Данаил Дамянов
преподава по Туризъм
в град Свищов
Големина на текста:
ТЕМА 1 -Туристически продут – същност, структура, съдържание
Туристическият продукт е специфична част от обществения продут,
предназначена за удовлетворяване на индивидуални туристически
потребности, която обединява във времето и пространството различни
блага и условия за тяхното създаване и ползване. Приема се,че
туристическият продукт е смес от материални и нематериални блага,
представени на туриста във връзка с неговото пътуване и пребиваване.
Туристическият продукт се отличава с някои особености:
туристическият продукт е хетерогенен – участва в множество
институции, сектори и дейности, в него се включват различни услуги и
стоки, в неговото съдържание преобладават нематериалните елементи
на живия труд ;
туристическият продукт е неделим;
туристическият продукт е комплексен;
туристическият продукт е уникален – неповторимост на
природните и антропогенни дадености;
туристическият продукт е неосезаем ( абстрактен ) и
непостоянен;
туристическият продукт е времево и пространствено неподвижен;
Различават се следните видове туристически продукти: рекреативен
туристически продукт, лечебно-профилактичен, служебно-делови,
културно-познавателен и специализиран.
В зависимост от средата се различават : хотелиерски туристически
продукт, транспортен, комбиниран.Според социологическите
характеристики на потребителя съществуват : детски, младежки,
семеен, масов, луксозен туристически продукти.
Най-типична форма на проявление на туристическия продукт е
организираното туристическо пътуване с обща цена.Негов създател е
туроператорът или друг субект, който предлага на пазара организирани
туристически пътувания.
Като основни характеристики , стоящи в основата на проектирането на
конкретни модели на туристическия продукт могат да се определят:
териториалната определеност на продукта;
времевата ограниченост;
видът на използваното туристическо транпортно средство;
целите на потреблението;
цената на отделните самолетни билети до специфични
дестинации;
начинът на настаняване и пребиваване;
начинът на организиране на храненето;
насочеността към пазарен сегмент;
допълнителните специфични характеристики;
1
Тема 2 Туристически пазар
Туристическият пазар представлява производство и потребление на стоки и услуги,
свързани със задоволяване на потребността от туризъм. Той, както и
пазарът въобще, създава необходимите предпоставки за поддържане на
икономическото равновесие в националното стопанство. Независимо от
това, че той се подчинява на основните принципи на развитие, произтичащи
от общата икономическа същност, туристическият пазар се характеризира с
определена специфика на проявление. Тази специфика му придава и
частично изразена самостоятелност. Особеностите на проявление на
туристическия пазар имат пряко въздействие върху действащите на този
пазар механизми на ценообразуване, икономически стимули, конюнктурни
обстоятелства и следователно – върху ефективността и развитието на
туризма. Туристическият пазар включва основно тези икономически
отношения и механизми, чрез които трудът, вложен и изразходван като
полезно действие при предоставянето на различните услуги, получава
обществено признание. Туристическият пазар зависи от няколко основни
положения:Като съставна част на стоковия пазар, туристическият пазар се
подчинява на действието на икономическите закони на стоковото
производство и стоковото обръщение;Той представлява сфера на
реализация на услуги и стоки, задоволяващи обществената потребност от
туризъм, и получава на тази основа относителна
самостоятелност;Съвкупността от икономически отношения и махенизми е
свързана с участниците, мястото, времето, условията и обхвата на тази
реализация.Значителна трудност при формулиране понятието
туристически пазар представлява характерът на услугите и стоките, които
се реализират чрез този пазар. От една страна, това са услуги и стоки,
предлагани от специализираните туристически предприятия, които се
реализират само чрез туристическия пазар – нощувки, посреднически
услуги, сувенирни стоки и т.н., пряко задоволяващи потербността от
туризъм. От дурга страна, предмет на покупко-продажба във връзка с
осъществяването на едно туристическо пътуване са редица други стоки и
услуги, характерни за стоковия пазар като цяло и задоволяващи други
лични потребности. Проличава тясна връзка и зависимост между
туристическия пазар и стоковия пазар като цяло. Товa обстоятелство ни
дава основанието да възприемем туристическия пазар като обособена,
специфична част на пазара.Най-важния признак, по който туристическият
пазар се различава от стоковия, е отсъсътвието на движение на стокови
маси. За да се извърши покупко-продажба, се движат потребителите. Тази
особеност на туристическия пазар проситича от особностите на
туристическото предлагане като негов компонент. На туристическия пазар
се търсят и предлагат предимно услуги. Най-голям относителен дял се пада
на транспортните услуги, хотелиерските и тези за забавление на туристите.
2
Тук се реализира покупко-продажбата и на различните посреднически
услуги, свързващи туристическото предлагане с туристическото търсене.
И двете групи имат универсален характер и значение за туристическия пазар, тъй като
засягат търсенето и предлагането.
б) туристическо търсене-като елемент на туристическата система се развива
вследствие масовизирането на потребността на индивидите от
туризъм.Умножават се мотивите на туристическите пътувания
(ваканционни, делови, образователни, лечебно- профилактични),
увеличават се организираните форми и видове туризъм.
Увеличава се и относителния дял на практикуващите туризъм към общия брой на
населението, което утвърждава явлението като преобладаваща и значима
възможност за възпроизводство на работната сила.
в) туристическо предлагане- то се формира като резултат от количествените и
качествените изменения в търсенето и потреблението.Така се оформя
“туристическата индустрия”.Тя обхваща:- в тесен смисъл хотелиерство,
ресторантьорство, посредническа и организационна дейност, транспортна
и търговска дейност;- в широк смисъл обхваща още производството на
сувенири, машини и съоръжения за туризма, гранична дейност.Понятието
“туристическо предлагане” трябва да се разбира като съвкупност от
остойностени туристически продукти и реални икономически условия, които
трябва да получат обществено признание в процеса на размяната.
Предлагането винаги включва само тези услуги и стоки, които са
предназначени за пазара. г) туристически пазар- Това е мястото на среща и
взаимодействие на търсенето и предлагането. Той все повече се првръща в
съвкупност от “чатни пазари”,което се обяснява с развитието и
усъвършенстването на туристическата система.Това води до по-ясно
разграничаване на пазари на хотелиерски, транспортни услуги, на
организиран туризъм и др.Това дава основание икономическата система
“туризъм” да се характеризира като взаимодействие между туристически
субект (потребител) и туристически обект (дестинация,място).
ТЕМА 3 – ПРИХОДИ РАЗХОДИ ,ПЕЧАЛБА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ФИРМА
1.Приходи и доходи в туристическата фирма. Приходи от продажба на услуги. Приходи
от продажба на стоки. Направления за увеличаване на приходите. Въвеждане на нови
продукти. Нови приложения на вече съществуващи продукти. Търсене на нови
потребители за съществуващи продукти. Промяна на структурата на
продуктите.2.Разходи и себестойност в туристическата фирма. Разходът е оценка на
цената, която потребителя трябва да плати за продукт или услуга, определена на
основата на вложените средства за създаване на продукта. Характер на разходите –
материални, трудовии други. Себестойност основен качествен показател, и е
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми за държавен изпит управление на туризма

Туристическият продукт е специфична част от обществения продут, предназначена за удовлетворяване на индивидуални туристически потребности, която обединява...
Изпратен от:
pnktransport
на 2010-12-17
Добавен в:
Пищови
по Туризъм
Статистика:
2,039 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
предлагам писане на курсови проекти есета и домашни за ученици и студенти
добавена от 79sw33tdr3am79 преди 11 дни
0
4
предлагам писане на курсови проекти есета и домашни за ученици и студенти
добавена от 79sw33tdr3am79 преди 17 дни
0
7
предлагам писане на курсови проекти есета и домашни за ученици и студенти
добавена от 79sw33tdr3am79 преди 25 дни
0
2
предлагам писане на курсови проекти есета и домашни за ученици и студенти
добавена от 79sw33tdr3am79 18.07.2018
1
5
повишаване качеството на хотелиерския продукт в хотел
добавена от svetozarzgurov 20.05.2018
2
5
Подобни материали
 

Устойчиво развитие на туризма

03 яну 2011
·
145
·
8
·
2,092
·
389
·
32

Устойчивостта в дневния ред на 21 век 2 . Общ критерий: Устойчивостта на развитието зависи от степента на взаимнопроникване и балансиране на противоположностите....
 

Идеен проект на заведение за пребиваване

22 дек 2008
·
270
·
17
·
1,172
·
236
·
10

Дружество „Миранди” ЕАД инвестира 20 000 000 евро в изгрждането на балнео, спа и уелнес комлекс в град Поморие. „Поморие Бей” е 5 звезден хотел, разположен на парцел с обща площ....
 

Устойчиво развитие на туризма в България

18 юни 2011
·
629
·
21
·
5,387
·
1,022
·
324

В началото на 21-ви век туризмът е водеща индустрия в много страни и се налага като най- бързо разрастващ се икономически сектор по отношение на валутни приходи и разкриване на нови работни места...
 

Глобализация и Туризъм

11 мар 2009
·
160
·
14
·
2,380
·
98
·
10

Глобализацията като начин на мислене, на съществуване, “идеалният” обществен модел, “хармонизирана” представа за всеобщност, наднационална форма на обединение...
 

Организация на туристическата дейност в кооперацията

01 май 2007
·
586
·
2
·
409
·
281
·
18

Стопанският туризум в коопративната система започва развитието си през 20– те и 30– те години на XX век , това се отнася и за България...
 
Онлайн тестове по Туризъм
Тест по Туризъм на тема "Роля и значение на туризма"
изпитен тест по Туризъм за
Съдържание на темата. Методически основи за анализ и оценка. Икономическа роля и значение на туризма. Неикономически аспекти на ролята и значението на туризма. 10 въпроса, само един верен отговор на въпрос.
(Труден)
10
1
1
5 мин
25.07.2018
Тест по Туристическо райониране
изпитен тест по Туризъм за
Какво е туристическо райониране? Туристическо райониране в България. Тестът се състои от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Може да се ползва както от студенти, така и от ученици в специализирани с Туризъм паралелки.
(Лесен)
10
11
1
10 мин
12.10.2016
» виж всички онлайн тестове по туризъм

Теми за държавен изпит управление на туризма

Материал № 584589, от 17 дек 2010
Свален: 2,039 пъти
Прегледан: 3,065 пъти
Предмет: Туризъм, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 171
Брой думи: 54,499
Брой символи: 361,018

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за държавен изпит управление на туризма"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Данаил Дамянов
преподава по Туризъм
в град Свищов
с опит от  22 години
1,060 276

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения