Олга Бончева
преподава по Туризъм
в град Варна
Големина на текста:
1. Планини
Релефът представлява съвкупността от
неравности по земната повърхност.
Планините представляват изпъкнали,
разчленени части от релефа с височина
над 600 м. Различаваът се ниски – 600-
1000 м. средни 1000-1600 м. и високи
над 1600 м. Височината предопределя
туристическите им функции като
ниските са подходящи за пешеходен,
ловен, крайградски; средните за
климатолечебен, ловен; високите за
зимни спортове, скално катерене и
екстремни спортове. Планините се
образуват в резултат на продължителни
геоложки процеси – вулканизъм,
издигане и нагъване на земни блокове,
денудационни процеси. При вулканизма
се образуват конусоподобни планини
(пловд тепета), издигането на земните
блокове и последващите им
разломявания оформят многопосочни
планински ридове и затворени между
тях долини. При хоризонтални
нагъвания се образуват дълги , но
отчасти заоблени планини. Те са 3
основни вида: куполни, мозаечни и
верижни. Планинския връх трябва да се
извисява поне с 700м над околните
долини и заравнености. Върховете
могат да бъдат заоблени, стръмни но
затревени или гористи и стръмни
скалисти. Билото е линията на най-
високите части на планината. При него
има силна ветрова дейност и много
валежи. Подходящи са за
делтапланеризъм и пешеходен туризъм,
рядко за ски спортове тъй като вятъра
отвява снежната покривка. Седловините
са най-ниската част от билото. Те са
подходящи за прокарване на проходи,
затова и при тях са възникнали много
старинни ханове. Близо до билата и
върховете са началните извори на
планинските реки, които са успели да се
всекат в тялото на планината и да
образуват тесни и стръмни долини.
Подходящи са за прокарване на шосета
и жп линии и изграждане на малки
курорти. Планинския склон е
наклонената плоскост м/у билото и
подножието. На подходящи открити
места по склона могат да се разположат
площадки за панорамни наблюдения.
Подножието е най-ниската преходна
ивица м/у склона и съседната равнина
или котловина. При планини с
тектонски произход, там преминават
земните пукнатини, от които често
извират минерални води. Надморската
височина и оградната форма на много
от планините обуславят тяхното
климатолечебно терапевтично действие,
особено във височинния пояс 600-1200
м. Към туристическата роля на
планините може да се допълни още: 1.
Транзитно-транспортна функция (стара
планина) . Преминаването транзит през
тях освен транспортно затруднение е
една допълнителна атракция с оглед
релефното и ландшафтно разнообразие,
което дават проломите проходите и
близките върхове; 2. Познавателна
функция – има за предмет на посещение
и разглеждане природни тур рес и
културно исторически. От природните
преобладават пещери, скални фигури и
ледници. От другите крепости,
манастири и средновековни градчета с
интересна архитектура, занаяти и
обичаи; Хронологията на
туристическото проникване в
планините е следното: 1. Алпинизъм –
от края на 18ти и 19ти век за
покоряване на пирамидални върхове
(мон блан и др); 2. Балнеолечение 19ти
и началото на 20ти век; 3.
Климатолечение – 2рата половина на
19ти до средата на 20ти; 4. Езерен
туризъм (езерата Анеси, Бурже, Комо,
Гарда); 5. Ски спортове – от края на
19ти век но с бурно развитие от 2рата
половина на 20ти век. Ски писти – от
2рата половина на 19ти век. Основния
мотив за посещаване на планините е
скиорството. Има различни видове
дисциплини, за които са подходящи
различни по наклон писти. Ски пистите
са надлъжни, наклонени ивици от
планинските склонове съоръжени с
механични средства за изкачване. Имат
3 основни части – горна начална, трасе
и долна крайна. Трасето се прокарва по
терени с наклони 10-60 градуса и
денивелация поне 700 м. Надлъжния му
профил рядко има праволинейна форма,
а следва точно планинския склон. Наред
със силно наклонените участъци има по
заравнени, които спомагат за намляне
на скоростта. Тъй като трайната снежна
покривка не се задържа еднакво дълго
по всички склонове за пистите се
предпочитат северните. Наблюдава се
разлика от 300 м между тях и южните.
Долната граница е - северен 1100м
южен 1400м западен и източен 1200м.
Големите различия в наклона налагат
пистите да бъдат разделени в 4 групи.
Зелени, сини, червени и черни според
сложността им. Наклоните 10-20
градуса са за туристи без специална
подготовка и за ски училища. 20-30
градуса за такива които вече са
обучавани, 30-40 за тези с
продължителен скиорски стаж, 50-60 за
тези с професионален опит.
Съществуват нормативи за
необходимата за 1 турист площ от ски
пистата. Средно се приема тя да бъде 90
кв м на човек. Препоръчително е
долния край на пистите да се намира
максимум на растояние от хотелите 15
минути пеша.
2. Плажове
Представляват тясна крайбрежна ивица
край море река или езеро, където са
акумулирани рохкави, неспоени
материали предимно от чакъл и пясък.
Образуването им се свървзва с 2
основни природни процеса-дейност на
морските течения и вълни, които
пренасят и акумулират пясъчните
частици и образуването на значителни
обеми пясъчни частици и фин чакъл.
Второто е плод на различни ерозионни
процеси във вътрешността на
континента или бреговите свлачища.
Реките които се вливат в моретата и
езерата пренасят дребнозърнести
пясъци. Обикновено морските течения
се движат успоредно на основната
посока на брега, поради което за
плажообразуването много полезно би
било ако очертанието му е насечено с
дълбоко вдлъбнати заливи, изпъкнали
носове или изкуствени препятствия. В
резултат на постоянната посока на
морските течения се получават 2
допълнителни особености на плажовете.
Първата се отнася до формата – тя
наподобява асиметричен полумесец,
чиято тясна срана е разположена винаги
от страната от която идва течението, а
широката в посоката където отива. По
бг крайбрежието обикновено е тясна
северната част на плажовете. Втората се
отнася до големината на частиците,
които в областа на начално формиране
на теченията са едрозърнести и
чакълести а към техния завършек
дребно и финно зърнести. Морските
брегови вълни имат както акумулативна
така и деструктивна роля. Под тяхно
влияние пясъчната ивица покрива и
част от бреговата плиткост. Тя
продължава до линията на морската
тиня. При равнинни брегове тази линия
минава на 10-15м дълбочина а при по
стръмни достига 40-50м. Най дългия
плаж в света е Дейтона бийч с дължина
над 37км. В бг е най-дългия е при
устието на река Камчия – 11км.
Туристическото усвояване на плажовете
е пряко свързано с физико химичния,
гранулометричния състав и други техни
структурни особености. При химичния
състав се предпочита да преобладават
кварцовите пясъци за сметка на
пониженото съдържание на карбонати,
органични и глинести в-ва. По
отношение на оцветяването атрактивни
са всички нюанси на жълтия цвят и
отчасти на белия. Атрактивността на
плажа зависи от големината на
частичките. За оптимални се приемат
размерите от 2мм до 0.6 мм. По-малките
се възприемат като прах и не са желани
защото лесно лепнат по
телата(дупетата) на туристите. И
обратно – по-големите 3-4мм нарушават
чувството на комфорт и дразнят кожата.
За много от плажовете характерно
допълнение се явяват дюните.
Обнразуват се от преносната дейност на
постоянни силни ветрове в посока към
сушата. Те издигат и транспортират
леките и сухи пясъчни частици, след
което ги натрупват по вътрешната
периферия на плажа. Формата им е
кругообразна, сърповидна, пирамидална
и копиеподобна. Обикновено са високи
до 10-30м. В света най-голямата е
Пилат дълга 2,5 км височина 108 м.
Туристите посещават плажовете за да
използват слънчевото греене за лечебен
ефект и за получаване на тен. За
постигането на максимално огряване
туриста трябва да посреща слънчевите
лъчи фронтално. В северното
полукълбо това е природно
предопределено за плажовете които с
южно и източно изложение спрямо
слънцестоенето, а в южното – обратно.
Пикът на посещенията на плажовете е
от 9 до 13 часа, като тогава слънчевите
лъчи имат най-голяма ефективност.
Градските плажове се посещават
предимно от местните жители, поради
което има голяма седмична
неравномерност, с пик събота и неделя
и празничните дни – от 2 до 4 кв м площ
на турист. Крайградските приемат част
от посетителите от града – 4-5 кв м на
човек. Курортните плажове се
посещават най-вече от туристи –
интензивно всекидневно посещение 6-8
кв м на човек. Изолирани и луксозни
плажове 13-15 кв м на човек. Зониране
на плажовете-в зависимост от посоката
на движение на туристите и
предпочитаните места за настаняване
плажът се разделя на: входни точки,
външна нерегулирана зона, средна
регулирана зона и вътрешна
нерегулирана зона. Входните точки се
разполагат симетрично по външната
дължина на плажа с предпочитана
близост до най-големите хотели или
спирките за обществен транспорт.
Външната нерегулирана зона има
различна ширина 15-30м, по края й
може да има ресторанти спортни обекти
детски площадки. В основната част на
зоната се разполагат свободно
туристите, които се занимават със
спортни развлечения – младежи.
Средната регулирана зона в зависимост
от големината на плажа е широка м/у
40-50м. По бреговете на топлите морета
на симетрично разстояние 3-4м в пясъка
са забити чадъри. Вътрешна
нерегулирана зона – вирината и е
средно 10-15м. Предпочитана е от
туристи с малки деца и младежи до 20 г,
заради близостта с водата. Спортно
рекреативна зона – по същество се явява
водното продължение на плажа.
Продължава до 2м дълбочина, на
охраняемите плажове е обозначена с
шамандури. Профилът на дъната на
тези зони може да бъде стръмен,
полегат, платовидно полегат и сложен.
Стръмния е с наклон 20 градуса,
дълбочината бързо се увеличава,
неподходящ е за малки деца. Полегатия
е най-желан заради малкия наклон и е
удобен за всички възрастови групи. При
платовидния след кратък наклон има
тясно успоредна на брега удълбочаване,
след него заравненост на дълбочина на
80-100 см и отново продължава слабо
наклонена част. Подходящ за водни
игри.
3. Минерални води
Още от първобитната епоха хората
установили че водите на някои извори
могат да лекуват различни заболявания.
Първите бланеологични курорти които
са възникнали са Бат в Англия, Спа в
Белгия, а в Бг Хисар и Кюстендил.
Понятието минерални води се използва
в тесен хидрохимичен смисъл, но също
и обобщаващо: за такива които са с
висока температура и съдържат
различни химични в-ва, с концентрация,
превишаваща тази в пресните води.
Познати са следните категории:
минерализирани води – тези които
съдържат над 2гр на литър по БДС (в
Германия, Полша и Русия 1гр на л);
разсоли – разтворените в тях соли са
50гр/л; газови води – съдържат CO2 и
H2S; радиоактивни – съдържат радон.
Различават се слабо минерализирани
води 1-2 гр/л, средно над 5 гр/л, силно
над 15гр/л. По отношение на
температурата им са известни много
класификации-хладни води до 20
градуса; топли от 21 до 36; горещи 37-
42; хипертермални над 42.
Образуването на минералните води се
свързва с 3 основни природни процеса:
1. Инфилтрация на атмосферни води и
движението им по тектонски разломи;
2. Покриване на стари морски басейни с
седиментационни или тектонски
материали; 3. Хидротектоника край
кратерите на вулканите (в Рупите)
Процепни минерални води-
атмосферните валежи формират
подземни води които достигат до
тектонския процеп и се движат по
неговия наклон. С увеличаване на
дълбочината се увеличава и тяхната
температура. По време на дългия път и
престои на водите в земната кора, те
имат контакт с околните скали и затова
имат различна минерализация. Могат да
бъдат достигнати чрез изкопи или
сондажи или при земетресения.
Погребани минерални води-неголеми
езерно-морски басейни, при огромни
тектонски и акумулативни процеси са
били покрити от дебели земни пластове
и са престояли милиони години. Това е
променило тяхната температура, а при
досега им с обгръщащите ги скали се е
променил и химичния им състав.
Туристическа роля на мин води: 1.
Терапевтична-водите могат да се
използват по 3 начина: външно,
вътрешно и инхалационно. Най-широко
разпространено е външното, което се
практикува в вани и басейни.
Предпочитат се ваните защото в тях
може да се регулира температурата, в
басейните пък има възможност за
повече движения и общи
рехабилитационни упражнения. При
навлизане и престой в водите тялото на
туриста изпитва термично въздействие
чрез което се подобрява
кръвообращението. Част от минералите
се наслагват в/у кожата и образуват
минерална мантия която също улеснява
процеса на проникването им.
Вътрешното приложение на
минералните води променя алкално-
киселинното равновесие, лекува
вътрешни възпалителни процеси, язви,
колити, бъбреци, пикочни пътища и др.
Средната доза на човек е около 2-2,5л
на човек. В света най-много води се
бутилират в Германия, Италия,
Франция и Испания. Инхалациите са
най-полезни при заболявания на
дихателните пътища. Водата се
нагнетява под налягане, за да образува
преситна метална решетка, мъгла от
аерозоли. Има и естествени инхалации
от води, които сами отделят газове.
Спортно развлекателната роля на
минералните води може да се използва
почти целогодишно за плувни спортове
и забавления при това с минимални
разходи за затопляне на водите.
5. Развлекателни паркове (РП)
Равлекателните паркове представляват
обширни пространства застроени с цел
развлечение, снабдени с различни
атракционни съоръжения и забави.
Парковете предлагат спортни услуги,
водни атракции, развлечения за деца и
младежи, краткотрайни почивки през
седмицата или уикенда. В основата на
всички тях стоят забавлението и
развлечението т.е. всичко онова което е
антиподно на скучното ежедневие,
което липсва в сивата еднообразна
среда на местоживеенето.
Развлекателната дейност се
характеризира със следните особености:
временно откъсване от ежедневието,
силни сетивни възприятия, игра,
празник, обединение с другите туристи.
В структурата на 1 РП най-важен
елемент са съоръженията. По вид са
твърде разнообразни като
електромеханични уреди и апаратура-
влакчета, люлки, компютърни
устройства; статични и подвижни
макети на влакове, кораби, личности,
задвижвани от електрическа апаратура.
Вторична роля имат заведенията за
настаняване (в Дисниленд Париж
легловата база надхвърля 10 хил души),
за хранене в това число нетрадиционно
а тематично; квалифициран персонал
които е сезонен или целогодишен.
Доста важна е транспортната
достъпност на парковете, в близост до
жп гари автомагистрали и др.
Основната предпоставка за появата на
РП е увеличаването на свободното
време, доходите на населението и
особено на частта от тях която може да
се отделя за туристически пътувания.
Важно влияние оказват и подобряването
и поевтиняването на транспортните
средства и тарифи и голямата
урбанизация. Първите сведения за
обществено организирано развлечение
се отнасят за олимпийските игри и
дионисиевите празници в древна
Гърция. Сред тях са и многохилядните
зрелища на римския колизеум,
средновековните представления на
пътуващи акробати, музиканти и
трубадури. Първите паркове за
удоволствие са ораганизирани от
кралете и аристократите в Тюйлери и
Версай. Освен от богатите те са
посещавани и от простолюдието с
надежда да видят краля. През 1583 г се
открива първия обществен парк за
увеселения Бакен в Копенхаген, а през
1661 г първата градина за развлечение
Воксхол Гардън в Лондон. Постепенно
в много столици се появяват такива
градини, предшественици на днешните
увеселителни паркове: Пратера 1776 г,
Тиволи в Париж 1795 г. Близо до
Хайборн в Германия през 1808 г се
открива Трипспийд парк с определена
тематика: мелницата т.е. предшественик
на ТП. През 1887 г в Ню Йорк отваря
врати парка Морския лъв с първите
скоростни влакчета. През 1951 г в
Холандия отваря врати първия ТП
Ефтелинг където децата се срещат с
героите от приказките. През 1955 г в
град Анахайм започва да работи първия
парк Дисниленд, който създава свои
филиали в Орландо, Токио и Париж.
Към края на 2000 г географията на РП –
1500 в САЩ, Франция 200,
Великобритания 87, Германия 43.
Класификация на РП 1. Локализационна
типология-градски, крайградски,
транзитни, в туристически райони, със
случайна локализация. 2. Големина-
национални 1,5-3 млн посетители,
регионални 1 млн посетители, местни
0,5 млн. 3. Според продукта-зоопаркове,
резервати, сафари паркове,
делфинариуми 4. Предметно-
функционална типология-в нея се
отчитат както видът и структурата на
монтираните съоръжения, сгради, така и
видът на статичните и динамичните
атракции. Обособени са следните
видове паркове: увеселителни –
Пратера, Тиволи; тематични
Дисниленд, Астерикс; паркове на
миниатюрите – Мадуродам; водни
паркове – Акваланд и Осиаде; парк-
музеи – на играчките в Нюрнберг, на
влаковете във Вализ. Типологична х-ка
на главните видове РП 1. Тематични
паркове: исторически (древна гърция,
рим и средновековието) – Астерикс,
Телландия; приказно-митологични –
Златното руно, Смърфовете;
етнографско-архитектурни – замъци,
крепости и кули – Европа парк и Ханза
парк; научно фантастични – космос,
техника на бъдещето – Футуроскопи и
Фантазияленд; историко-фантастични –
каубои, пътешественици изследователи
– Дисниленд, Чесингтънски свят на
приключенията в Лондон; 2. Паркове на
миниатюрите – сюжетите са
архитектурни, етнографски и
ландшафтни. Първите са локално
районни – Клайн Ерцгебирге, Капри и
Каталуния; национални – Париж,
Коимбра, Логано, Италия в миниатюра
край Римини; международни
Минимундос, Клагенфурт и Мини
Европа в Брюксел; 3. Водни паркове:
забавно рекреативни – пързалки и сауни
– Сентиспарк, Абтвил и Аквасити в
Париж; образователно забавни – риби
1
делфини, алигатори, пингвини –
Делфинариуми в Констанца, Варна,
Липерсвил; 4. Увеселителни паркове –
технически съоръжения за силни
преживявания и забавления – Тиволи
Копенхаген, Пратера Виена и
Софияленд; извънселищно крайградски
– Трипсдвил Германия, Лизбер
Гьотеборг; курортно туристически –
Авентура парк Салоу, Блякпул Лейжър
Бийч; 5. Образователни паркове –
растителни – ботанически градини в
Болоня, Прага, Амстердам; животински
– зоопаркове – Базел, Прага, Москва,
Лондон; абиогенни – градина на
глетчерите Люцерн, Парк дьо ла Вилет
Париж; 6. Парк-музеи – комплексни –
кукли Музей на играчките Нюрнберг;
технически – тематиката е превозни
средства – транспортна къща Люцерн,
парк на влаковете Вализ.
4. Историко-археологически ресурси
и музеи
В хронологичен план има достатъчно
стройна класификационна схема на
историческите ресурси. 1. От старите
цивилизации от 1.5 млн до 1000г пр.
Н.е. – Китай, Египед Елада. 2.
Класическия свят 1000г пр н.е. до 500
след н.е. – Средиземноморието. 3. От
средновековието до 14-16 век – Европа
и Северна Африка 4. През Ренесанса –
Венеция Пиза Флоренция 5. От
Индустриалната епоха след 17 век до
наши дни. С минаването на дадена
историческа епоха постепенно започва
намалявяне, унищожаване на повечето
материално веществени следи от нея.
Причините за този регрес са
разнообразни. Естествената
амортозация на дървото, мазилките
хартията; бавна природна ерозия от
дъждовете; корените на растенията;
разнообразни човешки дейности
(иманярство, пожари). С отдалечаване
във времето започва да действа
принцип подобен на физическата
гравитация. Броят на запазените сега
обекти е правопропорционален на броя
им през оригиналната епоха и обратно
пропорционален на изминалото време.
Формите и йерархичността на ИАР
отчасти се регулира от
специализираните звена на ЮНЕСКО.
Експонатът представлява оригинален
предмет създаден от човешката дейност
или природен уникат, със значение на
документ. Експонатите са носители на
социална информация, основните им
качества са атрактивност (в нейния
туристически и общочовешки смисъл),
експресивност и представителност.
Едновременно носят знание и
историческо културна ценност. Обектът
представлява самостоятелна сграда,
паметник или друга строителна
конструкция, с прилежащата й
територия, ако тя има характер на фон
от съответната епоха. Водещия елемент
в това понятие, сградата има малко по-
широк смисъл като място с подходящ
микроклимат и други условия за
съхраняване и представяне на
експонатите. Историческия резерват
включва група от близко разположени
обекти с обща архитектурно-
урбанистична композиционност. В
пределите на един град може да
включва неговия площад с сградите на
кметството, търговската палата,
катедралата, паметник, чешма и др.
Историческото селище резерват се
явява като цялостна завършена селищна
конструкция еднакъф архитектурен
облик и множество единични обекти с
доказана историческа стойност. Видове
ИАР – различават се 8 главни вида; 1.
Археологически разкопки – възрастта
им да е минимум 1000 г. Предметната
структура се отличава с
преобладаването на медни сребърни и
златни монети; керамични съдове;
оръжия и украшения; 2. Крепости и
кули - Крепосите са били основния
елемент на отбраната на дадена страна в
епохата на конвенционалните оръжия
до 19 век и до организирането на
милионни армии. Могат да се
класифицират на 6 функционално-
целеви групи: -отбранителни – биват
свободно стоящи или ъглови и
портални в обсега на крепостите. Важни
са здравината и трудната им
превземаемост.; -жилищно-
отбранителни – строени са към
манастири, феодални имения.
Отличават се с по-малки размери и
широка основа; -култови – най-често се
включват в комплекса на религиозните
храмове под формата на камбанарии и
минарета; -часовникови – строени са
със средствата на еснафските дружества
за отмерване началото и края на
работния ден; -инжинерно-
инфраструктурни такива са
телевизионните, гаровите, пожарните,
водонапорните и силузите. За туризма
някои изпълняват ролята на панорамни
площадки особено при равнинния
релеф. (Берлин, Москва, Шанхай). 3.
Замъци – по обем са сравнително
големи сгради с атрактивна, оригинална
и запомняща се фасада и цялостно
архитектурно оформление. Според
предназначението си се разделят на:
-представителни – строени са в
столиците или в седалището на
феодалите където владетеля е прекарвал
повечето време; -рекреативни –
използвани са за прекарване на
горещото лято или снежната зима от
владетелското семейство; -ловни –
намират се в горски масиви, край езера,
реки, блата с големи запаси от дивеч,
птици риба; -жилищни – в много
отношения са сходни с
представителните, но разликата е в
ранга на собствениците, украсата, броя
и размерите на помещенията. 4.
Паметни и бойни места – те са 2 групи:
-без трайни материални останки. Те се
отнасят до случаите когато сражението
не е било предварително обезпечено с
укрепления, трайни позиции и
съответно на терена няма видими следи.
В тези случаи се правят възстановки на
позициите (Шипка); трайни
материални останки. 5. Погребални
места 6. Кораби – те спадат към
подвижните ИАР а в хронологичен
разрез датират десетки векове назад:
антични, средновековни, ренесансови,
от индустриалната епоха. 7. Родни
места 8. Паметници – могат да са
площадни, персонални, бюстове,
групови.
Музеи – представлява институция с
идеална цел. Той се създава в служба на
обществото. Занимава се с изследване
на материалните свидетелства за човека
и околната среда. Музеят придобива,
съхранява, експонира и представя с
научна и образователна цел културно
исторически паметници и природни
образци. Музеите биват: -природни,
исторически, археологически,
етнографски местности и паметници;
-институции за съхраняване на
колекции от растения и животни,
ботанически градини, аквариуми и
вивариуми; -научни центрове и
планетариуми и консерваторски
институти и изложбени галерии към
библиотеки и архивни центрове.
Музейният предмет отговаря на
експоната т.е. създадени от дейността
на човека или природата, като я датира,
документира и представя днес. След
придобиването на даден предмет от
музея, той попълва неговата сбирка или
колекция и остава там почти завинаги.
Когато се представят живи образци
обаче, периодично част от тях се
отстраняват и се заменят с нови. Към
колекцията се включват и научно
спомагателните материали (рисунки,
таблици, карти, макети). Експозицията
включва частта от колекцията, която се
демонстрира пред туристите.
Експозициите биват постоянни и
временни. За музеи се използват 3 типа
сгради: - старинни къщи в оригинал
(конаци, кметства, училища); -копия на
оригиналните сгради; -новопостроени
модерни сгради (Шумен, Павликени,
Стара Загора). Модерните сгради
облекчават стриктното подреждане на
експозицията, но не могат да постигнат
особено важната в туризма
автентичност. Най-удобното място за
позициониране на музеите е в
централно-деловия район, където
пристигат повечето линии на градския
транспорт. От друга страна там
паркирането на туристически коли и
автобуси става много трудно. Смята се
че в света има близо 25 000 музея и
художествени галерии (най-много в
САЩ – 3500, Франция Германия, Русия,
Италия, а в БГ - 330). Има 12 тематични
вида музеи: 1. Археологически (Атина,
Хисар) 2. Декоративни изкуства – на
порцелана в Майсен 3. Етнографски –
Смолян 4. Земеделски – на лалето в
Лимен 5. Игрални изкуства – на театъра
в Париж 6. Изящни изкуства –
Художествената академия в София 7.
Исторически – Шумен 8. Музикални –
на операта в Париж 9. Научно-
технически – на автомобилизма в
Брюксел 10. Общо образователни –
Лувъра, Британския музей 11.
Природно-исторически – Пловдив 12.
Религиозни – Александър Невски
Първите музеи възникват още в
Асировавилония и Египед. Владетелите
са имали интересни сбирки от
украшения дарове и други предмети на
изящното изкуство. В древно гръцките
храмове зад статуята на съответния бог
е имало помощение за съхраняване на
даровете от посетителите – музейон. В
древен Рим се концентрират много
ценни паметници завладени из
необятната империя. В началния период
на средновековието важна събирателна
роля излпълняват църквите,
манастирите и особено папската
институция във Ватикана – икони,
мощи, дарове. През ренесанса настъпва
истински разцвет на колекционерството
– събират се картини, гравюри и
ювелирни изделия. На 15.01.1759 г се
открива Британския музей с което се
поставя началото на музейното дело в
съвременното му значение. След него се
откриват Ермитажа (1764 г), Лувъра
(1793 г). През 19 век в градовете с
мощна индустрия възникват нови музеи
– Манчестър, Ливърпул, Кьолн,
Хамбург. Съвременната национална
структура на музеите е запазила
столичната локализация.
21. Съдържателна характеристика и
организация на агентската дейност в
туризма.
Агентите възникват преди
туроператорите. Субекти, които
осъществяват връзката между две или
повече страни в отношение или процес
на взаимодействие. В случая с него се
характеризира организационно-
икономическа единица, призвана да
опосредства срещата на търсенето и
предлагането, на производителя с
потребителя, като осъществява
непосредствен контакт и с двата
участника в пазарните отношения.
Агентите осъществяват дейност на
основата на преки и косвени договорни
отношения. Особено важно значение
имат тези с доставчиците. Агентите в
договорни отношения могат да се
представят като пълномощници,
представители на доставчика,
представители на двете страни,
изпълнители на собствени услуги.
Възнаграждението е комисионна.
Задачите на туристическият агент са:
предоставяне на информация,
подготовка на документи, подбор и
приложение на подходящи методи за
продажби в зависимост от вида на
договорите и предлагането.; обучение
на търговски персонал. Туристическите
агенти се различават на специализирани
и многофункционални. Агентска
дейност е информационна,
консултантска, резервационна,
пласментна дейност на чужди
продукти(билети, пътувания с обща
ценар сключване на застраховки;
пътнически чекове и др).;
кореспондентски услуги- трансфери
екскурзоводско обслужване и т.н.;
рекламна дейност;
Организацията на агентската дейност е
в три етапа – подготвителен, основен и
заключителен. Първи етап –
установяване на връзки с
доставчиците,организиране и
снабдяване с необходимите материали
за агенцията; набор и подбор на
служители.Втори етап – сработване на
елементите от етап първи. Оптимална
организация на информационно
рекламната и консултантска дейност;
организация на офиса и работещите в
него. Резервации (приемане, изпращане,
потвърждаване на заявката). При
пласментаната дейност в техонологичен
план продажбата протича в четири
основни етапа – установяване на
контакт с клиента; уточняване на
потребностите на клиента; представяне
на продукта и убждаване. Предлагането
на собствени услуги е съобразно
компетенциите и възможностите на
туристическият агент.За оптимално
управление на туристическата агенция
са важни още: териториалното
разположение; пронстранствено-
архитектурно устройство и дизайн;
функционалност и ергономичност;
степен на оборудване на офис техника.
Посрещане и изпращане на клиенти.
7. Развити туристически райони
1. Черноморски – предтав;ява тясна
ивица от 5-7 км м/у Дуранкулак и
Резево. Крайните й периферни части на
север от н.Калиакра и на юг от Царево
все още не отговарят на критериите за
развит район. През нея минава тразитен
път от Украйна през Румъния за
Истанбул. В района това е участъка
Дуранкулак – Балчик – Варна – Бургас –
Малко Търново – Лозенград (кърк
ларели). Пътят ще се скъси ако бъде
направена директна връзка през Царево
– Резово и Ниада за Истанбул.
Пристанищата Варна, Бургас и Несебър
могат да приемат големи круизни
кораби, с които се разширяват връзките
м/у Средизмено море и Атлантическия
океан. ТР на района имат голям
капацитет, но са сравнителн
еднооразни. Главе ресурс са млн
м2 плажове, които са дребнозърнести,
жълтооцветени с благоприятно източно
изложение. Климатът осигурява 120
дневен морски сезон от края на м.Май
до края на м.Септември. сравнително
огранчени са минералните води, като
процепние са ссам при с.Ветрен
(Бургас), а пограбани има при
Шкорпиловци (Варна) Св.Кнстантин и
Елена. Водите при Шкорпиловци
служат юа добв на йод бром.
Пстинните части на Камчия и Ропотамо
са плавателни за маки катери и лодки.
Ункалн а лонгозните гори от ясен,
бряст, овет при долните течеия на
р.Батова, Камчия, Ропотамо и др.
природните паркове
реерваи са грския масив до ЗлП,
н.Калиакра, части от Странджа, Юйлата
(на север от нКалиакра). При културно-
историческите ресурси най-старите са
свързани с първобитната епоха –
наколни жилища, некрополи, златни
съкровища (Варна) от древногръцката
колония в Созопол, Балчик, Варна и др.
Средновековието е отбелязано с
крапостта при Калиакра, църкви в
Несебър, старинни къщи - Созопл,
Несебър, Балчк. Краткия период на
румънската колонизация на северните
части се свързва с ботаническата
градина и дворец в Балчик. В Бургас е
най-посещавания български
исторически музей, а общо в района те
са 24. за деловия Т важни са големите
зали във Варна и Бургас, домът на
учените в Св.Константин, изложбата на
цветята в Бургас, панаирните изложеня
във Варна.
Районът се разделя на
северен и южен подрайони с центрове
Варна и Бургас. На север се оформят
микрорайоните – Каварна, Балчик,
Варна, Камчия, а на юг – Несебър,
Поморие, Бургас, Созопл и Царево.
Туристическата специализация е
морски рекреативен Т, конгресен Т –
мународно значение и балнеолечебен и
познавателен Т с национално значение.
2.
Западно- Родопско – Пловдивски район
наподобява неправилен
четириъгуълнк, който на север дстига
до Пловдив и Пазарджикм които са
ултурно-снабдителни центрове и
транспортно-входн точки. На юг
достига до границата с Гърция. Оснвнте
ТР са западните Родопи, с терени за ски
писти при Пампорово, х.Здравец,
с.Равногор, язовир Батак и Юнола.
Голям е броят на минералнте води,
чиито флагман е Велинград, а след него
Наречен, Девин, Варвара (водоровод до
Пазаржик), Брацигово и др. В
с.Михалково се ботилра единствената
естествена въглекисела вода. Климатът
е планински със снежна покривка над
5м в южната част и 3-4м в северната
част. Тук се намират 60% от
иглолистните гори, 3 благоустроени
пещери – Снежанка, Дяволско гърло и
Ягодинската. От културно-
историческите обекти най-важен в
Бачковския манастир старинното
трихълмие в Пловдив. Красив, но по-
малко известен е араховския манастир
до Асеновград. Църквата в Пазарджик е
с най-хубави иконостаси. Историческа
роля имат църквата в Батак, музеят на
Васил Петлешков в Брацигово, големия
етнографски музей в Смолян. От
деловирте обекти е мострения панаир в
Пловдив.
Разделя се на няколко
микрорайона – Пловдив, Асеновград,
Смолян в източната част и Пещера,
Велинград, Девин в западната част.
Туристическата специаизация е
планински рекреативен Т, делови и
транзитен в м/ународно отношение;
балнеолечебен и познавателен с
национално значение.
3.
Софийски район – обхваща Софийското
поле, вилните зони в Искърския
пролом, Витоша, Люлин, Северните
части на Рила и цялото краище. Южна
Рила не се включва, защото липсват
дирктни транспортни връзки, а
няколкото малки курорта гравитират
край банско и Разлог. В София се
кръстосват оживени транзитни пътища
към Гърция Сърбия, Турция,
Черноморието, Румъния. ТР са
разнообразни ез ясно домниращ. Терени
за ски писти има в северна Рила при
Боровец, Говедарци, Паничище и севена
Витоша – нм/у х.Алеко и Златните
мостове.
Климатът е умерено –
континетален и планински с повече от
5м снежна пкривка единствено в
северна Рила. Той е на първо място по
минерални извори в София, банкя,
Момин проход, Кюстендил, Сапарева
баня (най-топлия) и др. Язовирите
Панчарево, изкуствените езера край
казичене служат за риболов и гребни
спортове. Ледникови езера има в Рила, а
единственото тектонско е Панчище.
Около 40 са музеите, като 26 се намират
в София, 8 от тях са национални, а
други по-важни са музей и галерия на
Владимир Димитров в Кюстендил,
исторически музей в Самоков и др.
Оформени са самостоятелни отдалечени
микрорайони – Костенец, самоков,
София, Кюстендил. Специализацията –
познавателен, делови, планинаки и
транзитен с м/ународно значение,
балнеолечебен Т с националн значение.
7. Развиващи се туристически райони
1.Централно Старопланински – има
форма на удължен правоъгълник. На
север до Ловеч, ВТ, на юг до билото на
планината, а запад- изток от Етрополе
до Котел. Планинските терени са
подходящи повече за климатолечебен Т
при Рибарица (Тетевенско), Люляците
(Габрово), Сините камъни (Сливен).
Само при Беклемето и хНезабравка има
удобни терени за ски писти. Малко са
минералните води, при това с граничен
терапевтичен ефект – при Шипково
(Троянско0, Вонеща вода (ВТ). Районът
е добре залесен с букови гори, където са
резерватите Боатин до Тетевен, Стенето
(Троян), Сините камъни (Сливен). Най-
мн са обектите от Възраждането в
Ловеч, Троян, Габрово Елена, Трявна и
Котел. От първата българска държава
има крепости и църкви във ВТ, главните
манстири са Троянски и Дряновски. От
Руско-турската война позиции и
паметник на вр.Шипка.
Районът се дели на
Ловешки, Троянски, Габровски, ВТ-ки,
Еленски и Котелски микрорайони.
Специалнизация – познавателен и
транзитен Т с национално знаение,
планински и балнео Т с локално
значение.
2. Средногорско подбалкаски – на запад
се простира до линията Копривщица –
Панагюрище, а на изток до Казанлък –
Стара Загора. През него минава най-
късия транзитен път от София за
Чермонорието. Единствено в Същинска
Средна гора има добри условия за
климатолечебен Т край хижа Богдан,
х.Бунтовна, х.Орела (Хисар). Над 10 са
балнеолечебните курорти в Хисаря,
Баня (Карлово), Стрелча, Павел баня,
Старозагорски минерални бани. Тук се
намират най-големите водопади –
Калоферско и Райско пръскало. Ценни
обекти от тракийската епоха са
гробниците в Казанлък и Старосел до
Хисаря. От римската империя е
запазена крепостта в Хисаря, а от
средновековната българска държава –
Аневско Кале (Сопот) и край Стара
Загора. Най –много са обектите от
Възраждането – град-редзерват
Копривщица, квартални резервати в
Карлово, Сопот Панагюрище. Повече от
20 са музеите на Левски, Ботев, Вазов,
Каблешков. На Освободителната война
са посветенихрамът в гр.Шипка и
мемориалт на Самарското знаме в Стара
Загора. В Клсура и Панагюрище се
организират най-масовите възстановки
на Априлското въстание. Районъ т се
дели на 4 микрорайона – Казанлъшки,
Карловски, Панагюрски и
Старозагорски.
3. Пирински район – включва цялата
планина, южните склонове на Рила и
прилежащите Разложко, Гоцеделчевско
и Санданско поле. Основен ТР са ски
пистите при Банско, Предела, Семково.
Снегт се задържа над 5 месеца при
Банско, затова курорта ще се удвоява.
Около 10 са минералните извори при
Сандански, Марикостиново (+ лечебна
кал), Баня (Разложко), Огняново
(Гоцеделчевско). В района се намират
305 от иглолистнит гори, резерватите в
Пирин и ЗРодопи. От Възраждането са
ценните старинни къщи в Мелник,
с.Ковачевица (Гоцеделчевско), Банско и
Разлог. Най-големия манастир е
Роженския до Мелник. Малък е броя на
музеите в горните градове. Оформени
са Разложки, Гоцеделчевски и
сандански микрорайони.
Специализация – с м/ународно значение
– планински и транзитен Т,а с
национално значение е балнеолечебния
познавателен Т.
4.Северозападен – развитието му се
свързва със сегашния ферибот Видин –
Калафат и маста при километър 796.
мостът и фриботът ще обслужват
туристопотока от ЦЕ към
черноморието. Ограничени терени за
климатолечебен Т има ри Леденика
(Враца) и Ашиклар до Берковица.
Основен балнеолечебен курорт е
Вършец, а няколко от пещерите –
Леденика, Магура са благоустроени. В
последната се организира пещерен
санаториум и отлежават шампански
вина. Повечето обекти са от
Възраждането, като крепостите във
Видин и Белоградчик, кулите във
Враца, Джамията и Казармата на Осман
Пазван Оглу, корабът Радецки и 80 км
път на Ботевата чета. Отделните
микрорайони саВрачански, Берковски,
Белоградчишки и Видински.
Специализация – м/ународно значение
имат транзитен Т, национално –
гбалнеолечебен и познавателен Т,
локално – климатолечение. Извън тези
райони самостоятелн се развиват
няколко микрорайона:Плевенски –
Панорамата, паметници за военните
действия 1877, зона за отдих Крайлъка;
2
Русенски – Дунав мост, плажове при
сПрста, музеи, зона за отдих Липник;
Шуменски – крепост, Мадарски конник,
паметник 1300г България, омбул
Джамия;Сливенски – музеи,
балнеолечение, транзитХасковски –
балнеолечение, зона за отдих Кенана.
8. Испания До 60-те години
Испания е била една от
слаборазвиващите се туристичски
страни. Но от 60-те икономическите
съветници на тогавашния испански
генералисумус Франко - може Испаня
икономически да възмогне ако използва
атрактивните си ТР – плажове, климат,
100 крепости и замъци.1. ГП – тя е
около 3 пъто по-голяма от Бг. Намира
се в югозападната част на европа на
около 100 км от главния емитивен
триъгълник. 1) Балеарските острови в
средиземно море – отдалечени на около
200 км от Валенсия. По-големи са
Майорка, Минорка, Ибиса и
Форментера. Пътуването е със самолет
или фериботи от Валенсия, Алеханите и
берселона. 2) Канарските о-ви, които се
намират западно от африканския бряг
при около 25о с.г.ш на брой са 18, а
най-големия е Тенерифе. 3) Градовете
Мелилия и Селуга са на севения бряг на
Африка, оградени от територията на
Мароко. Корабни връзки с Малага,
познавателен Т с цел стъпване на
африканския бряг. В южната част на
Испания се намира Гибралтар, който
представлява малък, скалист п-в –
пристанище и военна база на GB,
получава вода, хранителни продукти и
работна ръка от Испания. Транзитен
пункт за круизни кораби м/у
Средизмено море и Атлантическия
океан, с улеснен митнически режим се
развива shopping Т.на запад граничи с
Португалия. Там границата е ниско
планинска или речна по р.Гуадиана.
Езикова близост на населението. Лесна
за преминаване по около 5 млн души от
двете страни. На север Испания граничи
с Франция и Андора (виж лекцията за
Франция).2.ТР – пробладава
планинския релеф и затова Испания е на
2 място в европа след Швейцария по
надморска височина. В северозападната
част се намират Кантабрийските
планини – средновисоки до 2 хил м,
заоблени, добре залесени – наричат се
зелената Испания, защото е и голямо
количеството на валежите. Заради
атлантическия океан, Бискайския залив
и неголямата височина няма трайна
снежна покривка – климатолечебен Т.
по границата с Франция са Пиринеите,
чиито първенец е Ането 3404м и имат
южно изложение. Преобладават
планинските ливади и пасища, затова са
построени 8 неголеми ски курорта. Най-
посещавани са Формигал, Супер
Молина, Валтер, Киндалчук
обслужват само вътрешния Т. на
югоизток се издига Сиера невада с най-
висока точка вр Муасен 3481м – той е
покрит със сняг и през лятото, а по
въздушна линия е на 50км от южния
бряг. Главният ски курорт е Соле
Ниеве. Вътршността на Испания е заета
от високото плато на Кастилия. Има
единствено условия за крайградски Т,
например до Мадрид при рМансанарес.
Испания има около 1300 км плажове,
разпределени в няколко района. До
границата с Франция е Коста брава (див
скалист бряг) - смалки плажове в
дъното на скалисти заливи. На юг от
Барселона е Коста Дорада (златен бряг)
– с главен курорт Салоу – пясъците са
дребнозърнести, жълтооцветени с
големи площи. Следва районът Коста
дел Асар (бряг на портокаловия цвят) с
хубави пясъчни плажове. На югоизток
се намират най-големите курорти на
Испания като Бенедорн ( с 2 плажа –
общо 230 хил легла), Ламанга (40 хил
легла), Кулера и др. Южният бряг се
нарича Коста дел Сол (слънчев бряг) с
главен център малага, а Марбеля е най-
луксозния курорт на испания. Ападно
от Гибралтар има огрмони бяло-жълти
плажове, които за сега са слабо усвоени.
На Балеарските о-ви плажовете също са
от залвен тип, а на канарските част от
тях са тъмно оцветени заради
вулканските скали. Испания е доста
богата на интересни скални фигури,
като огромните скали на които е кацнал
гр.Куенка или фигурите при
манастирите ман Селат (западно от
Барселона). Благоустроени са 14
пещери, а трите най-посещавани са
Алтамира (северна Испания) заради
скалните рисунки, Драконова пещера
(о-в Майорка) заради подземното езеро
и Нерха ( на Коста дел Сол) зарди
красивите сталактити.Северозападна
Испаня има морски климат с хладно
лято – юлски температури +20оС,
януарски +5оС. Вътрешността има
умерено-континентален климат със
сухо и горещо лято и студена (-3оС)
зима. Киматът нее подходящ за Т.
Крайбежието и Балеарските о-ви имат
средизеноморски климат, който през
Януари е около +8оС при барселона и
+15оС при малага. В този район сезонът
с температури над +18оС е 210 дни, а на
Канарските о-ви повече от 10 месеца са
благоприятни за морски Т. Максимумът
на валежите е през есента и зимата
докато лятото е сухо и горещо – мдел на
слънчевото заплащане.
Макар да има пълноводни, дълги реки
като Тахо, Дуеро, Ебру то само
р.Гуадалкивир на юг е плавателна от
океана до Севиля. Изградени са много
язовири, които се използват за риболов.
Езерата са сравнително малко, като за Т
се използват 2 големи крайбрежни езера
в района на Валенсия – Албуфейра и
Лагианта. Второто е застроено по целия
си бряг с 6 доближени курорта.
През Средновековието са се използвали
доста минерални звори, но сега броят
им е намален на около 40 с удобна
близост към крайбрежието и са
локализираи предимно в северната част.
Заради многовековната цивилизация
испания е една от най-бедните на гори,
които заемат само 10. по-обширни са в
Кантамбрия и северния склон на Сиера
Невада. Заради тези 10% ландшафта на
юното крайбрежие, Канарските о-ви
обикновено през лятото е лишен от
растителност или тя е изсъхнала.
Дивечовото стопанство в района
Касорла в Сиера Невада. Най-старите
културно-исторически обекти са
свързани с първобитната епоха и
Римската империя. При гр.Сарагоса е
запазен голям аквадукт, а при
Картагена, Тарагона, Сеговия – останки
от римски крепости. Южната част за
около 7в е била владяна т араби (маври),
затова са останали техни дворец
(Алхамбра – най-известния), джамии,
крепости в градовете Севиля, Гранада,
Кордова. От Среднвековието са
останали около 1000 крепости и замъци,
от които в Т се използват близо 300.
изцяло запазена е крепостта при
грТоледо, а най-големия замък Ел
Ескуриал е край Мадрид. Около 50 от
замъците сега са превърнати в луксозни
хотели, наречени Парадойс. Музеите
надхвърлят 600, като световно значение
има Прадо (Мадрид), Морският
(Барселона), на Пабло Пикасо,
Етнографския (Сан Себастиян). Водеща
роля имат и религиозните обекти, като
най-посещаван е грСантяго де
Компустела, където завършва 500
километровия път на поклонниците на
Св.Яков. При Монсерат се намират 17
манастира. В Барселона е най-голямата
недостроена катедрала Саграда Фамлия,
а най-красива е катедралата в Бургус.
От 15 години започна изграждането ан
развлекателни паркове като Терамитика
(Бенедор), Порт Авентура (Салоу),
испанско село до Барселона, а на
Канарските о-ви е паркът в миниатюри
– Пуебло чико.
3.Демографски и транспортни условия –
до скоро Испания поддържаше
сравнително висок естествен прираст от
6‰ и затова населенето расте бързо над
39 млн души. Гъстотата е близо
80д/км2, като намалява в централната
част, а се увеличава покрайбрежието и
островите заради Т. бързото нараства
градското население, вече 77%. Водещ е
Мадрид с 4 млн, Барселона, Валенсия,
Аликанте, Севиля. Националния състав
е разнообразен от 12 млн души
малцинства. В северната част са баските
(атентати от ЕТА), галисийци,
асторийци. Над 5 млн са каталонците,
които имат автономия.За последните
25г Испания обнови транспортната си
мрежа, като вече иам 9 хил км
автомагистрали, т.е тя е трета в европа.
Завършава се крайбрежна
автомагистрала от Франция до
Португалската граница. Скорстните
влакове се наричат Алта Виста Експрес,
като първата линия е от мадрид до
малага. Новите са насочени към
Барселона и границата с Франция, за
улесняване достъпа на турсти.
Класическата жп мрежа е с по-голяма
ширина от европейсата, по-голям
престой на граничните пунктове.
Пътниче4ските летища са повече от 30,
като парадоксално Палма се Майорка
изпреварва Мадрид по брой на
пътниците. След тях е летището на
Тенерифе, малага, Валенсия. 40
престанища могат да приемат круизни
кораби, акто главни центрове са
Барселона, Валенсия, МАлага,
Гибралтар.4. Леглова база и
инфраструктура – заема второ място
след Франция с 4 млн легла, но е по-
голям делът на хотелската база. Над 80
% от нея е локализирана на о-вите и
югоизточното крайбрежие. Водещи са
Балеарите които имат 1/2 млн легла, а
след тях районът на Барселона. През 70-
те години има увлечение за
високоетажни бетонни хотели, което
сега се преодолява с 3-5 етажни хотели,
съобразени с Испанската архитектура с
много зеленина, плувни басейни, тенис
и голф игрища. Инфраструктурата за
ски Т е недостатъчна с 50 лифта, затова
иам пасивен ТП към скикурортите на
Франция и Швейцария.5.М/ународен и
вътрешен Т – след като в началото на
80-тте туристите надминаха броя на
населението, започна период на нова
туристическа политика, целяща
оптимизирането им към 30 млн души.
Тя дава резултат като сега те са 32 млн.
Макар да има силен летен сезон с 8 млн
през Август, то всички месеци са с
повече от 1 млн туристи. Затова спомага
климатът на Канарските о-ви, културно-
историческите обекти и големият брой
частни вили на англичани, германци,
нидерландци. Произходът на туристите
е спреобладаване на Грмания (6 млн),
Франция (до 10 млн), GB (3-5 млн),
бенелюкс и т.н. Дори Швейцария
изпраща към 700 хил туристи. По-
голяма част от туристическите
пътувания са с въздушен транспорт.
засилва се делът на жп транспорта
заради скоростните влакове. Около 5
млн испанци пътуват в чужбина, като
мотив – VFR ( гастербайстери,
предимно от франция, Белгия,
Германия), планински ски курорти в
Савойските Алпи и Швейцария,
познавателн Т към западна, а от скоро и
към източна Европа. В страна 10 млн
испанци имат ваканционен Т с мотив –
морски и планински.
6.Туристически райони
а) североизточен –
център Барселона
б) югоизточен – център
Валенсия
в) южен – център
малага
г)Балеарски – център
палма де Майорка
д) Канарски – център
Санта круза се Тенерифе
е) Мадридски –
познавателен, делови, транспортен Т (и
към US)
9. Унгария 1.ГП –
намира се почти в средата на Европа, на
кръстопът м/у Скандинавието,
Адретическо и Черно море,
Пиринейския п-в към източна Европа.
През лятото Будапеща е основен възел
на транзитни пътувания, кто в отделни
дни през Юли-Август през нея
мпреминават до 100 хил чуждестранни
туристи. Площта е 93 хил км2, т.е я е
средна по големина. На север граничи
със Словакия, като поливината граница
е речна по Дунав. Има само 2
транспортни връзки при градовете
близнии Комаром-Комарно и към
столицата Братислава. На изток от
Дунав границата е нископланинска, но
удобна за преминаване с около 10
шосейни и жп връзки. На североизток
има кратка граница с Украйна – изяло
равнинна, лесна за преминаване, но са
унаследени само 3 връзки. На изток
граничи с Румъния – равнинна граница,
но до скоро слабо усвоена. Южните
съседи са Сърбия, Хърватска и
Словения от бивша Югославия.
Границата е изцяло равнинна по Драва.
Има повече от 20 понктове, затова
туристическия поток е интензивен. На
запад има граница сам с Австрия – тя е
хълмисто равнинна или водна по
езерота Фертю.2.ТР – преобладава
ревнинния релеф, като на изток от
Дунав е голямата равнина Алфьолд,
кото край р.Тиса се превръща в степ
наречена Пуста – равна, с тревиста
растителност, отглеждат се големи
стада коне. Туристите идват за езда,
наблюдаване на бита на коневъдите, а
през Август се провежда голям панаир с
конни надбягвания. В северната част се
издигат ниски планини наречени
унгарско Средногорие. В масива матра
е най-високата точка вр.Кекеш 1015м.
Няма трайна снежна покривка, затова са
построени сам 2 малки курорта за
местни тристи – Матрахаза и Парад.
Западно от Дунав възвишенията са още
по-ниски, а за Т по-важни са Янушхед
до Будапеща – добре благоустроен с
хотели, кътове за игра, една въжена
линия и една зъпчата железница.
Северно от брега на Балатон няколко
височини представляват бивши
вулкансти конуси с добра панорама към
езерото и условия за пешеходен Т. най-
известанат пещера е Актелег и се
намира в Средногорието – дълга 7 км и
има зала за опери и симфонични
концерти. Пещерата при гр.Таполца –
северно от балатон е с подводна река, а
туристите плуват с плокодънни лодки и
осветление с факли. Тъй като няма
излаз на море плажовете са само речни
и езерни. Хубави пясъчни плажове има
по Дунав, на север от Будапеща при
гр.жентрнде, а също на Балатон и
малкото езеро Веленце.Климатът е
умереноконтинентален с (-2оС) през
януаи, а през Юли достигат 24-25оС.
Водите на балатон бързо се затоплят, а
къпането е възможно от средата на Юни
до края на Август. Валежите са по-
големи в западната част до 900л/ км2, а
на изток намаляват на 600л/км2.
плавателна е р.Дунав на общо 410 км,
като главно круизно ристанище е
Будапеща, а транзитни са Естергон и
Вишеград. По р.Тиса също има
кораболаване, но само за превоз на
стоки. Езерата са около 100, като за Т
най-важни са Балатон, Велинце и
Фертю. Балатон е дълго близо 80 км, а
бреговете общо 200км. Почти
непрекъснато се редуват плажове и
курорти, затова е наречено “унгарската
Ривиера”. Повечето лажове са
затревени. Главните курорти са
Балатон, Фюрец, бадачони, Кесхей, а
най-големия е Шпуфог. м/у него и
столицата е малкото езеро Велинце,
чиято северна част е заблатена, но
южната е изцяло заета т плажове и
курорти. Служи за крайноседмичен
отдих на Будапеща. Водите на Фертю са
по-хладни, затова се използва повече за
ветроходство, гребни спортове или
риболов.Макар да е равнинна страната е
сред най-богатите на минерални води.
Основани са 54 балнеолечебни курорта,
като най-голям дебит има Хевиз (заадно
от Балатон), чиито води образуват езеро
с площ 47 дка, има много водни лилии,
лотоси и може да се използва
целогодишно. Самата толица е
уникална защото има 123
минералниизвора. В центъра те са от
Римската или турската епоха, но сега на
о-в Маргид е създаден цялостен
балнеолечебен курорт. В
Средногорието се посещават Егер, Бюк,
хайдусобосло. Унгария е от слабо
залесените д-ви и само 15% от
ттериторията й е залесена, като малка
част от горите са иглолистни с
рекреационни качества.нарежда се сред
страните с голямо дивечово богатство и
е на 5 място в европа по ловен Т.
Най-старите културно-исторически
обекти са от Римската империя, като
военния лагер Аквинкум в столицата,
градски център Сейкешфехервар –
останки от крепоста Савария в зала
Егерсек. Най-много са обектите от
унгарското Средновековие на п-в Тихан
сред Балатон е катедралата на
унгарските епископи. Добре запазени са
крепостите във Веспрей, Шумег, а най-
посещавана е тази в Егер, зарди
описанието й в роман и филм “Звездите
на Егер”. В будапеща е запазен
кралския дворец – сега анционална
художествена галерия, площадът на
героите със статуи на всички унгарски
крале, катедралата Св. Матиас и
красивите рибарски кули на високия
бряг на Дунав. В Дебрице се првежда
голям фестивал на цветята. При гр.Деч
за туристите се организирасватбена
проява наречена Шаркьовски невести, а
в най-южната част край Дунава се
провеждат кукерски игри. Създадени са
и някои изккуствени ресурси, като
Панорамата Опуста Сер край гр.Сегед,
автомагистрална писта Унгароринг.
Най-големия киноложки фестивал,
мострен и туристически панаир в
Будапеща, увеселителния парк Едам.
3. Демографски и транспортни условия
– населението е около 10 млн души, с
отрицателен естествен рираст и средна
гъстота над 100 д. Националния състав
е предимно унгарци, но за Т е важно, че
край границите живеят още 5 млн
унгарци: 2,5 млн в Румъния, 600 хил в
Словакия, 350 хил в Сърбия, 250 хил в
Украйна и т.н. Те постоянно поддържат
контакти с роднинии близки, но
средния престой е малък. Градското
население е близо 70%, като има
моноцентрична концентрация, защото 2
млн живеят в Будапеща. Много по-
малки от нея са Сегед, Дебринце, Печ.
Разполага с качествена шосейна мрежа
и 4 магистрали, коит се събират в
Будапеща. Първата идва от Балатон, а
другите са насочени към границите с
Австрия, Сърбия и Украйна. Жп
линиите имат радиално разположение,
като всички започват от Будапеща.
Специално за целите на Т построена
заобиколна линия край Балатон, която
свързва всичките му курорти. Летище
ферихед е единственото, защото
другите не са могли да издържат на
конкурнцията на експресните влакове.
То поддържа връзка с 35 столици.
Макар да не е морска трана Унгария
има две кораболавания – Дунавско и
Балатонско. От Будапеща има 2 виа
круизни линии: 1)няколкодневни до
Братислава, Виена и Регенсбург и 2)
увеселителни на север от града до
Естергон с посещаване на замък,
актедрала, а на корабите с оркестри и
танци.4.Леглова база и инфраструктура
напоследък увеличава бързо
хотелската си база и вече има над 300
хил легла. Концентрирани са на Балатон
и в Будапеща, които общо имат 200 хил.
Около 30 басейна са изградени в
балнеолечебните курорти. В Матрахаза
има 2 въжени линии, а при Будапеща –
лифт и зъпчата железница.5.
М/ународен и вътрешен Т – активния
м/ународен Т достига до 9 млн, но
средния престой е само 3,5 дни, което се
обяснява с транзита от Полша, Чехия
или роднинските пътувания. По-
продължителе престой имат туристите
от Австрия заради Балатон и
балнеолечебните курорти, от Германия
и Русия. Всички съседни д-ви изпращат
повече от 1 млн туристи, но с малък
престой. Поради горните причини
пасивния Т е близо 11 млн, като
продължителна морска рекреация има
към Хърватска, източна Италия,
Гърция. Очаква се бавното
възстановяване на туристическия поток
към Бг, който е бил над 150 хил. Много
унгарци посещават Словакия, австрия,
Германия с познавателн мотив. Във
вътрешния Т участват 2 млн 800 хил
предимно до балатон, Велинце,
баленеолечебните курорти и
Средногорието.6. Туристическо
райониране (Амалия Коларек)
а) Балатон – Шиофок за
езерн, познавателен и балнеолечебен Т
б) Будапещенски – за
делови, транзитен, балнеолечебен,
познавателен и карйградски
рекреативен Т;
в) Унгарско
средногорие – Егер – балнеолечебен,
познавателен и планински
климатолечебен Т;
г) завоят на Дунав –
Естергон – познавателн и круизен Т.
15. Туристическо място
Целевата за туристите територия като
елемент на туристическата система има
богато съдържание и сложна структура.
Тази територия е обект на разглеждане
от позициите на различни научни
дисциплини география,
икономика,екология, маркетинг и др. С
по-голяма известност са следните
интерпретации: туристически обект,
курорт, туристически комплекс,
туристическа локализация,
туристически район, туристическа
дестинация, туристическо място(Всеки
участък от територия, в която има
условия и ресурси за развитието на
туризма и те са в една или друга степен
използвани, М.Бъчваров,1982).
Представено чрез призмата на различни
научни дисциплини, туристическото
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Туризъм

Планините представляват изпъкнали, разчленени части от релефа с височина над 600 м. различаваът се ниски – 600-1000 м...
Изпратен от:
nelly_mb
на 2011-01-13
Добавен в:
Пищови
по Туризъм
Статистика:
827 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Предлагам съдействие относно писането на курсови работи
добавена от vivian_georgieva 24.03.2018
0
9
организация и технология на туроператорската дейност
добавена от petqpanaiotova 31.08.2012
0
81
организация и технология на туроператорската дейност
добавена от petqpanaiotova 31.08.2012
0
25
добавена от veronika.pavlova_fb 18.02.2019
1
8
възможности за създаване на туристически продукт в шуменски регион в резултат от развитието на винения туризъм
добавена от katia.pencheva_fb 15.07.2018
2
10
Подобни материали
 

Управление на туризма

25 апр 2011
·
97
·
3
·
962
·
177
·
20

Отнася се до видовете управление на туризма- стратегическо, тактическо, оперативно, както и неговите институционални, териториални и бизнес аспекти....
 

Управление на туризма

19 мар 2009
·
387
·
16
·
3,572
·
269
·
40

Лекции по управление на туризма....
 

Мачу Пикчу - Изгубеният град на инките

18 мар 2008
·
166
·
10
·
659
·
115
·
16

Мачу Пикчу е едно истинско архитектурно чудо, скътано в Андите. От градчето, построено и обитавано преди векове от инките, днес са останали само руини. Те обаче продължават да предизвикват интереса не само на учените, но и на туристите от цял свят....
 

Резерватът Сребърна

04 апр 2007
·
739
·
8
·
345
·
117
·
13
·
1

Резерватът Сребърна е разположен край село Сребърна на 16 километра западно от Силистра и на 2 километра южно от Дунав. Той обхваща езерото Сребърна и неговите околности.
 

Представяне на туристическа дестинация Плевен

27 фев 2008
·
245
·
7
·
1,826
·
182
·
25
·
1

Забележителности и туристически обекти в град Плевен. Подробно описание на същите и географското им разположение. Анализ и препоръки за развитието на туризма в град Плевен.
 
Онлайн тестове по Туризъм
Тест по маркетинг на туристическия бизнес
изходен тест по Туризъм за Студенти от 3 курс
Тест по маркетинг на туристическия бизнес за студенти, от специалностите туризъм. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
26
15
1
7 мин
30.09.2013
Тест по Основи на туризма за ученици от 9-ти клас
междинен тест по Туризъм за Ученици от 9 клас
Дава резултати за междинни знания на ученици при усвояване на основните понятия. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от еди нверен отговор. Предназначен е за ученици в 9-ти клас, изучаващи Туризъм.
(Лесен)
20
28
1
2 мин
14.10.2016
» виж всички онлайн тестове по туризъм

Туризъм

Материал № 597582, от 13 яну 2011
Свален: 827 пъти
Прегледан: 1,614 пъти
Предмет: Туризъм, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 26
Брой думи: 56,783
Брой символи: 367,411

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Туризъм"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Олга Бончева
преподава по Туризъм
в град Варна
с опит от  22 години
21

Данаил Дамянов
преподава по Туризъм
в град Свищов
с опит от  22 години
1,156 303

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения