.45., ал.1 от ДОПК "При започнало производство по този кодекс органът по
приходите може да извърши насрещна проверка за установяване на отделни факти и
обстоятелства, свързани с лице, което не е страна в съответното производство".
Иначе казано, проверяват се данъчно задължените лица, с които ревизираната фирма е имала
сделки. Важно е да се знае, че при насрещната проверка не се установяват задължения и
отговорности на проверяваното лице, а факти от значение за ревизията на неговите
постоянни или инцидентни бизнес партньори.
б/ кой извършва НП
Инициативата за извършването на насрещните проверки принадлежи на органите по
приходите (ОП) – обикновено ръководителят на екипа, който трябва да извърши ревизията.
След като се възложи ревизия, въз основа на данните в информационните масиви и
съдържанието на досието на задълженото лице, ръководителят на екипа преценява
необходимостта от извършване на насрещните проверки, както и органите, които ще ги
извършат.Съгласно утвърдената практика дадена насрещна проверка може да бъде извършена
както от самите ревизори, така и от техни колеги от същата или от друга териториална
дирекция (ТД).
в/ Етапи при извършване на НП
Процедурата стартира чрез изготвяне и изпращане по служебен път до компетентната
териториална дирекция на "Искане за извършване на насрещна проверка" (ИИНП). В него,
освен всички изискуеми данни,
задължително трябва да се посочи и ревизията "майка".Неупоменаването е съществено
процесуално нарушение, което – по силата на чл.45, ал.1 от ДОПК – прави процедурата
невалидна.
Важно е да се знае, че ИИНП задължително трябва да съдържа само въпроси за онези
факти и обстоятелства (доставки, контрагенти, документи, плащания, договори,
счетоводни операции и т.н.), които имат пряко отношение единствено към съответната
ревизия. Не се допуска чрез ИИНП да бъдат изяснявани въпроси, които са формулирани
неясно или пък нямат нищо общо със съответното производство. Поставените въпроси трябва
да са уточнени и конкретизирани, както и да посочват детайлно каква информация трябва да
бъде пояснена и прецизирана.
ИИНП се изпраща до началника на отдел "Данъчно-осигурителен контрол" в
компетентната териториална данъчна дирекция. Той го разпределя на началник сектора
1
"Ревизии и проверки", който с резолюция определя кой ще извърши проверката и за какъв
срок.
?В подготвителния етап проверяващият се запознава с документите в досието на своя
"обект" и наличната информация в масивите на НАП. Това е необходимо, защото трябва да
бъде преценено от кои "бумаги" отдел "Архив" ще направи копия и колко от тези копия ще
бъдат използвани.
В случай че за насрещната проверка са достатъчни само данните от досието на
проверяваното лице и ако не са констатирани нарушения, проверяващият изпраща на
ревизорите писмо, а не протокол.
?Ако в ИИНП се изисква установяването на обстоятелства, свързани с търговската или
счетоводната документация на проверяваното лице, по правило насрещната проверка
трябва да се извърши на място, в офиса на субекта. Това е бърз и икономичен начин,
защото в такива случаи отпада необходимостта от предварително снимане на копия. Освен
това, към протокола не се прилагат и копия от онези документи, които са проверени в
офиса.
?В рамките на една насрещна проверка данъчните могат да правят всякакви допълнителни
искания: за представяне на документи и писмени обяснения от трети лица, за
извършване на действия от други контролни органи, за разкриване на банкова и
застрахователна тайна, да инициират възлагането на експертизи и т.н.
г/ Особености на НП:
Насрещната проверка може да доведе и до солена глоба.В случай че установи
неправилно прилагане на данъчен закон, органът по приходите е задължен да
състави акт за установяване на административно нарушение, с който се
възбужда производството по реализиране на административнонаказателна
отговорност на проверявания.
Истинският "кошмар" обаче се сбъдва, ако субектът на насрещната проверка не
бъде открит или не представи изисканите от него документи. Тогава актът за
установяване на административно нарушение е задължителен, но като едното
нищо насрещната проверка може да прерасне и в отделна ревизия.
Авторите на насрещните проверки не са компетентни да дават оценки на
събраните от тях доказателства или пък да извеждат правни заключения. Тази
"привилегия" е запазена единствено за ревизорите, поръчали насрещните
проверки.
при насрещните проверки на физически лица. Към тях често се отправят искания
за представяне на десетки справки за имущества и сделки, свързани с ревизията на
дадена фирма. Приходните органи рядко отчитат факта, че по Закона за
счетоводството физическите лица не са длъжни да водят счетоводство и
следователно не разполагат с текуща систематизирана хронологична
информация за извършените от тях правни сделки и техните параметри. За
набавяне на подобна информация проверяващият следва да се обърне към
институциите, които са компетентни да проверяват, регистрират и вписват подобни
2
обстоятелства – службите по вписванията, КАТ, Търговския регистър, банките
и т.н.
Пример: орган по приходите иска да провери фактури за покупки на фирма, която проверява, като ги засече със счетоводните книги
и отчетни документи на един от нейните доставчици. Да допуснем, че по време на тази насрещна проверка орган по приходите
открие, че доставчикът, на свой ред, не е отчел една от тези фактури в счетоводните си книги.
2.НАСРЕЩНА ПРОВЕРКА ПО ДЕЛЕГАЦИЯ:
При необходимост да се установят факти и обстоятелства, свързани с дейността на субекта, на
негово поделение, обект, дейност или имущество на територията на друга териториална
дирекция органът по приходите може да отправи писмено искане до съответната териториална
дирекция за извършване на проверка по делегация
Срокът за извършване на проверката е 7 работни дни, с изключение на случаите на проверка по
делегация на клон на юридическо лице. Резултатите от проверката и събраните доказателства се
изпращат на органа, отправил искането и се вземат предвид при определяне на данъчните и/или
осигурителни задължения. Резултатите от извършената проверка се отразяват в констативен протокол в три
екземпляра.
делегацията представлява нареждане на едно лице (делегант) до друго лице (делегат) да се задължи или да престира от
свое име на трето лице (делегатар). Няма значение за чия сметка се извършва това задължаване или плащане.
3.ПРОВЕРКА ПО ПРИХВАЩАНЕ ИЛИ ВРЪЩАНЕ:
Това са действия на ревизорите, свързани е прихващане /за погасяване на други изискуеми
данъчни и/или осигурителни задължения и санкции, наложени от органите по приходите / или
връщане на недължимо платени данъци и осигуровкиот данъчния субект или на суми,
подлежащи на възстановяване .За извършване на проверка по прихващане или връщане, субектът
подава писмено искане за прихващане или връщане на недължимо платени данъци или суми,
подлежащи на възстановяване. Проверките по прихващане или връщане на суми на физически лица
се извършват само от ревизори, без участието на ръководителя на екип. Срокът за извършване на
проверката е 7 работни дни.
Недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни
вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции,
както и суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или
осигурителното законодателство от Националната агенция за приходите
(НАП), се прихващат от органите по приходите за погасяване на изискуеми
публични вземания, събирани от НАП.
По реда на ДОПК може да се извърши прихващане и с погасено по давност
задължение, когато вземането на длъжника е станало изискуемо, преди
задължението му да бъде погасено по давност.
Ако няма изискуемо или погасено по давност задължение за прихващане,
недължимо платените или събрани суми се връщат (възстановяват) на лицето.
По принцип прихващането и възстановяването представляват право за лицето,
но по изключение възстановяването може да бъде негово задължение.
На възстановяване подлежат сумите, които са били възстановени
незаконосъобразно от бюджета в полза на лицето. В този случай е налице
задължение за лицето. Това задължение се смята за задължение за данък, а
когато са били възстановени надвнесени осигурителни вноски - за задължение
за осигурителна вноска.
Данъчната проверка по прихващане или връщане е основен момент в контрола по ДДС. Това са
действията на ревизорите, свързани с прихващане или връщане на ДДС на данъчния субект за
определен период. Инициативата обикновено е на данъчния субект с подаване на писмено искане.
Ако при проверката се установи, че има основание за прихващане или връщане ревизорът изготвя
данъчен акт за прихващане или връщане. С него се прихващат или връщат недължимо платените
данъци или подлежащи на възстановяване суми.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Данъчни проверки

Ревизията е основен способ за данъчен контрол. Съгласно нормативната уредба тя е "съвкупност от действия на органите по приходите, насочени към установяване на задължения за данъци и осигуровки". В практически аспект ревизията може да се...
Изпратен от:
Михаела Костова
на 2011-01-16
Добавен в:
Доклади
по Маркетинг
Статистика:
64 сваляния
виж още
Изтегли
 
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетингов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Маркетинг за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за контролна проверка знанията на студенти по Маркетинг и Мениджмънт.
(Лесен)
10
82
7
1 мин
06.10.2016
Тест по Маркетинг за студенти
изпитен тест по Маркетинг за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината, но и за по-широк кръг от интересуващи се и любители.
(Лесен)
10
119
3
04.10.2016
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Данъчни проверки

Материал № 599975, от 16 яну 2011
Свален: 64 пъти
Прегледан: 90 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 6
Брой думи: 2,239
Брой символи: 13,929

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Данъчни проверки "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
с опит от  2 години
1 316

Харалан Василев
преподава по Маркетинг
в град Хасково
с опит от  3 години
270

виж още преподаватели...
Последно видяха материала