Големина на текста:
1.Компоненти на програмно-целевия подход.По своя характер програмата е
конкретизация на начините, по които ще се използват ресурсите за реализация
на целите. Програмата на практика реализира крайната цел на базата на
изпълнението на отделните подцели за определени планови периоди,
формиращи периода, в който трябва да се изпълни обща цел. Програмно-целева
структура освен съдържанията на предимно постоянни звена, тя съдържа в себе
си още временни и пулсиращи звена.
2.Характеристика на устойчивите и неустойчивите системи-Устойчивостта
е запазване на определена форма за поведение за определен период от време.
Неустойчивите системи трудно или изобщо не могат да запазят желано
поведение.
3.Ценообразуването като икономически метод на управление-Чрез цената
може да се влияе върху поведението на пазарните субекти, като се активизира
търсенето и предлагането или се ограничава определено поведение.
4.Определение на понятието „обратна връзка”-Връзката между входа и изхода
на системата. Те могат да бъдат положителни и отрицателни. Положителната
връзка е тази, чието въздействие съвпада с това на външната среда върху входа
на системата. При отрицателната е налице разнопосочно действие между
връзката и това на външната среда.
5.Характеристика на социалното планиране-Социалното планиране е един от
важните социалните методи. То е свързано с определяне на продължителността
на живот на колектива, квалификационни състав на колектива, определяне на
възрастовия състав.
6.Сравнете понятията „подход”, „метод” и „принцип”-С най-общо
съдържание е подходът. Той дава насочеността на управленския проце. Методът
на управление се свързва с начина на въздействие от страна на управляващия
субект към управлявания обект с оглед реализацията на определена цел.
Принципът на управление се приема като правило за поведение, което трябва да
се спазва при реализация на конкретните въздействия.
7.Какво включва системния анализ-Разглеждане на явленията, процесите и
обектите като системи; извеждане на специфичните характеристики за свяка
система чрез анализиране на вътрешната има структура и начина на
взаимодействие с вътрешната им среда; разработване на модели на поведение,
отчитайки динамиката на структурата на системата и външната среда;
осигуряване на информация заосновните характеристики на системата и тяхната
промяна във времето; синтезиране на начините на въздействие на средата върху
системата с цел ответна реакция на системата и възможност за превантивно
поведение във времето.
8.Какво се разбира под определяне на продължителността на живота на
колектива-Известно е че всеки колектив се създава, „живее” и умира, след като
изпълни социалната си функция. В тази връзка важно значение има
осигуряването на оптимално съответствие между продължителността на живот
на колектива и неговата социална роля. Ранната смърт на колектива се отразява
негативно върху реализацията на социалните и икономически цели.
9.поле на приложение на икономическия подход-В живота фирмите и
организациите чрез съответната нормативна база (закони, правилници и др.).
10.Детерминираните системи – характеристика-Детерминираните системи
имат само един вариант на поведение
11.Възникване на програмно-целевия подход-през средата на 60те години в САЩ
12.дайте орпеделение на понятието „среда на системата”-Среда на системата -
определя се от границите на системата. Средата и системата си взаимодействат
по различен начин, който зависи от тяхната структура и съдържание.
13.Като свойство на системите емержентността е-Едно от важните свойства
на системата е емержентността. Състои се в това, че системата може да проявява
свойства, които се различават от тези на съставните елементи.
14.Финансирането и кредитирането като икон методи на упражление-
финансиране и кредитиране - финансовият ресурс е един от най-важните както за
осъществяването на промените в обекта на управление, така и за неговото
приспособяване към изискванията на външната среда
15.Характеристика на административните методи на управление-Чрез тези
методи се цели установяването на точно определено поведение на обекта на
управление. Те са методи за осигуряване на приспособяване.
В зависимост от поведението на изхода системите биват.истемите, в зависимост от
поведението на изхода на системата, се разглежда като вероятностни и детерминирани.
16.Характеристика на програмно-целевия подход-Той е известен като система за
планиране, програмиране и бюджетиране. Най-напред се прилага във военната
област, а по-късно и в гражданския живот.
17.Определение на понятието система-Съвкупност от елементи и връзките
между тях. Системата е субективно понятие, обективно съществуват само
нейните елементи.
18.Характеристика на икономическите методи на управление-Групирането на
тези методи е насочено към разкриването на най-важния потенциал на обекта на
управление – икономическия. Като цяло те могат да се отнесат към групата на
активизиращите методи, понеже стимулират определени промени в
управлявания обект. Те се основават на използването на икономически лостове и
категории.
19.Класификация на методите на управление на база разкрития потенциал-
Методите на управление на такива активизиращи поведението на обекта на управление
за промяна с оглед реализацията на поставената цел и на методите, осигуряващи
приспособяване на обекта на управление към конкретна среда.
20.Предимства на програмно-целевата структура-Значително се намалява
постоянния персонал поради създаването на временни и пулсиращи звена;
изключително адаптивна поради отворения си характер; подходящи за
иновационни решения; осигурява се добра координация на дейностите чрез
създаване на координационно звено.
21.Инструменти на административните методи на управление-Правно
регулиране, разпоредително въздействие, организационно въздействие.
22.Характеристика на социологическите проучвания-Социологическите
проучвания се състоят в анкети, интервюта, наблюдения и др. Те служат най-
вече като ориентир за това къде се намира фирмата спрямо другите и какво
предстои да се извърши като промяна.
23.Планирането като икономически метод на управление-То се свързва с
активизирането на обекта на управление за реализация на плановите цели. Всеки
план е съчетание и обвързване на определени ресурси, които трябва да се
използват във времето, така че да изпълняват целите на стратегията.
24.Характеризирайте административните методи, които се реализират като
разпоредителни-Административните методи могат да бъдат с по-конкретен
характер и тогава се реализират като разпоредителни. Тяхното прилагане е
подходящо, когато трябва да се спазват точно определени технологични
разписания.
25.Характеристика на стопанските системи-Стопанските системи са отворени.
Те имат връзка с околната среда. Затворените системи не осъществяват връзка с
околната среда.
26.Защо се налага определяне на възрастовия състав на колектива-Определяне
възрастовия състав на колектива, за да се осигури приемственост между
поколенията в него.
27.Дайте определение на понятието подсистема-Два или повече елемента в
системата, които имат общи характеристики.
28.Какво означава фирмата да функционира на пълна самоиздръжка-Това
означава, че със своята дейност фирмата трябва да покрие всички разходи и да
реализира определена планирана печалба. По-нататък в зависимост от своята
организационна структура, фирмата поставя на самоиздръжка своите
структурни звена.
29.Какво влияние оказва активизирането на промените в обекта на управление
и приспособяването му към конкретни промени на средата-Той е критерий
за класификация на методите на управление. Така например финансирането и
кредитирането може да се разглеждат като активизиращи поведението на обекта
на управление методи, докато спазването на конкретни нормативи и изисквания
като приспособяващо поведението на управлявания обект към определени
външни изисквания.
30.Каква е връзката между системния анализ и системния подход-Системния
анализ е средство за прилагане на системния подход.
31.Същност на икономическия подход-Икономическия подход в управлението се
основава на използването на икономически закони и категории.
32.Групиране на икономическите методи-Групирането на тези методи е насочено
към разкриването на най-важния потенциал на обекта на управление –
икономически.
33.Определение на понятията „вход” и „изход” на системата-На входа
системата приема въздействията от външната среда, а чрез изхода оказва
въздействие върху нея.
34.Нормативна база на икономическия подход -Нормативната база е движеща
сила на икономическия механизъм. До голяма степен тя предопределя
резултатите от икономическия механизъм.
35.Приложение на административните методи на управление-
Тяхното прилагане е подходящо, когато трябва да се въведе в изпълнение нова
нормативна база или да се изпълни точно определена управленска стратегия.
36.Характеристика на матричната структура-Освен съдържанието на
предимно постоянни звена програмно-целевата структура съдържа в себе си
временни и пулсиращи звена.
37.Характеристика на социалното планиране-Социалното планиране е един от
важните социални методи. То е свързано с решаване на проблеми като
определяне продължителността на живота на колектива, осигуряване на
оптимално съответствие между продължителността на живота на колектива и
неговата социална роля.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 май 2015 в 22:58 потребител на 24 години от София
 
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по мениджмънт
изходен тест по Мениджмънт за Студенти от 4 курс
Обобщаващ тест по мениджмънт за студенти, изучаващи дисциплината. Има въпроси на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
25
20
1
5 мин
31.10.2013
Тест по ценови мениджмънт за 5-ти курс
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът е по ценови мениджмънт за магистри финансов мениджмънт, СА Свищов. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
29
1
1 мин
01.09.2014
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Компоненти на програмно-целевия подход

Материал № 562049, от 04 ное 2010
Свален: 13 пъти
Прегледан: 58 пъти
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 1,159
Брой символи: 7,721

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Компоненти на програмно-целевия подход"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения